Teksti suurus:

Riigi keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus ning vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2023, 4

Riigi keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus ning vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord

Vastu võetud 16.10.2023 nr 63

Määrus kehtestatakse keskkonnajärelevalve seaduse § 14 lõike 1 alusel.

1. peatükk Riigi keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus 

1. jagu Üldsätted 

§ 1.  Vormiriietuse esemed

  Inspektori vormiriietusse kuuluvad järgmised esemed:
  1) suvine nokkmüts;
  2) kootud müts;
  3) tuulejakk;
  4) vormijope;
  5) vormipüksid;
  6) vormiseelik;
  7) vormijakk;
  8) pullover;
  9) polopikeesärk;
  10) T-särk;
  11) torusall;
  12) sõrmkindad;
  13) tööjalatsid;
  14) töösaapad.

§ 2.  Vormiriietuse värv

  Inspektori vormiriietuse põhivärv on roheline.

§ 3.  Ametitunnused

  (1) Ametitunnusena kantakse vormiriietuse vasakul varrukal rohelisel 53 mm pikkusel ja 65 mm laiusel alusel riigitunnust, millel on riigilipu kujutis ja valgete trükitähtedega sõna ESTONIA, ja riigitunnusest 10 mm allpool varrukaembleemi, millel on 85 mm läbimõõduga keskkonnajärelevalve tunnus.

  (2) Inspektori vormiriietuse esemetel kasutatava Keskkonnaameti keskkonnajärelevalve tunnuse kujundus on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (3) Vormiriietusel puuduvad ametiastmetunnused.

  (4) Inspektori vormiriietusel on sõna KESKKONNAAMET ja nimesilt käesoleva peatüki 2. jaos sätestatu kohaselt.

2. jagu Vormiriietuse esemete kirjeldus 

§ 4.  Peakatted

  (1) Suvine nokkmüts koosneb mütsipõhjast ja -nokast. Mütsinokk on kaetud riidega. Mütsi esiosal on sõna KESKKONNAAMET.

  (2) Kootud müts on kahekordne, pööratud servaga. Esiosal on sõna KESKKONNAAMET.

§ 5.  Jope

  Jope on lukk-kinnise, taskute, eemaldatava kapuutsi ja voodriga ning puusajooneni ulatuva pikkusega. Jope vasakul hõlmal ja seljal on sõna KESKKONNAAMET ning paremal hõlmal nimesilt. Jope vasakul varrukal on riigitunnus ja varrukaembleem.

§ 6.  Vormijakk

  Vormijakk on pikkade varrukatega, nööp-kinnise, krae ja taskutega. Vormijaki vasakul hõlmal ja seljal on sõna KESKKONNAAMET ning paremal hõlmal nimesilt. Vormijaki vasakul varrukal on riigitunnus ja varrukaembleem.

§ 7.  Tuulejakk

  Tuulejakk on pikkade varrukatega, lukk-kinnise, taskute ja eemaldatava kapuutsiga. Tuulejaki vasakul hõlmal ja seljal on sõna KESKKONNAAMET ning paremal hõlmal nimesilt. Vormijaki vasakul varrukal on riigitunnus ja varrukaembleem.

§ 8.  Vormipüksid

  Vormipüksid on sirgelõikelised, taskute ja eemaldatavate traksidega.

§ 9.  Vormiseelik

  Suveseelik on voodrile töödeldud, külgedel on taskud ja helkurpael, reguleeritava vööjoonega, vööjoonel on värvel koos rihmatrippidega. Seelikul on kaetud lukuga esikinnis.

§ 10.  Pullover

  Pullover on kootud siledas koes, tagasikeeratava kraega, nii krae, varrukasuud kui ka alläär on soonikkoes. Vasakul rinnapiirkonnas on sõna KESKKONNAAMET.

§ 11.  Särgid

  (1) Polopikeesärk on kraega, nööbitava esikinnisega, lühikeste varrukatega. Vasakul rinnapiirkonnas on sõna KESKKONNAAMET ja paremal nimesilt.

  (2) T-särk on ümmarguse kaeluse ja lühikeste varrukatega. Vasakul rinnapiirkonnas on sõna KESKKONNAAMET.

§ 12.  Sall ja kindad

  (1) Salliks on torusall.

  (2) Kindad on musta värvi sõrmikud.

§ 13.  Jalatsid

  (1) Tööjalatsid on musta värvi nahast, kinnised, pealt nööritavad või takjakinnisega.

  (2) Töösaapad on musta värvi poolsaapad, pealt nööritavad või küljelt lukuga.

2. peatükk Vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord 

1. jagu Üldsätted 

§ 14.  Vormiriietuse ja eririietuse esemete väljaandmine ja esemete arvestus

  Vormiriietuse esemete ja eririietuse esemete väljaandmise ja tagastamise ajalist ja koguselist arvestust peetakse iga teenistuja kohta, kellele vormiriietuse ese on välja antud.

§ 15.  Vormiriietuse ja eririietuse eseme kandmise aeg

  (1) Vormiriietuse ja eririietuse esemed antakse kandmiseks tähtajatult.

  (2) Vormiriietuse esemeid ja eririietuse esemeid võib vahetada uue vastu välja selle tegeliku kulumise alusel, kuid mitte sagedamini, kui on eseme soovitatav kandmise aeg.

  (3) Teenistuja lahkumisel teenistusest tagastab teenistuja talle välja antud vormiriietuse ja eririietuse esemed.

  (4) Vormiriietuse ja eririietuse esemete soovitatava kandmise aja sõltuvalt teenistuja tööülesannete iseloomust ja esemete tagastamise korra kehtestab Keskkonnameti peadirektor.

§ 16.  Vormiriietusel kanda lubatud märgid

  (1) Teenetemärkidest võib vormiriietusel kanda teenetemärkide seadusega kehtestatud korras antud märke. Lisaks teenetemärkidele võib vormiriietusel kanda ka hariduse ja kutse märke ning Keskkonnaameti teenetemärke.

  (2) Lõikes 1 nimetamata märkide kandmine vormiriietusel on keelatud.

  (3) Teenetemärke kantakse vormijaki rinnaosal vasakul poolel, kui märgi kandmise kord ei näe ette teistsugust kandmist. Kõrgema järgu märgid paigutatakse paremale poole.

  (4) Hariduse ja kutse märke kantakse vormijaki vasaku rinnatasku peal. Kanda võib kuni nelja märki kandja enda valikul.

§ 17.  Vormiriietuse eseme ja eririietuse hooldamine

  (1) Vormiriietuse eset hooldab seda kandev inspektor.

  (2) Eririietuse eseme hooldamise kohustus on Keskkonnaameti peadirektori või tema volitatud isiku otsuse alusel eririietuse eseme hooldamise eest vastutaval teenistujal või eset kasutaval inspektoril ja hooldamine sõltub eririietuse eseme hooldusvajadusest.

2. jagu Vormiriietuse kandmine 

§ 18.  Vormiriietuse kandmise tingimused

  (1) Vormiriietust kantakse teenistusülesannete täitmisel, välja arvatud juhul, kui see võib järelevalvetoiminguid takistada.

  (2) Välisriigis viibides võib inspektor kanda vormiriietust Keskkonnaameti peadirektori loal.

  (3) Inspektor võib kanda vormiriietust väljaspool tööaega tingimusel, et selle kandja käitub hea tava kohaselt.

3. jagu Eririietuse väljaandmine ja kandmine 

§ 19.  Eririietuse väljaandmine

  Inspektorile antakse kasutamiseks järgmisi eririietuse esemeid:
  1) ohutusvest;
  2) töösõrmikud;
  3) kummisaapad;
  4) muud spetsiifilised esemed sõltuvalt konkreetse teenistusülesande iseloomust.

§ 20.  Eririietuse kandmine

  (1) Eririietust kantakse, kui seda on vaja ja otstarbekas kanda teenistusülesande täitmisel.

  (2) Eririietuse esemeid kantakse koos vormiriietusega ja eririietus võib jääda nähtavale.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Üleminekuperiood

  Keskkonnaministri 21.detsembri 2020. a määruses nr 60 „Riigi keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus ning vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord” kirjeldatud vormiriietuse esemeid ja ametitunnuseid, mis on keskkonnakaitseinspektorile ette nähtud ja mis erinevad käesolevas määruses kirjeldatutest, samuti nimetatud määruse § 36 alusel väljastatud vormiriietuse esemeid võib kanda kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 21. detsembri 2020. a määrus nr 60 „Riigi keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse ja ametitunnuste kirjeldus ning vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2023. aasta 1. novembril.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa Keskkonnakaitseinspektori vormiriietuse esemetel kasutatav Keskkonnaameti keskkonnajärelevalve tunnus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json