Teksti suurus:

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2013, 5

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine

Vastu võetud 07.12.1999 nr 371
RT I 1999, 92, 828
jõustumine 17.12.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2000RT I 2000, 100, 64701.01.2001
23.07.2002RT I 2002, 66, 40101.08.2002
30.10.2002RT I 2002, 91, 52508.11.2002
26.10.2006RT I 2006, 48, 36511.11.2006
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009
18.07.2013RT I, 19.07.2013, 322.07.2013

Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 3, § 43 lõike 6 ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõikega 2 Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

1. Asutada „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register”.

2. Nimetada „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri” vastutavaks ja volitatud töötlejaks Rahandusministeerium.

3. Kinnitada „„Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri” pidamise põhimäärus” (juurde lisatud).

4. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri” pidamise kulud katta riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

5. Määrata „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri” projekteerimise lõpptähtajaks ja kasutuselevõtmise algtähtajaks 1. jaanuar 2000. a.

51. Rahandusministril kehtestada 1. augustiks 2002. a „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri” andmete esitamise vormid ja täitmise juhend.
[RT I 2002, 66, 401 - jõust. 01.08.2002]

6.–7. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a
määrusega nr 371

  „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri” pidamise põhimäärus 


I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolevas põhimääruses on sätestatud „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri” (edaspidi register) pidamise kord, registrisse kantavate andmete koosseis, registrisse andmete esitamise, kandmise ja muutmise ning registrisse kantud andmete väljastamise kord, registri pidamise finantseerimise, registri pidamise üle järelevalve teostamise ning registri likvideerimise kord.

2. Registri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on valitsusasutuste, valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, valla või linna ametiasutuste ja valla või linna ametiasutuste hallatavate asutuste, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli, Vabariigi Valimiskomisjoni, kohtute, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute asutuste (edaspidi asutused) üle arvestuse pidamine ning registriandmete käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses kättesaadavaks tegemine.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

3. Registri ametlik nimi on „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register”.

4. Registri vastutav ja volitatud töötleja on Rahandusministeerium.

II. REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED

5. Register sisaldab järgmisi andmeid:
1) andmed asutuste kohta;
2) registri pidamiseks vajalikud andmed.
[RT I 2002, 66, 401 - jõust. 01.08.2002]

6. Registrisse kantakse asutuste kohta järgmised andmed:
1) täisnimi;
2) liik;
3) asukoha aadress;
4) tegevusala;
5) tegevuspiirkond;
6) moodustamise või asutamise kuupäev (riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuseks muutmise kuupäev);
7) moodustamisakti nimetus, number ja kuupäev või asutamise seaduse pealkiri ja vastuvõtmise kuupäev;
8) [kehtetu - RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]
9) kõrgemalseisva asutuse nimi ja registrikood;
10) põhimääruse, põhikirja või reglemendi kinnitamise akti nimetus, number ja kuupäev;
11) põhimääruse, põhikirja või reglemendi muutmise akti nimetus, number ja kuupäev;
12) lõpetamisotsuse akti nimetus, number ja kuupäev või lõpetamise seaduse pealkiri ja vastuvõtmise kuupäev;
13) ümberkorraldamisakti nimetus, number ja kuupäev või ümberkorraldamise seaduse pealkiri ja vastuvõtmise kuupäev;
14) asutuse ümberkorraldamise kuupäev;
15) ümberkorralduse tulemusel tegevust lõpetavate ja tegevust alustavate asutuste nimed;
16) asutuse tegevuse lõpetamise kuupäev;
17) sidevahendite numbrid.
[RT I 2002, 66, 401 - jõust. 01.08.2002]

7. Registri pidamiseks vajalikud andmed on:
1) asutuse andmete registrisse kandmise kuupäev;
2) asutuse andmete registri arhiivi kandmise kuupäev;
3) asutusele antav registrikood;
4) asutuse ettevõtteregistri registrikood;
5) tegevusalakood (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator);
6) asukohakood (Eesti Vabariigi haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator);
7) andmed registri dokumentide vastuvõtmise ja väljastamise kohta.
[RT I 2002, 66, 401 - jõust. 01.08.2002]

8. Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

III. REGISTRISSE ANDMETE ESITAJAD

9. Registrisse andmete esitajad on:
1) valitsusasutused;
2) valitsusasutuste hallatavad riigiasutused;
3) valla või linna ametiasutused;
4) valla või linna ametiasutuste hallatavad asutused;
5) põhiseaduslikud institutsioonid ja neid teenindavad asutused;
6) Vabariigi Valimiskomisjon;
7) kohtud;
8) avalik-õiguslikud juriidilised isikud;
9) avalik-õiguslike juriidiliste isikute asutused.
[RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

10. Käesoleva põhimääruse punkti 9 alapunktis 4 nimetatud asutuste andmed võib esitada registri volitatud töötlejale valla või linna ametiasutus, teavitades sellest eelnevalt valla või linna ametiasutuse hallatavat asutust.
[RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

11. Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

12. Andmed esitatakse vastutava töötleja poolt antud vormide ja juhiste kohaselt.

IV. ASUTUSE REGISTREERIMINE JA REGISTRISSE KANTAVATE ANDMETE MUUTMINE
[RT I 2002, 66, 401 - jõust. 01.08.2002]

13. Asutuse registrisse kandmise aluseks on:
1) seadus, millega avalik-õiguslik juriidiline isik on asutatud või põhiseaduslik institutsioon, Vabariigi Valimiskomisjon, kohus on moodustatud;
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]
2) otsus, millega avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus on moodustatud;
3) seadus, Vabariigi Valitsuse korraldus, ministri määrus, riigisekretäri käskkiri või maavanema korraldus, millega riigiasutus on moodustatud või
4) kohaliku omavalitsuse volikogu õigusakt, millega kohaliku omavalitsuse asutus on moodustatud.

14. Asutused esitavad registri volitatud töötlejale digitaalselt allkirjastatud, käesoleva põhimääruse punktis 6 loetletud andmed 15 tööpäeva jooksul asutuse moodustamisakti või asutamise või moodustamise seaduse jõustumisest arvates.
[RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

15. Kui andmete esitamisel ei ole järgitud käesoleva põhimääruse punkti 12 alusel kehtestatud korda, nõuab registri volitatud töötleja enne andmete registrisse sisestamist nende täiendamist või parandamist. Registri volitatud töötleja registreerib asutuse 20 tööpäeva jooksul andmete nõuetekohasest esitamisest arvates. Puuduvate andmete esitamata jätmisel asutust ei registreerita.
[RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

16. Registri volitatud töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest dokumentides esitatule.

17. Kui andmete esitaja avastab ebaõiged andmed, on ta kohustatud esitama registri volitatud töötlejale viivitamatult õiged andmed. Registri volitatud töötleja registreerib saadud teate ning teeb viivitamatult paranduse registris.
[RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

18. Kui registri volitatud töötleja avastab või talle saab teatavaks, et registris on ebaõigeid andmeid, teatab ta sellest andmete esitajale 10 tööpäeva jooksul ebaõigete andmete teadasaamisest arvates. Andmete esitaja on kohustatud esitama õiged andmed 10 tööpäeva jooksul registri volitatud töötleja teate saabumise päevast arvates.

19. Registri volitatud töötleja väljastab andmete esitajale asutuse registrisse kandmise kohta väljavõtte, milles on märgitud käesoleva põhimääruse punkti 6 alapunktides 1–7, 9, 10 ja punkti 7 alapunktides 1 ja 3 nimetatud andmed. Asutuse registrisse kandmise väljavõttel olevate andmete muutumisel väljastab registri volitatud töötleja andmete esitajale uue väljavõtte.

