Teksti suurus:

Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2021, 3

Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.08.2021 nr 47

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 34 lõike 6 alusel.

Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määrust nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 9 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registriandmed, välja arvatud lõigetes 2−4 nimetatud andmed, saadakse kalalaeva omanikult või valdajalt, kalalaeva lisamise õiguse omajalt, kutselise kalapüügi loa alusel kala püüdvalt või veetaimi koguvalt isikult, kala ja veetaime esmakokkuostjalt või muult kala esmamüügi eest vastutavalt isikult ja kalandustoodete vedajalt.”;

3) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse lõike esimeses lauses sõnaühend „esitamisest arvates” sõnaühendiga „saamisest arvates”.

4) paragrahvi 9 lõikes 5 asendatakse sõna „esitatud” sõnaga „esitamisest”;

5) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmete esitaja vastutab registri volitatud töötlejale õigete andmete esitamise eest. Andmete registrisse kandja vastutab selle eest, et registrisse kantud andmed vastavad andmete esitaja poolt registrisse kandmiseks esitatud andmetele.

(2) Isik, kelle kohta registrisse kantud andmed, välja arvatud kalapüügiseaduse § 61 lõigetes 1 ja 3–8 nimetatud andmed, on muutunud või ei ole muul põhjusel õiged, esitab registri volitatud töötlejale 15 tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates avalduse registriandmete muutmiseks.

(3) Kalapüügiseaduse § 61 lõigetes 1 ja 3–8 nimetatud andmete parandamine andmete esitaja või tema esindaja taotluse alusel on võimalik Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” § 4 lõikes 41 nimetatud korras.

(4) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed 15 tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest arvates. Kalapüügiseaduse § 61 lõigetes 1 ja 3–8 nimetatud andmed parandab registri volitatud töötleja 5 tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest arvates.

(5) Kui registri volitatud töötleja tuvastab andmete ristkontrolli käigus, et registrisse kantud andmed on ebaõiged, teavitab registri volitatud töötleja sellest andmete esitajat ning parandab andmed lõikes 4 sätestatud aja jooksul.

(6) Põhjendatud kahtluse korral, et andmete esitamisel on rikutud kalapüügiga seotud andmete esitamise korda, teavitab registri volitatud töötleja viivituseta Keskkonnaametit.”

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json