Teksti suurus:

Logistika erialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2020, 1

Logistika erialade riiklik õppekava

Vastu võetud 17.08.2020 nr 29

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Logistika erialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks transporditeenuste õppekavarühma kuuluvate erialade kutsekeskhariduse õppekavade eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid ja seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende õppemahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused ja õpingute käigus omandatavad osakutsed ja kutsed.

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu järgmiste erialade kutsekeskharidusõppele:
  1) laotöötaja (inglise keeles Warehouse worker), EKRi tase 4, õppemaht 180 EKAPd;
  2) veokorraldaja-logistik (inglise keeles Transport organizer-Logistician), EKR tase 4, 180 EKAPd.

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb erialade õppekavade üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse erialade õppesisu moodulite kirjeldused.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundid kirjeldatakse kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard“ § 8 lõikes 8.

  (3) Kutsekeskhariduse omandamist võimaldav õppekava sisaldab võtmepädevuste õpet mahus 60 EKAPd, mis jaguneb erialaste põhiõpingute moodulitesse lõimitud ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

  (4) Laotöötaja eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.

  (5) Veokorraldaja-logistiku eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 3.

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud eriala kohustuslikud üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

2. peatükk Laotöötaja eriala õppekava üldosa 

§ 4.   Eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks laos ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Eriala õppekava läbimisel õpilane:
  1) viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme;
  2) kasutab laoseadmeid, töövahendeid ja erinevat liiki tõstevahendeid kaupade ümberpaigutamiseks;
  3) järgib laos töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnahoiu nõudeid;
  4) mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt;
  5) oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele põhimõtetele;
  6) kasutab tööülesannete lahendamisel laojuhtimise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi;
  7) väärtustab enda edasist õpiteed, kutse- ja tööalast arengut lähtuvalt transporditeenuste ja logistika valdkonna arengust;
  8) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  10) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  11) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  12) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  13) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 5.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 6.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Laotöötaja eriala õppekava maht on 180 EKAPd, millest:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) põhiõpingud 120 EKAPd, sh lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 45 EKAPd;
  3) valikõpingud 30 EKAPd.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;
  2) logistika alused 10 EKAP;
  3) klienditeenindus 6 EKAPd;
  4) lao klienditeenindus 6 EKAPd;
  5) laotehnoloogiad ja -seadmed 8 EKAPd;
  6) kauba vastuvõtmine 6 EKAPd;
  7) kaupade hoiustamine ja inventeerimine 8 EKAPd;
  8) kauba väljastamine ja transport 10 EKAPd;
  9) tõstukite juhtimine 4 EKAPd;
  10) erialane võõrkeel 6 EKAPd;
  11) infotehnoloogia logistikas 6 EKAPd;
  12) praktika 45 EKAPd.

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Laotöötaja, tase 4“ vastavad kompetentsid.

3. peatükk Veokorraldaja-logistiku eriala õppekava üldosa 

§ 8.   Eriala kutseõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse töötamiseks Euroopa Liidu siseste maanteevedude ja logistikateenuste korraldamiseks nii teenuse ostja kui ka müüja rollis ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Eriala õppekava läbimisel õpilane:
  1) mõistab logistika kui majandusvaldkonna olulisust ühiskonna toimimisel;
  2) suhtleb klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele põhimõtetele kliendi- ja tarnijasuhete hoidmisel;
  3) rakendab omandatud teadmisi ja oskusi kauba maanteevedude korraldamisel;
  4) järgib oma töös töö- ja keskkonna ohutusnõudeid;
  5) rakendab omandatud teadmisi ja oskusi lao- ja veoteenuste ostu- ja müügiprotsessis;
  6) teeb kaubavarude täiendamist abistavaid toiminguid meeskonna liikmena;
  7) kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid ja hindab kasutatava informatsiooni usaldusväärsust;
  8) väärtustab enda edasist õpiteed, kutse- ja tööalast arengut lähtuvalt transporditeenuste ja logistika valdkonna arengust;
  9) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  10) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  11) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  12) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  13) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  14) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 9.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 10.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Veokorraldaja-logistiku eriala õppekava maht on 180 EKAPd, millest:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) põhiõpingud 123 EKAPd, sh lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 45 EKAPd;
  3) valikõpingud 27 EKAPd.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAPd;
  2) logistika alused 10 EKAPd;
  3) klienditeenindus 6 EKAPd;
  4) kauba maanteevedude korraldamine 14 EKAPd;
  5) klienditeenindus lao- ja veoteenuste ostmisel ja müümisel 14 EKAPd;
  6) laotoimingud 12 EKAPd;
  7) kaubavarude täiendamine 7 EKAPd;
  8) infotehnoloogia logistikas 6 EKAPd;
  9) tõstukite juhtimine 4 EKAPd;
  10) praktika 45 EKAPd.

§ 11.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Veokorraldaja-logistik, tase 4“ vastavad kompetentsid.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 12.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määrus nr 42 „Logistika erialade riiklik õppekava” tunnistatakse kehtetuks.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 2 Laotöötaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 3 Veokorraldaja-logistiku eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

/otsingu_soovitused.json