Teksti suurus:

Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 31

Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.06.2020 nr 41

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määrust nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Instituudi mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress märgitakse struktuuriüksuse põhimääruses.”;

2) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Instituut tegeleb põllumajanduskultuuride sortide aretamisega ja põllumajanduskultuuride agrotehnoloogiga.”;

3) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Instituut teeb rakendus- ja alusuuringuid, uurides põllumajanduskultuuride keskkonnahoidlikke ja efektiivseid agrotehnoloogiaid, põllumajanduskultuuride sordiaretuse ja agrotehnoloogiate mõju saagikusele ja saagi kvaliteedile ning taimekaitset, taimetervist ja väetamist.

(2) Instituut teeb agrometeoroloogia seiret, prognoose ja ülevaateid.

(3) Instituut tegeleb põllumajanduskultuuride sortide aretamise ja säilitusaretusega, geneetiliste ressursside säilitamise ja uurimisega ning rahvusvaheliste kohustuste täitmisega geneetiliste ressursside valdkonnas.

(4) Instituut tegeleb põllumajanduskultuuride seemnete tootmise ja turustamisega.

(5) Instituut pakub teadustuge nõuandesüsteemile, õigusloomeks ja riiklikuks järelevalveks ning tutvustab uurimistulemusi infotehnoloogiliste rakenduste, koolituste, trükiste ja muude vahendite kaudu.

(6) Instituut korraldab teadus- ja koolitusüritusi.

(7) Instituut teeb koostööd Eesti ja välisriikide õppe-, teadus- ja arendusasutustega, ettevõtjatega ning teiste institutsioonidega teadusliku uurimistöö, arendustegevuse, innovatsiooni ja majanduse valdkonnas.”;

4) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „töölepingu” sõnaga „kuni”;

5) paragrahvi 8 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Direktor esitab teadusnõukogule vähemalt üks kord aastas aruande aastaeelarve täitmise ning teadus- ja arendustegevuse kohta.

(4) Direktor koostab ettepanekud instituudi struktuuri kohta ning esitab need teadusnõukogule kinnitamiseks.”;

6) paragrahvi 8 lõike 5 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Direktor kehtestab instituudi töötajate koosseisu, asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja teised tööd reguleerivad korrad.”;

7) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastataks järgmiselt:

„(6) Direktor tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja vastutab selle tulemuslikkuse eest.”;

8) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Instituudi tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks põhimääruses määratud ulatuses moodustatakse vähemalt viieliikmeline teadusnõukogu, mille liikmetest vähemalt kaks on põllumajandustootjate esindajad.”;

9) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „strateegia” sõnaga „arengukava”;

10) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kinnitab instituudi struktuuri;”;

11) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kinnitab asedirektori tööülesanded;
6) annab hinnangu instituudi teadustulemustele ja töö tulemuslikkusele;”;

13) paragrahvi 10 lõike 1 punktid 9 ja 10 sõnastatakse järgmiselt:

„9) kehtestab instituudi akadeemiliste töötajate ametikohtade nimetused ja akadeemilisele töötajale esitatavad nõuded;
10) kehtestab instituudi akadeemiliste töötajate konkursi tingimused ja korra.”;

14) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teadusnõukogul on õigus vastu võtta otsus koosolekut kokku kutsumata, kui otsustamisel osaleb vähemalt 75 protsenti teadusnõukogu liikmetest. Sel juhul saadab teadusnõukogu esimees otsuse eelnõu koos selle juurde kuuluva teabega kõigile teadusnõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul teadusnõukogu liige peab esitama oma kirjaliku seisukoha. Otsus võetakse vastu otsustamisel osalevate teadusnõukogu liikmete lihthäälteenamusega.

(2) Hääletustulemuste kohta koostatakse koosoleku protokolli asendav hääletusprotokoll, millele lisatakse teadusnõukogu liikmete kirjalikud seisukohad. Hääletusprotokolli allkirjastavad kõik hääletusel osalenud teadusnõukogu liikmed. Hääletusprotokoll saadetakse viivitamata kõigile teadusnõukogu liikmetele ja direktorile.”;

15) paragrahvi 13 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Koosolek salvestatakse ja salvestis hävitatakse viivitamata pärast koosoleku protokolli allkirjastamist.”;

16) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõnad „majandusliku isetasuvuse põhimõttel” tekstiosaga „§-s 6 nimetatud põhiülesannete täitmiseks”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json