20. Asutuse ümberkorraldamise korral esitab andmete esitaja ümberkorraldusotsuse akti või ümberkorraldamise seaduse nimetuse, numbri ja kuupäeva volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates.
[RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

21. Asutuse tegevuse lõpetamise korral esitab andmete esitaja lõpetamisotsuse akti nimetuse, numbri ja kuupäeva registri volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates. Registri volitatud töötleja kannab asutuse andmed registri arhiivi viie tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates.
[RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

22. Registrisse kantud andmete muutumisel on andmete esitaja kohustatud saatma muutunud andmed registri volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.
[RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

23. Registrisse andmete vastuvõtmise aja ja andmete esitaja kohta peetakse arvestust digitaalselt.

V. REGISTRI PIDAMINE

24. [Kehtetu - RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

25. Registrit peetakse ühetasandilisena ja andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

26. Registris on aktuaalsed andmed ja registri arhiiv, kuhu kantakse andmed tegevuse lõpetanud asutuse kohta.

27. Registri volitatud töötleja säilitab kõik asutuse registreerimiseks, registrisse kantud andmete muutmiseks ja tegevuse lõpetanud asutuse andmete registri arhiivi kandmise aluseks olevad dokumendid.
[RT I 2002, 66, 401 - jõust. 01.08.2002]

VI. ANDMETE REGISTRIST VÄLJASTAMISE KORD

28. Registri andmed on avalikud kõigile isikutele. Registrist andmete saamine on tasuta.

29. Andmeid väljastatakse registrist elektroonselt esitatud taotluse alusel, milles peab olema näidatud soovitud andmete koosseis, nende kasutamise otstarve ning isik, kellele andmed väljastatakse.
[RT I, 19.07.2013, 3 - jõust. 22.07.2013]

30. Registrist väljastatakse andmeid vastavalt andmete saaja soovile ja tehnilistele võimalustele digitaalselt või paberkandjal.

31. Vajadusel sõlmitakse registri volitatud töötleja ja andmete saaja vahel andmete väljastamise kohta leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu, maht ja väljastamise kord.

32. Registrist andmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete väljastamise viisi arvestust peetakse digitaalselt.

VII. JÄRELEVALVE

33. Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

34. Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed ja saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

35. Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende määratud tähtajaks.

VIII. REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE

36. Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

IX. REGISTRI LIKVIDEERIMINE

37. Riikliku registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

38. Registri likvideerimisel otsustab Vabariigi Valitsus andmete üleandmise teise registrisse, riiklikku arhiivi või nende hävitamise ja üleandmise või hävitamise tähtaja.

39. Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

X. RAKENDUSSÄTTED

40. Registri vastutav töötleja informeerib andmete esitajaid registri funktsioneerimisega seotud küsimustest ning korraldab käesoleva põhimääruse punktis 12 nimetatud vormide ja juhiste kättesaadavuse andmete esitajatele.

41. Valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste registris registreeritud riigiasutuste andmed antakse üle „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse” vastavalt. Valitsusasutused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused kustutatakse ettevõtteregistrist 30 tööpäeva jooksul, arvates „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri” asutamisest.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

42. Asutuste kohta, mis on moodustatud enne „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri” asutamist, esitavad andmete esitajad käesoleva registri pidamise põhimääruse punktis 14 nõutud andmed ning ettevõtteregistri registreerimistunnistuse.
[RT I 2002, 66, 401 - jõust. 01.08.2002]

43. Asutused kustutatakse ettevõtteregistrist 30 tööpäeva jooksul, arvates nende registreerimisest „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris”.
[RT I 2002, 66, 401 - jõust. 01.08.2002]

44. Valla või linna ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad asutused, kes ei ole 1. maiks 2001. a „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris” registreeritud, kustutatakse ettevõtteregistrist.
[RT I 2000, 100, 647 - jõust. 01.01.2001]

45. Kõik registri pidamisega seotud küsimused, mis ei ole reguleeritud käesolevas põhimääruses, lahendab registri vastutav töötleja.

/otsingu_soovitused.json