Teksti suurus:

Siseministri, regionaalministri ja riigihalduse ministri määruste muutmine tulenevalt ministrite pädevuse muutmisest

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2015, 1

Siseministri, regionaalministri ja riigihalduse ministri määruste muutmine tulenevalt ministrite pädevuse muutmisest

Vastu võetud 06.08.2015 nr 27

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 86 lõike 1 ja § 89 lõike 1, surma põhjuse tuvastamise seaduse § 30 lõike 5, perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 ja § 311 lõike 5, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 ning § 19 lõike 4, perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ning maareformi seaduse § 391 lõike 2 alusel.

§ 1.  Regionaalministri 26. augusti 2005. a määruse nr 11 „Euroopa Ühenduse algatuse Interreg programmide elluviimise kord” muutmine

Regionaalministri 26. augusti 2005. a määruses nr 11 „Euroopa Ühenduse algatuse Interreg programmide elluviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 2, § 2 punktides 3 ja 4, § 3 lõikes 4, § 4 lõikes 2, § 6 lõikes 1, § 7 lõigetes 1, 3, 4, 7, 8 ja 10, § 8 lõigetes 3 ja 4, § 9 punktis 6, § 10 punktides 1–4, §-s 11, § 12 pealkirjas ja tekstis, § 13 pealkirjas ja tekstis, § 14 lõigetes 1–3, § 15 lõigetes 1 ja 3 ning § 16 lõikes 2 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 punktis 10, § 3 lõigetes 3 ja 4, § 6 lõikes 2, § 7 lõikes 1, § 14 lõikes 4 ning § 15 lõikes 5 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 2.  Regionaalministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 4 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 4.6 „Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osa 4.6.1 „Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine” tingimused ning kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse kava koostamise kord” muutmine

Regionaalministri 20. aprilli 2006. a määruses nr 4 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 4.6 „Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osa 4.6.1 „Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine” tingimused ning kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1, § 9 lõikes 6, § 10 lõike 1 punktis 1, lõigetes 3, 7, 8 ja 12–15, § 101 lõigetes 2 ja 3, § 11 lõikes 2, § 12 lõikes 3, § 13 lõike 5 punktis 4, § 14 lõikes 3 ning § 20 punktis 3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 12 lõikest 8 jäetakse välja tekstiosa „, Siseministeeriumi”.

§ 3.  Regionaalministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 5 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 4.6 „Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osa 4.6.2 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” muutmine

Regionaalministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 5 „„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 4.6 „Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osa 4.6.2 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” § 3 lõikes 1, § 9 lõikes 2 ning § 11 lõigetes 1 ja 11 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 4.  Siseministri 13. juuni 2006. a määruse nr 37 „Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele surnu vedamise kulude hüvitamise kord” muutmine

Siseministri 13. juuni 2006. a määruse nr 37 „Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele surnu vedamise kulude hüvitamise kord” § 3 lõikes 4 ning § 4 pealkirjas ja lõigetes 1–3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 5.  Regionaalministri 14. detsembri 2006. a määruse nr 8 „Maavanema ajutise asendamise kord” muutmine

Regionaalministri 14. detsembri 2006. a määruse nr 8 „Maavanema ajutise asendamise kord” § 2 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 6.  Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruse nr 7 „Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” muutmine

Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruse nr 7 „Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tingimused” § 3 lõikes 1, § 9 lõikes 2, § 111 lõigetes 1, 3 ja 12 ning § 112 lõigetes 2, 4, 11 ja 12 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 7.  Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruse nr 8 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine” tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord” muutmine

Regionaalministri 22. oktoobri 2007. a määruses nr 8 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine” tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1, § 9 lõikes 6, § 10 lõike 1 punktides 1 ja 2, § 11 lõigetes 1, 6, 10, 12–14, 16–19 ja 22, § 111 lõigetes 1–7, 10 ja 12, § 12 tekstis, § 121 lõigetes 2–4, § 122 lõigetes 3 ja 4, § 13 lõigetes 2, 4, 7 ja 12, § 14 lõike 5 punktis 4, § 15 lõikes 2, § 16 lõike 11 punktis 1 ning § 21 punktis 2 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 11 lõikes 16 ja § 122 lõikes 5 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

