Teksti suurus:

Vabariigi Valimiskomisjoni 07.07.2009 määruse nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.09.2014, 8

Vabariigi Valimiskomisjoni 07.07.2009 määruse nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” muutmine

Vastu võetud 10.09.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 17 lõike 4 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valimiskomisjoni 07.07.2009 määruses nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Korraliste valimiste vahelisel perioodil toimuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistel saavad kandideerida isikud, kes vastavad seaduse § 5 lõigetes 5 ja 6 ettenähtud tingimustele ja kelle püsiv elukoht asub valimiste väljakuulutamise päeval ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil.”;

2) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Kandideerimisavaldus

(1) Kandideerimisavalduses isik:
1) väljendab oma soovi kandideerida erakonna või valimisliidu nimekirjas või üksikkandidaadina;
2) kinnitab, et ta vastab käesolevas seaduses volikogu liikmekandidaadile esitatud nõuetele;
3) esitab käesoleva paragrahvi lõigetes 2–3 sätestatud andmed.

(2) Kandidaat esitab kandideerimisavalduses järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) erakondlik kuuluvus;
4) elukoha aadress;
5) sidevahendite numbrid;
6) kontaktandmed;
7) andmed hariduse kohta;
8) töökoht ja amet.

(3) Euroopa Liidu kodanik esitab kandideerimisavalduses täiendavalt kodakondsuse andmed.

(4) Vabariigi Valimiskomisjon avaldab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 3, 6, 7 ja 8 ning lõikes 3 sätestatud andmed Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

(5) Kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes rahvastikuregistrisse kantud ees- ja perekonnanime.

(6) Kandidaat allkirjastab kandideerimisavalduse.”;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) iga kandidaadi kandideerimisavalduse.”;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kandideerimisavalduse.”;

5) paragrahvi 13 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõna „kandideerimisdokumendid” sõnaga „kandideerimisavalduse”;

6) paragrahvi 23 lõike 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kandideerimisavalduses kandidaadi kohta märgitud isikuandmed sisestatakse valimiste infosüsteemi ja elektroonilise hääletamise süsteemi.”.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees