Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.04.2023, 8

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord1

Vastu võetud 18.07.2011 nr 77
RT I, 22.07.2011, 1
jõustumine 25.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2014RT I, 30.04.2014, 103.05.2014
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015
20.07.2015RT I, 29.07.2015, 101.09.2015, osaliselt 01.01.2016
13.10.2016RT I, 19.10.2016, 130.04.2017, osaliselt 22.10.2016
28.08.2017RT I, 01.09.2017, 104.09.2017, osaliselt 01.10.2017; 01.11.2017 ja 01.01.2018
27.04.2018RT I, 04.05.2018, 1407.05.2018, osaliselt 01.06.2018
14.07.2019RT I, 19.07.2019, 322.07.2019, osaliselt 01.02.2020
22.06.2021RT I, 02.07.2021, 105.07.2021
09.05.2022RT I, 17.05.2022, 120.05.2022, osaliselt 01.07.2022
07.09.2022RT I, 13.09.2022, 127.09.2022
07.03.2023RT I, 09.03.2023, 912.03.2023
06.04.2023RT I, 13.04.2023, 616.04.2023, osaliselt 20.05.2023

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõike 12, § 83 lõike 5 ja § 192 lõike 4 alusel.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk) tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele (edaspidi ülevaatus).

  (2) Määrust ei kohaldata traktori, liikurmasina ja nende haagiste korralisele, korduvale ja erakorralisele ülevaatusele, liiklusjärelevalve korras või enne registreerimist kontrollitava ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva sõiduki ülevaatusele.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (3) Traktori, liikurmasina ja nende haagiste korralise, korduva ja erakorralise ülevaatuse, liiklusjärelevalve korras või enne sõiduki registreerimist ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva sõiduki kontrollimise tingimused ja kord kehtestatakse eraldi määrustega.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (4) Ülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine, sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

§ 2.   Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) ADR-sõiduki ülevaatus on ohtlike veoste autoveol kasutatava sõiduki tehnoseisundile kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine;
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]
  2) kiirabisõiduki ülevaatus on kiirabisõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  3) direktiiv on Euroopa Liidu direktiiv;
  4) eksamisõiduki ülevaatus on eksamisõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  5) erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Transpordiametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui esineb liiklusseaduse § 73 lõikes 71 nimetatud asjaolu;
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]
  6) esmase registreerimise kuupäev on majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” nõuete kohaselt sõiduki mis tahes riigi vastavasse registrisse esmakordse kandmise kuupäev;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  7) kasutatud sõiduk on sõiduk, millel pärast esmakordset kasutuselevõttu on möödunud käesoleva määruse § 6 lõigete 1–3 kohane korralisele ülevaatusele esitamise tähtaeg;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  71) kommertssõiduk on M2-, M3-, N2-, N3-, O3-, O4-kategooria sõiduk ning T1b-, T2b-, T3b-, T4.1b-, T4.2b-, T4.3b ja T5-kategooria ratastraktor, mida kasutatakse avalikul teel ja mille suurim valmistajakiirus ületab 40 kilomeetrit tunnis;
[RT I, 09.03.2023, 9 - jõust. 12.03.2023]
  72) kommertssõiduki üksikasjalikum kontrollimine on kommertssõiduki pisteline ülevaatus, mida teeb Transpordiamet;
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]
  8) kontrollasutus on asutus, mis on akrediteeritud või hinnatud ja tõendatud erialaselt pädevaks vastavalt „Mõõteseadusele”;
  9) kontrollkaart on sõiduki ülevaatusel koostatav lisa 5 kohane dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus sõiduki tehnoseisundi kohta;
  10) korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud ülevaatus sõidukile, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
  11) korraline ülevaatus on tähtajaline sõiduki ülevaatus määrusega ettenähtud mahus ja sagedusega;
  111) liikuv kontrolliüksus on pädeva isikuga mehitatud teisaldatav kontrolliseadmete süsteem kommertssõiduki kontrollimiseks;
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]
  12) CEMT-sõiduk on Rahvusvahelise Transpordifoorumi Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) veolubade kvoodisüsteemis käsitletud „ohutu veoauto”, „EURO III ohutu veoauto”, „EURO IV ohutu veoauto”, „EURO V ohutu veoauto”, „EEV ohutu veoauto”, „EURO VI ohutu veoauto” ja nende haagised;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  13) tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  14) [kehtetu - RT I, 04.05.2018, 14 - jõust. 07.05.2018]
  15) tehnonõuded on sõiduki tehnoseisundile ja selle varustusele kehtestatud nõuded;
  16) õppesõiduki ülevaatus on õppesõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  17) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  18) ülevaataja on tehnonõuetele vastavuse kontrollija, kes vastab liiklusseaduse §-s 74 kehtestatud nõuetele ja on töösuhtes liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühinguga;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  19) ülevaatuspunkt on liiklusseaduse § 191 lõikes 1 nimetatud äriühingu poolt kasutatavad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite ülevaatuse teostamiseks;
  20) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud;
  21) vanasõidukiks tunnustamine on vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine. Vanasõidukiks tunnustamist teostavad vähemalt viie vanasõidukiklubi poolt volitatud ja Transpordiameti tunnustatud kaks asjatundjat ning väljastavad vanasõidukiks tunnustamise akti;
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]
  22) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  23) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  24) eriliigiline ülevaatus on kiirabisõidukile, õppesõidukile, eksamisõidukile, ADR-sõidukile, CEMT-sõidukile ja taksole, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine.
[RT I, 04.05.2018, 14 - jõust. 07.05.2018]

§ 3.   Ülevaatuse korraldamise üldnõuded

  (1) Sõidukite ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib Transpordiamet.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (11) Ülevaatus jaguneb järgmisteks liikideks:
  1) korraline ülevaatus;
  2) korduvülevaatus;
  3) erakorraline ülevaatus;
  4) kommertssõiduki üksikasjalikum kontrollimine;
  5) eriliigiline ülevaatus.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (2) Kõik liiklusregistrisse kantud sõidukid kuuluvad korralisele ülevaatusele, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud sõidukid. Mootorsõidukite ja nende haagiste jaotus kategooriatesse on toodud liiklusseaduse § 73 lõike 11 alusel mootorsõidukile ja selle haagisele kehtestatud tehnonõuetes.

  (3) Korralist, korduv- ja erakorralist ning eriliigilist ülevaatust teostatakse ülevaatuspunktis. Transpordiametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunatud sõiduki korduv- või erakorralise ülevaatuse teeb Transpordiamet.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (31) Liiklusjärelevalve käigus Transpordiametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunatud sõiduki korralise ülevaatuse kehtivuse taastab Transpordiamet pärast liiklusregistri andmete täpsustamist.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (4) Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati. Liiklusregistri andmete täpsustamiseks tuleb sõiduk esitada Transpordiametisse.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (41) Kui korduvülevaatusele suunamise põhjuseks oli rakendamata parandusmeede ja sõidukil puuduvad muud olulised või ohtlikud rikked või puudused, siis parandusmeetme rakendamise järel määrab sõidukile järgmise ülevaatusele esitamise tähtaja Transpordiamet. Kui sõiduki omanik või vastutav kasutaja soovib ülevaatuse sissekannet registreerimistunnistusele, tuleb pöörduda ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (5) Korralise, korduv- ja erakorralise ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ning määratakse sõiduki järgmise korralise ülevaatuse tähtaja kuu ja aasta, mille möödumisel kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (51) Eriliigilise ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki eriliigilise tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ning määratakse sõiduki järgmise eriliigilise ülevaatuse tähtaja kuu ja aasta, mille möödumisel kaotab sõiduk eriliigilisele sõidukile kehtestatud tehnonõuetele vastavuse.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (52) Kommertssõiduki üksikasjalikuma kontrollimise tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (6) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (7) Ülevaatusele ei kuulu kahe- või kolmerattaline mopeed ja võistlussõiduk.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (8) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

§ 4.   Nõuded ülevaatuspunktile ja selle inventarile
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (1) Ülevaatuspunkt ja selle inventar peab vastama käesoleva määruse lisas 2 sätestatud nõuetele ning seadmed ja nende kasutamine peab olema kooskõlas tootja esitatud tehniliste nõuetega.

  (2) Ülevaatuspunktis kasutatav pikkusmõõtevahend peab olema kalibreeritud või taadeldud ja heitgaaside analüsaator peab olema taadeldud.