3) paragrahvi 122 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahandusministeerium esitab vajalikud dokumendid ja teabe ministeeriumidele, kes annavad arvamuse nende valitsemisala valdkonda puudutavate reservprojektide asjakohasuse kohta tulenevalt valdkondlikest arengukavadest ja strateegiatest ning investeeringu tehnilise ja majandusliku otstarbekuse kohta. Rahandusministeerium annab arvamuse reservprojekti taotleja finantssuutlikkuse kohta projekt kavandatud ajal ja ulatuses ellu viia. Asjaomase ministeeriumi või Rahandusministeeriumi põhjendatud negatiivse arvamuse korral reservprojekti taotluse menetlemine lõpetatakse.”;

4) paragrahvi 13 lõikest 12 jäetakse välja sõna „Siseministeeriumil”.

§ 8.  Regionaalministri 15. mai 2008. a määruse nr 3 „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine” tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine

Regionaalministri 15. mai 2008. a määruse nr 3 „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine” tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” § 3 lõikes 1, § 9 lõikes 6, § 10 lõigetes 1 ja 2, § 11 lõigetes 1–6, § 12 lõigetes 1, 21, 31, 4 ja 6, § 13 lõigetes 1, 4, 41 ja 6, § 131 lõigetes 1, 12, 2 ja 4, § 132 lõigetes 1, 3, 6, 8, 9 ja 11, § 15 lõike 1 punktis 1, § 16 lõike 5 punktis 4, § 17 lõikes 3, § 171 lõike 11 punktis 1 ning § 23 punktis 2 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 9.  Regionaalministri 28. mai 2008. a määruse nr 4 „Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord” muutmine

Regionaalministri 28. mai 2008. a määruse nr 4 „Meetme „Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord” § 3 lõikes 1, § 10 lõikes 6, § 11 lõigetes 1 ja 2, § 12 lõigetes 1 ja 7, § 121 lõigetes 1, 3, 4 ja 6, § 13 lõigetes 1–2, § 14 lõikes 2, § 15 lõigetes 9 ja 15, § 16 lõike 21 punktis 1 ning § 18 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 10.  Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” muutmine

Regionaalministri 3. juuli 2009. a määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine” tingimused” § 3 lõikes 1, § 12 lõigetes 3 ja 4, § 14 lõigetes 2, 3 ja 11, § 17 lõigetes 4 ja 5, § 19 lõigetes 2 ja 9, § 20 lõigetes 4, 5 ja 9 ning § 22 lõigetes 2 ja 12 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 11.  Regionaalministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 16 „Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine” muutmine

Regionaalministri 27. oktoobri 2009. a määruse nr 16 „Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine” § 15 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Regionaalministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 3 „Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused” muutmine

Regionaalministri 10. veebruari 2011. a määruses nr 3 „Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1, § 10 lõikes 7, § 12 lõigetes 1–3, 51 ja 15 ning § 16 punktis 2 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõna „regionaalminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.

§ 13.  Regionaalministri 28. septembri 2012. a määruse nr 7 „Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused” muutmine

Regionaalministri 28. septembri 2012. a määruse nr 7 „Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused” § 3 lõikes 1, § 9 lõikes 4, § 11 lõigetes 1 ja 2, § 12 lõikes 1 ning § 18 punktis 2 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 14.  Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruse nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Regionaalministri 19. märtsi 2014. a määruse nr 5 „Maa järelmaksunõuete infosüsteemi põhimäärus” § 5 lõikes 1 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 15.  Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” § 4 lõikes 1 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 16.  Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 9 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” § 4 lõikes 1 ja § 11 lõikes 1 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 17.  Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2015. a määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” § 4 lõikes 1 ja § 11 lõikes 1 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 18.  Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruse nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” muutmine

Riigihalduse ministri 5. mai 2015. a määruse nr 12 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 19.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2015. aastal.

Arto Aas
Riigihalduse minister

Kaia Sarnet
Regionaalvaldkonna asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json