Teksti suurus:

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 19.09.2014, 14

Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Vastu võetud 07.07.2009 nr 17
RTL 2009, 60, 880
jõustumine 25.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.01.2013RT I, 16.01.2013, 301.04.2013
10.09.2014RT I, 19.09.2014, 822.09.2014

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse» (edaspidi seadus) § 17 lõike 4 punkti 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kandideerimisõigus

 (1) Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul:
 1) kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
 2) kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas;
 3) kes ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud.

 (2) Volikogu liikmeks ei või kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

 (21) Korraliste valimiste vahelisel perioodil toimuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistel saavad kandideerida isikud, kes vastavad seaduse § 5 lõigetes 5 ja 6 ettenähtud tingimustele ja kelle püsiv elukoht asub valimiste väljakuulutamise päeval ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil.
[RT I, 19.09.2014, 8 - jõust. 22.09.2014]

§ 2.  Valla või linna valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

  Valla või linna valimiskomisjoni asukoha määrab valla- või linnavalitsus ning avalikustab selle. Valla või linna valimiskomisjon avaldab hiljemalt kandidaatide registreerimiseks esitamise algusele eelneval päeval valimiskomisjoni asukoha ja tööaja. Ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani töötab valla või linna valimiskomisjon igal tööpäeval ja valimiskomisjoni otsusel ka puhkepäevadel.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

§ 21.  Kandideerimisdokumentide vormide avalikustamine

 (1) Vabariigi Valimiskomisjon teeb kandideerimisdokumentide vormid kättesaadavaks oma veebilehel.

 (2) Valla või linna valimiskomisjon teeb kandideerimisdokumentide vormid kättesaadavaks oma veebilehel hiljemalt enne kandidaatide registreerimise algust.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

2. peatükk 10KANDIDAATIDE REGISTREERIMISEKS ESITAMINE 

§ 3.  Kandidaatide registreerimiseks esitamise õigus

 (1) Kandidaatide nimekirja võib registreerimiseks esitada erakond või valimisliit.

 (2) Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning tema registreerimiseks vajalikke toiminguid teha sellekohase volikirja alusel isik, kellel on hääletamisõigus seaduse § 5 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt.

§ 4.  Erakond

 (1) Volikogu valimistel võib osaleda erakond, kes on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval.

 (2) [Kehtetu – RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

 (3) [Kehtetu – RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

 (4) Erakond osaleb volikogu valimistel oma nime all.

 (5) Erakond esitab kandidaatide registreerimiseks esitamisel valla või linna valimiskomisjonile kirjaliku teatise, milles on erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla mittetulundusühingute seaduse või erakonna põhikirja kohaselt erakonda esindama õigustatud isik.

 (6) Erakond võib volitada ennast vallas või linnas esindama kuni kaks isikut.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

§ 5.  Valimisliit

 (1) Kaks või enam hääleõiguslikku Eesti kodanikku või Euroopa Liidu kodanikku võivad vallas või linnas moodustada valimisliidu. Valimisliit moodustatakse seltsingulepingu sõlmimisega.

 (2) Valimisliit esitatakse valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks varemalt 60. päeval ja hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva.

 (3) Valimisliidu registreerimiseks esitab valimisliidu volitatud esindaja valla või linna valimiskomisjonile Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohase teatise. Teatisele lisatakse kirjalik seltsinguleping. Teatises esitatakse:
 1) valla või linna nimi, mille volikogu valimisteks valimisliit moodustatakse;
 2) valimisliidu nimi;
 3) valimisliidu moodustanud hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike nimed, isikukoodid ja allkirjad.

 (4) Seltsingulepingus on vähemalt kahe valimisliitu juhtima õigustatud isiku nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid ning soovi korral muud valimisliidu tegevust käsitlevad sätted, sealhulgas valimisliidu lõppemise kord ja valimisliidu volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid.

 (5) Kui seltsingulepinguga ei ole sätestatud teisiti või seltsinglased ei ole määranud valimisliidu volitatud esindajat või esindajaid, on valimisliidu volitatud esindajateks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud valimisliitu juhtima õigustatud isikud.

 (6) Valimisliidu nimes sisaldub sõna „valimisliit“. Valimisliidu nimi ei tohi olla ebaesteetiline ega eksitav. Eelmistel volikogu valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. Keelatud on valimisliidu nimena kasutada erakonna või mõne muu valimisliidu nime või sellega eksitavalt sarnast nime.

 (7) Valla või linna valimiskomisjon registreerib nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud valimisliidu kolme päeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud teatise saamist.

 (8) Valla või linna valimiskomisjon ei registreeri valimisliitu, kui selle registreerimiseks esitamise tähtaja jooksul ei ole esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud teatist või selles on puudusi või vigu või kui seadusest tulenevalt ei ole valimisliidu moodustamine lubatud.

 (9) Muudatustest valimisliidu moodustajate koosseisus teavitab valimisliidu volitatud esindaja kirjalikult viivitamata valla või linna valimiskomisjoni.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

§ 6.  Kandideerimine

 (1) Isik võib kandideerida ainult ühe erakonna või valimisliidu kandidaatide nimekirjas või üksikkandidaadina.

 (11) Mitme valimisringkonnaga vallas või linnas ei ole kandideerimine seotud isiku elukohajärgse valimisringkonnaga.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

 (2) Erakonna või valimisliidu kandidaatide nimekirjas ei või kandideerida üksikkandidaadina registreerimiseks esitatud isik.

§ 7.  Kandideerimisavaldus

 (1) Kandideerimisavalduses isik:
 1) väljendab oma soovi kandideerida erakonna või valimisliidu nimekirjas või üksikkandidaadina;
 2) kinnitab, et ta vastab käesolevas seaduses volikogu liikmekandidaadile esitatud nõuetele;
 3) esitab käesoleva paragrahvi lõigetes 2–3 sätestatud andmed.

 (2) Kandidaat esitab kandideerimisavalduses järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) erakondlik kuuluvus;
 4) elukoha aadress;
 5) sidevahendite numbrid;
 6) kontaktandmed;
 7) andmed hariduse kohta;
 8) töökoht ja amet.

 (3) Euroopa Liidu kodanik esitab kandideerimisavalduses täiendavalt kodakondsuse andmed.

 (4) Vabariigi Valimiskomisjon avaldab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 3, 6, 7 ja 8 ning lõikes 3 sätestatud andmed Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

 (5) Kandidaat kasutab kandideerimisel oma nimena üksnes rahvastikuregistrisse kantud ees- ja perekonnanime.

 (6) Kandidaat allkirjastab kandideerimisavalduse.
[RT I, 19.09.2014, 8 - jõust. 22.09.2014]

§ 8.  Kandidaatide nimekiri

 (1) Erakond või valimisliit koostab:
 1) kandidaatide ringkonnanimekirjad;
 2) mitme valimisringkonnaga vallas või linnas kandidaatide ülevallalise või -linnalise nimekirja.

 (2) Mitme valimisringkonnaga vallas või linnas peavad registreerimiseks esitatud kandidaadid olema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mõlemas nimekirjas.

 (3) Kandidaatide järjestuse nimekirjas määrab erakond või valimisliit.

 (4) Erakond või valimisliit võib ühes valimisringkonnas registreerimiseks esitada ainult ühe kandidaatide ringkonnanimekirja.

 (5) Erakond või valimisliit kasutab nimekirja nimetusena oma nime.

 (6) Kandidaatide ringkonnanimekirjale ja ülevallalisele või -linnalisele nimekirjale kirjutavad alla kõik erakonna või valimisliidu volitatud esindajad.

§ 9.  Kandidaatide registreerimiseks esitamine

 (1) Kandidaadid esitatakse registreerimiseks valimisringkondade kaupa erakonna või valimisliidu nimekirjas või üksikkandidaadina.

 (2) Kandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

§ 10.  Kandidaatide registreerimiseks esitamise aeg

  Kandidaadid esitatakse registreerimiseks valla või linna valimiskomisjonile. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 60. päeval enne valimispäeva ja lõpeb valimispäevale eelneval 40. päeval kell 18.00.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

§ 11.  Kandidaatide nimekirja registreerimiseks esitamine

 (1) Kandidaatide registreerimiseks esitab erakond või valimisliit valla või linna valimiskomisjonile:
 1) kandidaatide registreerimise avalduse;
 2) kandidaatide ringkonnanimekirjad;
 3) mitme valimisringkonnaga vallas või linnas kandidaatide ülevallalise või -linnalise nimekirja;
 4) iga kandidaadi kandideerimisavalduse.
[RT I, 19.09.2014, 8 - jõust. 22.09.2014]

 (2) Erakond esitab kandidaatide nimekirja pärast käesoleva määruse § 4 lõikes 5 nimetatud teatise esitamist. Valimisliit esitab kandidaatide nimekirja pärast valimisliidu registreerimist.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

 (3) Kandidaatide registreerimise dokumendid annab üle erakonna või valimisliidu volitatud esindaja.

§ 12.  Üksikkandidaadi registreerimiseks esitamine

 (1) Üksikkandidaadi registreerimiseks esitab kandidaadi esitaja valla või linna valimiskomisjonile:
 1) kandidaadi registreerimise avalduse;
 2) kandideerimisavalduse.
[RT I, 19.09.2014, 8 - jõust. 22.09.2014]

 (2) Üksikkandidaadi registreerimise dokumendid annab üle üksikkandidaat või tema volitatud esindaja.

§ 13.  Dokumentide vastuvõtmine või tagastamine

 (1) Valla või linna valimiskomisjon peab kandidaatide registreerimiseks esitamise kohta arvestust.

 (2) Kui valla või linna valimiskomisjonile ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, esitatud dokumentides on vigu, neis on andmeid puudu või nad ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased, teeb dokumentide vastuvõtja dokumentide esitajale ettepaneku esitada nõutavad dokumendid või andmed või vormikohased dokumendid või parandada vead. Kõik esitatud dokumendid tagastatakse. Uuesti esitamisel loetakse dokumendid esmakordselt esitatuks.

 (3) Kui erakond, valimisliit või üksikkandidaat soovib kandidaatide registreerimise dokumentides teha muudatusi, tagastab valla või linna valimiskomisjon kõik esitatud dokumendid ning nende uuesti esitamisel loetakse dokumendid esmakordselt esitatuks.

 (4) Kui kandidaat kustutatakse registreerimiseks esitatud kandidaatide nimekirjast isikliku avalduse alusel, tagastab valla või linna valimiskomisjon talle kandideerimisavalduse ja teavitab sellest erakonna, valimisliidu või üksikkandidaadi volitatud esindajat. Erakond või valimisliit kandidaatide registreerimise dokumente uuesti esitama ei pea.
[RT I, 19.09.2014, 8 - jõust. 22.09.2014]

 (5) Kui erakond, valimisliit või üksikkandidaat esitab dokumendid valimispäevale eelneval 40. päeval enne kella 18.00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või et nad ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohased või esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, võetakse dokumendid vastu. Dokumentide vastuvõtja teeb dokumentide esitajale ettepaneku esitada puuduvad dokumendid või andmed või vormikohased dokumendid või parandada vead. Sellisel juhul peab erakond, valimisliit või üksikkandidaat nõutava toimingu tegema hiljemalt valimispäevale eelneval 38. päeval enne kella 18.00.

3. peatükk KANDIDAATIDE REGISTREERIMINE 

§ 14.  Kandidaatide registreerimine

 (1) Valla või linna valimiskomisjon registreerib kõik nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid pärast kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja lõppemist hiljemalt 35. päeval enne valimispäeva.

