Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 „COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2021, 5

Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruse nr 28 „COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruse nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 17.08.2021 nr 49

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 27. mai 2020. a määruses nr 28 „COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hanke läbiviimisel kohustub toetuse saaja järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

(2) Toetuse saaja viib hanke läbi elektrooniliselt riigihangete registris ja tagab hiljemalt hanke väljakuulutamise ajaks KredExi esindajale hankele juurdepääsu.

(3) Toetuse saaja lähtub hanke läbiviimisel üksnes käesoleva määruse lisas „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” kehtestatud tingimustest.

(4) Lõikes 2 sätestatud riigihangete registri kasutamise kohustus ei kohaldu korteriühistust toetuse saaja § 13 lõikes 2 sätestatud rekonstrueerimistööde tellimisele.”;

2) paragrahvi 33 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 33 lõiget 9 täiendatakse pärast sõna „redaktsiooni” sõnadega „arvestades lõikes 10 sätestatud erisust”;

4) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Käesoleva määruse § 25 2021. aasta augustis vastu võetud redaktsiooni kohaldatakse hangete läbiviimisel, mida alustatakse pärast nimetatud redaktsiooni jõustumist.”;

5) määrust täiendatakse lisaga „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” (lisatud).

§ 2.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 4. aprilli 2019. a määruses nr 24 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hanke läbiviimisel kohustub toetuse saaja järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

(2) Toetuse saaja viib hanke läbi elektrooniliselt riigihangete registris ja tagab hiljemalt hanke väljakuulutamise ajaks rakendusüksuse esindajale hankele juurdepääsu.

(3) Toetuse saaja lähtub hanke läbiviimisel üksnes käesoleva määruse lisas „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” kehtestatud tingimustest.”;

2) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva määruse § 28 2021. aasta augustis vastu võetud redaktsiooni kohaldatakse hangete läbiviimisel, mida alustatakse pärast nimetatud redaktsiooni jõustumist.”;

3) määrust täiendatakse lisaga „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” (lisatud).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused

Lisa Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json