Teksti suurus:

Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus

Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus - sisukord
Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.10.2023, 13

Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus

Vastu võetud 18.10.2023 nr 69

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 41 lõike 4, § 42 lõike 1, § 47 lõigete 3 ja 8, § 52 lõike 3 ning § 54 lõike 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027” (edaspidi rakenduskava) meetme „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus” raames antava kohaliku tegevusrühma toetuse, kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse ja projektitoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord, nõuded kohaliku tegevusrühma ja kohaliku arengu strateegia kohta ning strateegia esitamise, hindamise ja heakskiitmise täpsem kord.

2. peatükk Kohalik tegevusrühm 

§ 2.  Kogukonna juhitud kohaliku arengu elluviimine

  (1) Kogukonna juhitud kohalikku arengut viiakse ellu kohaliku arengu strateegia kaudu, mille on välja töötanud kalanduse kohaliku tegevusrühma kohta kehtestatud nõuetele vastav mittetulundusühing (edaspidi kohalik tegevusrühm) ning mille on heaks kiitnud Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

  (2) Lisas 1 „Meetme rakendamise piirkonnad” nimetatud igas kalanduspiirkonnas rakendatakse ühte kohaliku arengu strateegiat. Kalanduspiirkond on kohaliku tegevusrühma tegevuspiirkond.

  (3) Lisas 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksused moodustavad kalanduspiirkonna määruse jõustumise seisuga olevates piirides. Nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustega seotud territoriaalsed muudatused ei mõjuta kalanduspiirkonna suurust.

§ 3.  Nõuded kohaliku tegevusrühma liikmesusele

  (1) Kohaliku tegevusrühma liikmeks võivad olla kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik.

  (2) Kohaliku tegevusrühma liikmed jagunevad järgmisteks huvirühmadeks ning seejuures ei moodusta ükski huvirühm üle 49 protsendi liikmete koguarvust:
  1) huvirühm, kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud;
  2) huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;
  3) huvirühm, kuhu kuuluvad äriühingud, kes omasid eelnenud kalendriaastal kaluri kalapüügiluba;
  4) huvirühm, kuhu kuuluvad ettevõtjad, kes ei kuulu punktides 1–3 nimetatud huvirühma;
  5) huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu punktides 1–4 nimetatud huvirühma.

  (3) Kohaliku tegevusrühma liikmeks peab olema üle poole kalanduspiirkonnas asuvatest kohaliku omavalitsuse üksustest.

§ 4.  Nõuded kohaliku tegevusrühma põhikirjale

  Kohaliku tegevusrühma põhikirjaline eesmärk on kalanduspiirkonna säästev areng ja põhikirjas on muu hulgas ette nähtud, et:
  1) kohalik tegevusrühm on avatud uute liikmete vastuvõtmiseks;
  2) kohaliku tegevusrühma liikmeks ei võeta isikut, kes on muu kohaliku tegevusrühma liige;
  3) ükski huvirühm ei moodusta üle 49 protsendi liikmete koguarvust;
  4) üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada kuni viie liikme esindajana;
  5) kohaliku arengu strateegia ja selle muudatused ning projektitoetuse taotlusvoorude toimumise aeg ja tegevussuundade eelarve võetakse vastu üldkoosoleku otsusega;
  6) projektitoetuse taotluste hindamiseks moodustatakse üldkoosoleku otsusega komisjon, millel on vähemalt seitse liiget (edaspidi hindamiskomisjon);
  7) igat projektitoetuse taotlust hindab vähemalt viis hindamiskomisjoni liiget;
  8) kohaliku tegevusrühma juhatuse liige ega töötaja ei või olla hindamiskomisjoni liige;
  9) projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepanek kinnitatakse üldkoosoleku otsusega;
  10) üldkoosolek võib võtta vastu punktides 5, 6 ja 9 nimetatud otsuseid, kui hääletamisel osaleb vähemalt 51 protsenti kohaliku tegevusrühma liikmetest ning otsuse vastuvõtmise poolt on vähemalt kaks kolmandikku hääletusel osalevatest liikmetest;
  11) kohalik tegevusrühm tegutseb vähemalt 31. detsembrini 2030.

3. peatükk Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohaliku arengu strateegia 

§ 5.  Nõuded Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohaliku arengu strateegiale

  (1) Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohaliku arengu strateegia (edaspidi EMKVF-i kohaliku arengu strateegia) on kooskõlas rakenduskava eesmärkidega ning peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.06.2021, lk 159–706), artikli 32 lõikes 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004 (ELT L 247, 13.07.2021, lk 1–49), artikli 30 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (2) EMKVF-i kohaliku arengu strateegiasse valitavad tegevussuunad on järgmised:
  1) vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine;
  2) sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine;
  3) majandustegevuse mitmekesistamine;
  4) looduskeskkonna tingimuste parendamine;
  5) kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine;
  6) kalurite teadmiste ja oskuste edendamine.

  (3) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia tegevussuundade eelarvete summa ei tohi ületada lisas 2 „Kalanduspiirkonna eelarvevahendite piirmäärad 2023–2027” sätestatud projektitoetuseks ettenähtud eelarvevahendite piirmäära.

  (4) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotlev mittetulundusühing võtab EMKVF-i kohaliku arengu strateegia vastu üldkoosoleku otsusega.

§ 6.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia esitamine

  (1) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia heakskiitmiseks esitab kohalik tegevusrühm Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja vahele jääks vähemalt kümme kalendripäeva.

  (2) Kohalik tegevusrühm esitab koos taotlusega järgmised andmed ja dokumendid:
  1) mittetulundusühingu asutamislepingu ning üldkoosoleku otsusega vastu võetud põhikirja ärakiri, kui need ei ole kättesaadavad mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, ning põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokolli ärakiri;
  2) mittetulundusühingu liikmete nimekiri § 3 lõikes 2 sätestatud huvirühmade kaupa taotluse esitamisele eelnenud päeva seisuga;
  3) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia, milles sisalduvad lisas 3 „Nõuded EMKVF-i kohaliku arengu strateegiale” nimetatud andmed;
  4) projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise täpsem kord, milles sisalduvad lisas 4 „Projektitoetuse taotluse menetlemise ja hindamise korra nõuded” nimetatud andmed;
  5) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia vastuvõtmise otsuse teinud üldkoosoleku protokolli ärakiri;
  6) ärakiri üldkoosolekul osalenud liikmete nimekirjast koos osalejate allkirjadega või kui üldkoosolek korraldatakse elektrooniliste vahendite abil, siis üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri, mille digitaalallkirjastavad üldkoosoleku juhataja ja üldkoosoleku protokollija;
  7) üldkoosoleku toimumise teate ärakiri, millelt on näha selle kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe nimi, milles teade on avaldatud, ja teate ilmumise kuupäev.

  (3) PRIA kontrollib EMKVF-i kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotleva kohaliku tegevusrühma ja strateegia nõuetekohasust ning edastab teabe nende nõuetekohasuse kohta Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

§ 7.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia hindamine ja heakskiitmine

  (1) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium hindab nõuetele vastavat EMKVF-i kohaliku arengu strateegiat lisas 5 „EMKVF-i kohaliku arengu strateegia hindamise kriteeriumid” sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui strateegiale on antud vähemalt 14 hindepunkti ja iga hindamiskriteeriumi eest on saadud vähemalt üks hindepunkt.

  (3) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teeb EMKVF-i kohaliku arengu strateegia heakskiitmise otsuse, kui strateegia vastab nõuetele ja hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele ning kohalik tegevusrühm vastab talle esitatud nõuetele.

  (4) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia heakskiitmise otsuses määratakse muu hulgas kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 32 lõikes 4 sätestatud asjaolud.

  (5) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teeb EMKVF-i kohaliku arengu strateegia heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõike 6 alusel 45 tööpäeva jooksul arvates PRIA poolt EMKVF-i kohaliku arengu strateegia edastamisest.

§ 8.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muutmine

  (1) Heakskiidetud EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muutmist taotlev kohalik tegevusrühm võtab strateegia muudatused vastu üldkoosoleku otsusega.

  (2) Heakskiidetud EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muutmist taotlev kohalik tegevusrühm esitab PRIA-le 20 tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud üldkoosoleku toimumisest PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised dokumendid:
  1) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muudatus ja selle vajalikkuse põhjendus;
  2) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muudatuse vastuvõtmise otsuse teinud üldkoosoleku protokolli ärakiri;
  3) ärakiri üldkoosolekul osalenud liikmete nimekirjast koos osalejate allkirjadega või kui üldkoosolek korraldatakse elektrooniliste vahendite abil, siis üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri, mille digitaalallkirjastavad üldkoosoleku juhataja ja üldkoosoleku protokollija;
  4) lõikes 1 nimetatud üldkoosoleku toimumise teate ärakiri, millelt on näha selle kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe nimi, milles teade on avaldatud, ja teate ilmumise kuupäev.

