Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2014, 18

Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord” muutmine

Vastu võetud 14.08.2014 nr 129

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 46 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruses nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja raadamiseks”;

2) paragrahvi 7 punktis 1 ja § 17 lõike 3 teises lauses asendatakse sõna „kestusleping” sõnaga „kestvusleping” vastavas käändes;

3) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) raieõigust kasvava metsa trassiraieks, kujundusraieks ja raadamiseks.”;

4) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Müügi korraldaja avaldab väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel teate avaliku elektroonilise enampakkumise kohta vähemalt üks nädal enne pakkumise toimumist, avaliku suulise enampakkumise kohta vähemalt kaks nädalat enne pakkumise toimumist, avaliku kirjaliku ja kombineeritud enampakkumise ning eelläbirääkimistega pakkumise kohta vähemalt kaks nädalat enne pakkumiste esitamise tähtpäeva või käesoleva määruse § 7 punkti 1 kohase kokkuleppehinnaga müügi kohta vähemalt kolm nädalat enne läbirääkimiste algust.”;

5) paragrahvi 13 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Pakkumised esitatakse kinnistes ümbrikutes, millele on märgitud „Metsamaterjali pakkumus”, või digitaalallkirjastatult e-posti teel failina nimega „Metsamaterjali pakkumus”.”;

6) paragrahvi 13 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 15 lõike 4 kolmandast lausest jäetakse välja sõnad „ning pakkumised tehakse täiseurodes”.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json