Teksti suurus:

Siseministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 25 „Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse arendamine perioodil 2014–2020“ muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 5

Siseministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 25 „Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse arendamine perioodil 2014–2020“ muutmine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 19

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Siseministri 23. aprilli 2015. a määruses nr 25 „Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse arendamine perioodil 2014–2020“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse andmise tulemusena on soetatud vähemalt 83 multifunktsionaalset varustusega komplekteeritud päästesõidukit ja 14 paakkonteinerit ning kaks merereostustõrjesõidukit koos vajaliku tehnika ja varustusega, lähtudes perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 12 alusel kinnitatud meetmete nimekirja (edaspidi meetmete nimekiri) meetme 8.2 „Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks“ tegevustest nr 8.2.2 „Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse kasvatamine“ ja 8.2.3 „Merereostustõrjevõimekuse kasvatamine“.“;

2) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Siseministeerium võib koostada riigihanke (edaspidi ka hange) piirmäära ületavate hangete riigihanke alusdokumendid ja viia hanked läbi. Siseministeerium koostab riigihanke piirmäära ületavate hangete riigihanke alusdokumendid hanke tehnilise kirjelduse kohaselt. Hanke tehnilise kirjelduse koostab ja selle kvaliteedi eest vastutab toetuse saaja.“;

3) paragrahvi 27 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja lähtub välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamisel enne nende laekumist rahandusministri 10. septembri 2014. a määrusest nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri”. Toetuse saaja võib kulude eest tasumiseks enne välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite laekumist kasutada ka omavahendeid.“;

4) määruse tekstis asendatakse sõna „hankedokumendid“ sõnadega „riigihanke alusdokumendid“ vastavas käändes.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json