Teksti suurus:

Eriarsti lähtetoetus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2022, 1

Eriarsti lähtetoetus

Vastu võetud 16.08.2022 nr 65

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse eriarsti lähtetoetuse määramise tingimusi ning lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise korda.

§ 2.  Lähtetoetuse määramise tingimused

  (1) Lähtetoetust võib taotleda eriarst, kes:
  1) vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustele ja
  2) on omandanud arsti eriala viie aasta jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (2) Kui tervishoiuteenused tuleb tagada konkreetses piirkonnas, võib toetust taotleda ka eriarst, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud tingimusele.

§ 3.  Lähtetoetuse taotlemine

  (1) Lähtetoetust saama õigustatud arst esitab Sotsiaalministeeriumile (edaspidi ministeerium) kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses tuleb märkida:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ja pangakonto number;
  2) omandatud eriarstiabi eriala ja residentuuri lõpetamise aasta, kui see on asjakohane;
  3) taotleja tervishoiutöötaja registreerimiskood;
  4) eriarstiabi erialal tööle või tegutsema asumise kuupäev(ad);
  5) taotleja nõusolek saada kolmandatelt isikutelt andmeid ministeeriumile lähtetoetuse taotlemise ja kasutamise aluseks olevate asjaolude kontrollimiseks;
  6) taotleja e-posti aadress ja märge lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse elektroonilise kättetoimetamisega nõustumise kohta, kui taotleja nõustub otsuse elektroonilise kättetoimetamisega;
  7) toetuse maksmise vajalikkuse selgitus juhul, kui eriarst ei ole residentuuri lõpetanud või taotluse esitamisel on residentuuri lõpetamisest möödunud rohkem kui viis aastat.

  (3) Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastav arst peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule märkima taotluses:
  1) taotleja tööandja(te) nime, aadressi ja kontaktandmed;
  2) taotleja töökoha(d) ja töökoormuse töökohal.

  (4) Peremeditsiini erialal perearsti nimistu alusel perearstina tegutsev arst peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule märkima taotluses taotleja tööandja(te) nime, aadressi ja kontaktandmed või füüsilisest isikust ettevõtja registrikoodi.

  (5) Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) residentuuri lõputunnistuse koopia, kui see on asjakohane;
  2) taotleja tööandja(te) kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub tööandja nimi, töösuhte alguskuupäev, töötamine lähtetoetuse saamise õigust andval erialal ja nimetatud erialal töötava taotleja nädalane töökoormus tundides, välja arvatud perearsti nimistu alusel perearstina tegutseva taotleja puhul;
  3) perearsti nimistu alusel perearstina tegutseva taotleja kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub perearstina tegutsemise alguskuupäev.

  (6) Eriarstiabi eriala omandamise järel emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel viibiva arsti ja ajateenistuskohustust täitma kutsutud kaitseväekohustuslasest arsti õigus taotleda lähtetoetust pikeneb vastavalt emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel viibimise või ajateenistuskohustuse täitmise aja võrra. Taotlusele tuleb lisada taotlemise õiguse pikenemist tõendavate dokumentide koopiad.

§ 4.  Lähtetoetuse määramine ja maksmine

  (1) Ministeerium kontrollib taotleja vastavust lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning taotluses esitatud andmete õigsust. Ministeeriumil on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi.

  (2) Ministeerium otsustab lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise ning maksab lähtetoetuse taotluses märgitud arsti pangakontole hiljemalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõikes 2 sätestatud tähtajaks.

  (3) Lähtetoetuse andmise otsuses märgitakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 3 või 4 sätestatud tingimustel eriarstina tööle või tegutsema asumise kuupäev ning arsti kohustus tagastada talle välja makstud lähtetoetus, kui arsti pidev töötamine või tegutsemine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 3 või 4 sätestatud tingimustel lõpeb enne viie aasta möödumist lähtetoetuse saamisest, välja arvatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 542 lõigetes 5 ja 6 sätestatud lähtetoetuse tagastamist välistavatel asjaoludel.

  (4) Lähtetoetuse andmise otsuses märgitakse arsti kohustus teavitada ministeeriumi:
  1) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 3 või 4 sätestatud tingimustel eriarstina pidevalt töötamise või tegutsemise lõppemisest enne viie aasta möödumist lähtetoetuse saamisest ning töötamise või tegutsemise lõppemise põhjusest;
  2) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 3 või 4 sätestatud tingimustel eriarstina töötamise staaži katkemisest rohkem kui kolmeks kuuks korraga viieaastase perioodi kestel lähtetoetuse saamisest;
  3) arsti viibimisest emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel või ajateenistuskohustuse täitmisel, millega kaasneb eriarstina pidevalt töötamise või tegutsemise peatumine ja arsti töötamise või tegutsemise kohustuse pikenemine nimetatud aja võrra;
  4) töökoha ja töökoormuse muutustest;
  5) nimistuga perearst teeninduspiirkonna või tegevuskoha muutustest.

  (5) Ministeerium keeldub lähtetoetuse andmisest, kui:
  1) taotleja ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele;
  2) taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid.

  (6) Ministeerium teeb lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse taotlejale teatavaks kahe kuu jooksul vastavalt taotluses märgitud valikule väljastusteatega tähtkirjaga või elektrooniliselt taotluses märgitud e-posti aadressil.

§ 5.  Lähtetoetuse summa

  (1) Lähtetoetust makstakse kahekordses määras tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavale eriarstile.

  (2) Lähtetoetust makstakse kolmekordses määras tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 4 sätestatud tingimustele vastavale eriarstile.

§ 6.  Lähtetoetuse tagasinõudmine

  (1) Lähtetoetust saanud arst on kohustatud tagastama talle välja makstud lähtetoetuse proportsionaalselt vähem töötatud ajaga, kui tema pidev töötamine või tegutsemine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 3 või 4 sätestatud tingimustel lõpeb enne viie aasta möödumist toetuse saamisest arvates.

  (2) Töötamine või tegutsemine loetakse peatunuks lähtetoetust saanud arsti emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel viibimise ja ajateenistuskohustuse täitmise ajal ning arsti töötamise või tegutsemise kohustus pikeneb nimetatud aja võrra. Töötamine või tegutsemine loetakse pidevaks arsti töövõimetuse ajal ning juhul, kui lähtetoetust saanud isiku eriarstina töötamine või tegutsemine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 3 või 4 sätestatud tingimustel ei katke viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga.

  (3) Lähtetoetuse saaja peab ministeeriumi nõudel võimaldama kontrollida lähtetoetuse tagastamise aluseks olevaid asjaolusid ja tutvuda dokumentidega ning esitama selgitusi.

  (4) Lähtetoetuse tagasinõudmiseks esitab ministeerium arstile lähtetoetuse tagasimaksmise teatise.

  (5) Lähtetoetus tuleb tagasi maksta lähtetoetuse tagasimaksmise teatise esitamisest arvates kuni kolme aasta jooksul igal aastal vähemalt ühe kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast lähtetoetuse summast. Ministeeriumi nõusolekul on võimalik toetust tagasi maksta teistsugustel tingimustel.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 26. augusti 2013. a määrus nr 28 „Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 30. juunist 2022. a.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json