Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2011, 13

Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid

Vastu võetud 19.11.2002 nr 350
RT I 2002, 95, 556
jõustumine 29.11.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.07.2004RT I 2004, 53, 38011.07.2004
12.12.2005RT I 2005, 67, 51923.12.2005
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009
23.04.2009RT I 2009, 22, 14001.05.2009
14.07.2011RT I, 19.07.2011, 822.07.2011

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 157 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise otsustamine

  (1) Kaadrikaitseväelasele võidakse anda tööandja eluruum siis, kui ta määratakse ametikohale teises paikkonnas või kui tema alaline elukoht ei ole tema ametikoha paikkonnas ja kaadrikaitseväelasel ei ole ametikoha paikkonnas omaette eluruumi.

  (2) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on kaitseväes või Kaitseliidus, otsustab Kaitseväe Peastaabi ülem.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (3) [Kehtetu – RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (4) Kaitseväe juhatajale ja Kaitseväe Peastaabi ülemale tööandja eluruumi andmise otsustab Kaitseministeeriumi kantsler.
[RT I, 19.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (5) [Kehtetu – RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (6) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on ilma sõjaväelise auastmeta ametikohal väljaspool lõikes 2 nimetatud teenistuskohta, otsustab vastava asutuse juht.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (7) Kaadrikaitseväelase valduses võib korraga olla üks tööandja eluruum.

  (8) Kui kaadrikaitseväelasele, kelle valduses on tööandja eluruum, otsustatakse anda teine tööandja eluruum, siis määratakse teise tööandja eluruumi andmise otsuses kindlaks tähtaeg, mille jooksul kaadrikaitseväelane on kohustatud vabastama seni tema valduses olnud tööandja eluruumi. Tööandja eluruumi vabastamise tähtaeg ei tohi olla pikem kui 1 kuu, alates teise tööandja eluruumi kaadrikaitseväelase valdusesse andmisest.

§ 2.   Tööandja eluruum kaitseväe juhatajale

  Kaitseväe juhatajal on õigus saada tööandja eluruum lähtuvalt käesoleva määruse lisas «Kaadrikaitseväelase elamispinna suuruse normid vastavalt ametikohale ja auastmele» toodud elamispinna suuruse normist, kui tal ei ole ametikoha paikkonnas omaette eluruumi.
[RT I, 19.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

§ 3.   Tööandja eluruumi taotlemine

  (1) Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmine otsustatakse tema isikliku taotluse alusel, mis esitatakse struktuuriüksuse ülemale või §-s 1 nimetatud tööandja eluruumi andmise otsustajale.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Kaadrikaitseväelane esitab koos taotlusega tööandja eluruumi saamiseks järgmised andmed:
  1) andmed tema elamistingimuste kohta, samuti andmed talle kuuluvate või tema poolt kasutatavate eluruumide või kinnisvara kohta;
  2) temaga koos elavate perekonnaliikmete loetelu;
  3) temaga koos elavate laste sünnitunnistuste koopiad;
  4) tõendid, mis kinnitavad, et isikud on tema perekonnaliikmed käesoleva määruse tähenduses.

  (3) Kaadrikaitseväelane kinnitab lõikes 2 esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (4) Struktuuriüksuse ülem edastab taotluse koos sellele lisatud dokumentidega §-s 1 nimetatud tööandja eluruumi andmise otsustajale.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (5) Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise otsustaja võib taotluse esitanud kaadrikaitseväelaselt nõuda ka muude dokumentide või tõendite esitamist, mis on vajalikud talle tööandja eluruumi andmise otsustamiseks.

§ 4.   Elamispinna suuruse normid

  (1) Kaadrikaitseväelasele antakse tööandja eluruum lähtuvalt käesoleva määruse lisas ettenähtud elamispinna suuruse normidest.

  (11) Elamispinna suuruse normi kindlaksmääramisel lähtutakse kaadrikaitseväelase ametikohast, kui ametikoht on käesoleva määruse lisas ära toodud. Kui kaadrikaitseväelase ametikohta ei ole käesoleva määruse lisas ära toodud, lähtutakse elamispinna suuruse normi kindlaksmääramisel kaadrikaitseväelasele antud auastmest.

  (2) Kaadrikaitseväelase elamispinna norm suureneb vastavalt kaadrikaitseväelasega koos elavate perekonnaliikmete arvule lisas sätestatu kohaselt. Elamispinna normi ei suurendata isikute puhul, kes on kaadrikaitseväelase perekonnaliikmed, kuid ei ela temaga koos.

  (3) Perekonnaliikmeteks käesoleva määruse tähenduses on kaadrikaitseväelase abikaasa, lapsed, vanemad ning teised isikud, keda kaadrikaitseväelane on kohustatud üleval pidama vastavalt «Perekonnaseadusele».
[RT I 2004, 53, 380 - jõust. 11.07.2004]

§ 5.   Eluruumi kasutamine

  (1) Kaadrikaitseväelane ei või anda tööandja eluruumi allüürile.

  (2) Kaadrikaitseväelasega sõlmitakse tööandja eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping vastavalt «Võlaõigusseadusele».

  (3) Üürilepingus märgitakse, et tegemist on tööandja eluruumi üürilepinguga ning seal peab olema sätestatud üürniku kohustus tasuda eluruumi eest üüri ja hüvitada eluruumi kasutamisega seonduvad kõrvalkulud, muu hulgas tasuda vee, elektrienergia, prügiveo, kütte ja kanalisatsiooni eest ning hüvitada proportsionaalselt eluruumi eest makstavad seadusega ettenähtud maksud ja koormised.

  (4) Kaadrikaitseväelasega sõlmib tööandja eluruumi kasutamiseks üürilepingu kaitseväe juhataja või tema volitatud isik. Üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks sõlmib kaitseväe juhatajaga ja Kaitseväe Peastaabi ülemaga Kaitseministeeriumi kantsler.
[RT I, 19.07.2011, 8 - jõust. 22.07.2011]

  (5) Tööandja eluruumi üüri suuruse otsustab kaitseminister.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

Lisa 

/otsingu_soovitused.json