Teksti suurus:

Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.09.2014, 1

Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord

Vastu võetud 12.09.2014 nr 148

Määrus kehtestatakse vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 4 lõike 2 ja § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolevat korda rakendatakse sõiduki, samuti muu masina või seadme kütusesüsteemis kasutatava vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemisel järelevalvemenetluses.

§ 2.  Kütuseproovi võtmise õigus

  Sõiduki, masina või seadme kütusesüsteemist kütuseproovi (edaspidi proov) võtmise õigus on politseiametnikul, abipolitseinikul ja tolliametnikul.

§ 3.  Abivahendid proovi võtmisel

  Proovi võtja kasutab järgmisi abivahendeid:
  1) pump sõiduki, masina või seadme kütusesüsteemist proovi võtmiseks;
  2) kohapeal kinnipitseeritava korgiga pudelid või muud anumad, mis võimaldavad plommi või tõkendi paigaldamist proovi laboratoorsele analüüsile saatmiseks;
  3) läbipaistvad klaas- või plastkorgiga hermeetiliselt suletavad klaaspudelid või katseklaasid erimärgistusaine Solvent Yellow 124 visuaalseks tuvastamiseks välitingimustes.

§ 4.  Proovi võtmine

  (1) Kütusesüsteemist võetakse selleks ettenähtud pumba abil prooviks kuni 200 grammi kütust.

  (2) Kui kütusesüsteemist proovi võtmine osutub kohapeal võimatuks, on proovi võtjal õigus anda sõiduki, masina või seadme valdajale korraldus toimetada sõiduk, masin või seade lähimasse kohta, kus selle kütusesüsteemist on võimalik proovi võtta.

§ 5.  Protokolli koostamine

  (1) Proovi võtja koostab proovi võtmise kohta protokolli.

  (2) Protokollis tuuakse ära järgmised andmed:
  1) protokolli koostamise aeg ja koht;
  2) sõiduki, masina või seadme valdaja nimi ja aadress;
  3) sõiduki, masina või seadme omaniku nimi ja elukoha või asukoha aadress, kui omanik ei ole sõiduki, masina või seadme valdaja;
  4) sõiduki, masina või seadme valdaja selgitused ja märkused ning allkiri;
  5) märge selle kohta, kas kütuse erimärgistatus on visuaalselt selgesti nähtav;
  6) pitseri, plommi või tõkendi number;
  7) selle asutuse nimi ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse;
  8) protokolli koostanud isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi ning allkiri.

  (3) Kui sõiduki, masina või seadme valdaja keeldub protokollile alla kirjutamast, tehakse protokolli selle kohta märge.

§ 6.  Erimärgistusaine Solvent Yellow 124 tuvastamine välitingimustes

  Võetud proovis erimärgistusaine Solvent Yellow 124 tuvastamiseks gaasiõli tüüpi vedelkütustes välitingimustes kasutab proovi võtja määruse lisas 1 toodud metoodikat.

§ 7.  Proovi saatmine laborisse

  (1) Proovi võtja otsustab proovi analüüsi tegemiseks laborisse saatmise vajaduse lähtuvalt asjaoludest.

  (2) Kütusesüsteemist võetud proov pannakse võrdsetes osades kahte pudelisse või muusse anumasse, mis pitseeritakse, plommitakse või millele paigaldatakse tõkend.

  (3) Politseiametniku ja abipolitseiniku võetud proov saadetakse koos ühe pudeli või anuma ning ekspertiisimäärusega Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti. Tolliametniku võetud proov saadetakse koos ühe pudeli või anuma ning saatekirjaga laborisse, kellega Maksu- ja Tolliametil on sõlmitud vastava teenuse osutamise leping.

  (4) Teine pudel või anum jääb proovi võtjale.

§ 8.  Erimärgistusainete tuvastamismetoodika kasutamine

  Labor kasutab proovi analüüsimisel erimärgistusainete tuvastamiseks gaasiõli tüüpi vedelkütustes määruse lisades 1–3 toodud metoodikaid.

§ 9.  Proovi võtjale jäänud proovi kasutamine

  Proovi võtjale jäänud pudelis või anumas sisalduv proov saadetakse laborisse uue analüüsi tegemiseks juhul, kui sõiduki, masina või seadme valdaja või omanik vaidlustab labori tehtud proovi analüüsi tulemuse.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Erimärgistusaine Solvent Yellow 124 tuvastamine gaasiõli tüüpi vedelkütustes

Lisa 2 Orgaanilise värvaine Automate Red NR kontsentratsiooni määramine gaasiõli tüüpi vedelkütustes

Lisa 3 Orgaanilise värvaine Automate Blue 8GHF kontsentratsiooni määramine gaasiõli tüüpi vedelkütustes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json