Teksti suurus:

Vabariigi Valimiskomisjoni 23.04.2013 määruse nr 8 „Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 19.09.2014, 12

Vabariigi Valimiskomisjoni 23.04.2013 määruse nr 8 „Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” muutmine

Vastu võetud 10.09.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 17 lõike 4 punkti 5 alusel.

Vabariigi Valimiskomisjoni 23.04.2013 määruses nr 8 „Hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 4 punkti 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda valija asukohas hääletavate valijate nimekiri, sealhulgas kinnipidamiskohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses hääletavate valijate nimekiri.”;

2) paragrahvi 21 lõike 1 punkti 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva kõigis valimisjaoskondades. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni;”;

3) paragrahvi 25 lõike 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist asukohas.”;

4) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 27. Eelhääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses

(1) Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse hääletamine kuuendast kuni neljanda päevani kinnipidamiskoha, haigla ja ööpäevase hoolekandeasutuse administratsiooni kirjaliku taotluse alusel.

(2) Kinnipidamiskoha, haigla ja ööpäevase hoolekandeasutuse administratsioon esitab hääletamise korraldamise taotluse lähimale eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavale jaoskonnakomisjonile või valla- või linnavalitsuse poolt määratud kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile kirjalikult hiljemalt viiendal päeval enne valimispäeva.

(3) Eelhääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget käesoleva määruse § 20 lõigetes 1, 3 ja 6–11, §-s 23 ja § 24 lõigetes 2–4 ning 6–7 sätestatut järgides.

(4) Jaoskonnakomisjoni liige märgib vormikohase valijate nimekirja plangi ülaservale kinnipidamiskoha, haigla või ööpäevase hoolekandeasutuse nime, kirjutab valija andmed plangile ja märkuste lahtrisse hääletamise kuupäeva.

(5) Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletanute hääletamissedelitega tehakse käesoleva määruse §-des 28–29 ettenähtud toimingud.”;

5) paragrahvi 28 lõiget 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Maakonna valimiskomisjoni loal võib jaoskonnakomisjon käesoleva paragrahvi lõikes 1–3 sätestatud toimingud teha eelhääletamise viimasele päevale järgneval päeval. Sel juhul jaoskonnakomisjon eelhääletamise viimasel päeval pärast hääletamise lõppemist hääletamiskaste ei ava ning kastide avad suletakse turvaplommiga.”;

6) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kõik hääletamissedelite pakid pannakse ühte hääletamiskasti. Hääletamiskast ja selle ava suletakse turvaplommidega.”.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees