Teksti suurus:

Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa andmete loetelud ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete loetelud

Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa andmete loetelud ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete loetelud - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 15

Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa andmete loetelud ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete loetelud
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

Vastu võetud 24.11.2016 nr 60
RT I, 29.11.2016, 9
jõustumine 02.12.2016, osaliselt 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.01.2019RT I, 06.02.2019, 1109.02.2019
10.06.2020RT I, 19.06.2020, 122.06.2020

Määrus kehtestatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 53 lõike 3 ja kiirgusseaduse § 33 lõike 4, § 70 lõike 4 ja § 75 lõike 3 alusel.
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

1. peatükk Kiirgustegevusloa taotluse menetlus 

§ 1.   Kiirgustegevusloa taotlemine

  (1) Kiirgustegevusloa saamiseks või selle muutmiseks esitab taotleja Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) taotluse keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu. Taotluses sisalduvate andmete loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas 1. Taotlusele lisatakse kiirgustegevuse ja kasutatava kiirgusallika iseloomu põhjal käesoleva määruse §-s 4 loetletud dokumendid.
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

  (2) Kui kiirgustegevusluba taotletakse radioaktiivse aine Eestisse sisseveoks riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, või Eestist väljaveoks riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, esitab taotleja loa andjale taotluse keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu. Taotluse andmed on loetletud käesoleva määruse § 4 lõikes 2.
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

  (4) Loa andja vaatab taotleja esitatud andmed ja dokumendid läbi ning vajaduse korral kontrollib nende vastavust tegelikule olukorrale.

  (5) Kui loa andja määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa taotluse puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

  (6) Kui kiirgustegevusluba taotletakse olulise keskkonnamõjuga kiirgustegevuseks, peatub loa taotluse menetlemise tähtaeg keskkonnamõju hindamise ajaks.

  (7) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, tagastab loa andja taotluse seda läbi vaatamata viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel määratud tähtaja lõppemisest arvates.

  (8) Loa andja teeb otsuse kiirgustegevusloa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

  (9) Loa andja teeb taotlejale kiirgustegevusloa andmise või kiirgusseaduse §-s 74 loetletud juhtudel kiirgustegevusloa andmisest keeldumise otsuse teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu.
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

§ 2.   Kiirgustegevusloa muutmine

  (1) Kui kiirgustegevusloa muutmist taotletakse seoses uue või täiendava kiirgusallika kasutuselevõtmisega, kiirgusallika üleandmisega teisele isikule või selle ladustamisega radioaktiivse jäätmena, kiirgustegevusloaga määratud kiirgustegevuse, tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemisviiside, piirkoguste või ladustuskoha, kiirgustegevuse toimumise koha, rajatiste või ruumide muutumisega või muul viisil loas kirjeldatud kiirgustegevuse olulise muutmisega, otsustab loa andja kiirgustegevusloa muutmise 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

  (2) Kui tegemist on kiirgusohutuse seisukohast olulise muudatusega, otsustab loa andja kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase teate saamisest selle edasise menetlemise uue kiirgustegevusloa taotlusena. Otsusest teavitatakse taotlejat viivitamatult.

  (3) Kiirgustegevusloa muutmise taotlemisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata juhtudel otsustab loa andja kiirgustegevusloa muutmise viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

§ 3.   Kiirgustegevusloa andmise või muutmise avatud menetlus

  (1) Kui kiirgustegevusluba taotletakse tuumkütusetsükli mis tahes rajatise ekspluateerimiseks, sulgemiseks ja dekomissioneerimiseks, radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks ja veoks või suurenenud looduskiiritusega seotud tegevuseks, mille korral looduslikest radionukliididest põhjustatud kiirgus on kiirgusohutuse seisukohalt oluline, kohaldatakse kiirgustegevusloa andmisele ja muutmisele avatud menetlust.

  (2) Kui taotlus vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele, avaldab loa andja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 järgi teate taotluse esitamise kohta viivitamata.

  (3) Kiirgustegevusloa andmise või muutmise avatud menetlusele kohaldatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-de 46−481 sätteid.

2. peatükk Nõuded kiirgustegevusloa taotlusele 

§ 4.   Kiirgustegevusloa taotluse dokumendid

  (1) Taotleja esitab kiirgustegevusloa saamiseks või selle muutmiseks loa andjale keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu koos taotlusega kiirgustegevuse ja kasutatava kiirgusallika iseloomu arvestades järgmised dokumendid:
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  1) kiirgustegevuse põhjendus ja iseloomustus käesoleva määruse § 5 järgi;
  2) kiirgustegevuse asukoha ja rajatise asendiplaan käesoleva määruse § 6 järgi;
  3) andmed kasutatava tehnoloogia ja seadmete kohta käesoleva määruse § 7 järgi;
  4) kiirgusallikat ja tuumamaterjali iseloomustavad andmed käesoleva määruse § 8 lõigete 1 ja 2 järgi;
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  5) andmed radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemise kohta käesoleva määruse § 9 järgi;
  6) kiirgusallika ohutustamise kava pärast kiirgusallika kasutamise lõpetamist käesoleva määruse § 10 järgi;
  7) kiirgustegevusloa taotlemisel radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemiseks, vahe- ja lõppladustamiseks andmed radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemise kohta, vahe- ja lõppladustuskoha pikaajalise kiirgusohutuse hinnang, vahe- ja lõppladustuskoha kiirgusohutushinnang ning andmed radioaktiivsete jäätmete ladustuskoha lõpliku sulgemise viiside kohta käesoleva määruse §-de 11−14 järgi;
  8) kiirgusseire kava ja kiirgusseireks kasutatavate seadmete kirjeldused käesoleva määruse § 15 järgi;
  9) kiirgusohutushinnang käesoleva määruse § 16 järgi;
  10) meetmed kiirgusohutuse tagamiseks käesoleva määruse § 17 järgi;
  11) suure ohuga kiirgustegevuse korral avariikiirituse olukorras tegutsemise plaan käesoleva määruse § 18 järgi;
  12) kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialisti andmed käesoleva määruse § 19 järgi;
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  13) kiirgustöö eeskiri käesoleva määruse § 20 järgi;
  14) kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi kirjeldus käesoleva määruse § 21 järgi;
  15) kiirgustegevusloa taotlemisel kõrgaktiivse kiirgusallika kasutamiseks turvaplaan keskkonnaministri määruse „Kiirgusallika asukohaks olevate ruumide nõuded, ruumide ja kiirgusallika märgistamise nõuded, radioaktiivsete kiirgusallikate kategooriad ning radionukliidide aktiivsustasemed” lisa 3 järgi.
[RT I, 29.11.2016, 9 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Kui kiirgustegevusluba taotletakse käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud tegevusteks, esitab taotleja loa andjale kiirgustegevuse ja kasutatava kiirgusallika iseloomu arvestades järgmised andmed:
  1) kiirgustegevuse põhjenduse ja iseloomustuse käesoleva määruse § 5 järgi;
  2) kiirgusallikat iseloomustavad andmed käesoleva määruse § 8 järgi;
  3) avarii korral tegutsemise juhendi, mis sisaldab käesoleva määruse § 18 punktides 2–6 sisalduvaid andmeid;
  4) andmed käesoleva määruse lisas 4 esitatud loetelu järgi.
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

§ 5.   Kiirgustegevuse põhjendamine ja iseloomustamine

  Kiirgustegevusloa taotleja põhjendab kavandatavat kiirgustegevust, esitades sellele võimalikke alternatiivseid lahendusi ja põhjendades tehtud valikut. Kiirgustegevust kirjeldatakse etappide kaupa ning kirjelduses iseloomustatakse kasutatavaid metoodikaid ja tehnoloogiaid.

§ 6.   Kiirgustegevuse asukoht ja rajatise asendiplaan

  Kiirgustegevuse asukoha ja rajatise plaani kohta esitatakse:
  1) kiirgustegevuse rajatise asendiplaan sobivas mõõtkavas, millele kantakse rajatise territoorium, sellega piirnevate alade kasutuse otstarve, vajaduse korral ka plaani piirkonnas asuvate teiste ettevõtete piirid;
  2) kiirgusallikate asukohaks olevate ruumide plaanid sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1 : 100 mõõtkavas, millele kantakse kõik ruumid, kus asuvad kiirgusallikad, ja nende ruumidega külgnevad ruumid ning märgitakse nende ruumide kasutamise otstarve.

§ 7.   Kasutatavat tehnoloogiat ja seadmeid iseloomustavad andmed

  Taotleja esitab taotluses kiirgustegevuses kasutatavate seadmete nimetused ja nende kasutamisjuhised.

§ 8.   Kiirgusallika ja tuumamaterjali kohta esitatavad andmed
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

  (1) Kiirgusallikat iseloomustavad andmed esitatakse sõltuvalt kiirgusallikast käesoleva määruse lisas 2 esitatud andmete loetelu kohaselt.
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

  (2) Andmed, mis iseloomustavad tuumamaterjali, mida kasutatakse eranditult mittetuumaotstarbelises tegevuses, esitatakse sõltuvalt tuumamaterjalist käesoleva määruse lisa 2 punktis 4 esitatud andmete loetelu kohaselt.
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

  (3) Tuumamaterjali omav isik, kes ei ole kiirgustegevusloa omaja, esitab lisaks käesoleva määruse lisas 2 esitatule järgmised andmed:
  1) isiku nimi ja isikukood või registrikood;
  2) isiku kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, e-posti aadress ja aadress;
  3) tuumamaterjali asukoha aadress;
  4) isiku tegevusvaldkond.
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

§ 9.   Andmed radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemise kohta tekitaja juures

  Radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemise kohta radioaktiivsete jäätmete tekitaja juures esitatakse järgmine teave:
  1) jäätmete ja heidete tekkeviis;
  2) jäätmete ja heidete iseloomustus;
  3) jäätmete ja heidete käitlemisviisid;
  4) heidete keskkonda juhtimise viisid;
  5) radioaktiivsete jäätmete pakendite vastavusnäitajad;
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  6) jäätmete registreerimise, arvestuse ja inventuuri protseduurid;
  7) jäätmete füüsilise kaitse meetmed;
  8) protseduurid jäätmete üleandmiseks radioaktiivsete jäätmete vahe- või lõppladustuskohta.

§ 10.   Kiirgusallika ohutustamise kava pärast kiirgusallika kasutamise lõpetamist

  (1) Kiirgusallika ohutustamise kavas esitatakse teave kiirgusallika kasutamise lõpetamise protseduuride kohta ning finantstagatist tõendav dokument radioaktiivse aine, seda sisaldava seadme ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamiseks, kui finantstagatise esitamise vajadust on eelnevalt hinnatud kiirgusseaduse § 98 alusel.
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

  (2) Kõrgaktiivse kiirgusallika kasutuselevõtmiseks esitatud kiirgustegevusloa taotluse või kiirgustegevusloa muutmise taotluse juurde lisab taotleja koopia dokumendist, mis tõendab, et kiirgusallikas tagastatakse tootjale kiirgusseaduse § 38 punkti 4 kohaselt.

§ 11.   Radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemise, vahe- ja lõppladustamise korral esitatavad andmed

  Radioaktiivsete jäätmete ja heidete käitlemiseks, vahe- ja lõppladustamiseks esitatakse lisaks käesoleva määruse §-s 9 sätestatule järgmine teave:
  1) protseduurid jäätmete vastuvõtmiseks radioaktiivsete jäätmete vahe- või lõppladustuskohta;
  2) vahe- ja lõppladustuskoha pikaajalise kiirgusohutuse hinnang käesoleva määruse § 12 järgi;
  3) vahe- ja lõppladustuskoha kiirgusohutushinnang käesoleva määruse § 13 järgi;
  4) vahe- ja lõppladustuskoha kiirgusseire kava ja seireks kasutatavate seadmete kirjeldused käesoleva määruse § 15 järgi;
  5) vahe- ja lõppladustuskoha füüsilise kaitse nõuete kirjeldus.
  6) kiirgusseire kava käesoleva määruse § 15 lõike 2 kohaselt.
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

§ 12.   Vahe- ja lõppladustuskoha pikaajalise kiirgusohutuse hinnang

  (1) Vahe- ja lõppladustuskoha pikaajalise kiirgusohutuse hindamisel lähtutakse rajatise maksimaalse lubatava aktiivsuse või aktiivsuskontsentratsiooni alusel hinnatud elanikkonna vaatlusrühmale tekitatavatest pikaajalistest kiirgusdoosidest.

  (2) Olukorras, kus radioaktiivsete jäätmete vahe- ja lõppladustuskoha pikaajalise kiirgusohutuse hindamisel puuduvad muud radionukliidide liikumist mõjutavad eritegurid, analüüsitakse järgmisi radionukliidide kiiritusradasid keskkonnas:
  1) radioaktiivsete jäätmete radionukliidide migratsioon põhjavette ja veekogudesse;
  2) radionukliidide sissevõtt olmeveena;
  3) otsene väliskiiritus;
  4) erijuhtudel radionukliidide migratsioon õhku ja sissehingamine.

§ 13.   Vahe- ja lõppladustuskoha kiirgusohutushinnang

  (1) Vahe- ja lõppladustuskoha kiirgusohutuse hindamisel tuleb arvesse võtta:
  1) vahe- ja lõppladustuskoha mõju keskkonna radioaktiivsele saastumisele, arvestades loodusliku radioaktiivsuse keskmist taset väljendatuna radionukliidide aktiivsuskontsentratsioonides ja ulatuses vaadeldaval maa-alal;
  2) elanikkonna vaatlusrühma efektiivdoosi;
  3) vahe- ja lõppladustuskoha kiirgustöötaja ekvivalentdoosi ja efektiivdoosi.

  (2) Vahe- ja lõppladustuskoha kiirgusohutushinnang riikliku järelevalve perioodi kestel pärast lõppladustuskoha sulgemist käsitleb järgmisi looduslikke ja inimtekkelisi tegureid:
  1) tehnoloogilise tegevusega ja ehitustega seotud kiirgusavarii;
  2) lennukiavarii;
  3) plahvatus terroriakti käigus;
  4) seismiline aktiivsus või karstinähtused;
  5) ladustuskoha kattekihi hüdroisolatsiooni kahjustavad bioloogilised tegurid;
  6) sademed.

§ 14.   Andmed radioaktiivsete jäätmete ladustuskoha lõpliku sulgemise viiside kohta

  Radioaktiivsete jäätmete ladustuskoha lõplikuks sulgemiseks esitatakse:
  1) sulgemiskava;
  2) andmed planeeritud radioaktiivsete jäätmete koguaktiivsuse kohta;
  3) planeeritud jäätmepakendite arv ja jäätmepakendite iseloomustus;
  4) sulgemisjärgse ligipääsu piiramise meetmete kirjeldus;
  5) sulgemisjärgse kiirgusseire vajaduse ja ulatuse prognoos;
  6) radionukliidide keskkonda sattumise piiramiseks kavandatavate meetmete kirjeldus;
  7) käitluskoha projekteerimise ja muude asjakohaste dokumentide säilitamise kavad;
  8) lõppladustuspaiga sulgemise kiirgusohutushinnang.