  (3) Ülevaatuspunktis kasutatava mõõteseadme kahe järjestikuse kalibreerimise vahe ei tohi ületada järgmist perioodi:
  1) pidurdusjõu mõõtevahendi korral – 24 kuud;
  2) rõhumõõtevahendi korral – 24 kuud;
  3) heitgaaside suitsususe mõõturi korral – 12 kuud;
  4) klaaside läbipaistvusmõõturi korral – 60 kuud;
  5) müramõõturi korral – 24 kuud;
  6) pikkusmõõtevahendi korral, kui see ei ole taadeldud – 60 kuud;
  7) massimõõtevahendi korral, kui see ei ole taadeldud – 24 kuud;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  8) pidurdusaeglustuse mõõturil – 24 kuud.
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

  (31) Lõikes 3 nimetatud periood lõppeb selle kuu viimasel päeval, millal saabub kalibreerimiskehtivuse lõppkuupäev.
[RT I, 13.04.2023, 6 - jõust. 16.04.2023]

  (4) Mõõtevahendi kalibreerib akrediteeritud kalibreerimislabor.
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

  (5) Kalibreerimistulemustele lisatakse hinnang, kas mõõtevahend vastab määruse lisa 2 nõuetele.
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

§ 5.   Lepingu kohustuslikud tingimused
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 6.   Ülevaatusele esitamise tähtajad
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (1) M1- L3e-, L4e-, L5e-, L6e-, L7e- ja O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 48 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) N1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

  (3) M2-, M3-, N2-, N3-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest.

  (4) Kasutatud, mitte üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest. Üle kümne aasta vanune M1-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (5) Kasutatud N-, O2-, O3-, O4-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (6) Kasutatud mitte üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest. Üle kümne aasta vanune M2- ja M3-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (7) Kasutatud O1-kategooria sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (8) Vanasõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukina tunnustamisest või viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (81) Enne 1. jaanuari 1973. a valmistatud vähemalt 70-aasta vanune vanasõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele pärast vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivuse lõppu, kui sõidukile ei ole väljastatud uut vanasõidukiks tunnustamise akti.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (9) Sõiduki peab esitama eriliigilisele ülevaatusele enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu ja hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest eriliigilisest ülevaatusest. Kiirabisõidukit ei pea esitama eriliigilisele ülevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud.
[RT I, 04.05.2018, 14 - jõust. 07.05.2018]

  (91) Sõiduk, mis võetakse kasutusele taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel, esitatakse korralisele ülevaatusele hiljemalt 12 kuu möödumisel pärast sõidukile ühistranspordiseaduse kohase sõidukikaardi andmist ning pärast seda iga 12 kuu järel viimasest korralisest või erakorralisest ülevaatusest.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (10) Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele kahe kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates.

  (11) Sõidukile varem määratud korralisele ülevaatusele esitamise kuu ei muutu, kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele järgmise kahe kuu jooksul pärast ülevaatuse lõppemist.

  (12) ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kehtivus määratakse kuupäeva täpsusega. Kui ülevaatus on teostatud ühe kuu jooksul pärast või enne viimase ülevaatuse kehtivusaja lõppu, määratakse järgmise ülevaatuse kuupäev viimase ülevaatuse kehtivusaja lõpu kuupäevast arvates.

  (13) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab korralise ülevaatuse kehtivusaja kehtetuks. Kui erakorralisele ülevaatusele suunati liiklusregistri andmete täpsustamiseks, siis jääb pärast andmete täpsustamist kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

  (14) Eriliigiline ülevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega.

  (15) Sõiduki järgmise korralise ülevaatuse aeg on sama eriliigilise ülevaatuse ajaga, kui eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem, kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg.

  (16) Sõiduki eriliigilisena kasutamise lõpetamisel on järgmise korralise ülevaatuse aeg sama varem määratud eriliigilise ülevaatuse ajaga.

  (17) Kui kindlustusandja loeb sõiduki hävinenuks, kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse ning sõidukile määratud järgmise korralise ülevaatuse aeg muutub kehtetuks. Kanne hävinemise kohta tehakse elektrooniliselt liikluskindlustuse registris, millest saadetakse liiklusregistrisse elektrooniline teave sõiduki korralise ülevaatuse aja kehtetuks muutumise kohta.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (18) Korduvülevaatusele saab sõiduki esitada:
  1) enne kehtiva korralise ülevaatuse tähtaja lõppu ja 30 päeva jooksul pärast korralise ülevaatuse tähtaega;
  2) 30 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus;
  3) 60 päeva jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, kui sõiduki korralise ülevaatuse lõpuni on rohkem kui 60 päeva.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

§ 7.   Ülevaatusel nõutavad dokumendid

  (1) Sõiduki korraliseks, korduv-, erakorraliseks ja eriliigiliseks ülevaatuseks peab sõiduki omanik, valdaja või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  1) sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa;
  2) [kehtetu - RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]
  3) [kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  4) erakorralisel ülevaatusel liiklusjärelevalve korras kontrollimisel väljastatud kontrollkaart.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentidele tuleb esitada:
  1) ohtliku veose paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse väljastatud veoanuma ADR-vastavuse tunnistus;
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]
  2) CEMT-sõiduki eriliigilise ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele;
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]
  3) taksomeetri kohandamistunnistus, kui sõidukit soovitakse kasutada taksoveol, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta;
[RT I, 04.05.2018, 14 - jõust. 07.05.2018]
  4) vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt.

§ 8.   Ülevaatuse töömaht

  (1) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, korralisel ülevaatusel kontrollitakse kohustuslikult sõiduki registriandmeid ja lisas 4 esitatud sõiduki osasid, seadmeid, sõlmi ning varustust, mille kontrollimine on jaotatud järgmistesse valdkondadesse:
  1) identifitseerimine;
  2) pidurisüsteem;
  3) juhtimisseade;
  4) nähtavus;
  5) tuled, helkurid ja elektriseadmed;
  6) veermik ja vedrustus;
  7) raam, kere ja sellele kinnituvad osad;
  8) muu varustus;
  9) saaste;
  10) täiendavalt kontrollitavad sõlmed reisijate veoks kasutataval M2- ja M3-kategooria sõidukil.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (2) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle metoodika peavad vastama käesoleva määruse lisas 4 toodud nõuetele.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (3) Vanasõiduki korralisel ülevaatusel kontrollitakse vastavust liiklusseaduse § 83 lõike 5 alusel vanasõidukile kehtestatud nõuetele ning hinnatakse visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele, võttes aluseks vanasõidukiks tunnustamise akti.

  (4) Vanasõidukiks tunnustamisel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule kontrollima sõiduki vastavust originaalsuse nõuetele. Hinnangu andmisel sõiduki originaalsusele peab see vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele vastavalt sõiduki kategooriale käesoleva määruse lisas 11 või 12 nimetatud igas hindamisgrupis.

  (5) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (6) Korduvülevaatus võib piirduda üksnes kontrollkaardil esitatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (7) Erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust korralise ülevaatuse nõuetele täies mahus vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 1–4 .

  (8) Takso, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, CEMT-sõiduki ning õppe- ja eksamisõiduki eriliigilisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust ühistranspordiseaduse § 45 lõikes 3 ja § 64 lõigetes 3 ja 4 ning liiklusseaduse § 73 lõike 11 ja § 100 lõike 7 või § 112 lõike 2 alusel kehtestatud lisanõuetele.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (81) Kui ülevaatust tehakse taksole, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel ja mis kasutab plafooni, tuleb lisaks lõike 1 kohasele ülevaatusele kontrollida ka plafooni nõuetele vastavust.
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

  (9) CEMT-sõiduki, mille esmaregistreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud, eriliigilisel ülevaatusel võib väljastada käesoleva määruse lisades 7, 8, 9 või 10 toodud vormi kohase tunnistuse kuni sõiduki esmaregistreerimisel määratud korralise ülevaatus tähtajani ilma sõidukit käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud mahus kontrollimata.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (10) ADR-sõiduki eriliigilisel ülevaatusel kontrollitakse sõiduki vastavust autoveoseaduses sätestatud nõuetele, erivarustuse ja tähistuse olemasolu ning seda, kas veoanum on läbinud ADR-vastavuse kontrolli.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (11) Kiirabisõiduki eriliigilisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki vastavust liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel kehtestatud lisanõuetele.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (12) Kehtiva korralise ülevaatuse korral väljastatakse tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus ilma sõidukit täiendavalt kontrollimata. Tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse kehtivusajaks määratakse kehtiva korralise ülevaatuse kehtivuse tähtaeg.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (13) Autokraana ning üle 7-tonnise tõstevõimega hüdrotõstukiga või üle 3-meetrise tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatusel peab kontrollima seadme ohutuse seaduse kohase auditi kehtivust.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (14) Tehnoülevaatusel kogutakse mootorsõiduki kütusekulu ja energiatarbimisega seotud andmeid kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/392, milles käsitletakse sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite andmete seiret ja esitamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631 ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 1014/2010, (EL) nr 293/2012, (EL) 2017/1152 ja (EL) 2017/1153 (ELT L 77, 05.03.2021, lk 8–25).
[RT I, 13.04.2023, 6 - jõust. 20.05.2023]

