Teksti suurus:

Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2018, 3

Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm

Vastu võetud 13.07.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 78 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm.

§ 2.   Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm

  (1) Relva laskekõlbmatuks muutmisel väljastatakse relva laskekõlbmatust kinnitav tunnistus, mis peab vastama käesoleva määruse lisas esitatud vormile.

  (2) Relva laskekõlbmatust kinnitav tunnistus väljastatakse iga tervikliku relva kohta, märkides tunnistusel eraldi kõik tulirelva olulised osad ja nende markeeringud.

  (3) Kui relva laskekõlbmatust kinnitav tunnistus väljastatakse vaid tulirelva olulise osa kohta, märgitakse tunnistusele andmed selle osa kohta.

  (4) Tunnistusele märgitakse number, mis peab vastama parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu sissekandenumbrile.

  (5) Tunnistusele lisatakse relva laskekõlbmatuks muutmisel tehtud toimingute kirjeldus vastavalt määruse lisas toodud vormidele.

  (6) Toimingute kirjelduses täidetakse teostatud laskekõlbmatuks muutmise viisi kohta lahtrid osas „Kinnitus” märkides „JAH” või tehes märke „EI”, kui lahtris olev toiming ei ole teostatav või ei kehti konkreetse laskekõlbmatuks muudetava relva korral.

  (7) Kui relv on muudetud laskekõlbmatuks muul viisil kui käesoleva määruse lisas esitatud tunnistuse vormil märgitud, kantakse andmed relva laskekõlbmatuks muutmise viisi kohta tunnistusel lahtrisse „Lisateave”.

  (8) Relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik edastab relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse koos tulirelva laskekõlbmatuks muutmisel tehtud toimingute kirjeldusega Politsei- ja Piirivalveametile kolme tööpäeva jooksul relva laskekõlbmatuks muutmisest arvates.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 20. märtsi 2015. aasta määrus nr 15 „Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm” tunnistatakse kehtetuks.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Relva laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json