Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2017, 1

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Vastu võetud 12.10.2017 nr 73

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõike 5, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 562 lõike 2, § 564 lõike 2, § 565, § 571 lõike 6, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 562 lõike 2, § 563, § 564 lõike 2, § 565, § 571 lõike 6, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.”;

2) määruse § 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast välja viidud kasum ning krediidiasutuse avansiline makse” (lisa 4);”;

3) määruse § 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt” (lisa 8);”;

4) määruse § 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) vorm INF 1 „Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja varjatud kasumieraldiste saajate deklaratsioon” (lisa 13);”;

5) määruse § 1 punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

„22) vorm INF 14 „Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsioon” (lisa 22);”;

6) määruse § 2 täiendatakse lõigetega 12–17 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 1 ja 5 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.

(13) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. juulil jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 2 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.

(14) Käesoleva määruse 2017. aasta 6. mail jõustunud muudatustega kehtestatud lisasid 3, 4, 7, 8 ja 13 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksete kohta.

(15) Käesoleva määruse 2016. aasta 25. juunil jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 9 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini arvutatud erijuhtude sotsiaalmaksu ja kogumispensioni täiendava sissemakse kohta.

(16) Käesoleva määruse 2012. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 18 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini makstud summade kohta.

(17) Käesoleva määruse 2016. aasta 1. jaanuaril jõustunud muudatustega kehtestatud lisa 22 kohaldatakse kuni 2017. aasta 31. detsembrini makstud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitiste ja koolituskulude kohta.”;

7) määruse lisad 1–5, 7, 8, 9, 13, 18 ja 22 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vorm TSD

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2

Lisa 4 Vormi TSD lisa 3

Lisa 5 Vormi TSD lisa 4

Lisa 7 Vormi TSD lisa 6

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7

Lisa 9 Vorm ESD

Lisa 13 Vorm INF 1

Lisa 18 Vorm INF 6

Lisa 22 Vorm INF 14

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json