Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2019, 1

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Vastu võetud 15.07.2019 nr 27

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühma kuuluva tarkvaraarendaja eriala (inglise keeles Software developer), EKR tase 4, õppemaht 240 EKAP, kutsekeskharidusõppele.”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala ja noorem tarkvaraarendaja eriala üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1 ja tarkvaraarendaja eriala üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 5.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 6.”;

4) määrust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

41. peatükk
Tarkvaraarendaja eriala õppekava üldosa

§ 151. Tarkvaraarendaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

(1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada tarkvaraarendajana oskusliku meeskonna liikmena ning loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

(2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
1) kirjutab tarkvara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud arhitektuurile ning disainile;
2) osaleb disaini väljatöötamisel ja pakub välja erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut;
3) osaleb meeskonnas toote või projekti kavandamisel, projekteerimisel ja väljatöötamisel;
4) integreerib süsteemid, testib ja võtab lahenduse kasutusele;
5) oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendit analüütikule ülesande täpsustamiseks, anda sisendit testijale muudatuste ja arenduste testimiseks;
6) töötab meeskonnas ja lahendab ülesandeid iseseisvalt, mõistes ja rakendades meeskonnas kasutatavat tarkvara arenduse metoodikat;
7) mõistab süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskab muudatuste ja arenduste tegemisel sellega arvestada;
8) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
9) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana ja mõistab erialast võõrkeelset terminoloogiat;
10) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
11) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
12) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
13) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 152. Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

(1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

(2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud tarkvaraarendaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 153. Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

(1) Tarkvaraarendaja õppekava õppemaht on 240 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
1) üldõpingud 66 EKAP;
2) põhiõpingud 162 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 42 EKAP;
3) valikõpingud 12 EKAP.

(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja nende õppemaht on järgmine:
1) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
2) IT valdkonna alusteadmised 10 EKAP;
3) programmeerimise alused 10 EKAP;
4) tarkvara arendusmeetodid 10 EKAP;
5) andmebaasisüsteemid 12 EKAP;
6) veebirakenduste loomine 12 EKAP;
7) tarkvarasüsteemide testimine 6 EKAP;
8) programmeerimine II 15 EKAP;
9) hajusrakenduste alused 6 EKAP;
10) IT juhtimine ja rakendamine organisatsioonides 6 EKAP;
11) kasutajaliidese disain 6 EKAP;
12) mobiilirakendused 6 EKAP;
13) pilverakendused 6 EKAP;
14) lõputöö seminar ja ettevalmistus kutseeksamiks 3 EKAP;
15) lõputöö 6 EKAP.

§ 154. Õpingute läbimisel omandatav kutse

Õppekava õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Tarkvaraarendaja, tase 4” vastavad kompetentsid.”;

5) määrust täiendatakse lisaga 5 „Tarkvaraarendaja eriala üldõpingute moodulite kirjeldused” vastavalt käesoleva määruse lisale 1;

6) määrust täiendatakse lisaga 6 „Tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused” vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

§ 2.  Rakendussäte

Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa 1 Tarkvaraarendaja eriala üldõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 2 Tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json