Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” ja keskkonnaministri 14. septembri 2005. a määruse nr 61 „Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2018, 11

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” ja keskkonnaministri 14. septembri 2005. a määruse nr 61 „Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse eeskiri” muutmine

Vastu võetud 12.07.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

(1) Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruses nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse lisas esitatud Permisküla metsise püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

(2) Keskkonnaministri 14. septembri 2005. a määruses nr 61 „Laialehise nestiku, soohiilaka ja kollase kiviriku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri muutmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse lisas esitatud Punamäe laialehise nestiku püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendused kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi 2. aprilli 2015. a käskkirjaga nr 335 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json