Teksti suurus:

Seli Tervisekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.09.2014, 5

Seli Tervisekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 24.09.2004 nr 14
RTL 2004, 132, 2030
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.07.2009RTL 2009, 64, 93609.08.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27.07.2009
25.03.2013RT I, 28.03.2013, 2601.04.2013
16.09.2014RT I, 19.09.2014, 322.09.2014

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.
[RT I, 28.03.2013, 26 - jõust. 01.04.2013]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seli Tervisekeskus

  (1) Seli Tervisekeskus (edaspidi keskus) on Kaitseministeeriumi hallatav riigiasutus, mis juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse ja kaitseministri määrustest ning muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Keskusel on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning kehtivate õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

  (3) Keskus juhindub asjaajamisel Kaitseministeeriumi asjaajamisjuhendist.

§ 2.   Keskuse asukoht

  Keskus asub Rapla maakonnas. Aadress on Seli, Rapla vald, 79604 Rapla maakond.

2. peatükk TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 3.   Keskuse tegevusvaldkond
[Kehtetu - RTL 2009, 64, 936 - jõust. 09.08.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27.07.2009]

§ 4.   Keskuse ülesanded

  (1) Keskuse ülesanne on korraldada oma asukohas kaitseväelastele, asendusteenistujatele teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikutele, rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelase perekonnaliikmetele ning okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning § 4 lõikes 1 nimetatud isikutele taastusravi ja füsioteraapia (edaspidi eriarstiabi) ning õendusabi osutamist.
[RT I, 19.09.2014, 3 - jõust. 22.09.2014]

  (2) Ülesande täitmiseks keskus:
  1) tagab oma ruumide, sisseseade ja aparatuuri vastavuse eriarstiabi ja õendusabi osutamiseks kehtestatud nõuetele;
  2) valdab ja haldab riigivara valitseja poolt tema valdusesse antud riigivara;
  3) ostab vajaliku asja või teenuse, vajadusel viib läbi riigihanked.
[RTL 2009, 64, 936 - jõust. 09.08.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27.07.2009]

3. peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 5.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu minister.

  (2) Keskuse direktor valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks.

§ 6.   Direktori ülesanded, pädevus ja asendamine

  (1) Keskuse direktor:
  1) juhib keskust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab keskusele pandud ülesannete täitmise eest;
  2) korraldab keskuse majandustegevust, raamatupidamis- ja personalitööd;
  3) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru ministrile;
  4) esitab ministrile kehtestatud korras ettepanekud keskuse eelarve koostamiseks, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning aruannete õigeaegse esitamise ning annab eelarve täitmisest aru ministrile;
  5) [kehtetu - RTL 2009, 64, 936 - jõust. 09.08.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27.07.2009]
  6) otsustab riigihanke teostamise ja kontrollib hankelepingute täitmist;
  7) sõlmib riigihankelepinguid;
  8) esitab ministrile kinnitamiseks keskuse palgalise koosseisu, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid keskuse töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor korraldada konkursse;
  9) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse ja töökohustused lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korrast ja tingimustest, kinnitab töötajate ametijuhendid ning palgajuhendi;
  10) esindab oma pädevuse piires keskust ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  11) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ja sooritab muid tehinguid, mis on kooskõlas seaduste ja teiste õigusaktidega;
  12) kasutab ja käsutab kooskõlas õigusaktidega keskuse valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  13) annab keskuse tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
  14) kinnitab seadusega ettenähtud korras sisekorra ja raamatupidamise eeskirjad, samuti muud asutusesisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
  15) esitab ministrile kinnitamiseks keskuse tegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad;
  16) hoiab keskuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  17) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning ministri määruse ja käskkirjaga.

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori käskkirjaga määratud töötaja.

§ 7.   Struktuuriüksused

  Keskusel ei ole struktuuriüksusi.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 8.   Vara

  Keskuse valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub seadustes või nende alusel kehtestatud korras.

§ 9.   Finantseerimine

  Keskuse tegevust finantseeritakse riigieelarvest, keskuse eelarve kinnitab minister.

§ 10.   Aruandlus

  (1) Keskus peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Keskus esitab rahaliste vahendite kasutamise aruandeid ja ülevaateid oma tegevusest ministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

§ 11.   Kontroll

  Keskuse finants-majanduslikku tegevust revideerivad Kaitseministeerium, Riigikontroll ja teised asutused vastavalt õigusaktidele.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 13.   Kaitseministri määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

/otsingu_soovitused.json