Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14.08.2018 määruse nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 19.08.2022, 4

Keskkonnaministri 14.08.2018 määruse nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord” muutmine

Vastu võetud 17.08.2022 nr 34

Määrus kehtestatakse maakatastriseaduse § 3 lõike 5 ja § 132 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 14.08.2018 määruses nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse maakatastriseaduse § 3 lõike 5, § 131 lõike 3, § 132 lõike 3, § 151 lõike 3, § 16 lõike 9, § 161 lõike 5, § 17 lõike 11, § 194 lõike 2 ja § 20 lõike 55 alusel.”;

2) paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maaregister koosneb katastriüksuste, kõlvikute, piiriandmete, kitsendust põhjustavate objektide, maa väärtuse, riigi kinnisvara ruumiandmete ja tehingute andmebaasist.”;

3) paragrahvi 38 täiendatakse lõigetega 8–10 järgmises sõnastuses:

„(8) Maa väärtuse andmebaas sisaldab katastriüksust puudutavaid järgmisi andmeid:
1) kehtiv maa maksustamishind (märge hindamisaasta kohta);
2) eelmise korralise hindamise maa maksustamishind (märge hindamisaasta kohta);
3) katastritunnus;
4) sihtotstarve;
5) sihtotstarbe protsent;
6) pindala;
7) kõlvikute pindalad;
8) ehituskeeluvöönd;
9) ranna piiranguvöönd;
10) kaitseala loodusreservaat;
11) kaitseala sihtkaitsevöönd;
12) püsielupaiga sihtkaitsevöönd;
13) hoiuala;
14) kaitseala piiranguvöönd;
15) looduskaitse üksikobjekti piiranguvöönd;
16) püsielupaiga piiranguvöönd;
17) kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt;
18) maakonnaplaneeringus määratud teenuskeskus;
19) meri;
20) jõgi;
21) järv;
22) avalik tee;
23) tee;
24) põllumajandushooned;
25) asukohaklass;
26) andmed ehitusõiguse kohta, sealhulgas olemasoleva, ehitatava või planeeritud ehitise suletud brutopindala, kui andmed on olemas;
27) asumi ja asumiosa ehitusõiguse väärtus, kui andmed on olemas;
28) põllumassiiv;
29) mulla liik;
30) mulla viljakus;
31) metsamaa kasvukohatüüp;
32) metsamaa boniteet;
33) märge kuivenduse olemasolu kohta;
34) muud andmed.

(9) Maa väärtuse andmebaas sisaldab müügitehingute kohta järgmisi andmeid:
1) tehingu identifikaator (automaatselt genereeritav järjekorranumber);
2) tehinguobjekti liik (kinnisasi, hoonestusõigus, korteriomand, korterihoonestusõigus);
3) tehinguobjekti katastritunnus(ed) ja registriosa number;
4) tehinguobjekti omandiosa suurus;
5) tehinguobjekti pindala ja kõlvikud;
6) tehinguobjekti sihtotstarve;
7) andmed hoonestatuse kohta;
8) andmed koormatiste olemasolu kohta;
9) tehingu sooritamise kuupäev;
10) tehinguhind, sealhulgas andmed käibemaksu sisaldumise kohta;
11) andmed tehinguosaliste kohta (isiku liik, tehinguosaliste arv);
12) notari kood ja tehingunumber.

(10) Riigi kinnisvara ruumiandmete andmebaas sisaldab riigi kinnisvara objekti, menetluste, lepingute ja välivaatluse kohta järgmisi andmeid:
1) katastritunnus või aadressiandmete süsteemi aadressiobjekti identifikaator;
2) riigi kinnisvararegistri varaobjekti liik;
3) varaobjekti kinnisvararegistri kood;
4) varaobjekti valitseja;
5) volitatud asutus;
6) kasutusala või hooldatava ala ruumikuju andmed;
7) menetluses määratud maa harilik väärtus ja kasutustasu;
8) muud kasutusala või hooldatava ala menetlustega seotud andmed;
9) fotod;
10) seisukorra kirjeldused;
11) muud andmed.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 381 järgmises sõnastuses:

§ 381. Katastriandmete säilitamine

(1) Katastriandmeid säilitatakse alaliselt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel.

(2) Käesoleva määruse § 38 lõike 10 punktides 6–8 nimetatud lepingu andmeid säilitatakse kümme aastat alates lepingu lõpetamisest ning menetlusega seotud andmeid kümme aastat alates nende tekkimisest.

(3) Käesoleva määruse § 38 lõike 10 punktides 9–11 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat alates nende tekkimisest.”.

Madis Kallas
Minister

Kaupo Heinma
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json