Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”, 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord”, 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ning 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2016, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”, 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord”, 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ning 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Vastu võetud 13.10.2016 nr 61

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõigete 11 ja 12, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5, § 191 lõike 1 ja § 200 lõike 10 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui mootorsõidukit või haagist on lubatud liiklusseaduse § 73 lõike 5 alusel kasutada liikluses erandkorras või kui juht on mootorsõiduki juhtimiselt kõrvaldatud liiklusseaduse § 91 lõike 2 punkti 5 alusel;”;

2) paragrahvi 3 lõike 3 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Väikesaare ülevaatuse ja liiklusjärelevalve käigus liiklusregistri andmete täpsustamisele suunatud sõiduki erakorralise ülevaatuse teeb Maanteeamet.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Liiklusjärelevalve käigus Maanteeametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunatud sõiduki korralise ülevaatuse kehtivuse taastab Maanteeamet pärast liiklusregistri andmete täpsustamist.”;

4) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Liiklusregistri andmete täpsustamiseks tuleb sõiduk esitada Maanteeametisse.”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruses nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erakorraline ülevaatus on sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontroll ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui mootorsõidukit või haagist on lubatud liiklusseaduse § 73 lõike 5 alusel kasutada liikluses erandkorras või kui juht on mootorsõiduki juhtimiselt kõrvaldatud liiklusseaduse § 91 lõike 2 punkti 5 alusel.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Politseiametnikul on õigus suunata sõiduk registriandmete täpsustamiseks erakorralisele ülevaatusele Maanteeametisse, kui sõidukil esineb käesoleva määruse lisas 5 kirjeldatud puudus.”;

3) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

4) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määrust täiendatakse lisaga 5 „Liiklusregistri andmeväljade kontrollimine liiklusjärelevalve käigus” (lisatud).

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) erakorraline ülevaatus on masina ülevaatus ülevaatuspunktis või liiklusregistri andmete täpsustamine Maanteeametis, mille määrab liiklusjärelevalve teostaja, kui seda masinat on lubatud liiklusseaduse § 73 lõike 5 alusel kasutada liikluses erandkorras või kui juht on mootorsõiduki juhtimiselt kõrvaldatud liiklusseaduse § 91 lõike 2 punkti 5 alusel;”;

2) paragrahvi 5 lõike 3 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Väikesaare ülevaatuse ja liiklusjärelevalve käigus liiklusregistri andmete täpsustamisele suunatud masina erakorralise ülevaatuse teeb Maanteeamet.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Liiklusjärelevalve käigus Maanteeametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunatud masina korralise ülevaatuse kehtivuse taastab Maanteeamet pärast liiklusregistri andmete täpsustamist.”;

4) paragrahvi 5 lõiget 6 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Liiklusregistri andmete täpsustamiseks tuleb masin esitada Maanteeametisse.”;

5) määruse lisa 1 koodi 101 täiendatakse nõuete punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) masinal tohib kasutada ainult riiklikku registreerimismärki, mille numbrikombinatsioon vastab liiklusregistri või registreerimistunnistuse andmetele.”.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 koodi 101 ja lisa 2 koodi 101 täiendatakse nõuete punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) sõidukil tohib kasutada ainult riiklikku registreerimismärki, mille numbrikombinatsioon vastab liiklusregistri või registreerimistunnistuse andmetele.”;

2) lisa 1 koodi 602 nõuete punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) lisa 2 koodi 635 nõuete punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) N kategooria sõiduki veokast või veoseruum peab olema varustatud veose kinnitamiseks ette nähtud kinnitusvahenditega;”.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 30. aprillil. Määruse § 4 punktid 2 ja 3 jõustuvad üldises korras.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaart

Lisa 2 Kontrollitavate detailide loetelu

Lisa 3 Liiklusregistri andmeväljade kontrollimine liiklusjärelevalve käigus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json