Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruse nr 143 „Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami läbiviimise kord” ja 20. märtsi 2008. a määruse nr 68 „Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2013, 4

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruse nr 143 „Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami läbiviimise kord” ja 20. märtsi 2008. a määruse nr 68 „Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord” muutmine

Vastu võetud 18.07.2013 nr 118

Määrus kehtestatakse kodakondsuse seaduse § 8 lõike 3 ja § 9 lõike 2 ning keeleseaduse § 26 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruse nr 143 „Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami läbiviimise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruses nr 143 „Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami läbiviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eksamiküsimused koos õigete vastusevariantidega koostab ekspertkomisjon, mille liikmed kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga.”;

2) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) e-posti aadress ja kontakttelefon;”;

3) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eksameid korraldav asutus määrab eksamite toimumise aja ja koha. Eksam korraldatakse vähemalt 12 korda aastas.”;

4) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõike 7 esimest lauset täiendatakse peale sõna „kirjalikult” sõnadega „või elektrooniliselt”;

6) paragrahvi 6 lõikes 9 asendatakse sõna „eksamipunkti” sõnadega „eksami toimumise kohta”;

7) paragrahvi 7 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Eksamitulemuste vormistamine ja teatavaks tegemine”;

8) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eksamil antud vastused sisestatakse infosüsteemi, mis arvutab õigete vastuste põhjal kokku eksami tulemuse.”;

9) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2008. a määruse nr 68 „Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2008. a määruses nr 68 „Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) tekstis asendatakse läbivalt sõnad „Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus” sõnadega „eksameid korraldav asutus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Eksameid korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi eksameid korraldav asutus).”.

§ 3.  Rakendussäte

Paragrahvi 1 punkt 9 jõustub 1. septembril 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Kultuuriminister haridus- ja teadusministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json