Teksti suurus:

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2016, 7

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

Vastu võetud 17.10.2016 nr 46

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tagatisfondile krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihalduri või likvideerija poolt esitatavate hoiustajate ja nende kõlblike hoiuste saldode andmete täpsem loetelu ja nende esitamise kord.

§ 2.  Andmete loetelu

  Krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija on kohustatud esitama Tagatisfondile iga hoiustaja ja tema kõlblike hoiuste kohta hoiuste peatamise päeva seisuga järgmised andmed:
 1) nimi või ärinimi;
 2) isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
 3) pangakonto number (numbrid) või selle puudumisel maksekäsundi number (numbrid);
 4) hoiuse kontojääk (kontojäägid) või ühishoiuse korral hoiustajale kuuluv hoiuse summa;
 5) kogunenud hoiuse intress (intressid) või ühishoiuse korral hoiustajale kuuluv intresside summa;
 6) intressimäär(ad) aasta baasil;
 7) hoiuse lepinguline tähtaeg (tähtajad);
 8) hoiuse valuuta(d);
 9) hoiuste tagamise osafondi poolt hüvitamisele kuuluv summa Tagatisfondi seaduse § 25 lõike 2 alusel;
 10) elamukinnisvara võõrandamisega seotud vahendite kogusumma, kui punktides 5 ja 6 esitatud summa ületab Tagatisfondi seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud piirmäära ja kui elamukinnisvara võõrandamise fakt on andmete esitamise hetkel teada;
 11) kui see on krediidiasutusele teada, siis nende piiriüleselt kaasatud hoiuste summa, mis tagatakse hoiuste päritoluriigi õigusnormidest tulenevalt suuremas ulatuses, kui see on Tagatisfondi seaduses sätestatud;
 12) punktis 11 nimetatud hoiuse summa selgitus;
 13) riigi nimetus, kus hoius on kaasatud, kui hoius on kaasatud piiriüleselt, sealhulgas krediidiasutuse filiaali vahendusel.

§ 3.  Esitamise vorm

  Paragrahvis 2 esitatud andmed esitatakse Tagatisfondile kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, eelistades elektroonilist andmeedastust.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler