Teksti suurus:

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 14

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muutmine

Vastu võetud 12.06.2020 nr 39

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 9. septembri 2016. a määrust nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu kõigil osanikel või aktsionäridel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670) artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud valdkonnas ja põllumajandusalane keskeri- või kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni 4. tase põllumajandustootmise valdkonnas või Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembrit registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutsekeskharidus.“;

2) paragrahvi 2 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanik või aktsionär võib olla tegutsenud taotluse esitamise tähtpäevaks põllumajandusliku majapidamise juhina kauem kui 24 kuud, kui:
1) füüsilisest isikust ettevõtja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on olnud igal majandusaastal alla 4000 euro;
2) füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osanik või aktsionär omas äriühingus osalust ajal, mil äriühingu omatoodetud põllumajanduslike toodete aastane müügitulu oli alla 4000 euro, sealjuures ei arvestata füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu osaniku või aktsionäri sellist osalemist äriühingus, millega ta ei saanud otseselt ega kaudselt oluliselt mõjutada selle äriühingu tegevust.“;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 15 jäetakse välja tekstiosa „taotleja, välja arvatud lõikes 4 nimetatud taotleja“;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 16 asendatakse tekstiosa „taotleja, välja arvatud § 2 lõikes 8 sätestatud“ tekstiosaga „lõikes 4 nimetatud juhul“;

5) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Lõikes 3 nimetatud müügitulu ei pea kavandama taotleja, kelle põhitegevusala on puuvilja-, marja-, pähkli-, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatus või mesindus. Sellisel juhul kavandab nimetatud taotleja äriplaanis põllumajandusliku standardkogutoodangu väärtuseks mõlema taotluse esitamisele järgneva kahe majandusaasta lõpuks üle 14 000 euro.“;

7) paragrahvi 8 punktis 6 asendatakse tekstiosa „puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatusega“ sõnadega „aiakultuuri tootmisega“;

8) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „töölepingu või tööraamatu“ sõnadega „töösuhet tõendava dokumendi“;

9) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatusega“ tekstiosaga „aiakultuuri tootmisega“ ning tekstiosa  „eespool loetletud toodetest“ tekstiosaga „aiakultuuri tootmisest“;

10) määrust täiendatakse 6. peatükiga järgmises sõnastuses:

6. peatükk
Rakendussätted
“;

11) paragrahvi 18 pealkiri „Rakendussäte“ asendatakse pealkirjaga „Rakendussätted“ ja senine tekst loetakse lõikeks 1;

12) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvi 2 lõiget 4 kohaldatakse alates 2016. aastast.

(3) Paragrahvi 14 lõikes 5 sätestatud nõuet ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab toetuse maksmiseks maksetaotluse PRIA-le 2020. aastal alates 12. märtsist.“.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json