§ 15.   Kiirgusseire kava ja kiirgusseireks kasutatavad seadmed

  (1) Kiirgusseire kava ja kiirgusseireks kasutatavate seadmete kohta esitatakse järgmine teave:
  1) seirekava ja seiremeetodite kirjeldus;
  2) töökoha seire tegemise koht kontrolli- ja jälgimisalal, nende aladega piirnevatel aladel ja seiramise aeg;
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  3) seireandmete registreerimise ja säilitamise kord;
  4) isikudosimeetria kirjeldus koos dosimeetria liigi ja sagedusega;
  5) kasutatavate kiirgusseireseadmete iseloomustus ja mõõtühikud, seadme tüüp ja seadet iseloomustavad andmed.

  (2) Kui kiirgustegevus on olulise keskkonnamõjuga keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 tähenduses, esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule järgmised andmed:
  1) keskkonnaproovi tüüp;
  2) seire asukoha andmed, sh koordinaadid, keskkonnaproovide proovivõtu asukoha plaan;
  3) analüüsimeetod, sh mõõdetavad komponendid ja seire sagedus.
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

§ 16.   Kiirgusohutushinnang

  Kiirgusohutushinnang sisaldab:
  1) kiirgusallika ohutu kasutamise analüüsi kavandatava kiirgustegevuse kõikides etappides alates allika paigaldamisest kuni selle kasutamise lõpetamiseni;
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  2) oodatava doosi suurust kiirgustöötajale ja elanikule nii normaalsetes töötingimustes kui ka võimalikus avarii- ja püsikiiritusolukorras;
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  3) [kehtetu - RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  4) kiirgusallika kasutamisega seotud võimalike avarii- ja püsikiiritusolukordade analüüsi;
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  5) andmeid kiirgusohutuse tagamiseks võetavate meetmete kohta nii normaalsetes töötingimustes kui ka võimalikus avarii- ja püsikiiritusolukorras.
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

§ 17.   Meetmed kiirgusohutuse tagamiseks

  (1) Kiirgusallika ohutust tagavate meetmete kohta esitatakse järgmine teave:
  1) kavandatud kollektiivsete ja isikukaitsemeetmete ja -vahendite loetelu;
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]
  2) kiirgustöötajate juhendamise ja koolituse kavad;
  3) lubatud doosikiirus kiirgusallika mõjupiirkonnas ja doosikiiruse ületamisel rakendatavad meetmed;
  4) lubatud radioaktiivse saastumise tasemed lahtise kiirgusallika kasutamisel;
  5) [kehtetu - RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  6) ruumide ja kiirgusallika märgistus;
  7) kiirgusallika asukoht ruumis, ruumide ja kasutatud materjalide kirjeldused.
  8) mõõduka ja suure ohuga kiirgustegevuse korral kiirgustöötaja aastase ekvivalent- või efektiivdoosi ja elaniku efektiivdoosi piirangud kavandatud kiirgustegevuse korral normaalsetes töötingimustes.
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud lahtise kiirgusallikana käsitletakse kiirgusallikat, mis ei ole kinnine kiirgusallikas kiirgusseaduse § 7 lõike 2 tähenduses.

§ 18.   Avariikiirituse olukorras tegutsemise plaan

  Suure ohuga kiirgustegevuse korral esitab loa taotleja avariikiirituse olukorras tegutsemise plaani, milles esitatakse:
  1) kiirgustegevuse lühike iseloomustus;
  2) võimalike avariikiirituse olukordade ja nende tagajärgede kirjeldus;
  3) avariikiirituse olukorras tegutsemise eest vastutava juhi nimi ja tema kontaktandmed;
  4) avariikiirituse olukorras tegutsemise kirjeldus;
  5) teave avariikiirituse olukorras tegutsemiseks vajalike vahendite ja ressursside kohta;
  6) Keskkonnaameti, Häirekeskuse, töötajate ja avalikkuse teavitamise kord;
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]
  7) teiste ettevõtete ja asutustega koostöö korraldamise kirjeldus;
  8) avariikiirituse olukorras tegutsemise plaani ülevaatamise sagedus.
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