 (11) Valla või linna valimiskomisjon:
 1) vaatab läbi kõik esitatud kandidaatide registreerimise dokumendid;
 2) teeb otsustuse nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaatide registreerimise kohta ja võtab vajadusel vastu otsuse kandidaadi registreerimata jätmise kohta;
 3) korraldab liisuheitmise kandidaadid nõuetekohaselt registreerimiseks esitanud erakondade ja valimisliitude ning üksikkandidaatide vahel;
 4) annab kandidaatidele registreerimisnumbrid vastavalt liisuheitmise tulemustele;
 5) võtab vastu valimiskomisjoni otsuse kandidaatide registreerimise kohta.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

 (2) [Kehtetu – RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

 (3) Valla või linna valimiskomisjon edastab kandidaatide registreerimise otsuse koopia Vabariigi Valimiskomisjonile.

§ 15.  Kandidaadi registreerimata jätmine

 (1) Valla või linna valimiskomisjon jätab registreerimata isiku, kes ei vasta käesoleva määruse §-s 1 sätestatud nõuetele.

 (2) Kui käesoleva määruse § 13 lõikes 5 nimetatud tähtaja jooksul ei ole erakond, valimisliit või üksikkandidaat teinud valla või linna valimiskomisjoni nõutud toiminguid, jätab valla või linna valimiskomisjon registreerimata:
 1) kõik erakonna või valimisliidu poolt registreerimiseks esitatud kandidaadid, kui puuduvad käesoleva määruse § 11 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumendid, neis on vigu või need ei ole vormikohased;
 2) kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, kelle dokumentides on vigu või kelle dokumendid ei ole vormikohased.

 (3) Kandidaadi registreerimata jätmise kohta võtab valla või linna valimiskomisjon vastu põhistatud otsuse.

§ 16.  Liisuheitmise aeg ja koht

 (1) Registreeritud erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid, mille andmise järjekord selgitatakse liisu heitmisega.

 (2) Valla või linna valimiskomisjon teavitab liisuheitmise ajast ja kohast erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide volitatud esindajaid ning üksikkandidaate. Volitatud esindajal ja üksikkandidaadil on õigus viibida liisuheitmise juures.

 (3) Liisuheitmise juures peab viibima vähemalt pool valla või valimiskomisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

§ 17.  Liisuheitmise läbiviimine

 (1) Enne liisuheitmist tutvustab valla või linna valimiskomisjoni esimees liisuheitmise korda.

 (2) Liisuheitmiseks kantakse erakondade ja valimisliitude nimed või üksikkandidaatide nimed sedelitele. Sedelid asetatakse eraldi ümbrikutesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võimalik väliselt eristada. Sedelitega ümbrikud segatakse.

 (3) Valla või linna valimiskomisjon määrab komisjoni liikmete seast liisutõmbaja, kes lahkub sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja segamise ajaks ruumist. Liisutõmbajaks ei või olla komisjoni esimees.

 (4) Kõigepealt heidetakse liisku erakondade ja valimisliitude nimekirjade vahel, seejärel üksikkandidaatide vahel.

 (5) Liisutõmbaja võtab ümbrike hulgast üksteise järel ümbrikud, mis kohe avatakse ja milles olevale sedelile kantud erakonna või valimisliidu nimi või üksikkandidaadi nimi loetakse ette. Sedelit näidatakse kohalviibijatele.

 (6) Liisuheitmise tulemus kantakse valla või linna valimiskomisjoni koosoleku protokolli.

§ 18.  Registreerimisnumbrite andmine

 (1) Registreerimisnumbrid algavad 101-st ja need antakse kõigepealt kandidaatidele erakondade ja valimisliitude ringkonnanimekirjade kaupa ning seejärel üksikkandidaatidele.

 (2) Registreerimisnumbrid antakse kandidaatidele erakondade ja valimisliitude vahelise liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras. Esimesena saab registreerimisnumbrid erakonna või valimisliidu nimekiri, kellele liisk esimesena langes.

 (3) Üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras pärast erakondade ja valimisliitude kandidaatidele numbrite andmist. Esimene üksikkandidaat saab numbri, mis järgneb erakonna või valimisliidu kandidaatidele viimasena antud registreerimisnumbrile.

 (4) Kandidaadi registreerimisnumber märgitakse kandidaatide registreerimise otsuses.

§ 19.  Kandidaadi registreerimise otsuse muutmine

 (1) Valla või linna valimiskomisjon tühistab kandidaadi registreerimise otsuse, kui:
 1) kandidaat loobub kandideerimast kirjaliku avalduse alusel, mille ta võib esitada kolme päeva jooksul pärast registreerimist;
 2) kandidaat sureb;
 3) tõendatakse, et kandidaat ei vasta käesoleva määruse §-s 1 sätestatud nõuetele.

 (2) Valla või linna valimiskomisjon registreerib varem registreerimata jäetud isiku pärast käesoleva määruse § 14 lõikes 1 nimetatud tähtaega, kui:
 1) isik vastab käesoleva määruse §-s 1 sätestatud nõuetele;
 2) maakonna valimiskomisjoni, Vabariigi Valimiskomisjoni või Riigikohtu otsusega on tunnistatud kehtetuks otsus, millega kandidaat jäeti registreerimata.

 (3) Registreerimisotsuse võib tühistada ja registreerimata jäetud kandidaadi registreerida hiljemalt 13. päeval enne valimispäeva.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

§ 20.  Kandidaatide täiendav registreerimiseks esitamine

 (1) Kui mõnes valimisringkonnas on registreerimiseks esitatud kandidaate niisama palju või vähem kui selles ringkonnas mandaate, pöördub valla või linna valimiskomisjon erakondade ja selles vallas või linnas registreeritud valimisliitude poole ettepanekuga kandidaatide täiendavaks esitamiseks ning valijate poole üksikkandidaatide täiendavaks esitamiseks. Täiendavalt esitatud kandidaadid registreeritakse koos esialgselt registreerimiseks esitatud kandidaatidega hiljemalt 15. päeval enne valimispäeva.

 (2) Kui 15. päeval enne valimispäeva on mõnes valimisringkonnas kandidaate registreerimiseks esitatud niisama palju või vähem kui selles ringkonnas mandaate, võtab valla või linna valimiskomisjon vastu otsuse valimiste kuni ühe kuu võrra edasilükkamise kohta selles valimisringkonnas. Sellisel juhul koostab ja avalikustab valla või linna valimiskomisjon samaaegselt ka valimiste korraldamise ajakava.

4. peatükk KANDIDAATIDE NIMEKIRJAD 

§ 21.  Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja koostamine

 (1) Valla või linna valimiskomisjon koostab pärast kandidaatide registreerimist valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja.

 (2) Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja kantakse kandidaadid erakondade ja valimisliitude ringkonnanimekirjade kaupa registreerimisnumbrite järjekorras. Ringkonnanimekirja ette märgitakse selle esitanud erakonna või valimisliidu nimi. Üksikkandidaadid kantakse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja pärast erakondade ja valimisliitude ringkonnanimekirju registreerimisnumbrite järjekorras.

 (3) Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja märgitakse iga kandidaadi kohta tema registreerimisnumber ja nimi. Kui ühes valimisringkonnas kandideerib mitu samanimelist kandidaati, märgitakse koondnimekirja ka nende sünniaeg.

§ 211.  Ülevallalised ja -linnalised kandidaatide nimekirjad

 (1) Erakondade ja valimisliitude ülevallalised või -linnalised kandidaatide nimekirjad reastatakse liisuheitmise tulemuse järjekorras.

 (2) Erakondade ja valimisliitude ülevallalistes või -linnalistes nimekirjades ei märgita kandidaadi nime ette registreerimis- ega järjekorranumbrit.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

§ 22.  Kandidaatide nimekirjade edastamine

 (1) Valla või linna valimiskomisjon korraldab valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja ning erakondade ja valimisliitude ülevallaliste või -linnaliste nimekirjade jaoskonnakomisjonidele kättetoimetamise ja edastab nimekirja koopia maakonna valimiskomisjoni vahendusel Vabariigi Valimiskomisjonile.

