Teksti suurus:

Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2015, 13

Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused

Vastu võetud 10.02.2011 nr 3
RT I, 15.02.2011, 4
jõustumine 18.02.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2012RT I, 27.01.2012, 130.01.2012
19.06.2013RT I, 26.06.2013, 629.06.2013
30.09.2014RT I, 10.10.2014, 113.10.2014
05.05.2015RT I, 12.05.2015, 115.05.2015
06.08.2015RT I, 19.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega sätestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 3 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna sidevõrgu kasutuselevõtuga piirkondades” (edaspidi meede) raames antava struktuuritoetuse (edaspidi toetus) taotluste esitamise ja menetlemise ning toetuse kasutamise tingimused ja kord.

 (2) Meetme abikõlblikuks sihtpiirkonnaks § 5 lõigetes 1 ja 2 nimetatud toetatavate tegevuste osas on see osa Eesti territooriumist, kus uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuur puudub määral, mis võimaldaks sideettevõtjatel pakkuda kiiret lairibateenust lõppkasutajale. Sellisteks piirkondadeks on paikkonnad, mis asuvad väljaspool olemasoleva baasvõrgu mõjupiirkonda.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (3) Meetme raames antav toetus on riigiabi „Konkurentsiseaduse” § 30 lõike 1 mõistes.

 (4) Riigiabi andmisel lähtutakse järgmistest alusdokumentidest:
 1) Euroopa Komisjoni (edaspidi komisjon) teatis „Ühenduse suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga” (ELT C 235, 30.09.2009, lk 7–25);
 2) Ühenduse raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena (ELT C 297, 29.11.2005, lk 4–7);
 3) riigiabi loa taotlus nr 3721 „Üle-Eestilise lairiba internetiühendust võimaldava jätkusuutliku infrastruktuuri rajamine” (Establishment of a sustainable Infrastructure permitting Estonia-wide Broadband Internet Connection);
 4) komisjoni 20.07.2010 otsus „Riigiabi N 196/2010 – Eesti. Üle-Eestilise lairiba internetiühendust võimaldava jätkusuutliku infrastruktuuri rajamine”;
 5) komisjoni 20.12.2011 otsus „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” (ELT L 7, 11.01.2012, lk 3–10).
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) uue põlvkonna elektroonilise side võrk – elektroonilise side võrk „Elektroonilise side seaduse” § 2 punkti 8 tähenduses, mis hõlmab nii baas- kui juurdepääsuvõrgu osi ja mis terviklikult väljaarendatuna võimaldab kiire lairibateenuse osutamist lõppkasutajale;
 2) uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrk – uue põlvkonna elektroonilise side võrgu valguskaablitel põhinev osa, mis ühendab võrgusõlmi või juurdepääsuvõrke ning mis võimaldab hulgimüügitasandil võrguteenuse pakkumist sideettevõtjatele ja mida toetatakse käesoleva meetme raames;
 3) baasvõrgu mõjupiirkond – paikkond, mille valdav osa elanikest paikneb üldjuhul kuni 1,5 km raadiuses olemasoleva või rajatava uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu lõpp-punktidest;
 4) sideettevõtja – elektroonilise side ettevõtja „Elektroonilise side seaduse” § 2 punkti 5 tähenduses;
 5) kiire lairibateenus – elektroonilise side teenus, mis võimaldab andmeedastust allalaadimiskiirusega 100 Mbit/s või enam;
 6) paikkond – arvestuslik territoriaalne üksus kasusaajate koguhulga määratlemiseks rajatavate elektroonilise side baasvõrkude suhtes. Paikkonna moodustavad asustusüksused või nende grupid, mille valdav osa elanikkonnast paikneb kompaktselt ühe või mitme omavahel vahetus naabruses asetseva baasvõrgu lõpp-punkti mõjupiirkonnas;
 7) kasusaaja – kiire lairibateenuse potentsiaalne lõppkasutaja, sh elanik, ettevõte, kohaliku omavalitsuse üksus, valla või linna ametiasutus ja valla või linna ametiasutuse hallatav asutus, riigi- või valitsusasutus, mis asub puuduliku lairibaühendusega paikkonnas ja ise ei osuta üldkasutatavat elektroonilise side teenust;
 8) üldist majandushuvi pakkuv teenus – rajatava elektroonilise side baasvõrgu hulgimüügitasandi võrguteenuse pakkumine sideettevõtjatele mittediskrimineerival viisil, mille tulemusena võimaldatakse puuduliku lairibaühendusega piirkondades uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kaudu kõikidele lõppkasutajatele universaalne juurdepääs kiirele lairibaühendusele;
 9) omafinantseering – toetuse saaja rahaline panus projekti. Omafinantseeringu hulka arvatakse ainult toetuse saaja tehtavad abikõlblikud kulud. Omafinantseeringut toetuse hulka ei arvata, samuti ei saa toetust kasutada omafinantseeringuks;
 10) liigne hüvitis – toetatavate tegevuste elluviimise tulemusena saadav ülemäärane hüvitis „Ühenduse raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena” (ELT C 297, 29.11.2005, lk 4–7) punktide 2.4 ja 3 mõistes.

§ 3.  Meetme rakendusasutus ja -üksus

 (1) Meetme rakendusasutus on Rahandusministeerium Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” tähenduses.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (2) Meetme rakendusüksus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” tähenduses.

§ 4.  Meetme eesmärk

 (1) Meetme eesmärgiks on internetiühenduste kättesaadavuse parandamine piirkondades, kus uue põlvkonna elektroonilise side võrgu infrastruktuuri puudumise tõttu ei ole kiire lairibateenus lõppkasutajatele kättesaadav, ja seeläbi nende piirkondade konkurentsivõime tõstmine.

