Teksti suurus:

Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2011, 3

Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 12.07.2011 nr 72

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 36 lõike 10 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti kontrollaktile kantavate andmete loetelu.

§ 2. Väikelaeva tehniline ülevaatus

 (1) Väikelaeva registreerimiseelsel ülevaatusel kontrollitakse:
 1) väikelaeva omandiõigust tõendava dokumendi ja alates 2004. aasta 1. maist kasutusele võetud väikelaeval vastavusdeklaratsiooni olemasolu ning väikelaeva vastavust nimetatud dokumentidele;
 2) eestikeelse juhise ja ohutusteabe olemasolu väikelaeval, mis on lastud turule „Toote nõuetele vastavuse seaduses” mõistes tootja, tootja volitatud esindaja või nende tunnustatud levitaja või importija poolt.

 (2) „Meresõiduohutuse seaduse” § 36 lõike 2 punktides 1–4 ja 6 nimetatud ülevaatusel kontrollitakse:
 1) väikelaeva kere konstruktsiooniosade seisukorda ja sõltuvalt tehnilise ülevaatuse liigist vajadusel konstruktsiooniosade vastavust tehnilisele dokumentatsioonile;
 2) väikelaeva ohutu ekspluateerimise tagamiseks ette nähtud mehhanismide, elektriseadmete ja teiste seadmete ohutut paigaldatust ning töökorras olekut;
 3) päästevarustuse, tuletõrje- ja avariivarustuse, navigatsiooniseadmete, pürotehnika ja muu varustuse olemasolu ja nende vastavust „Meresõiduohutuse seaduse” § 354 lõike 5 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses sätestatud nõuetele;
 4) raadiosideseadmete olemasolul nende töökorras olekut ja „Elektroonilise side seaduse” § 11 lõikele 2 vastava sagedusloa olemasolu;
 5) signaaltulede ja -märkide ning helisignaalseadmete vastavust rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioonile ja töökorras olekut;
 6) jäätmekogumisvahendite (näiteks reovee kogumistankid, olmeprügi, kaasa arvatud toidujäätmete kogumise vahendid, statsionaarsed ja teisaldatavad tualetid jms) olemasolu ja töökorras olekut.

§ 3. Jeti tehniline ülevaatus

  Jeti tehnilisel ülevaatusel kontrollitakse:
 1) jeti omandiõigust tõendava dokumendi ja alates 2006. aasta 1. jaanuarist valmistatud jeti vastavusdeklaratsiooni olemasolu ning jeti vastavust nimetatud dokumentidele;
 2) eestikeelse juhise ja ohutusteabe olemasolu jetil, mis on lastud turule „Toote nõuetele vastavuse seaduses” mõistes tootja, tootja volitatud esindaja või nende tunnustatud levitaja või importija poolt.

§ 4. Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse vormistamine

  Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse tulemused vormistatakse paberkandjal või elektroonilise kontrollaktina.

§ 5. Väikelaeva tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavad andmed

  Väikelaeva tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantakse järgmised andmed:
 1) kontrollakti number;
 2) ülevaatuse liik vastavalt „Meresõiduohutuse seaduse” § 36 lõikele 2;
 3) väikelaeva mark;
 4) väikelaeva mudel;
 5) väikelaeva tüüp – sõude-, mootor- või purjepaat;
 6) väikelaeva kategooria;
 7) kere põhimaterjal;
 8) kogupikkus;
 9) laius;
 10) süvis;
 11) lubatud inimeste arv pardal;
 12) lubatud suurim koormatus (kandejõud);
 13) mootori tüüp;
 14) maksimaalne lubatud mootorivõimsus;
 15) purjepind;
 16) identifitseerimisnumber – HIN/CIN kood või valmistaja tähis;
 17) ehitusaasta;
 18) ülevaatuse kuupäev;
 19) ülevaatuse teostanud asutus või ettevõtja;
 20) ülevaatuse teostanud isiku nimi ja allkiri;
 21) väikelaeva omaniku või vastutava kasutaja andmed;
 22) „Meresõiduohutuse seaduse” alusel kehtestatud piirangud, kui need on Veeteede Ameti poolt määratud;
 23) ülevaatuse käigus avastatud puudused.

§ 6. Jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavad andmed

  Jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantakse järgmised andmed:
 1) kontrollakti number;
 2) jeti mark;
 3) jeti mudel;
 4) pikkus;
 5) laius;
 6) tühimass;
 7) lubatud sõitjate arv;
 8) mootori võimsus;
 9) identifitseerimisnumber – HIN/CIN-kood või valmistaja tähis;
 10) ehitusaasta;
 11) tehnokood;
 12) ülevaatuse kuupäev;
 13) ülevaatuse teostanud asutus või ettevõtja;
 14) ülevaatuse teostanud isiku nimi ja allkiri;
 15) jeti omaniku või vastutava kasutaja andmed;
 16) ülevaatuse käigus avastatud puudused.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json