§ 81.   Kommertssõiduki üksikasjalikum kontrollimine

  (1) Kommertssõiduki üksikasjalikumal kontrollimisel kontrollitakse lisa 4 tabelis loetletud sõiduki osa, seadet, sõlme või varustust, mida peetakse vajalikuks ja asjakohaseks, võttes eelkõige arvesse pidurite, rehvide, velgede, šassii ohutust ja saastet ning nende kontrolliks kohaldatavaid meetodeid.
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

  (2) Kommertssõiduki üksikasjalikuma kontrollimise korral kontrollib sõidukit liiklusseaduse § 74 nõuetele vastav Transpordiameti ametnik.

  (3) Kommertssõiduki üksikasjalikumaks kontrollimiseks kasutatakse liikuvat kontrolliüksust.

  (4) Liikuval kontrolliüksusel peavad olema kommertssõiduki üksikasjalikumaks kontrollimiseks seadmed ja vahendid, mida on vaja sõiduki pidurite seisundi ja pidurdustõhususe, roolisüsteemi ja vedrustuse ning saaste kontrollimiseks.

  (5) Kommertssõiduki üksikasjalikuma kontrollimise tulemused kantakse liiklusregistrisse ja kontrollkaardile, välja arvatud lisa 5 punktides 11, 14 ja 17 sätestatud andmed.

  (6) Kontrollkaardi väljatrükk antakse politseiametnikule, kes sõiduki Transpordiametile üksikasjalikumaks kontrollimiseks esitas.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

§ 9.   Ülevaatuse tulemuste hindamine

  (1) Sõiduki ülevaatusel avastatud rikked või puudused peab ülevaataja kandma kontrollkaardile. Kontrollkaart täidetakse elektrooniliselt liiklusregistris. Ülevaataja peab iga avastatud rikke või puuduse tõsidust hindama vastavalt käesoleva määruse lisas 4 toodud nõuetele.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (2) Ülevaataja peab kontrollkaardile märkima seadmetega kontrollitud pidurite ja heitmete mõõtmistulemused, mootorsõiduki odomeetri näidu ning käesoleva määruse §-s 10 nimetatud otsuse.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (3) Ülevaatusel tuvastatud rikked ja puudused raskusastmed jaotatakse järgmiselt:
  1) väheoluline rike ja puudus – rike või puudus, mis ei ole oluline ega ohtlik ja mille esinemisel loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks;
  2) oluline rike ja puudus – rike või puudus, mille esinemine eeldab korduvülevaatust;
  3) ohtlik rike ja puudus – rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab isiku elu, tervist, vara või keskkonda.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (4) Kui sõidukil või selle haagisel on rohkem kui neli riket või puudust samas käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktides 1–10 nimetatud valdkonnas, siis liigitatakse rikked või puudused järgmisesse rikke või puuduse raskusastmesse.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

  (5) Rikkeid või puudusi võib liigitada järgmisesse raskusastmesse ka juhul, kui esineb vähemalt kaks riket või puudust samas käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktides 1–10 nimetatud valdkonnas ning nendest tingituna on sõiduki ohutus halvenenud määral, mille kõrvaldamise kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus või on sõiduk omal jõul sõitmiseks kõlbmatu.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