 (2) Kandidaatide koondnimekiri ning erakondade ja valimisliitude ülevallalised või -linnalised nimekirjad antakse üle jaoskonnakomisjonile hiljemalt eelhääletamise algusele eelneval päeval.

§ 23.  Kandidaatide nimekirjade avalikustamine

 (1) Kandideerimisavalduses kandidaadi kohta märgitud isikuandmed sisestatakse valimiste infosüsteemi ja elektroonilise hääletamise süsteemi.
[RT I, 19.09.2014, 8 - jõust. 22.09.2014]

 (2) Valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri ning erakondade ja valimisliitude ülevallalised või -linnalised nimekirjad avaldatakse Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

§ 24.  Kandidaatide nimekirjade vormistamine

 (1) Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja ning erakonna või valimisliidu ülevallalise või -linnalise nimekirja iga lehekülje paremasse alanurka lüüakse valla või linna valimiskomisjoni pitsati jäljend. Nimekirja viimasele leheküljele kirjutab valla või linna valimiskomisjoni esimees oma allkirja.

 (2) Kandidaatide nimekirjade leheküljed nummerdatakse.

§ 25.  Kandidaatide nimekirjade parandamine ja muutmine

 (1) Valla või linna valimiskomisjon teavitab Vabariigi Valimiskomisjoni viivitamata kirjalikult kõigist valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja ning erakondade ja valimisliitude ülevallaliste või -linnaliste nimekirjade parandustest ja muudatustest.

 (2) Kõik parandused ja muudatused registreeritud kandidaatide kohta kantakse viivitamata kandidaatide nimekirjadesse, nimekiri trükitakse uuesti ja saadetakse kõigile vastava valimisringkonna jaoskonnakomisjonidele. Eelmine nimekiri hävitatakse.

 (3) Kandidaatide nimekirju võib muuta hiljemalt 13. päeval enne valimispäeva.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

§ 26.  Kõikide volikogude liikmekandidaatide nimekiri

 (1) Vabariigi Valimiskomisjon koostab kõigi valdade ja linnade valimisringkondade kandidaatide koondnimekirjade alusel kõikide volikogude liikmekandidaatide nimekirja. Kui vallas või linnas on mitu valimisringkonda, lisatakse valla või linna kohta ka erakondade või valimisliitude ülevallalised või -linnalised nimekirjad.

 (2) Vabariigi Valimiskomisjon edastab kõikide volikogude liikmekandidaatide nimekirja maakonna valimiskomisjonide vahendusel valla ja linna valimiskomisjonidele. Valla ja linna valimiskomisjon edastab nimekirja väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile.

 (3) Kui valla või linna valimiskomisjon teavitab kandidaatide nimekirja parandustest või muudatustest Vabariigi Valimiskomisjoni pärast kõigi volikogude liikmekandidaatide nimekirja valla või linna valimiskomisjonidele edastamist, teavitab Vabariigi Valimiskomisjon parandustest või muudatustest kõiki valla või linna valimiskomisjone. Valla või linna valimiskomisjon korraldab neile edastatud nimekirjas paranduse või muudatuse tegemise.

 (4) Paranduse või muudatuse kõikide volikogude liikmekandidaatide nimekirja teeb valla või linna valimiskomisjoni või jaoskonnakomisjoni liige, kirjutades märke tegemise kuupäeva ja oma allkirja ning kinnitades paranduse või muudatuse valla või linna valimiskomisjoni või jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendiga.

 (5) Kõikide volikogude liikmekandidaatide nimekirja võib muuta hiljemalt 13. päeval enne valimispäeva.
[RT I, 16.01.2013, 3 - jõust. 01.04.2013]

5. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 27.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]