Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 „Arhiivieeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 4

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 „Arhiivieeskiri” muutmine

Vastu võetud 11.06.2020 nr 43

Määrus kehtestatakse arhiiviseaduse § 13 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 181 „Arhiivieeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja neid ei või segada teist päritolu dokumentidega”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „asjaajamises lõpetamata”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Andmekogudes olevat fakte või tegevusi tõendavat teavet käsitletakse dokumentidena ning arhiiviväärtuslikku osa nendest arhivaalidena.”;

4) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõna „terviklikkust” sõnaga „terviklust”;

5) paragrahvi 5 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, tooteid”;

6) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutus loob arhivaalid, välja arvatud arhiiviväärtuslikud andmekogud, arhiivivormingus.”;

7) paragrahvi 5 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „, toodete”;

8) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „haldamisel” sõnadega „ning arhiivi moodustamisel”;

9) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Liigitusskeem peab sisaldama vähemalt:
1) funktsiooni nimetust ja selle tähist;
2) sarjade nimetusi ja nende tähiseid;
3) viidet avaliku arhiivi hindamisotsusele sarja või funktsiooni tasandil;
4) põhifunktsiooni kirjeldust (tegevused või tööprotsessid, mida tehakse põhifunktsiooni täitmiseks);
5) volitust põhifunktsiooni teostamiseks ehk viidet õigusakti(de)le;
6) põhifunktsiooni sarjade nimetusi ja tähiseid eelmises liigitusskeemis, kui need erinevad.”;

10) paragrahvi 6 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 1 loetakse punktiks 11 ja lõiget täiendatakse punktiga 1 järgmises sõnastuses:

„1) andmete kogum, mida saab identifitseerida ja koos hallata;”;

12) paragrahvi 7 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõna „asjaajamissüsteemis” sõnaga „infosüsteemis”;

13) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arhiivimoodustaja esitab liigitusskeemi kavandi või liigitusskeemi muudatuse kavandi enne kehtestamist kooskõlastamiseks avalikule arhiivile.”;

14) paragrahvi 8 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „teeb” sõnadega „vajaduse korral”;

15) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kontrollib viiteid avaliku arhiivi hindamisotsustele ning nende paikapidavust.”;

16) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Avalik arhiiv haldab ja vahendab teavet selle kohta, millised asutused on hindamise tulemusena arhiivimoodustajad.”;

18) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 13 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Dokumentide, sealhulgas andmekogudes oleva teabe eraldamine hävitamiseks”;

20) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asutus võib oma dokumendid, sealhulgas andmekogudes oleva teabe eraldada hävitamiseks pärast säilitustähtaja möödumist. Hävitamine peab olema teostatud pöördumatult, turvaliselt ning keskkonnahoidlikult. Arhivaale ei hävitata.”;

21) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Arhivaalide puhul kooskõlastatakse teabekandja hävitamine avaliku arhiiviga.”;

22) paragrahvi 15 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 16 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 16 lõikes 5 asendatakse sõna „kasutuskoopiad” sõnadega „olemasolevad digikoopiad”;

25) paragrahvi 16 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 18 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üleandmis-vastuvõtmisakti võib lisada täiendavaid lisaandmeid või dokumente.”;

27) paragrahvi 20 lõike 11 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „(toimik, mapp, karp jms)”;

28) paragrahvi 20 lõike 11 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „(kiri, foto jne)”;

29) paragrahvi 21 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 21. Arhiiviskeem ja selle koostamine”;

30) paragrahvi 21 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Arhiiviskeem koostatakse avaliku arhiivi ja arhiivimoodustaja koostöös enne arhiivi või selle osa korrastamist üleandmiseks.”;

31) paragrahvi 21 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 22 lõike 1 punktist 7 jäetakse välja sõnad „ja paigutatakse arhiiviümbrisesse”;

33) paragrahvi 22 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Digitaalarhivaalid antakse Rahvusarhiivi avaliku arhiiviga kooskõlastatud viisil.

(5) Pakett digitaalarhivaalide ja nende kirjelduste üleandmiseks moodustatakse Rahvusarhiivi koostatud struktuurinõuete alusel.”;

34) paragrahvi 22 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 22 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Mitte-arhiivivormingus digitaalarhivaalide, sealhulgas andmekogudes oleva arhiiviväärtusliku teabe konverteerimistoimingud ja üleandmise vormingud kirjeldab Rahvusarhiiv juhistena.”;

36) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Audiovisuaalsete arhivaalide arhiivikirjeldamine põhineb avaliku arhiivi aktsepteeritud ja rahvusvaheliselt laialt kasutuses olevatel kirjeldusstandarditel. Teavet nimetatud standardite kohta jagab Rahvusarhiiv.”;

37) paragrahvi 26 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 26 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

39) paragrahvi 27 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „tooteid,”;

40) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „tagatiskoopiaid” sõnaga „säilituskoopiaid”;

41) paragrahvi 28 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hoidla keskkonnatingimused peavad olema sobilikud arhivaalide püsivaks säilitamiseks ja arvestama arhivaalide tüübist tulenevaid hoiuerisusi. Teavet arhiivimaterjalide hoiutingimusi kirjeldavate rahvusvaheliselt aktsepteeritud standardite kohta jagab Rahvusarhiiv.”;

42) paragrahvi 29 lõikes 2 asendatakse sõna „tagatiskoopiaid” sõnaga „säilituskoopiaid” ning sõna „Tagatiskoopia” sõnaga „Säilituskoopia”;

43) paragrahvi 34 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Avalik arhiiv vahendab teavet arhivaalide olemasolu ja sisu kohta.

(2) Vastusena kirjalikule päringule vahendab avalik arhiiv arhivaalides sisalduvat teavet:
1) õiguste või tehingute tõendamiseks arhiiviteatisena;
2) muul eesmärgil tasulise teenusena.

(3) Avalik arhiiv ei lahenda päringut, kui esitatud lähteandmed ei ole piisavad või sellele vastamine nõuab suuremahulist uurimistööd.”;

44) paragrahvi 35 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arhiiviteatise taotlemiseks esitatakse päring kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(2) Arhiiviteatise kohustuslikud koostisosad on:
1) päringu kokkuvõtlik taasesitus;
2) kasutatud arhivaalide lühikirjeldus, milles näidatakse arhiivi nimetus ning dokumendi liik ja kuupäev;
3) arhivaalidel põhinev teave või kinnitus koopiate väljastamise kohta;
4) arhivaalide leidandmed.

(3) Arhiiviteatis ja sellele lisatud arhivaali koopiad vormistatakse avaliku arhiivi töökorraldust reguleerivate õigusaktide kohaselt.

(4) Arhiiviteatis väljastatakse ühe kuu jooksul päringu saamisest alates. Kui teatise väljastamine nimetatud tähtaja jooksul ei ole võimalik, teatatakse päringu esitajale tähtaja pikenemisest.

(5) Arhiiviteatise väljastamise eest tasub päringu esitaja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.”;

45) paragrahvi 36 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 36 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Arhivaalid väljastatakse kasutamiseks avaliku arhiivi otsuse alusel, milles märgitakse lisaks lõikes 2 toodud andmetele arhivaalide kasutamise ja säilitamise nõuded ning kasutuspiirangud.”;

47) määruse lisa 1 „Arhiivivormingud” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

48) määruse lisa 2 „Nõuded hoidla keskkonnatingimustele” tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Arhiivivormingud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json