§ 10.   Otsused ja nendest tulenevad piirangud

  (1) Korralisel, korduv- või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomu, ohtlikkust ja arvu arvestades peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  1) tehniliselt korras” – sõiduki tegelikud andmed vastavad liiklusregistri andmetele ja sõidukil ei esine olulist või ohtlikku riket või puudust. Sõiduki omanik või kasutaja peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud väheolulise rikke või puuduse esimesel võimalusel. Sõidukit ei pea rikke või puuduse kõrvaldamise kontrollimiseks korduvülevaatusele esitama;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  2) esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele” – tehniliselt korras sõiduki tegelikud andmed ei vasta liiklusregistri andmetele, sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmed. Sõiduki ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest kohe teatama politseiasutusele ja Transpordiametile. Sõiduk tuleb liiklusregistri andmete täpsustamiseks esitada Transpordiametisse, kes määrab pärast liiklusregistri andmete täpsustamist sõidukile järgmise ülevaatusele esitamise tähtaja. Kuni liiklusregistri andmete täpsustamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast liiklusregistri andmete täpsustamisele suunamist või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus;
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]
  3) esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on oluline rike või puudus. Kuni vea kõrvaldamiseni loetakse sõiduk kehtivatele nõuetele mittevastavaks, kuid sellises tehnoseisundis sõidukiga võib liikluses osaleda kuni kehtiva korralise ülevaatuse lõpuni ning 30 päeva pärast seda, või kuni 30 päeva, kui sõidukil puudus kehtiv korraline ülevaatus, kuid mitte kauem, kui 60 päeva pärast korduvülevaatuse määramist;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  4) omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” – sõidukil on vähemalt üks ohtlik rike või puudus. Pärast rikke või puuduse kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini;
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]
  5) ülevaatus katkestatud“ – ülevaatuse käigus tekkis sõidukil või ülevaatuspunktil tehniline rike või puudus, mille tõttu pole võimalik ülevaatust lõpetada või muu põhjus, mis takistab ülevaatust lõpetada. Sõidukile ei määrata uut ülevaatusele esitamise aega ega muudeta varasemalt kehtinud aega.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

  (2) Eriliigilisel ülevaatusel peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
  1) vastab nõuetele” – sõiduki tegelikud andmed vastavad asjakohastele esitatud lisadokumentidele ja sõiduk vastab asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuetele. Määratakse uus järgmise ülevaatuse aeg vastavalt käesoleva määruse §-s 6 toodule;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  2) ei vasta kehtestatud nõuetele” – sõiduki tegelikud andmed ei vasta asjakohastele esitatud lisadokumentidele või sõiduk ei täida kasvõi ühte asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuet. Kehtiv korraline ülevaatus jääb kehtima. Järgmise eriliigilise ülevaatuse aega ei määrata.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 11.   Ülevaatuse tulemuste vormistamine

  (1) Sõiduki, millel pärast esmaregistreerimist ei ole veel saabunud § 6 lõigete 1–3 kohane korralise ülevaatuse tähtaeg, registreerimisel peab Transpordiamet kandma registreerimistunnistusele järgmise korralise ülevaatuse kuu ja aasta, mille kinnitab allkirjaga.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (2) Sõiduki korralise, korduv- ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja:
  1) tehniliselt korras sõiduki puhul tegema registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ja kinnitama sissekande allkirjaga ning väljastama väheolulise rikke või puuduse avastamisel elektrooniliselt kontrollkaardi või selle väljatrüki otsusega „Tehniliselt korras” ning omaniku või valdaja soovil kontrollkaardi juhul, kui rikkeid või puudusi ei avastatud;
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]
  2) tehniliselt mittekorras sõidukile väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele” või „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
  3) sõidukile, mis tuli esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele, väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (3) ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]
  1) nõuetele vastavale sõidukile – sõiduki ohtliku veose autoveole lubamise tunnistuse või pikendama selle kehtivust;
  2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (4) CEMT-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]
  1) nõuetele vastavale sõidukile – käesoleva määruse lisades 7–10 esitatud vormi kohased tunnistused;
  2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (5) Takso, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, ning õppe-, eksami- ja kiirabisõiduki eriliigilise ülevaatuse kohta peab ülevaataja:
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]
  1) nõuetele vastavale sõidukile – tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja sõiduki otstarbe osas vastava märke ning kinnitama sissekande allkirjaga;
  2) nõuetele mittevastavale sõidukile – väljastama kontrollkaardi väljatrüki, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (51) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud sõiduki otstarbe märked takso puhul on järgmised:
  1) takso;
  2) [kehtetu - RT I, 04.05.2018, 14 - jõust. 07.05.2018]

