Teksti suurus:

Maanteeameti põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2018, 3

Maanteeameti põhimäärus

Vastu võetud 16.10.2018 nr 55

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Maanteeameti staatus

  (1) Maanteeamet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisala valitsusasutus.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti nimi eri keeltes

  Ameti nimi on:
  1) inglise keeles – Road Administration;
  2) prantsuse keeles – Direction Générale des Routes;
  3) saksa keeles – Straßenbauverwaltung;
  4) soome keeles – Tiehallinto;
  5) vene keeles – Департамент шоссейных дорог.

§ 3.   Tegevuse koordineerimine ja aruandekohustus

  (1) Amet on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri (edaspidi minister) ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ja teeb ameti peadirektori üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ameti tegevust koordineerib ja koostööd ministeeriumiga korraldab ministeeriumi kantsler.

  (3) Amet teeb koostööd ja kooskõlastab oma tegevuse ministeeriumiga.

§ 4.   Eelarve

  Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab ja muudab ning selle täitmist kontrollib minister.

§ 5.   Asukoht

  Ameti asukoht on Tallinn. Ameti mujal asuvate üksuste ja esinduste asukohad ning postiaadressid määrab ameti peadirektor.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja põhiülesanded 

§ 6.   Tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on inimeste ja sõidukite liikuvuse kavandamine ning liiklusohutuse tagamine.

§ 7.   Ameti põhiülesanded

  Ameti põhiülesanded on:
  1) tingimuste loomine ohutuks, säästlikuks ja toimivaks liiklemiseks riigiteedel ning inimeste ja sõidukite liikuvuse kavandamine;
  2) riigiteede planeerimine ja korrashoid;
  3) liiklusohutuse parandamine ja liikluskasvatuse korraldamine;
  4) liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamine;
  5) liikluse ja ühistranspordi korraldamine;
  6) järelevalve ja väärteomenetluse läbiviimine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja riikliku sunni kohaldamine;
  7) õigusaktidest tulenevate andmekogude pidamine;
  8) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate, arengukavade ja õigusaktide väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
  9) riigi poliitika ja arengukavade elluviimine ameti tegevusvaldkonna piires;
  10) riigi esindamine rahvusvahelises suhtluses ameti tegevusvaldkonna piires;
  11) Eesti teede ajalugu, teede tehnika ja tehnoloogia ning liikluse arengut kajastava materjali kogumine, teaduslik uurimine, säilitamine, korrastamine ja avalikkusele tutvustamine teaduslikel, hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel.

3. peatükk Juhtimise korraldus 

§ 8.   Juhtimine

  (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister ministeeriumi kantsleri ettepanekul.

  (2) Peadirektorile alluvad kolm direktorit, Eesti Maanteemuuseumi juhataja ja tugiteenuste osakonnajuhatajad.

  (3) Struktuuriüksuse juht peab tagama tema juhitava üksuse ülesannete täitmise ning üksusele eraldatud ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise. Selleks üksuse juht:
  1) osaleb ameti arengustrateegiate ja aastaplaanide väljatöötamisel ning juhib üksuse arenguplaanide koostamist;
  2) annab alluvatele ametnikele ja töötajatele korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks;
  3) täidab kõrgemalseisva juhi antud seaduslikke korraldusi või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest;
  4) annab üksuse nimel arvamusi ning kooskõlastusi;
  5) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, üksuse ametnikele distsiplinaarkaristuste määramiseks, samuti töölepingust tulenevaid kohustusi rikkunud töötajatele õiguskaitsevahendite kasutamiseks ning ametnike ja töötajate palga määramiseks;
  6) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohast hoidmist, hooldamist ja kasutamist.

§ 9.   Peadirektori õigused ja kohustused

  Ameti peadirektor:
  1) juhib ameti tööd direktorite ja teiste peadirektorile vahetult alluvate ametnike ja töötajate kaudu, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
  2) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  3) kinnitab ametnike palga ja töötajate töötasu ning ametijuhendid või annab vastava volituse ametnikule või töötajale;
  4) nimetab ametisse ja vabastab ametist koosseisu kuuluvad ametnikud ja sõlmib, muudab ning lõpetab töölepingud töötajatega või annab vastava volituse ametnikule või töötajale;
  5) rakendab sisekontrollisüsteemi;
  6) esitab ministrile ettepanekuid ameti eelarve kohta, tagab eelarve korrektse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
  7) esindab Eesti Vabariiki edasivolitamise õigusega ameti ülesanneteks vajalike maaüksuste omandamiseks maaomanikega läbirääkimiste pidamisel ja vajalike tehingute tegemisel kõigi seadusest tulenevate õiguste ja kohustustega;
  8) käsutab riigivara õigusaktides ja riigivara valitseja sätestatud korras;
  9) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
  11) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) moodustab töörühmi üksikküsimuste lahendamiseks;
  13) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
  14) määrab ametnikele distsiplinaarkaristusi;
  15) rakendab töölepingust tulenevaid kohustusi rikkunud töötajatele seaduses ettenähtud õiguskaitsevahendeid;
  16) sõlmib lepinguid ning annab volitusi lepingute sõlmimiseks;
  17) täidab talle õigusaktidega pandud ülesandeid ning ministri ja kantsleri antud ameti tegevusvaldkonda kuuluvaid ülesandeid.

§ 10.   Peadirektori käskkirjad

  (1) Peadirektoril on õigus anda seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning ministri määruse või käskkirja alusel käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (2) Peadirektori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt ameti asjaajamiskorrale.

§ 11.   Direktorite põhiülesanded

  (1) Direktor korraldab oma teenistuse ülesannete täitmist, koordineerib üksuste koostööd oma teenistuses, annab volituse alusel personalikäskkirju, annab oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi, juhib oma valdkonnas eeskirjade, juhendite ja metoodikate rakendamist, esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires ning täidab peadirektori antud ülesandeid.

  (2) Strateegilise planeerimise direktor korraldab inimeste ja sõidukite liikuvuse kavandamist ning ameti tegevusvaldkonna strateegiate ja arengukavade planeerimist.

  (3) Teehoiudirektor korraldab riigiteede projekteerimist, ehitamist ja korrashoidu.

  (4) Liiklusdirektor korraldab liiklust, ühistransporti ja liiklusohutusmeetmete rakendamist.

4. peatükk Struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 12.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksusteks on teenistused, tugiosakonnad ja Eesti Maanteemuuseum.

  (2) Ameti struktuuri võib kuuluda ametnik või töötaja, kes ei ole ühegi struktuuriüksuse koosseisus ning kes allub vahetult peadirektorile või direktorile.

  (3) Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab minister peadirektori ettepanekul.

  (4) Ameti struktuuriüksuse ja muude üksuste ning otse alluvate teenistujate ja töötajate ülesanded, pädevus ja juhtimiskorraldus sätestatakse peadirektori käskkirjaga.

§ 13.   Ametnike ja töötajate õigused, kohustused ja vastutus

  Ametniku ja töötaja õigused, kohustused ja vastutus määratakse ametijuhendiga, töölepinguga ning peadirektori, direktori ja üksuse juhataja korraldustega.

§ 14.   Ameti struktuuriüksuste põhiülesanded

  (1) Strateegilise planeerimise teenistuse põhiülesanded on:
  1) andmete kogumine ja analüüs liiklejate vajaduste väljaselgitamiseks ning kliendirahulolu hindamine;
  2) ohutu, säästliku ning toimiva liikuvuse ja sellega seonduvate avalike teenuste optimaalne kavandamine liikumisvajaduste rahuldamiseks koostöös klientide ja huvigruppidega;
  3) riigiteede ehitamise planeerimine ning projekteerimistingimuste ja ehituslubade menetlemine;
  4) transpordivaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel osalemine ja eelnõude koostamine;
  5) taristuga seotud õiguste andmine huvitatud osapooltele ja taristuga seotud varade haldamine;
  6) teeregistri pidamine.

  (2) Teehoiuteenistuse põhiülesanded on:
  1) riigiteede projekteerimine, ehitamine, omanikujärelevalve korraldamine ning korrashoiu tagamine;
  2) riigiteede ehitamiseks vajalike maade omandamine;
  3) taristuga seotud kasutusõiguste andmine;
  4) sujuva liikluskorralduse ja liiklusvoo tagamine riigiteedel ning liiklusolude teabe edastamine;
  5) kriisireguleerimise korraldamine ja elutähtsa teenuse toimivuse tagamine riigiteedel.

  (3) Liiklusteenistuse põhiülesanded on:
  1) liikluskasvatuse ja ennetustegevuse koordineerimine;
  2) sõidukite ja inimeste liiklusesse lubamine ja sellega seotud teenuste osutamine;
  3) ühistranspordi korraldamine;
  4) liiklusregistri ja ühistranspordiregistri pidamine;
  5) liiklusohutuse meetmete rakendamise korraldamine.

  (4) Avalike suhete osakonna põhiülesanne on sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine.

  (5) Finants- ja haldusosakonna põhiülesanne on tõhusa finantsjuhtimise, dokumendihalduse ja toimiva töökeskkonna tagamine.

  (6) Infotehnoloogia osakonna põhiülesanne on infosüsteemide ning arvutitöökoha riist- ja tarkvara haldamine.

  (7) Personaliosakonna põhiülesanne on personali planeerimine, arendamine ning tööreeglistiku kujundamine.

  (8) Õigusosakonna põhiülesanne on ameti pädevusse kuuluvate õigusalaste küsimustega tegelemine.

  (9) Eesti Maanteemuuseumi põhiülesanded on:
  1) Eesti teede ajalugu, teede tehnika ja tehnoloogia ning liikluse arengut kajastava materjali kogumine, teaduslik uurimine, säilitamine, korrastamine ja avalikkusele tutvustamine teaduslikel, hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel;
  2) Eesti Maanteemuuseumi tegevusega seotud tasuliste teenuste korraldamine ja osutamine.

§ 15.   Regioon

  (1) Regioon on ameti territoriaalne tegevuspiirkond.

  (2) Ametil on neli regiooni: ida regioon, lõuna regioon, lääne regioon ja põhja regioon.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. märtsi 2013. a määrus nr 16 „Maanteeameti põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. mail.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json