Teksti suurus:

Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S3 kandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2021, 1

Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S3 kandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.06.2021 nr 41

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 353 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maaeluministri 28. novembri 2017. a määruse nr 79 „Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus” lisas nimetatud kutselise kalapüügi registri (edaspidi register) kalalaevade alajaotusesse 4S3 (edaspidi segment 4S3) kalapüügiseaduse § 353 lõike 2 alusel määratud täiendava vaba püügivõimsuse (edaspidi vaba püügivõimsus) arvel kalalaeva kandmise tingimused ja kord, sealhulgas nõuded taotleja ja kalalaeva kohta.

§ 2.  Taotleja kohta esitatavad nõuded

  (1) Vaba püügivõimsuse arvel võib kalalaeva registri segmenti 4S3 kandmist taotleda isik, kellele on merel kalapüügiks antud kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kalalaeva kalapüügiluba.

  (2) Vaba püügivõimsuse arvel võib kalalaeva registrisse kandmist taotleda isik, kes on kalalaeva omanik või valdaja (edaspidi taotleja).

  (3) Taotleja omab või valdab registri segmendis 4S3 piisavas koguses vaba püügivõimsust peamasina võimsuse osa arvel.

  (4) Taotleja, kes omab õigust lisada kalalaev segmenti, kuhu on määratud vaba püügivõimsus, võib taotleda kalalaeva registrisse kandmist vaba püügivõimsuse kogumahutavuse osa arvel üksnes osas, mis kalalaeva lisamise õigust arvestades jääb puudu kalalaeva registrisse kandmiseks. Kui taotleja omab või valdab registri segmendis 4S3 vaba püügivõimsust kalalaeva kogumahutavuse osas, siis arvestatakse kalalaeva registrisse kandmisel esimesena kasutatuks taotlejale kuuluv vaba püügivõimsus kalalaeva kogumahutavuse osas.

  (5) Taotlejal ei ole kehtivat kalapüüginõuete tõsise rikkumise eest määratud punkti.

§ 3.  Kalalaeva kohta esitatavad nõuded

  Vaba püügivõimsuse arvel võib taotleda sellise kalalaeva registrisse kandmist, mis vastab järgmistele nõuetele:
  1) kalalaeva registrisse kandmiseks puuduvad kalapüügiseaduse §-s 36 sätestatud kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise alused;
  2) kalalaeva andmed on kantud laevakinnistusraamatusse;
  3) kalalaeva ehitusaasta ei ole varasem kui 2015.

§ 4.  Taotluse esitamine

  Taotleja esitab vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva registri segmenti 4S3 kandmiseks Põllumajandus- ja Toiduametile (edaspidi PTA) avalduse, milles sisalduvad maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” § 6 lõikes 1 nimetatud andmed.

§ 5.  Taotluse läbivaatamine

  (1) PTA vaatab taotluse läbi maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruses nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” sätestatud korras, arvestades selles määruses sätestatud erisusi.

  (2) Rahuldatakse PTA-sse varem jõudnud nõuetekohane taotlus.

  (3) Kalapüügiseaduse §-s 36 sätestatud juhtudel teeb PTA otsuse kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise kohta.

  (4) PTA teeb otsuse kalalaeva registrisse kandmise või sellest keeldumise kohta 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json