Teksti suurus:

Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2020, 37

Laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded1
[RT I, 11.03.2014, 7 - jõust. 14.03.2014]

Vastu võetud 29.07.2009 nr 78
RTL 2009, 64, 942
jõustumine 09.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.03.2014RT I, 11.03.2014, 714.03.2014
20.01.2016RT I, 26.01.2016, 329.01.2016, osaliselt 9.12.2016
16.06.2020RT I, 19.06.2020, 3622.06.2020

Määrus kehtestatakse «Sadamaseaduse» § 25 lõike 12 ning § 27 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded;
  2) [kehtetu - RT I, 11.03.2014, 7 - jõust. 14.03.2014]
  3) sissesõidusadamale esitatava üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete teatise vorm;
  4) sadama vastuvõtuseadmete puudustest teavitamise vorm;
  5) Laevaheitmete vastuvõtmise akti vorm.
[RT I, 11.03.2014, 7 - jõust. 14.03.2014]

§ 2.   Teatiste vormid

  (1) Sissesõidusadamale esitatava üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete teatise vorm on toodud määruse lisas 1.

  (2) Sadama vastuvõtuseadmete väidetavatest puudustest teavitamise vorm on toodud määruse lisas 2.

§ 3.   Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtja

  Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtjal peab olema jäätmeseaduse kohane keskkonnakaitseluba.
[RT I, 19.06.2020, 36 - jõust. 22.06.2020]

§ 4.   Laevade ja muude veesõidukite teavitamine laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja üleandmise korrast

  (1) Sadama pidaja peab tagama, et sadamasse saabuvaid või saabunud laevu ja muid veesõidukeid (edaspidi laev) teavitataks õigeaegselt laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja üleandmise korrast.

  (2) Sadama pidaja annab sadama kasutaja nõudmisel järgmist teavet:
  1) sadama vastuvõtuseadmete asukoht iga kai ääres koos joonise või kaardiga;
  2) laevaheitmete ja lastijäätmete loetelu, mida vastu võetakse;
  3) kontaktisikute, jäätmekäitlejate ja pakutavate teenuste loetelu;
  4) laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise protseduuride kirjeldus;
  5) laevaheitmete ja lastijäätmete tasudesüsteemi kirjeldus;
  6) sadama vastuvõtuseadmete puudustest teavitamise kord.

§ 5.   Laevaheitmete ja lastijäätmete liigitamine

  (1) Laevaheitmed ja lastijäätmed tuleb liigitada kooskõlas käesoleva määruse lisas 3 esitatud liigituse nimistu või jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusega, kui käesoleva määruse lisa 3 ei ole rakendatav.
[RT I, 26.01.2016, 3 - jõust. 29.01.2016]

  (2) Ohtlike jäätmete üleandmisel tuleb koostada ohtlike jäätmete saatekiri vastavalt jäätmeseaduse § 64 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele.
[RT I, 19.06.2020, 36 - jõust. 22.06.2020]

§ 6.   Paranduste tegemine sissesõidusadamale esitatavale teatisele üleantavate ning laevale jäävate laevaheitmete ja lastijäätmete kohta

  (1) Kui tegelikult üle antud laevaheitmete ja lastijäätmete kogused erinevad määruse lisas 1 toodud teatisele kantud kogustest, tuleb esitatud teatisel teha sellekohased parandused või koostada tegelikult üleantud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise akt.

  (2) Paranduste õigsust kinnitab kapten oma allkirjaga, näidates ära paranduste tegemise kuupäeva ja kellaaja.

  (3) Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise akti vorm on toodud määruse lisas 4.
[RT I, 11.03.2014, 7 - jõust. 14.03.2014]

§ 7.   Vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete aruanne

  Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtja koostab ja esitab vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta aruande jäätmeseaduse § 117 kohaselt.
[RT I, 19.06.2020, 36 - jõust. 22.06.2020]

§ 8.   Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise, üleandmise, nendest teavitamise ja arvestuse pidamise üle järelevalve teostamine
[Kehtetu - RT I, 11.03.2014, 7 - jõust. 14.03.2014]

§ 9.   Rahvusvaheliste organisatsioonide teavitamine

  (1) Keskkonnaministeerium edastab Euroopa Komisjonile ja Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile koopia teatisest, mis on esitatud Keskkonnainspektsioonile sadama vastuvõtuseadmete väidetavate puuduste kohta määruse lisas 2 toodud vormi kohaselt.

  (2) «Sadamaseaduse» § 29 lõike 1 punktis 1 nimetatud vabastustest teavitab Veeteede Amet Keskkonnaministeeriumi ja Euroopa Komisjoni vähemalt kord aastas.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates (EÜT L 332, 28.12.2000, lk 81–90), muudetud direktiividega 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58), 2007/71/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 33–36) ja 2015/2087 (ELT L 302, 19.11.2015, lk 99–102).
[RT I, 26.01.2016, 3 - jõust. 09.12.2016]

Lisa 1 Teatis sissesõidusadamale
[RT I, 26.01.2016, 3 - jõust. 09.12.2016]

Lisa 2 Sadama vastuvõtuseadmete väidetavatest puudustest teavitamise vorm / Form for reporting alleged inadequacies of port reception facilities
[RT I, 11.03.2014, 7 - jõust. 14.03.2014]

Lisa 3 1973. aasta rahvusvahelisest laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioonist ning nimetatud konventsiooni kehtivatest protokollidest ja hilisematest muudatustest (MARPOL 73/78) tuleneva laevaheitmete ja lastijäätmete liigituse vastavus jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele
[RT I, 26.01.2016, 3 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 4 Laevaheitmete vastuvõtmise akt / Waste delivery receipt
[RT I, 11.03.2014, 7 - jõust. 14.03.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json