Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 19.09.2014, 2

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 11.09.2014 nr 32

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 57 lõike 2, § 571 lõike 6, § 572 lõike 5, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 562, § 571 lõike 6, § 572 lõike 5, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.“;

3) määruse § 1 punktid 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„2) vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse“ (lisa 2);

3) vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks“ (lisa 3);

4) vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum“ (lisa 4);“;

4) määruse § 1 punktid 6–13 sõnastatakse järgmiselt:

„6) vormi TSD lisa 5 „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud“ (lisa 6);

7) vormi TSD lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed“ (lisa 7);

8) vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ning nendega seotud õigused“ (lisa 8);

9) vorm ESD „Erijuhtude sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse deklaratsioon“ (lisa 9);

10) tõendi vorm TSM „Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend“ (lisa 10);

11) tõendi vorm TSM MR „Mitteresidendile tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõend” (lisa 11);

12) tõendi vorm TSM LIF „Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja  kinnipeetud tulumaksu tõend” (lisa 12);

13) vorm INF 1 „Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon“ (lisa 13);“;

5) määruse § 1 punkt 20 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse § 1 punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

„22) vorm INF 14 „Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise ja koolituskulude katmise deklaratsioon“ (lisa 22);“;

7) määruse § 1 punkt 23 tunnistatakse kehtetuks;

8) määruse § 1 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24) tõendi vorm TD „Omakapitalist tehtud väljamakse, äriühingute ühinemisel või  jagunemisel üleantud õiguste tõend“ (lisa 24);“;

9) määruse lisad 1−13, 22 ja 24 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määruse rakendussätted

Enne 2015. aasta 1. jaanuari tehtud väljamaksete, erisoodustuste, kasumieraldiste ja väljaviidud kasumi deklareerimisel, tõendite ja informatsiooni esitamisel rakendatakse kuni  2014. aasta 31. detsembrini kehtinud lisasid 1–13, 20, 22, 23 ja 24.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Vorm TSD

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2

Lisa 4 Vormi TSD lisa 3

Lisa 5 Vormi TSD lisa 4

Lisa 6 Vormi TSD lisa 5

Lisa 7 Vormi TSD lisa 6

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7

Lisa 9 Vorm ESD

Lisa 10 Vorm TSM

Lisa 11 Vorm TSM MR

Lisa 12 Vorm TSM LIF

Lisa 13 Vorm INF 1

Lisa 22 Vorm INF 14

Lisa 24 Vorm TD

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json