Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” ja 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.07.2019, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” ja 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 14.07.2019 nr 44

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõike 12, § 76 lõike 13, § 83 lõike 5 ja § 192 lõike 4 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruses nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 14 lõikes 5 ja § 17 lõikes 21 asendatakse sõna „võistlussõiduk” sõnaga „võistlussõiduki”;

3) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määruse lisa 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ADR-sõiduki ülevaatus on ohtlike veoste autoveol kasutatava sõiduki tehnoseisundile kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine;”;

2) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) pidurdusaeglustuse mõõturil – 24 kuud.”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Mõõtevahendi kalibreerib akrediteeritud kalibreerimislabor.

(5) Kalibreerimistulemustele lisatakse hinnang, kas mõõtevahend vastab määruse lisa 2 nõuetele.”;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse väljastatud veoanuma ADR-vastavuse tunnistus;”;

6) paragrahvi 8 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) ADR-sõiduki eriliigilisel ülevaatusel kontrollitakse sõiduki vastavust autoveoseaduses sätestatud nõuetele ning erivarustuse ja tähistuse olemasolu.”;

7) paragrahvi 11 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tegema” sõnaga „registreerimistunnistusele” ja pärast sõna „omaniku” sõnadega „või valdaja”;

8) paragrahvi 11 lõike 52 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja soovil kantakse muudetud tähtaeg sõiduki registreerimistunnistusele.”;

9) paragrahvi 111 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruse lisa 2 punkti 8.3. kohaldatakse enne 2017. aasta 1. septembrit kasutusele võetud tehnoülevaatuspunktile alates 2023. aasta 20. maist.”;

10) paragrahvi 111 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Määruse lisa 2 punkte 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. ja 8.10. kohaldatakse tehnoülevaatuspunktile alates 2023. aasta 20. maist.

(12) Määruse lisa 2 punkte 8.18., 8.19. ja 8.20. kohaldatakse tehnoülevaatuspunktile alates 2020. aasta 1. veebruarist.”;

11) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

12) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

13) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Määruse § 2 punkt 13 jõustub 2020. aasta 1. veebruaril.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Sõiduki registreerimistunnistus

Lisa 2 Nõuded ülevaatuspunktile ja selle inventarile

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika (kuni 31.01.2020)

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika (alates 01.02.2020)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json