Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses „Eesti Vabariigi põhiseaduse” muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2011, 8

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses „Eesti Vabariigi põhiseaduse” muutmisega

Vastu võetud 14.07.2011 nr 98

Määrus kehtestatakse „Hädaolukorra seaduse” § 31 lõike 2, „Kaitseliidu seaduse” § 5 lõike 1 ja § 9 lõike 1, „Kaitseväe distsiplinaarseaduse” § 66, „Kaitseväeteenistuse seaduse” § 19 lõike 2, § 157 lõike 2 ja § 175 lõike 4, „Rahuaja riigikaitse seaduse” § 5 lõike 2 punkti 4, § 20 lõike 3 ja § 21 lõike 2 ning „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 350 „Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruses nr 350 „Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid” (RT I 2002, 95, 556; 2009, 22, 140) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, kaitseväe ülemjuhatajale”;

2) paragrahvi 2 pealkirjast ja tekstist jäetakse välja sõnad „või kaitseväe ülemjuhatajale” mis tahes käändes;

3) paragrahvi 5 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „, kaitseväe ülemjuhatajaga”;

4) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2000. a määrusega nr 15 „Kaitseliidu põhikirja kinnitamine” kinnitatud „Kaitseliidu põhikirja” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2000. a määrusega nr 15 „Kaitseliidu põhikirja kinnitamine” (RT I, 25.01.2011, 8) kinnitatud „Kaitseliidu põhikirja” punktist 4.3.1 jäetakse välja sõnad „või kaitseväe ülemjuhataja”.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 151 „Kaitseministeeriumi põhimäärus” (RT I, 02.04.2011, 5) § 15 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) nimetab seadusega ettenähtud korras ametisse ja vabastab ametist väeliigi ülema, teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kaitseväe juhataja ja kaitseväe peastaabi ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks ning teeb kaitseväe juhatajaga Vabariigi Valitsusele ühise ettepaneku Kaitseliidu ülema ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;”.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1999. a määruse nr 388 „Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1999. a määruses nr 388 „Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku kinnitamine” (RT I 1999, 99, 875; 2010, 11, 59) ja nimetatud määrusega kinnitatud „Kaitseväe distsiplinaarmäärustikus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kaitseväe distsiplinaarseaduse” § 66 alusel.”;

2) „Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku” punkti 170 alapunktist 10 jäetakse välja tekstiosa „(kaitseväe ülemjuhataja)”;

3) „Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku” punktis 281 asendatakse sõna „ülemjuhataja” sõnaga „juhataja”.

§ 5. Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määruse nr 13 „Kaitseväelase välisriiki lähetamine, välislähetustasu ja hüvitiste suurus ning maksmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määruse nr 13 „Kaitseväelase välisriiki lähetamine, välislähetustasu ja hüvitiste suurus ning maksmise kord” (RT I 2007, 5, 26; 2010, 60, 407) § 2 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja tekstiosa „(kaitseväe ülemjuhataja)” mis tahes käändes.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2003. a määruse nr 113 „Kaitseväe mobilisatsiooni ettevalmistamise ja läbiviimise kord ning sõjalise valmisoleku astmed” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2003. a määruses nr 113 „Kaitseväe mobilisatsiooni ettevalmistamise ja läbiviimise kord ning sõjalise valmisoleku astmed” (RT I 2003, 35, 231; 2009, 31, 191) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõjaseisukorra ajal otsustab kaitsejõudude mobilisatsiooni ulatuse pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist kaitseväe juhataja.”;

2) paragrahvi 17 lõikest 2 ja § 26 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad „või ülemjuhataja”;

3) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või kaitseväe ülemjuhataja”;

4) paragrahvi 22 lõikes 4 ja § 26 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „ülemjuhataja” sõnaga „juhataja”.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2009. a määruse nr 177 „Päästetööde ja eriolukorra tööde tegemisel kaitseväe ja Kaitseliidu kasutamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2009. a määruse nr 177 „Päästetööde ja eriolukorra tööde tegemisel kaitseväe ja Kaitseliidu kasutamise kord” (RT I 2009, 56, 379) § 4 lõike 2 punktist 5 jäetakse välja sõnad „või kaitseväe ülemjuhataja”.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 22. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Mart Laar
Kaitseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 

/otsingu_soovitused.json