 (2) Meetme eesmärk saavutatakse uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri rajamise ja selle abil üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise võimaldamise kaudu meetme sihtpiirkondades viisil, mis tagab perspektiivis suurima võimaliku kasusaajate arvu.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 5.  Toetatavad tegevused

 (1) Meetme raames toetatakse valguskaablitel põhineva elektroonilise side baasvõrgu rajamist koos vajalike rajatistega meetme sihtpiirkonnas koos sihtpiirkonnast väljuvate trassilõikudega, mis on vajalikud piirkonna ühendamiseks olemasoleva baas- ja magistraalvõrguga. Väljaspool meetme sihtpiirkonda võib luua ühendusi juurdepääsuvõrgu rajatisteni, kui need asuvad kavandatava trassilõigu vahetus läheduses.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (2) Täiendavate tegevustena lisaks lõikes 1 nimetatud tegevusele toetatakse järgmisi kavandatavate investeeringuobjektidega kaasnevaid tegevusi:
 1) projekteerimistööde ja projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde läbiviimine ning tegevusega piiritletav geomeetriline planeerimine;
 2) kavandatavale ehitustööle „Ehitusseaduse” alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve läbiviimine;
 3) kavandatava investeeringuobjekti olemasolevate elektrivõrkude ja elektroonilise side võrkudega ühendamine.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (3) Meetme raames ei toetata järgmisi tegevusi:
 1) selliste uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu trassilõikude rajamine, millega ei kaasne lisandväärtust meetme sihtpiirkonna kasusaajate seisukohast;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 2) uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ja selle osade rajamine, sealhulgas juurdepääsuvõrgu seadmete ostmine ja paigaldamine;
 3) rajatava uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu haldamisega seotud tegevused;
 4) [Kehtetu - RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 5) baasvõrgu infrastruktuuri arendamisega seotud investeeringute asendamine, mida toetuse saaja või temaga juriidiliselt seotud sideettevõtja on juba oma kehtivates investeeringukavades lähima kolme aasta jooksul omavahenditest planeerinud.

§ 6.  Abikõlblikud kulud

 (1) Meetme raames on abikõlblikud need toetuse saaja kulud, mis on otseselt vajalikud § 5 lõigetes 1–2 nimetatud toetatavate tegevuste elluviimiseks ja projekti eesmärkide saavutamiseks (sh arvestades Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määruse nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” § 2 lõikest 2 tulenevaid nõudeid).

 (2) Piiratud ulatuses on abikõlblikud järgmised kulud:
 1) ehitusliku projekteerimise, ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde tegemise, keskkonnamõjude hindamise ja ehitusprojektide ekspertiiside kulud 15% ulatuses projekti abikõlblike kulude kogumahust;
 2) projektijuhtimisega seotud kulud kuni 2,5% ulatuses projekti abikõlblike kulude kogumahust;
 3) omanikujärelevalve läbiviimisega seotud kulud kuni 1% projekti abikõlblike kulude kogumahust.

 (3) Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud ja mille kohta on sõlmitud lepingud pärast taotluse esitamist EASis või taotluse rahuldamise otsusega määratletud hilisemast tähtajast kuni projekti abikõlblikkuse lõppkuupäevani.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
 1) Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruse nr 26 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord” §-s 15 nimetatud kulud;
 2) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;
 3) amortisatsioonikulud;
 4) esinduskulud ja kingitused (sh suveniirid ja meened);
 5) kulud, mis on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahendite toetustest hüvitatud;
 6) toetusest rajatud infrastruktuuri haldamise ja opereerimisega seotud kulud;
 7) mitterahalised kulud;
 8) üldkulud, mööbli ja kontoritehnika soetamise kulud;
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]
 9) ruumide rendi- ja üürikulud;
 10) projekti elluviimiseks uue juriidilise isiku või tema struktuuri loomise ja toimimise kulud;
 11) liiklusvahendite soetamise, rentimise või liisimise kulud;
 12) muud toetatavate tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohalt põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

 (5) Käibemaks on abikõlblik, kui on võimalik tõendada, et abikõlbliku kulu teinud isikul ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigus projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel. Kui selle osas ei ole võimalik kindlust saavutada, tuleb käibemaksu käsitleda mitteabikõlbliku kuluna.

 (6) Kavandatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja kirjeldatud taotluses.

§ 7.  Toetuse määr ja taotluse finantseerimise tingimused

 (1) Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

 (2) Omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.

 (3) Maksimaalne toetus projekti kohta on 639 116 eurot.

 (4) Investeeringuobjektile kehtivad järgmised nõuded:
 1) investeeringuobjekt on tehnoloogiliselt sõltumatu, võimaldades kogu ulatuses pakkuda kiiret lairibateenust mistahes tehnoloogiat või tehnoloogiate kombinatsiooni kasutades;
 2) taotleja peab tagama investeeringuobjekti projektikohase sihtotstarbe säilimise vähemalt seitsme aasta jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu;
 3) investeeringuobjekt peab jääma taotleja omandisse või valdusesse vähemalt seitsmeks aastaks projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

§ 8.  Abikõlblikkuse periood

 (1) Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevaks on taotluse EASile esitamise kuupäev või taotleja poolt taotluses määratud sellest hilisem kuupäev.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (2) Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev on taotluses määratud kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui 31. detsember 2015. aastal.
[RT I, 12.05.2015, 1 - jõust. 15.05.2015]

3. peatükk Toetuse taotlemine, nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 9.  Taotlejale esitatavad nõuded

 (1) Meetme raames saavad taotlejaks olla sihtasutused ja mittetulundusühingud, juhul kui nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub projektis kavandatud tegevuste elluviimine.

 (2) Taotlejatele kehtivad järgmised üldnõuded:
 1) taotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad;
 2) taotleja on varem perioodi 2004–2006 ja 2007–2013 struktuurivahenditest või EASi poolt eraldatud riigieelarvelistest ning välisabi vahenditest tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtajal ja summas;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 3) projektile või projekti üksikutele tegevustele samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise korral peab taotleja esitama sellekohase teabe;
 4) taotleja peab kinnitama nõutavate vahendite olemasolu toetuse omafinantseerimiseks vastavalt §-s 7 sätestatud piirmääradele ja tingimustele;
 5) taotlejal on projekti elluviimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi;
 6) taotleja peab olema projekti raames loodava või soetatava eseme omanik või valdaja või üks omanikest või valdajatest. Mitut juriidilist isikut hõlmava ühisprojekti puhul peab taotleja olema vähemalt ühe projekti raames rajatava infrastruktuuriobjekti omanik. Maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maa puhul peab riigimaa ajutine valitseja olema vastu võtnud tehnovõrgu või -rajatise rajamiseks maa piiratud asjaõigusega koormamisega seotud otsuse; kui nimetatud maal asub kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv ehitis, peab eelnimetatud otsuse vastu võtma kohaliku omavalitsuse üksus;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 7) taotleja peab järgima projektiga seotud hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” kehtestatud üldpõhimõtteid.

§ 10.  Taotluse esitamine ja taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Taotlusi saab esitada taotlusvooru raames.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (2) Taotlusvoorus toetuseks eraldatavate vahendite mahu kinnitab valdkonna eest vastutav minister. Taotlusvooru tähtpäeva kinnitab valdkonna eest vastutav minister oma käskkirjaga ning EAS kuulutab välja vähemalt kaks kuud enne taotlusvooru tähtpäeva EASi veebilehel ja üleriigilises päevalehes.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (3) Kui meetme eelarvesse täiendavate vahendite suunamisega jääb taotlusvoorus osa käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kinnitatud vahenditest katmata, uuendab EAS taotlusvoorus rahuldamata jäetud positiivse hinnangu saanud taotluste menetluse vastavalt § 12 lõikele 14.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (4) [Kehtetu - RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (5) [Kehtetu - RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (6) [Kehtetu - RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (7) Taotlus koosneb korrektselt täidetud taotlusvormist ja selle lisadest. Taotlusvormi ja selle lisad kinnitab EAS, kooskõlastades need eelnevalt Rahandusministeeriumiga.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (8) Taotlusvormis peab olema välja toodud vähemalt järgmine informatsioon:
 1) projekti kirjeldus;
 2) projekti eelarve koos maksumuse põhjendusega;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 3) projekti ajakava;
 4) projekti aruannete esitamise graafik koos väljamaksete prognoosiga;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 5) info taotleja kohta;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 6) projektijuhi ning teiste projekti juhtimisse kaasatud isikute elulookirjeldused (CV);
 7) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 8) [Kehtetu - RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 9) projekti kavandatavad rahastamise allikad.

 (9) Taotlusvormi lisadena tuleb esitada järgmised dokumendid:
 1) toetuse taotleja ja taotlejas osalust omava juriidilise isiku, (sealhulgas taotleja asutaja ning juriidilise isiku, kelle senine majandustegevus hõlmab taotluses kirjeldatud projektiga samasisulisi investeeringuid ning kelle esindajad on taotleja juhatuse või nõukogu liikmeteks), kehtivad investeerimiskavad nende olemasolul juhul, kui toetuse saaja või toetust saavas organisatsioonis osalust omava juriidilise isiku senine majandustegevus hõlmab projektiga samasisulisi investeeringuid lähima 3 aasta perspektiivis;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 2) erapooletu eksperdi kinnitus investeeringuobjekti § 7 lõike 4 punktis 1 sätestatud tingimuse täitmise võimalikkuse kohta;
 3) investeeringuobjekti võrgu infrastruktuuriga liitumise ja kasutamise tingimuste projekt, tagamaks tehnoloogiliselt sõltumatu ja kõikidele sideettevõtjatele võrdsetel alustel juurdepääsu võrgule;
 4) hulgimüügitasandi juurdepääsu hinnakujunduspõhimõtted, kus kirjutatakse taotleja poolt lahti, kuidas plaanitakse tagada teenuse õiglane hinnapoliitika ja minimeerida võimalikku konkurentsimoonutust.
 5) projekti omafinantseeringut tõendavad dokumendid;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 6) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 7) taustainfo taotlejast (organisatsiooni CV);
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 8) projektijuhi ning teiste projekti juhtimisse kaasatud isikute elulookirjeldused (CV);
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 9) legendiga varustatud kaardipilt, kus on näidatud rajatava baasvõrgu trassilõikude paiknemine (elektrooniliselt).
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (10) Taotlus peab vastama „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 15 lõikes 1 toodud nõuetele, määruses sätestatud meetme eesmärkidele ning käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele.

 (11) Taotletava toetuse suurus ei tohi ületada § 7 lõikes 1 sätestatud toetuse määra ega § 7 lõikes 3 sätestatud maksimaalset toetuse suurust. Taotluses sisalduvate tegevuste raames tehtavad kulud peavad olema abikõlblikud vastavalt § 6 nõuetele.

 (12) Esitamise hetkel peab taotlus sisaldama vähemalt taotlusvormis ja selle lisades sätestatud infot ulatuses, mis võimaldab hinnata projekti vastavust §-dele 5 ja 6.

 (13) Hindamise tulemusena vastavalt § 12 lõikele 8 taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse saanud taotlusele tuleb taotlejal taotluse tingimusliku rahuldamise otsuses sätestatud tähtpäevaks täiendavalt lisada järgmised dokumendid või täita muud EASi poolt tingimusliku otsusega seatud lisatingimused:
 1) hanke tulemusel kujunenud projekti eelarve koos hanke aluseks oleva lähteülesande ja hankedokumentatsiooniga (sh hanketeated, hankest osavõtnud ettevõtete hinnapakkumiste, eduka pakkuja valimiste protokollidega jms);
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]
 2) kinnitus, et taotleja tagab projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja kasutuse taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel seitsme aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi ega tehinguid, mille tulemusena vara kasutusse andmisel teenib taotleja puhastulu;
 3) [Kehtetu - RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 4) projekti elluviimiseks vajalikud load (sh ehitusluba) ja kooskõlastused;
 5) paberkandjal või elektrooniliselt e-posti teel „Ehitusseadusega” kooskõlas olev ehituslik projektdokumentatsioon, mis rajatiste puhul vastab majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. septembri 2010. a määruse nr 67 „Nõuded ehitusprojektile” ning Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded” nõuetele;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 6) dokumendid, mis kinnitavad maa omandi- või kasutusõigust projekti kestel ning seitsme aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest. Maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maa puhul on nimetatud dokumendiks riigimaa ajutise valitseja tehnovõrgu või -rajatise rajamiseks riigimaa piiratud asjaõigusega koormamisega seotud otsus. Juhul kui nimetatud maal asub kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv ehitis, on nimetatud dokumendiks kohaliku omavalitsuse üksuse vastav otsus;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 7) vajadusel keskkonnamõjude hinnang vastavalt „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele”;
 8) taotleja poolt võetud finantskohustuste loetelu, sh teistest siseriiklikest või Euroopa Liidu toetustest kavandatud investeeringud meetme abikõlbliku perioodi kohta.

 (14) Juhul kui tingimusliku rahuldamise otsuse saanud projekti raames ei ole hankelepingut veel sõlmitud, peab hankemenetluses edukaks tunnistatud pakkumuse jõusoleku aeg pärast lõike 13 punktis 1 nõutud dokumentide esitamist EASis olema vähemalt 40 tööpäeva.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (15) Taotlus esitatakse läbi EASi kodulehel asuva e-teeninduse portaali, digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt või paberkandjal kirjalikult. Paberkandjal esitamise korral esitatakse lisaks elektrooniliselt ka täidetud taotlusvorm ja legendiga varustatud kaardipilt, kus on näidatud rajatava baasvõrgu trassilõikude paiknemine.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.  Taotluse registreerimine, taotluse ja taotleja vastavaks tunnistamine

 (1) Voorulise taotlemise puhul esitatakse taotlused EASi kindlaksmääratud tähtpäevaks. Pärast määratud tähtpäeva möödumist esitatud taotlused jätab EAS läbi vaatamata.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (2) [Kehtetu - RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (3) Teate taotluse registreerimise kohta saadab EAS taotlejale 3 tööpäeva jooksul arvates taotluse registreerimisest EASis.

 (4) EAS viib taotleja ja taotluse osas läbi vastavuskontrolli.

 (5) Kui taotlus ei vasta meetme tingimustes kehtestatud nõuetele, on EASil õigus nõuda taotluse vastavusse viimist meetme tingimustes sätestatud nõuetega või täiendava dokumentatsiooni esitamist või muudatuste tegemist taotluses üldjuhul 10 tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest.

 (6) Taotlejal on kohustus vastata kõigile taotluse kohta esitatud küsimustele ja ta on kohustatud võimaldama teostada taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrolli.

 (61) Juhul kui mitme taotluse raames kavandatakse samade kasusaajate teenindamiseks mõeldud trassilõikude rajamist, küsib EAS vastava sihtpiirkonna kohaliku omavalitsuse üksuse käest, millise taotleja poolt kavandatud projekti eelistatakse.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (7) Taotlejat või taotlust ei tunnistata vastavaks, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
 1) määruses sätestatud nõuded taotlusele või taotlejale ei ole täidetud;
 2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul viisil õigusevastaselt otsuse tegemist;
 3) taotleja ei võimalda teha taotleja ja taotluse vastavuskontrolli;
 4) taotleja ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel sätestatud tähtajaks lisateavet või dokumente.
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (8) Taotluse või taotleja mittevastavaks tunnistamise korral taotlus edasisele hindamisele ei kuulu ja selle kohta teeb EAS rahuldamata jätmise otsuse. Rahuldamata jätmise otsus tehakse taotlejale kirjalikult või elektrooniliselt teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest, tuues välja rahuldamata jätmise põhjused.
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (9) Taotluse menetlemise aeg taotluse registreerimise hetkest kuni tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemiseni on üldjuhul kuni 45 tööpäeva. Hiljemalt 45 tööpäeva möödumisel vooru tähtpäevast tehakse taotlejale teatavaks taotluse tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus. Taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse vaatab EAS uuesti üle hiljemalt 30 tööpäeva jooksul pärast § 10 lõike 13 punktides 1-8 nõutud dokumentide esitamist. Hiljemalt 30 tööpäeva möödumisel pärast § 10 lõike 13 punktides 1-8 nõutud dokumentide esitamist tehakse taotlejale teatavaks lõplik taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (10) [Kehtetu - RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (11) [Kehtetu - RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (12) [Kehtetu - RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (13) [Kehtetu - RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

§ 12.  Taotluse hindamine

 (1) Nõuetele vastavaid taotlusi hindab EAS käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud hindamiskriteeriumite alusel ning lähtudes hindamismetoodikast, mille kinnitab EAS kooskõlastatult Rahandusministeeriumiga. Hindamismetoodika koostamisel lähtub EAS lõikes 6 toodud hindamiskriteeriumitest. Hindamismetoodika avalikustatakse EASi veebilehel.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (2) EAS moodustab taotluste hindamiseks hindamiskomisjoni, mille koosseis kooskõlastatakse eelnevalt Rahandusministeeriumiga.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (3) Hindamiskomisjoni koosseis esitatakse Rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks hiljemalt 30 kalendripäeva enne taotlusvooru tähtpäeva saabumist.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (4) Hindamiskomisjoni liikmed peavad deklareerima oma erapooletust ja sõltumatust hinnatavatest projektidest ja taotlejatest. Hindamiskomisjoni koosseis avalikustatakse EASi veebilehel.

 (5) EAS kaasab vajadusel hindamisprotsessi täiendavaid eksperte, kelle eksperthinnanguid hindamiskomisjon hindamisel arvestab.

