Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2018, 4

Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Vastu võetud 16.07.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 101 lõike 1 punkti 1 ja § 110 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord” muutmine

Siseministri 4. detsembri 2015. a määruse nr 67 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemiseks esitab tööandja Politsei- ja Piirivalveametile lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse (edaspidi taotlus), millele on lisatud käesolevas määruses ette nähtud dokumendid.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tööandja käesoleva määruse tähenduses on:
1) tööandja või tema volitatud isik, kes soovib välismaalast lühiajaliselt Eestisse tööle kutsuda;
2) tööandja või tema volitatud isik, kes tegutseb Eestis renditöö vahendajana, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 7 alusel;
3) teise Schengeni konventsioon liikmesriigi tööandja või tema volitatud isik, kui lühiajalise töötamise registreerimist taotletakse välismaalaste seaduse § 106 lõike 17 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 4 ja § 7 lõigetes 2 ja 4 asendatakse tekstiosa „lõigetes 14 ja 13” tekstiosaga „lõigetes 14, 13 ja 17”;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Lühiajalise töötamise registreerimise taotlemisel välismaalaste seaduse § 106 lõike 17 alusel kinnitab taotleja taotluse allkirjastamisega, et välismaalase Eestis töötamine on seotud teises Schengeni konventsiooni liikmesriigis registreeritud ettevõtte asumisega Eestisse seoses teenuste osutamisega ning välismaalasel on selle liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa või elamisluba ja tal on nimetatud liikmesriigis töötamise õigus.”.

§ 2.  Siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 82 „Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 82 „Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nimetatud taotleja kinnitab taotluse allkirjastamisega, et tal on kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal, tal on Eestis viibimise ajal piisavalt rahalisi vahendeid ning tal on Eestis viibimise ajal majutus ja viibimiskulud on kaetud.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva määruse § 7 lõikes 2 nimetatud taotleja kinnitab taotluse allkirjastamisega, et tal on kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava Eestis viibimise ajal.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4˗7 nimetatud dokumente ei pea esitama:
1) välismaalane, kes viibib Eestis seaduslikult välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punktides 1–4 ja 6–9 nimetatud alusel ja kelle lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 alusel ning kes taotleb Politsei- ja Piirivalveametis pikaajalist viisat seoses lühiajalise Eestis töötamise jätkamisega;
2) välismaalase abikaasa, alaealine laps ja täisealine laps, kes viibivad Eestis seaduslikult välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punktides 1–4 ja 6–9 nimetatud alusel ja taotlevad Politsei- ja Piirivalveametis pikaajalist viisat Eestis viibimise jätkamiseks seoses välismaalase lühiajalise Eestis töötamise jätkamisega.”;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui välismaalase abikaasa, alaealine laps ja täisealine laps, kes viibivad Eestis seaduslikult välismaalaste seaduse § 43 lõike 1 punktis 1 nimetatud alusel, taotlevad Politsei- ja Piirivalveametis pikaajalist viisat Eestis viibimise jätkamiseks seoses välismaalase lühiajalise Eestis töötamise jätkamisega.”;

5) paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud dokumente ei pea esitama:
1) välismaalane, kes viibib Eestis seaduslikult Eesti pädeva asutuse antud pikaajalise viisa alusel ja kelle lühiajaline töötamine on registreeritud välismaalaste seaduse § 106 alusel ning kes taotleb pikaajalise viisaga määratud viibimisaja pikendamist seoses lühiajalise Eestis töötamise jätkamisega;
2) välismaalase abikaasa, alaealine laps ja täisealine laps, kes viibivad Eestis seaduslikult Eesti pädeva asutuse antud pikaajalise viisa alusel ja taotlevad pikaajalise viisaga määratud viibimisaja pikendamist Eestis viibimise jätkamiseks seoses välismaalase lühiajalise Eestis töötamise jätkamisega.”;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui välismaalase abikaasa, alaealine laps ja täisealine laps, kes viibivad Eestis seaduslikult Eesti pädeva asutuse antud pikaajalise viisa alusel, taotlevad pikaajalise viisaga määratud viibimisaja pikendamist Eestis viibimise jätkamiseks seoses välismaalase lühiajalise Eestis töötamise jätkamisega.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Määruse § 1 jõustub 15. augustil 2018. aastal.

 (2) Määruse § 2 jõustub üldises korras.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler