Teksti suurus:

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.09.2019, 3

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Vastu võetud 18.09.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 91 lõike 7 alusel.

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruses nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „spordikooli pidaja” sõnaga „spordikool” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Treeneri tööjõukulu hulka, mille katmiseks toetust eraldatakse, arvestatakse puhkusetasu vastavalt töölepingule kuni 56 kalendripäeva eest aastas.”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab olema esitanud viimase majandusaasta aruande seaduses ettenähtud korras ja tähtajal äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.”;

4) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Spordialaliidul, spordiklubil ja spordikoolil ei tohi olla 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga riikliku maksu (k.a makse) võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Käesolevas määruses loetakse riikliku maksu võlaks tähtpäevaks tasumata riikliku maksu ja sellelt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.”;

5) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lapse või noore treenimine spordialaliidus, spordiklubis või spordikoolis peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingu või muu dokumendiga tõendatav.”;

6) paragrahvi 4 lõikes 10 asendatakse sõna „tähtajaks” sõnaga „tähtpäevaks”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Tööleping võib olla sõlmitud lühemaks perioodiks, kui see on sõlmitud ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks.”;

9) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „31. oktoobriks” tekstiosaga „ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini”;

10) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „§-s 4” tekstiosaga „§ 4 lõigetes 1, 11 ja 3–10”;

11) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§-s 4, 5 ja” tekstiosaga „§ 4 lõigetes 1, 11 ja 3–10, §-s 5 ning”;

12) paragrahvi 10 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui taotluses esitatud andmed on puudulikud või ei ole täidetud käesoleva määruse § 4 lõigetes 1, 11 ja 3–10, §-s 5 ning § 6 lõigetes 1–6 esitatud nõuded, siis taotlust vastu ei võeta ja teavitatakse spordialaliitu, spordiklubi või spordikooli viivitamata vajadusest täiendada või parandada vastavaid andmeid. Käesoleva määruse § 4 lõigetest 1, 11 ja 10 tulenevaid nõudeid puuduste kõrvaldamise teel täita ei võimaldata.”;

13) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „käesoleva määruse § 6 lõigetes 7–9” sõnadega „käesolevas määruses”;

14) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad „kontrollakti, mille allkirjastavad toetuse andja volitatud esindaja ja spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli esindaja” sõnaga „protokolli”;

15) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Toetuse andja võib jätta taotluse rahuldamata, kui spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile eelmiseks kalendriaastaks määratud toetust on käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise tõttu korduvalt vähendatud.”;

16) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Toetuse andja võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtpäeval maksta treenerite osas, kelle nõutav kutse kvartali kestel aegub, toetuse välja osaliselt ja maksta ülejäänud toetuse välja kümne tööpäeva jooksul pärast kutse uuendamist.”;

17) paragrahvi 13 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata, kui:
1) spordialaliidul, spordiklubil või spordikoolil on käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud tähtpäeva seisuga riikliku maksu võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg ning see ei ole toetuse kvartaalse väljamakse tegemise ajaks tasutud;
2) spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole 1. aprilli, 1. juuli või 1. oktoobri seisuga täitnud käesoleva määruse § 14 lõikest 1 tulenevat kohustust või
3) spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole tähtaegselt rahuldanud käesoleva määruse § 18 kohast tagasimaksunõuet.”;

18) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul tehakse toetuse väljamakse spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile kümne tööpäeva jooksul pärast seda, kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool on toetuse andjat võla tasumisest teavitanud. Kvartaalset toetusosa vähendatakse vastavalt käesoleva määruse § 17 lõikele 2.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud juhtudel määrab toetuse andja spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile täiendava tähtaja käesoleva määruse § 14 lõikest 1 tuleneva kohustuse täitmiseks või käesoleva määruse § 18 kohase tagasimaksunõude rahuldamiseks. Tähtaegsel kohustuse täitmisel või tagasimaksunõude rahuldamisel makstakse kvartaalne toetusosa välja täies ulatuses.”;

19) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool kinnitab 31. märtsiks, 30. juuniks ja 30. septembriks taotluses esitatud andmete kehtivust.

(2) Kui taotluses esitatud andmed vajavad muutmist, parandab spordialaliit, spordiklubi või spordikool muutunud andmed toetuse taotlemise elektroonilises keskkonnas viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.”;

20) paragrahvi 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 16 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „maksmise peatamise” sõnadega „suuruse muutmise”;

23) paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Toetuse suuruse muutmine

(1) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei vasta käesoleva määruse § 4 lõigetes 1 ja 11 sätestatud nõuetele, vähendatakse määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb nõuete täitmise tähtpäevast toetusperioodi lõpuni.

(2) Kui spordialaliidul, spordiklubil või spordikoolil on käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud tähtpäeva seisuga riikliku maksu võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg, vähendatakse määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud tähtpäeva ja võla tasumise vahele.

(3) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei täida toetuse andja korduvast nõudmisest hoolimata käesoleva määruse § 4 lõikes 9 sätestatud kohustust, võib toetuse andja vähendada määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb toetuse andja määratud kohustuse täitmise tähtpäeva ja kohustuse täitmise vahele.

(4) Kui toetuse saamisega seotud treener ei vasta käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõuetele, vähendatakse määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb nõuetele mittevastavuse tuvastamise ja nõuete täitmise vahele.

(5) Kui toetuse saamisega seotud treeningrühm ei vasta käesoleva määruse §-s 6 sätestatud nõuetele, võib toetuse andja vähendada määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb nõuetele mittevastavuse tuvastamise ja nõuete täitmise vahele.

(6) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole tasunud vähemalt makstava toetuse suuruse ja käesoleva määruse § 3 lõikes 4 sätestatud kohustuse summale vastavas ulatuses kohustuslikke makse ja makseid treenerite osas, kelle tööjõukulude katteks toetus anti, vähendatakse määratud toetust vastavalt tasumata jäetud maksudele ja maksetele.

(7) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei täida käesoleva määruse § 14 lõikest 1 tulenevat kohustust või ei rahulda käesoleva määruse § 18 kohast tagasimaksunõuet käesoleva määruse § 13 lõike 5 kohaselt määratud täiendava tähtaja jooksul, vähendatakse määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb käesoleva määruse § 14 lõikest 1 tuleneva kohustuse puhul samas lõikes nimetatud tähtpäeva või käesoleva määruse § 18 kohase tagasimaksunõude puhul toetuse andja määratud tähtpäeva ning kohustuse täitmise või tagasimaksunõude rahuldamise vahele.

(8) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei täida käesoleva määruse § 14 lõikest 2 tulenevat kohustust, võib toetuse andja vähendada määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb andmete muutumise ja andmete parandamise vahele.

(9) Kui spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile määratud toetust on käesoleva paragrahvi lõigete 4–6 alusel vähendatud, võib seda andmete muutumisel taas suurendada, kuid mitte rohkem kui toetusperioodiks algselt määratud summani, millest on maha arvatud käesoleva paragrahvi lõigete 2, 3, 7 ja 8 alusel otsustatud vähendamised.

(10) Kui treeneri tööjõukulu katteks toetust saav spordialaliit, spordiklubi või spordikool loobub vastavast toetusosast teise spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli kasuks, võib viimati nimetatud spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile määratud toetust suurendada üle toetusperioodiks algselt määratud summa.”;

24) paragrahvi 18 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse vähendamisel käesoleva määruse § 17 lõigetes 1–8 sätestatud alustel nõuab toetuse andja spordialaliidult, spordiklubilt või spordikoolilt enammakstud toetuse tagasi.”;

25) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse sõnad „maksmise peatamise, toetuse maksmise jätkamise” sõnadega „suuruse muutmise”;

26) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) 2019. aastal makstava toetuse määramise tingimuste ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise osas juhindutakse käesoleva määruse 2017. aasta 1. oktoobril jõustunud redaktsioonist.”.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json