Teksti suurus:

Täitmisplaan

Täitmisplaan - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2011, 7

Täitmisplaan

Vastu võetud 25.03.2008 nr 9
RTL 2008, 29, 424
jõustumine 15.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2008RTL 2009, 1, 410.01.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2009
12.10.2009RTL 2009, 79, 113723.10.2009
23.12.2009RTL 2009, 100, 148701.01.2010
19.03.2010RTL 2010, 14, 26429.03.2010
30.12.2010RT I, 06.01.2011, 915.01.2011
13.07.2011RT I, 19.07.2011, 601.08.2011

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 5 lõike 3, § 19 lõike 2, § 20 lõike 3 ja § 21 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse kinnipeetava ja vahistatu paigutamise ja ümberpaigutamise kord ning toimingud enne ja pärast ümberpaigutamist.

  (2) Kinnipeetava ja vahistatu vanglasse paigutamisel ja ümberpaigutamisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud korda, arvestades «Vangistusseaduse» põhimõtteid.

§ 2.   Paigutamise ja ümberpaigutamise otsustamise pädevus

  (1) Käesoleva määruse §-des 3, 5 ja § 6 lõikes 3 sätestatud paigutamise otsustab vangla, kuhu kinnipeetav saabub või kus ta viibib.

  (2) Käesoleva määruse §-s 4, § 6 lõigetes 1 ja 2, §-des 8, 16 ning 18 sätestatud paigutamise otsustab Justiitsministeerium.

  (3) Karistusjärgselt kinnipeetava paigutamise vanglasse otsustab Justiitsministeerium.
[RTL 2009, 100, 1487 - jõust. 01.01.2010]

§ 21.   Kinnipeetava esitatud dokumentide tõlkimine

  (1) Enne ümberpaigutamise menetluse käigus kinnipeetava esitatava võõrkeelse dokumendi vastuvõtmist võtab vangla kinnipeetavalt allkirja nõusoleku kohta, et võõrkeelse dokumendi tõlkimisele kulunud summa arvestatakse tema vanglasiseselt isikuarvelt maha. Tasu makstakse tõlkija esitatud arve alusel. Tõlketeenuste hinnakiri ja tasu arvutamise kord tehakse kinnipeetavale teatavaks enne allkirja võtmist.

  (2) Kui kinnipeetav keeldub nõusoleku andmisest, kuid tal on vanglasisesel isikuarvel olemas rahalised vahendid teenuse eest tasumiseks või vangla on veendunud, et kinnipeetav valdab eesti keelt tasemel, mis võimaldab tal oma õigusi kaitsta, edastatakse kinnipeetava võõrkeelne dokument otse menetlejale. Menetleja põhjendab oma vastuses kinnipeetavale võõrkeelsete dokumentide menetlusse võtmata jätmist ning selgitab dokumentide tõlkimise protsessi.

  (3) Kui kinnipeetaval puuduvad vanglasisesel isikuarvel rahalised vahendid, edastab vangla kinnipeetava võõrkeelse dokumendi tõlkijale ning tõlketeenuse eest tasub vangla.

  (4) Tõlkija edastab dokumendid koos eestikeelse tõlkega määratud menetlejale. Menetleja arvestab menetluse tähtaegasid eestikeelse dokumendi saabumisest arvates.

  (5) Tõlkimise täpsem korraldus sätestatakse vangla ja tõlkija vahel sõlmitavas lepingus. Lepingus nähakse ette muu hulgas ka tõlkija konfidentsiaalsuskohustus ning tõlkimise ja tõlke edastamise tähtaeg.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

2. peatükk VAHISTATU JA KINNIPEETAVA PAIGUTAMINE 

1. jagu Vahistatu paigutamine 

§ 3.   Vahistatu paigutamise üldjuhud

  Vahistatu paigutatakse vanglasse järgmiselt:
  1) vahistatu paigutatakse Tartu Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud, Tartu Maakohus või Tartu Ringkonnakohus;
[RTL 2009, 79, 1137 - jõust. 23.10.2009]
  2) vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Harju Maakohus, Pärnu Maakohus või Tallinna Ringkonnakohus;
[RTL 2009, 79, 1137 - jõust. 23.10.2009]
  3) vahistatu paigutatakse Viru Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Viru Maakohus;
[RTL 2009, 79, 1137 - jõust. 23.10.2009]
  4) alaealine vahistatu paigutatakse Viru Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;
  5) menetlustoimingute või kohtuistungi toimumise ajaks või seoses teise piirkonna vanglasse paigutamisega võib vahistatu ajutiselt paigutada Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse, sõltumata tõkendina vahi all pidamist kohaldanud kohtust.

§ 4.   Vahistatu paigutamise erandjuhud

  Vahistatu võib paigutada vanglasse § 3 järgimata, kui see on vajalik kriminaalmenetluse või vahistatu julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

2. jagu Kinnipeetava paigutamine 

§ 5.   Kinnipeetava paigutamise üldjuhud

  Kinnipeetav paigutatakse vanglasse järgmiselt:
  1) Tartu Vanglasse paigutatakse kinnipeetav, kelle elukoht on Jõgeva, Järva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi või Võru maakonnas ning kinnipeetavad, kellel on narkootiliste ainete tarvitamisest tingitud sõltuvushäired või kes on toime pannud seksuaalkuritegusid;
[RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]
  2) Tallinna Vanglasse paigutatakse kinnipeetav, kelle elukoht on Harju, Lääne, Rapla, Hiiu, Saare või Pärnu maakonnas ja kuni kuuekuulist vangistust kandvad kinnipeetavad;
[RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]
  3) Viru Vanglasse paigutatakse kinnipeetav, kelle elukoht on Ida-Viru või Lääne-Viru maakonnas ja narkokuritegusid toime pannud ning noored, välja arvatud naissoost noored, kinnipeetavad;
  4) Harku ja Murru Vangla Murru vangistusosakonda paigutatakse madala retsidiivsusriski ja madala ohtlikkuse tasemega kinnipeetavad või üle 55 aasta vanused kinnipeetavad ning kinnipeetavad, kellele on ette nähtud kutsehariduse omandamine Tallinna Ehituskooli Murru osakonnas;
[RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]
  5) Harku ja Murru Vangla Harku vangistusosakonda paigutatakse naissoost kinnipeetavad ja üle 57 aasta vanused meessoost kinnipeetavad, keda ei ole karistatud seksuaalkuriteo toimepanemise eest;
[RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]
  6) menetlustoimingute või kohtuistungi toimumise ajaks või seoses teise piirkonna vanglasse paigutamisega võib kinnipeetava ajutiselt paigutada Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse.

§ 6.   Kinnipeetava paigutamise erandjuhud

  (1) Kinnipeetava võib paigutada vanglasse § 5 järgimata, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu või kinnipeetava julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

  (2) Eluaegse vangistusega karistatud kinnipeetav paigutatakse Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse.

  (3) Kui kinnipeetavat ei ole kohtumenetluse ajaks võetud vahi alla, peab ta ilmuma vangistuse kandmiseks arvestades § 3 punktides 1–4 sätestatut.

  (4) Harku ja Murru Vangla Harku vangistusosakonnas karistust kandva meessoost kinnipeetava võib eraldatud lukustatud kambrisse paigutamiseks või kartserikaristuse täitmisele pööramiseks ajutiselt paigutada Harku ja Murru Vangla Murru vangistusosakonda.
[RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

3. peatükk KINNIPEETAVA JA VAHISTATU ÜMBERPAIGUTAMINE 

1. jagu Kinnipeetava ümberpaigutamine 

§ 7.   Ümberpaigutamine

  Ümberpaigutamiseks loetakse kinnipeetava saatmist «Vangistusseaduse» § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1 ja § 21 lõikes 1 nimetatud eesmärkidel:
  1) ühest kinnisest vanglast teise;
  2) ühest avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise;
  3) kinnisest vanglast avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda;
  4) avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse.

§ 8.   Ümberpaigutamise taotlus

  Kinnipeetav paigutatakse ümber selle vangla direktori taotlusel, kus kinnipeetav karistust kannab.

§ 9.   Taotluses märgitavad andmed

  (1) Taotluses märgitakse ümberpaigutatava kinnipeetava kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
  3) millises kohtus ja millise «Kriminaalkoodeksi» või «Karistusseadustiku» paragrahvi järgi on süüdi mõistetud;
  4) varasem karistatus;
  5) karistuse määr ning karistuse kandmise algus ja lõpp;
  6) millises vanglas kannab karistust;
  7) millisesse vanglasse ümberpaigutamist taotletakse;
  8) ümberpaigutamise põhjus.

  (2) Taotlusele lisatakse kinnipeetava iseloomustus või kontaktisiku hinnang individuaalses täitmiskavas püstitatud eesmärkide saavutamise kohta.

§ 10.   Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Taotlust menetledes teostatakse Justiitsministeeriumi poolt järgmised toimingud:
  1) kontrollitakse taotluse põhjendatust;
  2) nõutakse vajaduse korral vanglast ümberpaigutamise otsustamiseks täiendavaid andmeid ja dokumente;
  3) määratakse vajaduse korral vanglate osakonna töötaja, kes kohtub kinnipeetavaga ja vestleb asjaomaste vanglatöötajatega;
  4) selgitatakse kinnipeetava ümberpaigutamise võimalused.

  (2) Taotluse rahuldamist otsustades võib määrata ümberpaigutamiseks teise vangla kui taotluses märgitud.

§ 11.   Ümberpaigutamise otsustamine erandjuhul

  Põhjendatud juhul võib otsustada kinnipeetava ümberpaigutamise selles korras ettenähtud menetlust järgimata.

§ 12.   Otsusest teatamine

  Otsusest teatatakse:
  1) vanglale, kes on ümberpaigutamist taotlenud;
  2) kinnipeetavale;
  3) vanglale, kuhu kinnipeetav paigutatakse.

§ 13.   Toimingud vanglas pärast otsuse saamist

  (1) Vangla, kust kinnipeetav ümber paigutatakse, paneb ümberpaigutamise ajaks valmis ümberpaigutatava kinnipeetava isikliku toimiku, tervisekaardi ja vangla poolt hoiule võetud asjad.

  (2) Kinnipeetav paigutatakse ümber esimesel võimalusel.

  (3) Vangla direktor või tema määratud isik võib julgeolekukaalutlustel hoida ümberpaigutatavat kinnipeetavat kuni ümberpaigutamiseni teistest kinnipeetavatest eraldi.

§ 14.   Toimingud pärast kinnipeetava ümberpaigutamist

  Kinnipeetav, kes paigutatakse ühest kinnisest vanglast teise või avavanglast või avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse, paigutatakse kuni kümneks tööpäevaks kinnisesse osakonda, kus otsustatakse tema vanglasisene paigutamine.

§ 15.   Kinnipeetava paigutamine avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda

  Kinnipeetava paigutamisel avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda lähtutakse käesoleva jao sätetest.

§ 16.   Vahistatu ümberpaigutamine

  Vahistatu paigutatakse ümber ühest vanglast teise, lähtudes käesoleva jao sätetest. Ümberpaigutamine toimub vangla direktori või kriminaalasja menetleva uurija taotluse alusel.

2. jagu Kinnipeetava ümberpaigutamine avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda 

§ 17.   Teiste sätete kohaldamine

  (1) Kinnipeetava ümberpaigutamisel kinnisest vanglast avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda kohaldatakse 1. jao sätteid, arvestades käesolevas jaos sätestatud erisusi.

  (2) Naissoost kinnipeetava ümberpaigutamisel kinnisest vanglast avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda kohaldatakse käesoleva jao sätteid, kuid ümberpaigutamise sihtvanglaks on Harku ja Murru Vangla avavangla.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

§ 171.   Taotluse esitamisel tehtavad toimingud
[Kehtetu - RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

§ 172.  

  (1) Ümberpaigutamise menetluse alustamisel teavitab vangla, kus kinnipeetav asub (edaspidi lähtevangla), kinnipeetavat kirjalikult ümberpaigutamise menetluse alustamisest.

  (2) Kinnipeetavalt võetakse kirjalik nõusolek avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda paigutamise kohta.

  (3) Kinnipeetava nõusolekust keeldumisel lõpetatakse ümberpaigutamise menetlus ning sellest teavitatakse kirjalikult kinnipeetavat.

  (4) Kinnipeetavalt nõusoleku saamisel teavitatakse ümberpaigutamise menetluse alustamisest koheselt vanglat, kuhu kinnipeetavat kavatsetakse paigutada (edaspidi sihtvangla).

  (5) Sihtvangla annab kümne tööpäeva jooksul arvates ümberpaigutamise teavituse saamisest kirjaliku arvamuse kinnipeetava sobivuse kohta ümberpaigutamiseks avavanglasse.

  (6) Ümberpaigutamist mittetoetava arvamuse korral teavitab lähtevangla sellest kinnipeetavat kolme tööpäeva jooksul arvates sihtvangla arvamuse saamisest ning esitab omapoolse eelotsustuse ümberpaigutamise suhtes.

  (7) Kinnipeetaval on õigus kolme tööpäeva jooksul arvates arvamuse teavitamisest esitada lähtevanglale oma arvamus ja vastuväited.

  (8) Lähtevangla vormistab kümne tööpäeva jooksul pärast sihtvanglalt arvamuse saamist põhjendatud otsuse kinnipeetava avavanglasse paigutamise kohta. Otsus on sihtvanglale kohustuslik.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

§ 18.   Ümberpaigutamise taotlemine
[Kehtetu - RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

§ 19.   Toimingud enne Justiitsministeeriumile taotluse esitamist
[Kehtetu - RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

3. jagu Kinnipeetava ümberpaigutamine kinnisesse vanglasse 

§ 20.   Sätete kohaldamine

  (1) Avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse kinnipeetava ümberpaigutamisel kohaldatakse 1. jao sätteid, arvestades käesolevas jaos sätestatud erisusi.

  (2) Naissoost kinnipeetava ümberpaigutamisel avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse kohaldatakse käesoleva jao sätteid, kuid ümber saab paigutada ainult Harku ja Murru Vangla Harku vangistusosakonda.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

§ 21.   Taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Kui kinnipeetav on toime pannud distsipliinirikkumise, lisatakse taotlusele distsiplinaarmenetluse protokoll ja distsiplinaarkaristuse määramise käskkiri.

  (2) Kui kinnipeetav on toime pannud väärteo, lisatakse taotlusele kohtu või kohtuvälise menetleja otsus väärteomenetluses.

  (3) Kui kinnipeetav on toime pannud kuriteo tunnustega teo, lisatakse teave kriminaalmenetluse alustamise kohta.

§ 211.   Taotluse esitamisel tehtavad toimingud

  (1) Ümberpaigutamise menetluse alustamisel teavitab lähtevangla kinnipeetavat ja sihtvanglat kirjalikult ümberpaigutamise menetluse alustamisest. Teates kajastatakse asjaolusid, mille tõttu ümberpaigutamise menetlust alustatakse.

  (2) Kinnipeetaval on õigus kolme tööpäeva jooksul pärast menetluse alustamisest teavitamist esitada oma arvamus ja vastuväited lähtevanglale.

  (3) Lähtevangla vormistab kaheksa tööpäeva jooksul pärast menetluse alustamist põhjendatud otsuse kinnipeetava ümberpaigutamise kohta. Otsus on sihtvanglale täitmiseks kohustuslik.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

§ 22.   Kinnipeetava ajutine kinnisesse osakonda paigutamine

  (1) Õigusrikkumise toime pannud kinnipeetava võib lähtevangla direktori või tema määratud vanglateenistuse ametniku korraldusel distsiplinaar-, väärteo- või kriminaalmenetluse ajaks ajutiselt paigutada kinnise vangla avavanglaosakonnast sama vangla kinnisesse osakonda.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

  (2) Ajutise ümberpaigutamise otsus vormistatakse käskkirjana.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

  (3) Vajadusel võib kinnipeetava üle viia kinnisesse osakonda avavangla osakonna juhi või vangla direktori suulisel korraldusel. Käskkiri vormistatakse hiljemalt suulise korralduse andmisele järgneval tööpäeval.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

  (4) Ajutise ümberpaigutamise aeg ei või ületada 30 päeva.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 
[RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

§ 23.   Enne käesoleva määruse jõustumist paigutatud kinnipeetavate ja vahistatute ümber paigutamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» alusel paigutatud kinnipeetavate ümberpaigutamisel lähtutakse võimalusel käesoleva määruse sätetest, kui ümberpaigutamine ei ole vastuolus vangistuse täideviimise eesmärkidega.

§ 231.   Kuni kuuekuulist vangistust kandva kinnipeetava paigutamine
[Kehtetu - RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

§ 232.   Kinnipeetavate ümber paigutamine peale määruse jõustumist

  Käesoleva määruse § 5 alusel enne 15. jaanuari 2011. a paigutatud kinnipeetavad paigutatakse võimalusel ümber, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus karistuse täideviimise eesmärkidega.
[RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

§ 24. – § 25. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json