§ 19.   Kiirgustöötajad ja kiirgusohutuse spetsialist
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]

  Kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialisti andmed esitatakse käesoleva määruse lisas 3 esitatud andmete loetelu kohaselt.
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

§ 20.   Kiirgustööeeskiri

  Sõltuvalt kiirgustöö eripärast peab kiirgustööeeskirjas sisalduma:
  1) kiirgusallika kasutamise eeskiri;
  2) kiirgusallika hoidmise eeskiri;
  3) töökoha kiirgusseire eeskiri;
  4) isikudosimeetrite väljaandmise, kandmise, tagastamise ja hoidmise eeskiri;
  5) kiirgusallika rikke, avarii või muu kiirgusohtu põhjustava juhtumi korral tegutsemise juhend, mis sisaldab käesoleva määruse § 18 punktides 2–6 ja 8 sisalduvaid andmeid;
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  6) kiirgusallika teisaldamise ja veo eeskiri;
  7) radioaktiivsete jäätmete käitlemise eeskiri;
  8) radioaktiivsete heidete keskkonda juhtimise eeskiri.

§ 21.   Kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteem

  (1) Kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteem käsitleb:
  1)  kavandatud süstemaatilist tegevust, mille eesmärk on kiirgusohutuse tagamine;
  2)  tööülesannete analüüsi ning kiirgusallika kasutamiseks vajalikke oskusi ja nõudeid, mis hõlmavad eelkõige kiirgustegevuse kirjeldust, kiirgustegevuse juhendmaterjale ja töötajate koolituse korda;
  3)  materjalide ja seadmete hankimise, kasutamise ja kasutusest kõrvaldamise tingimusi;
  4)  kiirgustegevuse ajal rakendatavate kiirgusohutusprotseduuride kirjeldusi;
  5)  kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi toimimise kontrollimise ja uuendamise korda.

  (2)  Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule käsitleb tuumakäitise kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteem:
  1)  tuumaohutuse tagamiseks tehtava süstemaatilise tegevuse kirjeldust;
  2)  tööülesannete analüüsi ja tuumakäitise opereerimiseks vajaliku pädevuse nõudeid;
  3)  tuumaohutusnõuete järgimise kontrollisüsteemi kirjeldust;
  4)  töötajate koolitamise ja juhendamise kavasid.

3. peatükk Kiirgustegevusloa vormid 

§ 22.   Kiirgustegevusloa koosseis

  (1) Kiirgustegevusluba koosneb:
  1) käesoleva määruse lisas 5 esitatud andmetest;
[RT I, 06.02.2019, 11 - jõust. 09.02.2019]
  2) kiirgusseaduse § 75 lõike 1 punktides 1−6 ja 8 ning kõrgaktiivse kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuse korral lisaks § 75 lõikes 2 loetletud andmetest.

  (2) Radioaktiivse aine sisse-, välja- ja läbiveo loa andmete loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas 6.
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

§ 23.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud kiirgustegevusload kehtivad märgitud kehtivusaja lõpuni.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 4 punkt 15 jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 1 Kiirgustegevusloa taotluse andmete loetelu
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

Lisa 2 Kinnist kiirgusallikat, lahtist kiirgusallikat, elektrikiirgusseadet ja tuumamaterjali iseloomustavate andmete loetelu
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

Lisa 3 Kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialisti andmete loetelu
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

Lisa 4 Radioaktiivse aine sisse-, välja- ja läbiveo kiirgustegevusloa taotluse andmete loetelu
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

Lisa 5 Kiirgustegevusloa andmete loetelu
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

Lisa 6 Radioaktiivse aine sisse-, välja- või läbiveo kiirgustegevusloa andmete loetelu
[RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

Lisa 7 Kiirgustegevusluba
[Kehtetu - RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

Lisa 8 Kiirgustegevusluba radioaktiivse aine sisse-, välja- või läbiveoks
[Kehtetu - RT I, 19.06.2020, 1 - jõust. 22.06.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json