Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2014, 1

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 11.08.2014 nr 29

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) aktsiisikaupade käitlemisega seotud lubade menetlemine ja väljastamine, hilisema järelevalve koordineerimine ning haldus- ja väärteomenetluste läbiviimine.”;

2) paragrahvi 21 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) võlgade sissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine ning ameti esindamine tsiviil- ja kriminaalkohtumenetlustes;”;

3) paragrahvi 21 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) ameti esindamine väärtegude kohtuvälise menetlejana tehtud lahendi või kohtulahendi täitmist puudutavates kohtumenetlustes.”;

4) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) kinnitab ameti sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra, ameti poolt hallatavate riigi tulude ja tagatiste arvepidamise korra ja muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad, struktuuriüksuste põhimäärused, ametnike ja töötajate ametijuhendid, või annab volituse ametijuhendi kehtestamiseks, ja põhipalgad vastavuses kehtivate õigusaktidega;”.

§ 2.  Määrus jõustub 2014. aasta 1. septembril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json