  (3) PRIA kontrollib EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muutmist taotleva kohaliku tegevusrühma ja strateegia muudatuse nõuetekohasust ning edastab strateegia muudatuse ja teabe selle esitanud kohaliku tegevusrühma nõuetekohasuse kohta Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõikes 7 sätestatud juhtudel 30 tööpäeva jooksul arvates dokumentide esitamisest PRIA-le.

  (4) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium hindab EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muudatust lisas 5 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (5) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teeb EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muudatuse heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud dokumentide saamisest PRIA-lt.

4. peatükk EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamine 

§ 9.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamise nõuded

  (1) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamisel täidab kohalik tegevusrühm kalandusturu korraldamise seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud ülesandeid.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks töötab kohalik tegevusrühm välja projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise korra, milles sisalduvad lisas 4 nimetatud andmed.

  (3) Kohalik tegevusrühm tagab, et kalandusturu korraldamise seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud ülesandeid täidetakse ausalt ja erapooletult, sealhulgas:
  1) hindamiskomisjoni liige ei osale enda või temaga haldusmenetluse seaduse § 10 tähenduses seotud isiku esitatud projektitoetuse taotluste hindamisel;
  2) hindamiskomisjoni liige ei osale enda projektitoetuse taotluse või temaga haldusmenetluse seaduse § 10 tähenduses seotud isiku esitatud konkureeriva projektitoetuse taotluse hindamisel;
  3) kohaliku tegevusrühma liige ei osale enda esitatud projektitoetuse taotluse paremusjärjestusse seadmise ettepaneku hääletamisel üldkoosolekul ega projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku kinnitamisel.

  (4) Kohalik tegevusrühm hindab EMKVF-i kohaliku arengu strateegia elluviimise tulemuslikkust vähemalt kahel korral programmiperioodi jooksul ja esimesel korral 2027. aastal ning esitab hindamise tulemused Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile.

  (5) PRIA kogub lisas 6 „PRIA kogutavad meetme tulemuslikkuse näitajad” nimetatud EMKVF-i kohaliku arengu strateegia näitajaid ja kalanduspiirkonna EMKVF-i kohaliku arengu strateegias nimetatud näitajaid.

  (6) Kohalik tegevusrühm esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks järgneva kalendriaasta EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamiseks üldkoosoleku otsusega kinnitatud strateegia meetmed tegevussuundade kaupa, taotlusvoorude toimumise ajad ning rakendatavate tegevussuundade eelarve taotlusvoorude kaupa.

  (7) Lisaks lõikes 6 nimetatud andmetele esitab kohalik tegevusrühm PRIA-le järgmised dokumendid:
  1) üldkoosoleku protokolli ärakiri;
  2) ärakiri üldkoosolekul osalenud liikmete nimekirjast koos osalejate allkirjadega või kui üldkoosolek korraldatakse elektrooniliste vahendite abil, siis üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri, mille digitaalallkirjastavad üldkoosoleku juhataja ja üldkoosoleku protokollija;
  3) üldkoosoleku toimumise teate ärakiri, millelt on näha selle kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe nimi, milles teade on avaldatud, ja teate ilmumise kuupäev.

  (8) Kohalik tegevusrühm esitab PRIA-le PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hindamiskomisjoni liikmete nimekirja, projektide menetlemise ja hindamise korras nimetatud hindamiskriteeriumid ning lõikes 7 nimetatud dokumendid vähemalt kümme tööpäeva enne projektitoetuse taotluse hindamist.

§ 10.  Avalikkuse teavitamise nõuded

  (1) Kohalik tegevusrühm peab veebilehte, mille kaudu avalikustab järgmise teabe:
  1) kohaliku tegevusrühma liikmete nimekiri huvirühmade kaupa;
  2) kohaliku tegevusrühma põhikiri;
  3) kohaliku tegevusrühma juhatuse liikmete nimed ja kontaktandmed ning nende töötajate nimed ja kontaktandmed, kelle tööülesanded on seotud kalandusturu korraldamise seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisega;
  4) kohaliku tegevusrühma asukoha aadress ning isikute vastuvõtmise koht;
  5) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi otsusega heakskiidetud EMKVF-i kohaliku arengu strateegia;
  6) üldkoosoleku päevakorda võetud EMKVF-i kohaliku arengu strateegia ja selle muudatused;
  7) üldkoosoleku otsusega vastuvõetud EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muudatused;
  8) üldkoosoleku päevakorda võetud projektitoetuse taotlusvoorude toimumise ajakava ja projektitoetuse taotlusvoorude eelarve jaotuse kavand tegevussuundade kaupa;
  9) üldkoosoleku otsusega vastu võetud projektitoetuse taotlusvoorude toimumise ajakava ja projektitoetuse taotlusvoorude eelarve jaotus tegevussuundade kaupa;
  10) üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord;
  11) piirkondlike teabepäevade toimumise aeg ja koht;
  12) projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord ja hindamise kriteeriumid ning hindamiskomisjoni liikmete nimekiri;
  13) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia eesmärkide saavutamise seire andmed ja parimate projektide näited;
  14) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamise hindamisaruanded.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teave peab olema uuendatud 30. jaanuaril ja 31. juulil igal kalendriaastal.

  (3) Kohalik tegevusrühm korraldab enne projektitoetuse taotluste vastuvõtmise tähtaja algust piirkondliku teabepäeva, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi, toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.

  (4) Kohalik tegevusrühm teatab kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe kaudu vähemalt kümme tööpäeva ette järgmiste üldkoosolekute ja teabepäevade toimumisest:
  1) paragrahvi 4 punktis 6 nimetatud üldkoosolek, kus valitakse projektide hindamise komisjon – koos viitega veebilehele, kus on võimalik tutvuda hindamiskomisjoni kandidaatide esitamise tingimustega;
  2) paragrahvi 4 punktis 9 nimetatud üldkoosolek, kus kinnitatakse projektitoetuse taotluste paremusjärjestus;
  3) paragrahvi 4 punktis 5 nimetatud üldkoosolek – koos viitega veebilehele, kus on võimalik tutvuda EMKVF-i kohaliku arengu strateegia kavandiga;
  4) paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud üldkoosolek – koos viitega veebilehele, kus on võimalik tutvuda EMKVF-i kohaliku arengu strateegia muudatuste kavandiga;
  5) paragrahvi 9 lõikes 6 nimetatud üldkoosolek – koos viitega veebilehele, kus on võimalik tutvuda taotlusvoorude eelarvega tegevussuundade kaupa, taotlusvoorude toimumise ajaga, toetatavate tegevustega ja taotluse hindamise kriteeriumitega;
  6) lõikes 3 nimetatud piirkondlik teabepäev.

  (5) Kohalik tegevusrühm teatab taotlusvooru avamisest kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe kaudu vähemalt 20 tööpäeva ette ja lisab viite veebilehele, kus on võimalik tutvuda avatavate tegevussuundade eelarvega, taotlusvoorude toimumise ajaga, toetatavate tegevustega ning taotluse hindamise kriteeriumitega.

  (6) Kohalik tegevusrühm korraldab oma tegevuspiirkonnas isikute vastuvõtmise, mille käigus nõustab neid toetatava tegevuse EMKVF-i kohaliku arengu strateegiale vastavuses.

5. peatükk EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetus 

§ 11.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse andmise eesmärk ja toetatavad tegevused

  (1) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse andmise eesmärk on suurendada kalanduse ja vesiviljelusega seotud ranna-, sisevete- ja saarte kalanduskogukondade suutlikkust kavandada ja koostada kohaliku arengu strateegiat.

  (2) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 34 lõike 1 punktis a nimetatud kohaliku arengu strateegia koostamiseks.

§ 12.  Nõuded EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse taotlejale

  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) paragrahvi 11 lõikes 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks võib toetust taotleda mittetulundusühing, kes vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõikes 2 ja selles määruses sätestatud nõuetele;
  2) taotleja on riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
  3) taotleja ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  4) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  5) residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on või hakkab pärast tegevuse elluviimist olema Eestis;
  6) taotleja riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

§ 13.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse abikõlblikud kulud

  Paragrahvi 11 lõikes 2 nimetatud tegevuse elluviimise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise protsessi juhtimise kulud, sealhulgas sellise strateegiadokumendi koostamise kulud, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 32 lõike 1 punktides a–f sätestatud tingimustele;
  2) kaasamiskoosolekute korraldamise kulud, sealhulgas ruumide rentimise ja osalejate toitlustamise kulu;
  3) kulud teavitustegevusele, sealhulgas teated kohaliku või üleriigilise levikuga meediaväljaannetes;
  4) muud kulud, mis on vajalikud EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamiseks.

§ 14.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse maksimaalne suurus ja määr ning toetuse vorm

  (1) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 1 punktis b sätestatud ühikuhinna alusel, mis on 31 821 eurot taotleja kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse summa on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 3 punkti a alapunktis i sätestatud viisil.

