Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2014, 17

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vastu võetud 14.08.2014 nr 128

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „kaitsevägi” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad „Kaitseväe Peastaap” sõnaga „Kaitsevägi” vastavas käändes;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Kaitseväe kaitsetegevuse operatiivplaneerimist kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;”;

4) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) Kaitseväe tegevuskava kõrgendatud valmisoleku, tõrjevalmisoleku ja täieliku valmisoleku korral. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;”;

5) paragrahvi 5 lõike 8 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „„Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväe struktuuriüksuse ja kaitseväeluure ülesannet täitva Kaitseväe Peastaabi struktuuriüksuse” tekstiosaga „Kaitseväe korralduse seaduse § 37 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 ning lõikes 2 nimetatud viisil teavet koguva Kaitseväe struktuuriüksuse”;

6) paragrahvi 5 lõiget 10 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) andmed Kaitseväe poolt Kaitseväe korralduse seaduse alusel salajast koostööd tegema kaasatud isiku kohta. See teave salastatakse salajasel või madalamal tasemel 50 aastaks;
6) andmed Kaitseväe poolt teeseldud juriidilise isiku või organi kohta, mis võivad paljastada tema seotust Kaitseväega. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.”;

7) paragrahvi 6 lõike 6 punktis 2 jäetakse välja sõna „siseministri”;

8) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:

„16) Kaitsejõudude üleriigiliste sidevõrkude ja infosüsteemide koondteave, sealhulgas ülesehituse koondteave ja kaitsemeetmeid käsitlev teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;”;

9) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) Kaitseväe ja Kaitseliidu asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet töötlevate side- ja infosüsteemide, milles ei töödelda salastatud teavet, ülesehitust, sealhulgas sideplaane, sideskeeme ja kommunikatsiooniplaane, turbemeetodeid, turbevahendeid ning spetsiaaltarkvara käsitlev teave. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks või andmete juurdepääsupiirangu kehtivuse lõppemiseni;”;

11) paragrahvi 8 lõike 2 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna „kaitseministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri määrusega”;

12) paragrahvi 8 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „„Kaitseväe korralduse seaduse” § 37 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväeluure ülesannet täitva kaitseväe struktuuriüksuse või allüksuse ja kaitseväeluure ülesannet täitva Kaitseväe Peastaabi struktuuriüksuse” tekstiosaga „Kaitseväe korralduse seaduse § 37 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 ning lõikes 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväeluure ülesannet täitva Kaitseväe struktuuriüksuse”;

13) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõna „siseministri” sõnaga „Siseministeeriumi”;

14) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõna „siseministri” sõnaga „Siseministeeriumi”;

15) paragrahvi 17 lõikes 1 asendatakse sõna „siseministrile” sõnaga „Siseministeeriumile”.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Andres Anvelt
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json