 (51) Hindamiskomisjon lähtub hinnangute andmisel Rahandusministeeriumi avaldatud olemasoleva elektroonilise side baasvõrgu mõjupiirkonnast väljaspool asuvate paikkondade kaardistusest ning vajadusel käesoleva määruse § 11 lõikes 61 esitatud informatsioonist.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (6) Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi järgmiste hindamiskriteeriumide lõikes:
 1) projektiga kavandatavate trassilõikude mõjupiirkonda jäävate potentsiaalsete kasusaavate elanike orienteeruv arv ja selle suhe projekti raames rajatava elektroonilise side baasvõrgu pikkusesse;
 2) projektiga kavandatavate trassilõikude marsruudi optimaalsus ja asjakohasus konkreetse sihtpiirkonna elektroonilise side baasvõrguga varustamise seisukohast;
 3) olemasoleva baasvõrguga ühendamiseks kasutatavate lahenduste ratsionaalsus ja põhjendatus.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (7) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1–3 loetletud hindamiskriteeriumite lõikes hinnatakse taotlusi skaalal 0–4. Taotluse hindamisel antud maksimaalne koondhinne moodustub käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1–3 loetletud hindamiskriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmiste summeerimisel.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (8) Tingimusliku rahuldamise otsusega võib rahuldada taotlusi, mis on käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 2 ja 3 toodud hindamiskriteeriumite lõikes saanud hindeks vähemalt 2 ning käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1–3 toodud hindamiskriteeriumite koondhindeks vähemalt 2,5.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (9) ) Juhul kui taotlus ei ületa käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud lävendit, teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Hindamiskomisjon võib põhjendatud juhtudel teha ettepanekuid projekti koosseisust käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 2 ja 3 toodud hindamiskriteeriumite lõikes küsitavate trassilõikude välja arvamiseks, trassilõikude muutmiseks või juurdelisamiseks ning hinnata projekti korrigeeritud kujul uuesti. Juhul kui korrigeeritud kujul terviklikult uuesti hinnatud projekt ületab käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud lävendi, võib hindamiskomisjon teha ettepaneku taotluse tingimuslikuks või osaliseks tingimuslikuks rahuldamiseks.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (10) Kui pärast § 10 lõike 13 punktides 1-8 nõutud dokumentide esitamist selgub, et projekti eesmärgid või tegevused on oluliselt muutunud saadab EAS taotluse uuesti hindamisele vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele. Kui pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist hanke tulemusena selgub täpne projekti abikõlblike kulude eelarve, võib taotluse rahuldamise otsuses sätestada uue maksimaalse toetussumma vastavalt hanke tulemustele, juhul kui seda võimaldab meetme eelarve, ilma taotlust uuesti hindamata.
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (11) Taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse põhjal ei teki otsuse saajal õigust toetuse väljamaksetele. Õigus toetusega seotud väljamaksetele tekib toetuse saajal pärast § 10 lõike 13 punktides 1-8 nõutud dokumentide esitamist ning EASi poolset lõplikku taotluse rahuldamise otsust.
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (12) EASi poolt kuuluvad rahuldamisele nõuetele vastavaks tunnistatud ja tingimusliku rahuldamise otsuse saanud taotlused, mis vastavad kõikidele §-s 10 toodud nõuetele. EAS võib teha taotluse rahuldamise otsuse, kui tingimusliku rahuldamise otsuses sätestatud tähtajaks on esitamata § 10 lõike 13 punktides 4 ja 6 nõutud dokumendid ning kehtestada taotluse rahuldamise otsuses tingimusi ja sätestada tähtaeg nimetatud dokumentide esitamiseks.
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (121) Taotluste osas, mille puhul taotleja ei ole taotluse tingimusliku rahuldamise otsuses sätestatud tähtpäevaks esitanud § 10 lõike 13 punktides 1-8 nõutud dokumente, teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse, välja arvatud kui on esitamata § 10 lõike 13 punktides 4 ja 6 nõutud dokumendid.
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (13) Taotlused, mis on käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 2 ja 3 toodud hindamiskriteeriumite lõikes saanud hindeks vähemalt 2 ning käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1–3 toodud hindamiskriteeriumite koondhindeks vähemalt 2,5, järjestatakse pingeritta. Võrdse väärtusega koondhinde saanud taotluste puhul eelistatakse taotlusi, mis on saanud hindamiskomisjonilt käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 1 toodud hindamiskriteeriumi osas kõrgema hinde. Pingereas olevate taotluste kohta, mille summa ületab taotlusvooru eelarvet, teeb EAS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (14) Kui taotlusvooru eelarvesse lisandub vahendeid, mis võimaldab täiendavate kohustuste võtmist, uuendab EAS käesoleva paragrahvi lõikes 13 nimetatud rahuldamata jäetud taotluste menetluse. Vastavalt pingerea järjestusele küsib EAS taotlejalt, kelle taotluses märgitud summa ületas algselt taotlusvooru eelarvet, kas taotleja on valmis taotluses kirjeldatud projekti esitatud kujul meetme abikõlblikkuse perioodi jooksul ellu viima. Kui taotleja on valmis projekti esitatud kujul ellu viima, siis teeb EAS taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse taotlust uuesti hindamata. Pingeritta kantud taotluste, mille summa ületab meetme taotlusvooru kohustustega katmata vahendeid, rahuldamata jätmise otsuseid ei muudeta.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

 (15) Taotluse rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta vormistab EAS otsuse. Otsuse vormi kooskõlastab EAS Rahandusministeeriumiga. Taotluse rahuldamata jätmise otsuses tuuakse välja rahuldamata jätmise põhjused. Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (16) Taotluse rahuldamise otsuses sätestatakse muuhulgas:
 1) toetuse saaja;
 2) maksimaalne võimalik toetuse suurus eurodes;
 3) projekti rakendamise piirkond;
 4) omafinantseeringu suurus eurodes;
 5) projekti abikõlblikkuse periood;
 6) toetuse saaja kohustused, sealhulgas enne 31.12.2011 taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse saanud projektide puhul komisjoni 20.07.2010 otsuse „Riigiabi N 196/2010 – Eesti. Üle-Eestilise lairiba internetiühendust võimaldava jätkusuutliku infrastruktuuri rajamine” punktis 66 sätestatud nõuded;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 61) toetuse saaja kohustused, sealhulgas viide komisjoni 20.12.2011 otsusele „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes” ning otsuse artiklis 4 toodud nõuded, v.a enne 31.12.2011 taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse saanud projektide puhul;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 7) toetuse väljamaksmise tingimused;
 8) aruannete esitamine;
 9) toetuse tagasinõudmise alused;
 10) tingimusliku otsuse puhul tähtpäev otsuses sätestatud tingimuste täitmiseks, mis üldjuhul ei ületa 12 kuud.