§ 15.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse taotluse nõuded

  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse taotlemiseks esitab mittetulundusühing PRIA-le ametlikus võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded teatatud tähtaja jooksul PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed ja dokumendid:
  1) taotleja nimi;
  2) taotluse selgelt sõnastatud sisu, sealhulgas tegevuse eesmärk ja tegevuse kirjeldus;
  3) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood ning kohaliku tegevusrühma esindaja isikukood;
  4) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega vastuvõetud põhikirja ärakiri, kui põhikiri ei ole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, ning põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokolli ärakiri koos osalejate nimekirja ja allkirjadega;
  5) kohaliku tegevusrühma liikmete nimekiri taotluse esitamise päevale eelnenud päeva seisuga, milles on muu hulgas märgitud, millist huvirühma liige esindab;
  6) ärakiri mittetulundusühingu liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusest, millega otsustati astuda mittetulundusühingu liikmeks;
  7) taotletav toetuse summa.

§ 16.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse taotluse vastuvõtmine ning kohaliku tegevusrühma ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

  (2) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotluse, taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, kalandusturu korraldamise seaduses, rakenduskavas ja määruses sätestatud nõuetele.

§ 17.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kohalik tegevusrühm, taotlus ja toetatav tegevus vastavad nõuetele, teeb PRIA EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõike 3 punkti 2 alusel.

  (2) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et kohalik tegevusrühm, taotlus või toetatav tegevus ei vasta EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõike 6 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) PRIA teeb EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

§ 18.  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse saaja kohustused

  EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse saaja on kohustatud:
  1) tagama tegevuse elluviimise jooksul vastavuse määruses toetuse taotleja kohta sätestatud nõuetele;
  2) võimaldama teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
  3) esitama auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  4) näitama, et tegemist on EMKVF-i toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks regionaalministri 24. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi;
  5) teavitama taotluse rahuldamise otsuse teinud asutust taotluses esitatud või tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavatest asjaoludest, sealhulgas pankrotimenetlusest ja likvideerimismenetlusest;
  6) esitama EMKVF-i kohaliku arengu strateegia PRIA-le § 6 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul.

6. peatükk Kohaliku tegevusrühma toetus 

§ 19.  Kohaliku tegevusrühma toetuse andmise eesmärk ja toetatavad tegevused

  (1) Kohaliku tegevusrühma toetuse andmise eesmärk on soodustada kalanduskogukondade arengut ja suurendada kalanduse kohalike tegevusrühmade suutlikkust elavdada kohaliku arengu strateegiate rakendamist.

  (2) Kohaliku tegevusrühma toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 34 lõike 1 punktis c sätestatud kohaliku arengu strateegia ning selle rakendamise juhtimiseks, seireks ja hindamiseks, sealhulgas sidusrühmadevahelise teabevahetuse hõlbustamiseks.

  (3) Lõikes 2 nimetatud tegevuste kulud on abikõlblikud alates EMKVF-i kohaliku arengu strateegia heakskiitmisest § 7 lõike 3 alusel, kuid mitte enne PRIA teavitamist maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” alusel antava kohaliku tegevusrühma toetuse ja projektitoetuse tegevuste elluviimise lõpetamisest.

§ 20.  Nõuded kohaliku tegevusrühma toetuse taotlejale

  (1) Paragrahvi 19 lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks võib toetust taotleda kohalik tegevusrühm, kes vastab järgmistele nõuetele:
  1) tema EMKVF-i kohaliku arengu strateegia on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi otsusega heaks kiidetud ning ta täidab kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõikes 2 ning selle määruse §-des 3 ja 4 sätestatud nõudeid;
  2) ta on riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
  3) ta ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  4) tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  5) residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on või hakkab pärast tegevuse elluviimist olema Eestis;
  6) tema riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (2) Kui kohalik tegevusrühm rakendab samal ajal selle määruse alusel heakskiidetud EMKVF-i kohaliku arengu strateegiat ja maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” alusel heakskiidetud strateegiat, võib talle nende strateegiate rakendamiseks kohaliku tegevusrühma toetust anda ainult ühe strateegia eelarvest.

§ 21.  Kohaliku tegevusrühma toetuse abikõlblikud kulud

  Paragrahvi 19 lõikes 2 sätestatud tegevuse elluviimise korral on abikõlblikud järgmised kulud:
  1) kohaliku tegevusrühma juhatuse liikmete ja töötajate tööjõukulud kokku kuni 120 tunni eest nädalas;
  2) kohaliku tegevusrühma juhatuse liikmete ja töötajate lähetuse kulud, sealhulgas lähetatu üritusel osalemise osavõtutasu;
  3) kohaliku tegevusrühma juhatuse liikme ja töötaja koolituskulud;
  4) kohaliku tegevusrühma tööruumi parendamise ning sellega seotud maa-ala korrastamise ja viitade paigaldamise kulud;
  5) kohaliku tegevusrühma tööruumi kontoritehnika ja sisustuse soetamise kulud;
  6) kulud bürootarvetele, sealjuures ei loeta bürootarvete hulka kontoritehnikat ja sisustust;
  7) interneti-, telefoni-, faksi- ja postikulu;
  8) kontoritehnika soetamise või rentimise ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldamise ja remontimise kulud;
  9) kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumide koristamise kulud;
  10) kontoriruumi rentimise või üürimise kulud, sealhulgas kulud valveteenusele;
  11) mootorsõiduki soetamise kulud;
  12) mootorsõiduki kütuse-, liikluskindlustus-, kaskokindlustus-, hooldus- ja remondikulud;
  13) kohaliku tegevusrühma ülesannete täitmiseks isikliku mootorsõiduki kasutamise kulud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvituse maksmise kord” määratud ulatuses;
  14) kohaliku tegevusrühma veebilehe loomise, arendamise ja haldamise kulu;
  15) koolituse, seminari või teabepäeva korraldamise kulud, sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise või üürimise kulud, koolitaja tasu ja toitlustamise kulud;
  16) eksperdi teenuse kasutamise kulud sõlmitud lepingu kohaselt, sealhulgas eksperdi lähetuse kulud;
  17) külaliste ja partnerite vastuvõtuga seotud kulud;
  18) tõlketeenuste kulud;
  19) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia elavdamise, reklaamimise ja teavitustööga seotud kulud;
  20) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia elluviimise seire ja strateegia hindamisega seotud kulud;
  21) juriidilise konsultatsiooni kulud.

§ 22.  Kohaliku tegevusrühma toetuse maksimaalne suurus ja määr ning toetuse vorm

  (1) Kohaliku tegevusrühma toetuse maksimaalne suurus on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 34 lõikes 2.

  (2) Kohaliku tegevusurühma toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 1 punktis b sätestatud ühikuhinna alusel.

  (3) Kohaliku tegevusrühma toetuse summa on määratud kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 3 punkti a alapunktis ii sätestatud viisil.

  (4) Kohalikule tegevusrühmale, kelle EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on aastateks 2023–2027 kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõike 9 alusel määratud toetuse andmiseks ettenähtud vahendeid vähemalt kaks miljonit eurot, antakse aastatel 2023–2029 kohaliku tegevusrühma toetust 0,2 eurot iga projektitoetuse taotlejale väljamakstud ühe euro kohta, mille kohta see kohalik tegevusrühm on teinud PRIA-le ettepaneku projektitoetuse taotluse rahuldamise kohta.

  (5) Kohalikule tegevusrühmale, kelle EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamiseks on aastateks 2023–2027 kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõike 9 alusel määratud toetuse andmiseks ettenähtud vahendeid alla kahe miljoni euro, antakse aastatel 2023–2029 kohaliku tegevusrühma toetuseks 0,25 eurot iga projektitoetuse taotlejale väljamakstud toetuse euro kohta, mille kohta see kohalik tegevusrühm on teinud PRIA-le ettepaneku projektitoetuse taotluse rahuldamise kohta.

§ 23.  Kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse nõuded

  (1) Kohaliku tegevusrühma toetuse taotlemiseks esitab kohalik tegevusrühm PRIA-le ametlikus võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded teatatud tähtaja jooksul PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed ja dokumendid:
  1) taotleja nimi;
  2) taotluse selgelt sõnastatud sisu, sealhulgas tegevuse eesmärk ja tegevuse kirjeldus;
  3) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood ning kohaliku tegevusrühma esindaja nimi ja kontaktandmed;
  4) andmed selle kohta, kas kohaliku tegevusrühma toetust taotletakse aastateks 2023–2027 või 2028–2029;
  5) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega vastuvõetud põhikirja ärakiri, kui põhikiri ei ole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, ning põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokolli ärakiri koos osalejate nimekirja ja allkirjadega;
  6) kohaliku tegevusrühma liikmete nimekiri kohaliku tegevusrühma toetuse esitamisele eelnenud päeva seisuga, milles on muu hulgas märgitud, millist huvirühma liige esindab;
  7) ärakiri mittetulundusühingu liikmeks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusest, millega otsustati astuda mittetulundusühingu liikmeks;
  8) teave selle kohta, et taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (2) Kohaliku tegevusrühma toetust taotletakse kaks korda programmiperioodi jooksul: esimest korda EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamiseks aastatel 2023–2027 ja teine kord EMKVF-i kohaliku arengu strateegia rakendamiseks aastatel 2028–2029.

§ 24.  Kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA kontrollib kohaliku tegevusrühma toetuse taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (2) Nõuetekohase kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõike 3 punkti 2 alusel. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõikes 6 sätestatud alustel.

  (3) PRIA teeb kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 25.  Kohaliku tegevusrühma toetuse saaja kohustused

  (1) Kohalik tegevusrühm täidab §-des 3 ja 4 sätestatud nõudeid kogu programmiperioodi jooksul.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele täidab kohaliku tegevusrühma toetuse saaja järgmiseid nõudeid:
  1) tagab tegevuse elluviimise jooksul vastavuse määruses toetuse taotleja kohta sätestatud nõuetele;
  2) võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
  3) esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  4) näitab, et tegemist on EMKVF-i toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks regionaalministri 24. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi;
  5) teavitab taotluse rahuldamise otsuse teinud asutust taotluses esitatud või tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavatest asjaoludest, sealhulgas pankrotimenetlusest ja likvideerimismenetlusest.

  (3) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi või PRIA nõudmisel esitab kohaliku tegevusrühma toetuse saaja toetuse saamise ja kasutamise kohta lisateabe, mis on vajalik Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud kohutuste täitmiseks.

7. peatükk Projektitoetus 

§ 26.  Projektitoetuse andmise eesmärk ja toetatavad tegevused

  (1) Projektitoetust antakse selliste tegevuste elluviimiseks, mis on EMKVF-i kohaliku arengu strateegias ette nähtud ja millega panustatakse lõigetes 2–7 nimetatud eesmärkide saavutamisse.

  (2) Vee-elusressursside väärindamise ja otseturustamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete kalurite sissetulekuid.

  (3) Sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete püügil kasutatavate kalasadamate kasumlikkust ning ajakohastada sadamataristut.

  (4) Majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad suurendada ranna- ja sisevete kalurite sissetulekuid, laiendada olemasolevaid kõrvaltegevusi ning laieneda teistesse majandussektoritesse.

  (5) Looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis parendavad kohaliku tähtsusega kudealasid ja kalade rändeteid ning looduskeskkonda.

  (6) Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa traditsioonide säilimisele ja tutvustavad rannakultuuri laiale avalikkusele.

  (7) Kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuuna raames toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa ranna- ja sisevete kalurite kutseoskuste arendamisele ning võimaldavad kaluritel hakata tegutsema muudel tegevusaladel peale kalanduse.

  (8) Lõigetes 2–7 nimetatud ühe tegevussuuna alla kuuluvaid tegevusi ei toetata teise tegevussuuna alla kuuluvate tegevustena.

  (9) Lõigetes 2–4 ja 6 nimetatud tegevussuundade raames toetatakse tegevusi, mis on seotud taastuva energiaallika kasutuselevõtmisega.

  (10) Lõikes 3 nimetatud tegevusi toetatakse üksnes EMKVF-i kohaliku arengu strateegias nimetatud ranna- ja sisevete püügil kasutatavates sadamates.

  (11) Kui looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna raames toetatakse uuringu tegemist, peab selle tegema evalveeritud teadus- ja arendusasutus teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse tähenduses.

  (12) Kui toetatav tegevus kvalifitseerub riigiabiks, ei tohi toetatava tegevusega alustada, sealhulgas sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi võtta, ning toetatava tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud § 28 lõikes 5 sätestatud ettevalmistava töö korral.

  (13) Toetust ei saa taotleda lõigetes 2–7 nimetatud tegevuste kohta, kui need on seotud justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” (edaspidi EMTAK) nimetatud hoonestusprojektide arenduse tegevusvaldkonnaga (EMTAK, jagu F, alajagu 41101).

§ 27.  Nõuded projektitoetuse taotlejale

  (1) Vee-elusressursside väärindamise ja otseturustamise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest antavat projektitoetust võib taotleda:
  1) mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
  2) tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis punktis 1 nimetatud ettevõtjat.

  (2) Sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest antavat projektitoetust võib taotleda kalasadama pidaja, kes on:
  1) ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
  2) mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle liikmetest vähemalt 50 protsenti on punktis 1 nimetatud ettevõtjad;
  3) sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle juhatuse või nõukogu liikmetest vähemalt 50 protsenti on punktis 1 nimetatud ettevõtjate seaduslikud esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba;
  4) kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;
  5) kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi kohaliku omavalitsuse üksusele.

  (3) Majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest antavat projektitoetust võib taotleda mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba ja kes tegeleb piisaval määral majandustegevusega kalapüügi tegevusalal. Piisavaks majandustegevuseks loetakse kaluri kalapüügiloa alusel tegutseva ettevõtja toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaasta lossitud kalapüügi esmamüügi väärtust, mis Statistikaameti avaldatud andmete kohaselt vastab nimetatud kalendriaasta vähemalt poole aasta arvestuslikule elatusmiinimumile.

  (4) Looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna tegevuste elluviimise eest antavat projektitoetust võib taotleda:
  1) kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;
  2) mittetulundusühing või sihtasutus.

  (5) Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuuna tegevuste elluviimise eest antavat projektitoetust võib taotleda:
  1) kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;
  2) mittetulundusühing või sihtasutus.

  (6) Kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuuna tegevuste elluviimise eest antavat projektitoetust võib taotleda:
  1) ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
  2) mittetulundusühing või sihtasutus.

  (7) Kohaliku tegevusrühma toetuse saaja ei või projektitoetust taotleda.

  (8) Projektitoetuse taotleja vastab järgmistele nõuetele:
  1) riigiabi või vähese tähtsusega abi taotlemise korral ei ole taotleja raskustes olev ettevõtja;
  2) taotleja on riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud summas;
  3) taotleja ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  4) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või algatatud sundlõpetamist ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  5) residendist taotleja tegevuskoht või mitteresidendist taotleja püsiv tegevuskoht maksukorralduse seaduse tähenduses on või hakkab pärast tegevuse elluviimist olema Eestis;
  6) taotleja ja tema üle valitsevat mõju omav isik, kes tegeleb kalapüügiga merel või siseveekogul või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise, turustamise või hulgi- ja jaemüügiga, ei ole toime pannud karistusseadustiku §-s 209, 2091, 210, 3891, 391 või 393 sätestatud süütegu, mis on seotud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi või EMKVF-i toetusega seotud rikkumisega;
  7) taotleja ja tema üle valitsevat mõju omav isik, kes tegeleb kalapüügiga merel või siseveekogudel või vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise, turustamise või hulgi- ja jaemüügiga, ei ole taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud 36 kuu jooksul või Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul toime pannud kalapüügiseaduse § 75 lõikes 2 või 3, §-s 76, 77, 78 või 781, § 79 lõikes 2 või 3 või §-s 81, 85, 87 või 88 või karistusseadustiku §-s 279, 344 või 345 sätestatud süütegu, mida käsitatakse kalapüüginõude tõsise rikkumisena kalapüügiseaduse § 71 lõike 1 punkti 1 tähenduses;
  8) ehitise ehitamise korral on ehitis ja sellealune maa toetuse taotleja omandis või on ehitisealusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
  9) kui soetatav seade või vahend paigaldatakse ehitisse, kinnisasjale või mootorsõidukisse või seda kasutatakse ehitises, kinnisasjal või mootorsõidukis, siis peab see ehitis, kinnisasi või mootorsõiduk olema taotleja otseses valduses asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
  10) taotleja riikliku maksu võlg ilma intressita on väiksem kui 100 eurot või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

§ 28.  Projektitoetuse abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud, mis on mõistlikud, sihtotstarbelised, majanduslikult soodsaimad, üksikasjalikult kirjeldatud ja vajalikud projektitoetuse eesmärgi saavutamiseks ning on tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikliga 63.

  (2) Taastuva energiaallika kasutuselevõtmisega seotud kulud on abikõlblikud üksnes projektitoetuse taotleja omatarbimise ulatuses. Taotleja omatarbimise arvestuse aluseks on:
  1) energiamajanduse korralduse seaduse § 2 punktis 4 nimetatud energiaauditis märgitud energiatarbimine;
  2) elektrienergia tarbimise korral taotleja tarbimiskoha toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaasta elektrienergia tarbimine;
  3) tarbimise aluseks projekteeritud tarbimisvõimsus, kui taotleja tarbimiskohas elektrienergia tarbimine puudub või on elektrienergiat tarbitud alla 12 kalendrikuu.

  (3) Päikese energiaallikast elektrienergiat tootva seadme kasutuselevõtu korral jagatakse taotleja tarbimiskohas kuluva energia kogus ühe tuhandega.

  (4) Abikõlblikud on järgmised taastuvast energiaallikast energia tootmiseks kasutatava seadme kasutuselevõtmisega seotud kulud:
  1) energiatootmisseadme projekteerimise, soetamise ja paigaldamise kulu;
  2) energiasalvestussüsteemi projekteerimise, soetamise ja paigaldamise kulu ning energiatootmisseadme võrguga liitumise tasu.

  (5) Toetatava tegevuse osaks võivad olla järgmised § 26 lõigetes 2–7 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajalikud ettevalmistavad tööd:
  1) taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus;
  2) tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja geodeetiline uurimistöö, hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring ning detailplaneering;
  3) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
  4) energiaauditi tegemine.

  (6) