Teksti suurus:

Kaitseväelase välisriiki lähetamine, välislähetustasu ja hüvitiste suurus ning maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2011, 10

Kaitseväelase välisriiki lähetamine, välislähetustasu ja hüvitiste suurus ning maksmise kord

Vastu võetud 18.01.2007 nr 13
RT I 2007, 5, 26
jõustumine 26.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2007RT I 2007, 39, 28108.06.2007
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
14.07.2011RT I, 19.07.2011, 822.07.2011

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 175 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kaitseväelase välisriiki lähetamise kord, välislähetustasu ning hüvitiste suurus ja maksmise kord ning rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise välislähetustasu suurus ja maksmise kord.

§ 2.  Kaitseväelase välisriiki lähetamine

  (1) Välislähetusse lähetatakse kaitseväelane kaitseväe juhataja käskkirja alusel, milles märgitakse lähetatava nimi, auaste, ametikoht, teenistuskoht, lähetuse sihtkoht, kestus, eesmärk, ülesanne ning makstava välislähetustasu ja hüvitise suurus.
[RT I, 19.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (2) Kaitseväelase välislähetusse lähetamiseks esitab kaitseväelase teenistust korraldav ülem kaitseväe juhatajale taotlusena esildise, milles esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmed. Vajadusel lisatakse esildisele muud dokumendid lähetuse otsustamiseks.
[RT I, 19.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (3) Esildise õigeaegse esitamise eest vastutab kaitseväelase teenistust korraldav ülem.

§ 3.  Välislähetustasu ja hüvitiste suurus ning maksmine
[RT I 2007, 39, 281 - jõust. 08.06.2007]

  (1) Kaitseväelase välislähetuse korral, mille kestus ei ületa üht aastat, juhindutakse välislähetustasu ning hüvitiste suuruse määramisel ja maksmisel Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määrusest nr 108 «Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord».
[RT I 2007, 39, 281 - jõust. 08.06.2007]

  (2) Kaitseväelase välislähetuse korral, mille kestus ületab üht aastat, juhindutakse välislähetustasu ning hüvitiste suuruse määramisel ja maksmisel Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1997. a määrusest nr 47 «Teenistuja välislähetusse saatmise korra kinnitamine».
[RT I 2007, 39, 281 - jõust. 08.06.2007]

  (3) Kaitseväelase välislähetuse korral, mille kestus ületab üht aastat, kohaldatakse kaitseväelasele välislähetustasu lähtesummade määramisel ja maksmisel aluseks võetavaid, käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud välislähetustasu lähtesummasid sõjaväelise auastmega ametikohtadel järgmiselt:
  1) kõrgema ametniku välislähetustasu lähtesumma – «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 22 lõike 2 punktides 1–7 sätestatud põhiametikohad;
  2) vanemametniku välislähetustasu lähtesumma – «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 22 lõike 2 punktides 8 ja 9 ning § 23 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud põhiametikohad;
  3) nooremametniku välislähetustasu lähtesumma – «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 23 lõike 2 punktides 3–5 ja § 24 lõikes 2 sätestatud põhiametikohad;
  4) abiteenistuja välislähetustasu lähtesumma – «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 25 sätestatud ametikohad.

§ 4.  Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise välislähetustasu suurus

  Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemisel makstakse kaitseväelasele vastavalt tema ametikoha auastme liigile välislähetustasu järgmiselt:
  1) sõdurid ja nooremallohvitserid – 35,79 eurot päevas;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  2) vanemallohvitserid – 40,26 eurot päevas;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  3) nooremohvitserid – 43,46 eurot päevas;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  4) vanem- ja kõrgemad ohvitserid – 46,66 eurot päevas.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 5.  Välislähetustasu maksmise kord

  (1) Kaitseväelase välislähetusega seotud kulud kaetakse kaitseväelase välisriiki lähetamist taotlenud asutuse eelarvest või teistest selleks ettenähtud vahenditest.
[RT I 2007, 39, 281 - jõust. 08.06.2007]

  (2) Kaitseväelasele võib korraga maksta ainult ühte liiki välislähetustasu.
[RT I 2007, 39, 281 - jõust. 08.06.2007]

§ 6.  Välislähetuse vormistamine

  Kaitseväelase välislähetuse taotlemine, välislähetuse vormistamine ning välislähetusega seotud kulude maksmine vormistatakse kooskõlas asutuse asjaajamist, raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides kehtestatud nõuetega.

§ 7.  Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007. a.

/otsingu_soovitused.json