  (52) Paragrahvi 6 lõikes 91 nimetatud sõiduki puhul ühistranspordiseaduse kohase sõidukikaardi väljastamisel kannab Transpordiamet liiklusregistrisse § 6 lõike 91 kohase ülevaatuse tähtaja. Omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja soovil kantakse muudetud tähtaeg sõiduki registreerimistunnistusele.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (6) CEMT-sõiduki või ADR-sõiduki eriliigilisel ülevaatusel väljastatava tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat eriliigilist ülevaatust teostavas ülevaatuspunktis. Tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat õigust omavas ülevaatuspunktis.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (7) [Kehtetu - RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (8) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel peab Transpordiamet kandma uuele registreerimistunnistusele eelmisel registreerimistunnistusel olevad viimased kehtivad sissekanded sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (9) Vanasõiduki tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta lisas 11 (M, N ja O kategooria sõiduk) või 12 (L kategooria sõiduk) toodud vanasõidukiks tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Transpordiametile. Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukina tunnustamise akt muudab varasemalt väljastatud akti kehtetuks.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (10) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasõidukiks tunnustamise akti väljastamisega peab Transpordiamet kandma uuele registreerimistunnistusele märkuse sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.
[RT I, 02.07.2021, 1 - jõust. 05.07.2021]

  (11) Rahvusvahelises liikluses osalevale sõidukile väljastatakse omaniku või valdaja soovil käesoleva määruse lisas 6 toodud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus või pikendatakse selle kehtivust.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 111.   Rakendussätted
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (1) Määruse lisa 2 punkti 8.3. kohaldatakse enne 2017. aasta 1. septembrit kasutusele võetud tehnoülevaatuspunktile alates 2023. aasta 20. maist.
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

  (11) Määruse lisa 2 punkte 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. ja 8.10. kohaldatakse tehnoülevaatuspunktile alates 2023. aasta 20. maist.
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

  (12) Määruse lisa 2 punkte 8.18., 8.19. ja 8.20. kohaldatakse tehnoülevaatuspunktile alates 2020. aasta 1. veebruarist.
[RT I, 19.07.2019, 3 - jõust. 22.07.2019]

  (2) Enne 2018. aasta 1. jaanuari määratud sõiduki tehnoülevaatuse tähtaeg kehtib kuni ülevaatusel määratud tähtpäevani.

  (3) Käesoleva määruse § 8 lõiget 13 kohaldatakse üle 3-meetrise ja kuni 10-meetrise tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõidukile alates 2018. aasta 1. juulist.
[RT I, 01.09.2017, 1 - jõust. 04.09.2017]

  (4) Paragrahvi 11 lõike 52 esimest lauset kohaldatakse alates 2017. aasta 1. novembrist.
[RT I, 04.05.2018, 14 - jõust. 07.05.2018]

  (5) L6e-kategooria sõiduk, mille esmasest registreerimisest on 1. juulil 2022. a möödunud vähemalt 42 kuud, tuleb ülevaatusele esitada hiljemalt 1. jaanuaril 2023. a.
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (6) Lisa 4 tabeli punktis 7.13 nimetatud hädaabikõne eCall süsteemi nõuetele vastavust kontrollitakse alates 2023. aasta 20. maist.
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

§ 12.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 51–128), muudetud direktiiviga (EL) 2021/1717 (ELT L 342, 27.09.2021, lk 48–51);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/47/EL, milles käsitletakse liidus liiklevate ärilisel otstarbel kasutatavate sõidukite tehnokontrolli ja -ülevaatust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/30/EÜ (ELT L 127, 29.04.2014, lk 134–218), muudetud direktiiviga (EL) 2021/1716 (ELT L 342, 27.09.2021, lk 45–47).
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

Lisa 1 Kontrollimisele kuuluvate sõidukite grupid
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 2 Nõuded ülevaatuspunktile ja selle inventarile
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

Lisa 3 Ülevaatuspunkti passile kantavad andmed
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede, varustuse ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika
[RT I, 13.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

Lisa 5 Kontrollkaardile kantavad andmed
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Lisa 6 Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus
[RT I, 17.05.2022, 1 - jõust. 20.05.2022]

Lisa 7 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” eestikeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 8 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” inglisekeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 9 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” prantsusekeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 10 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” saksakeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 11 M, N ja O kategooria sõiduki vanasõidukiks tunnustamise aktile kantavad andmed

Lisa 12 L kategooria sõiduki vanasõidukiks tunnustamise aktile kantavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json