§ 121.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine või kehtetuks tunnistamine
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

 (1) Taotluse rahuldamise otsuse muutmist peab toetuse saaja EASilt taotlema järgmistel juhtudel:
 1) kui muutub projekti eelarves konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea maht teise eelarverea mahu arvelt rohkem kui 10%;
 2) kui kavandatakse taotluses sisalduva projekti elluviimise tähtaja pikendamist, peatamist või tegevuste muutmist.

 (2) EAS võib jätta toetuse saaja poolt taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks esitatud taotluse rahuldamata, kui:
 1) muudatused ei ole kooskõlas projekti sisu ja eesmärkidega;
 2) muudatused ei ole kooskõlas määruses esitatud nõuetega;
 3) otsuse muutmise korral ei oleks projekti elluviimist võimalik lõpetada 31. detsembriks 2015. aastal;
[RT I, 12.05.2015, 1 - jõust. 15.05.2015]
 4) otsuse muutmist ei võimalda meetme rahastamise eelarve;
 5) muudatused ei ole põhjendatud.

 (3) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab EAS üldjuhul 30 tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse registreerimise hetkest. Täiendavate asjaolude ilmnemisel on EASil õigus taotluse menetlemist pikendada kuni 21 tööpäeva võrra.

 (4) Taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
 1) ilmneb asjaolu, mille varasema teadmise korral ei oleks EAS taotluse rahuldamise otsust teinud;
 2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtaja jooksul alustanud toetuse kasutamist;
 3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise või taotluse tingimusliku rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
 4) projekti ei ole võimalik lõpetada 31. detsembriks 2015. aastal;
[RT I, 12.05.2015, 1 - jõust. 15.05.2015]
 5) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel jätkata;
 6) toetuse saaja esitab avalduse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks.
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]

5. peatükk Toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord. Toetuse saaja ja ettevõtluse arendamise sihtasutuse õigused ja kohustused 

§ 13.  Toetuse väljamaksete teostamise tingimused

 (1) Toetus makstakse välja toetuse saajale. Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel makstakse toetus välja toetuse saajale või töövõtjale.

 (2) Toetus makstakse välja määras, mis vastab taotluse rahuldamise otsuses sätestatud toetussumma ja projekti abikõlblike kulude kogumaksumuse suhtele, kuid mitte rohkem kui taotluse rahuldamise otsuses sätestatud maksimaalne toetussumma.

 (3) Toetuse saaja esitab EASile taotluse rahuldamise otsuses toodud tähtajal projekti vahe- või lõpparuande. Toetuse saaja võib esitada vahearuande iga kolme kuu järel või harvem. Põhjendatud juhtudel võib toetuse saaja esitada vahearuandeid sagedamini.

 (4) Väljamakse teostamisel tasutud kuludokumentide alusel tuleb vahe- ja lõpparuandele lisada koopiad kulude aluseks olevatest dokumentidest (arve, leping, akt) ja kulude tasumist tõendavatest dokumentidest, sh mitteabikõlblike kulude osas. Kui on lubatud väljamaksed osaliselt tasutud kuludokumentide alusel vastavalt lõikele 5, siis tuleb vahe- või lõpparuandele lisada koopiad kulude aluseks olevatest dokumentidest (arve, leping, akt) ja kulude tasumist tõendavatest dokumentidest taotluse rahuldamise otsuses sätestatud omafinantseeringule vastavas osas ning mitteabikõlblike kulude osas.

 (5) Väljamakseid osaliselt tasutud kuludokumentide alusel on võimalik teha ainult põhjendatud juhtudel ning vahe- ja lõpparuannete raames rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruse nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” §-s 6 sätestatud korras. Kui toetuse saaja ei esita EASile tasumist tõendavaid dokumente ettenähtud ajal, võib rakendusüksus nõuda toetuse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 26 alusel toetuse saajalt tagasi.

 (6) Ettemakseid toetuse saajale on võimalik teha rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” sätestatud korras. Ettemakse teostamise taotlusele peab olema lisatud kulutuste prognoos, milles näidatakse eraldi toetuse ja omafinantseeringu osa, ning muud EASi nõutud dokumendid.

 (7) Pärast vahe- või lõpparuande heakskiitmist EASi poolt esitab toetuse saaja EASile toetuse väljamaksmiseks vastavasisulise taotluse (edaspidi maksetaotlus).

 (8) Väljamaksed teostatakse rahandusministri 1. märtsi 2007. a määruses nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord” sätestatud korras vastavalt esitatud dokumentides kajastatud ja tõendatud tegelikele abikõlblikele kuludele.

 (9) Kulude tekkimist tõendavateks dokumentideks on vastava majandustehingu toimumist tõendavad raamatupidamise algdokumendid, sealhulgas arved, saatelehed, tööde vastuvõtu aktid ja lepingud. Kulude asjakohasust tõendavateks dokumentideks on muuhulgas kirjalikud tööd, tööde vastuvõtu aktid, omahinna kalkulatsioonid ja fotod teavitamiskohustuse täitmise tõendamiseks.

 (10) EAS menetleb lõikes 7 nimetatud maksetaotlust 16 tööpäeva jooksul pärast maksetaotluse toetuse saajalt laekumist. Toetuse väljamakse toetuse saajale tehakse korrektsete andmete korral 5. tööpäeval pärast EASi poolse maksetaotluse kontrolli lõppu vastavalt rahandusministri 1. märtsi 2007. a määrusele nr 15 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord”.

 (11) EAS võib teha taotluse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
 1) esitatud väljamaksetaotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
 2) esitatud kuludokumendid ei vasta projekti taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele ja eesmärkidele;
 3) läbiviidud tegevused ei vasta taotluses esitatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;
 4) projekt või toetuse saaja teised projektid on seotud tagasimaksega kuni tagasinõutava summa lõpliku tagasimaksmiseni.

§ 14.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
 1) tagama taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud omafinantseeringu;
 2) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;
 3) tagastama toetuse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 26 lõikes 1 toodud juhtudel või kui EAS nõuab seda vastavalt nimetatud seaduse § 26 lõikes 2 toodud juhtudel;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 4) esitama EASi poolt ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni ja aruanded;
 5) eristama selgelt oma raamatupidamises ja tagama, et projektis osalev isik eristaks oma raamatupidamises, toetuse kasutamisest saadud tulu muust tulust ning toetuse kasutamisega seotud kulud muudest kuludest, samuti kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 6) taotlema EASilt nõusolekut kui muutub projekti eelarves konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea maht teise eelarverea mahu arvelt rohkem kui 10%;
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]
 7) taotlema EASilt nõusolekut taotluses sisalduva projekti elluviimise tähtaja pikendamiseks, peatamiseks või tegevuste muutmiseks;
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]
 8) võimaldama teostada EASil järelevalvetoiminguid või auditit ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide ja teostatud tööde, sh võimaldama kontrollijal juurdepääsu kõikidesse ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib või mis tahes muul moel kasutab;
 9) andma kontrollija käsutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest;
 10) osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
 11) täitma kõik järelevalvetoimingute ja auditite tulemusena tehtud ettekirjutused;
 12) esitama EASile vajalikud andmed toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostamiseks;
 13) järgima hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” kehtestatud põhimõtteid või hankijana „Riigihangete seaduse” mõistes järgima hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduses” kehtestatud nõudeid;
 14) esitama võimalusel vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist juhul, kui toetuse saajale ei laiene riigihangete läbiviimise kohustus;
 15) näitama, et tegemist on toetuse abil elluviidava projektiga, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat ja teavitustegevusi;
 16) säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjali vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini või komisjoni 20.12.2011 otsuse artiklis 8 toodud tähtajani, vastavalt hilisema tähtaja saabumisele;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 17) viivitamatult kirjalikult informeerima EASi kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sh nime, aadressi ja põhimäärusest, põhikirjast tulenevate või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
 18) viivitamatult kirjalikult informeerima EASi projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
 19) viivitamatult kirjalikult informeerima EASi projekti teostamise baasiks oleva majandusüksuse või terviklikuks üksuseks oleva majandusüksuse osa ja nendesse kuuluvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest;
 20) viivitamatult kirjalikult informeerima EASi projekti tulemusena saadud puhastulust, mida ei ole enne taotluse rahuldamise otsust arvesse võetud, projekti kestel ja projekti vara kasuliku eluea jooksul, aga mitte pärast „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 26 lõikes 5 sätestatud tähtaega;
 21) tagama projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja kasutuse taotluses ning taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel seitsme aasta jooksul alates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemise kuupäevast toetuse kaasabil soetatud vara kasutamisel;
 22) kooskõlastama EASiga toetuse eest loodud ja soetatud vara osas õiguste üleandmise korral üleandmise tingimused ning edasise vastutuse vara sihtotstarbelise kasutuse eest;
 23) viivitamatult kirjalikult informeerima EASi toetuse eest loodud ja soetatud vara osas õiguste üleandmisest pärast seitsme aasta möödumist projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest kuni projekti vara kasuliku eluea lõppemiseni, aga mitte pärast „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 26 lõikes 5 sätestatud tähtaega;
 24) esitama enne tehingu teostamist projektide tulemusel soetatud või parendatud objektide võõrandamise korral projekti vara kasuliku eluea jooksul, aga mitte pärast „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 26 lõikes 5 sätestatud tähtaega, EASile objekti turuväärtust tõendava hindamisakti, mis võetakse aluseks projekti puhastulu hindamisel;
 25) vastavuses „Riigihangete seaduse” põhimõtetega tagama projekti tulemusena rajatud sidevõrgu infrastruktuuri kasutuselevõtu sihtpiirkonnas võrguteenust pakkuvate sideettevõtete poolt kolme aasta jooksul investeeringuobjekti valmimisest arvates;
 26) tagama üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise projekti tulemusena rajatud uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri kaudu projekti piirkonnas vähemalt 7 aasta jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu;
 27) üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamisel tagama võrdsetel alustel juurdepääsu toetuse objektile kõikidele elektroonilise side baasvõrku rentivatele sideettevõtjatele ning võimaldama neil paigaldada oma seadmeid ja kasutada seadmete jaoks ettenähtud ruumi investeeringuobjekti võrgusõlmedes ja võrgu lõpp-punktides;
 28) tagama projekti tulemusena rajatud elektroonilise side baasvõrgu infrastruktuuri rentivatele sideettevõtjatele võimaluse ise otsustada, millist tehnoloogiat nad lõppkasutajatele ühenduste pakkumiseks kasutavad ning otsustada, milline on nende pakutavate ühenduste andmeedastuse kiirus, eeldusel, et see võimaldab pakkuda andmesideühendust vastavalt § 2 punktis 5 sätestatud kiirusele, ja seda, milliseid teenuseid nad oma ühendustega pakuvad;
 29) tagama hulgimüügitasandi võrguteenuse sellise hinnakujunduse, mis võimaldab projekti rakendamise piirkonnas kiire lairibaühenduse jaeteenuste pakkumist sarnaselt normaalse turukonkurentsiga piirkondadele;
 30) mitte pakkuma ise jaemüügi teenust lõppkasutajale;
 31) tõestama, et hulgimüügitasandi võrguteenuse eest küsitav hind on mõistlik ja mittediskrimineeriv;
 32) tegema koostööd Konkurentsiametiga hulgimüügitasandi võrguteenuse hinnakujunduse võrdlusuuringu teostamisel;
 33) võimaldama vajadusel „Konkurentsiseaduse” ja „Elektroonilise side seaduse” alusel tegutsevatel Konkurentsiametil ja Tehnilise Järelevalve Ametil sisulise järelevalve teostamist toetatava objektiga seonduvate tehniliste aspektide (sh andmesideühenduse kiirus, tehnoloogia neutraalsus jm), hinnakujunduse jm osas;
 34) avalikustama projekti tulemused, sh toetuse saaja kodulehel ja ehitisregistris vastavalt „Ehitusseadusele”;
 35) tagama mehhanismi olemasolu võimaliku liigse hüvitamise väljaselgitamiseks ja vältimiseks;
 36) maksma liigse hüvitisena saadud toetuse EASile tagasi, kui ta on toetatava tegevuse elluviimisel saanud liigset hüvitist;
 37) maksma EASi poolt tagasinõutava toetuse tagasinõudmise otsuses märgitud summas ja tähtpäevaks tagasi;
 38) täitma muid õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 15.  Toetuse saaja õigused

  Toetuse saajal on õigus:
 1) muuta taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud projekti eelarvet ilma taotluse rahuldamise otsuse muutmise avaldust EASile esitamata, juhul kui projekti eelarve väheneb ning projektis ettenähtud eesmärgid ja tegevuste maht ei muutu või kui muutub projekti eelarves konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea maht teise eelarverea mahu arvelt mitte rohkem kui 10% ning projekti eesmärgid ja tegevused ei muutu. EASi tuleb muudatustest eelnevalt kirjalikult teavitada;
 2) saada EASilt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud §-s 14 nimetatud kohustuste täitmisega.

§ 16.  EASi kohustused

  EAS on kohustatud:
 1) tegema taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
 2) paragrahvi 14 punktides 6 ja 7 nimetatud muudatuste puhul (v.a projekti elluviimise tähtaja pikendamine) on EAS enne otsuse langetamist kohustatud küsima Rahandusministeeriumi hinnangut muudatuse otstarbekuse kohta. Muudatustaotlus rahuldatakse kehtestatud taotluse rahuldamise otsuse muutmisega;
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
 3) heaks kiitma või tagasi lükkama § 14 punktis 4 nimetatud aruanded hiljemalt 25 tööpäeva jooksul nende laekumisest. EAS on kohustatud viivitamatult teavitama toetuse saajat § 14 punktis 4 nimetatud aruannete ja § 13 lõikes 7 nimetatud väljamaksetaotluse heakskiitmise või tagasi lükkamise otsusest;
 4) pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist tegema oma veebilehel kättesaadavaks järgmise informatsiooni: toetuse saaja nimi, projekti nimi ning toetuse ja projekti kogumaht;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 5) tegema vajadusel koostööd „Konkurentsiseaduse” ja „Elektroonilise side seaduse” alusel tegutsevate Konkurentsiameti ja Tehnilise Järelevalve Ametiga sisulise järelevalve teostamisel toetatava objektiga seonduvate tehniliste aspektide (sh andmesideühenduse kiirus, tehnoloogia neutraalsus jm), hinnakujunduse jm hindamisel;
[RT I, 27.01.2012, 1 - jõust. 30.01.2012]
 51) korraldama korrapäraseid kontrolle toetuse saaja võimaliku liigse hüvitamise väljaselgitamiseks vastavalt komisjoni 20.12.2011 otsuse artiklile 6;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 52) esitama Rahandusministeeriumile vajalikud andmed komisjoni 20.12.2011 otsuse artiklis 9 sätestatud aruandluse koostamiseks;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 6) säilitama taotluse ja projektide menetlemisega seotud dokumentatsiooni vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini või komisjoni 20.12.2011 otsuse artiklis 8 toodud tähtajani, vastavalt hilisema tähtaja saabumisele.
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]

§ 17.  EASi õigused

  EASil on õigus:
 1) teostada järelevalvetoiminguid või auditit toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide ja teostatud tööde osas;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 2) nõuda projekti tegevuste ja kulude kohta täiendavate asjakohaste andmete ja dokumentide esitamist;
 3) vähendada toetust, juhul kui omafinantseering väheneb alla projekti eelarves või taotluse rahuldamise otsuses toodud summa;
 4) projekti eelneva etapi käigus tehtud toetuse kasutamise tingimustele mittevastavate kulude võrra vähendada projekti järgneva etapi eest väljamakstavat toetust;
 5) nõuda toetus tagasi, kui ilmnevad asjaolud, mille tõttu projekti läbiviimist või jätkamist ei saa pidada otstarbekaks või see on võimatu või võib osutuda võimatuks;
 6) nõuda toetus tagasi, kui projekti teostamise ajal on toetuse saaja andnud valeandmeid või varjanud andmeid;
 61) nõuda toetuse saajalt tagasi liigse hüvitisena saadud toetus;
[RT I, 26.06.2013, 6 - jõust. 29.06.2013]
 7) tunnistada kehtetuks taotluse rahuldamise otsus juhul, kui toetuse saaja ei ole projekti tegevustega alustanud 90 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest või projekti alguskuupäevast, kui see on hilisem;
 8) taotleja poolt §-s 14 ja taotluse rahuldamise otsusega sätestatud kohustuste mittetäitmise korral nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi kooskõlas „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses” ja selle alusel antud õigusaktides sätestatuga;
 9) nõuda toetus tagasi, kui toetuse saaja on projektiga seotult rikkunud muudes õigusaktides sätestatud kohustusi.

/otsingu_soovitused.json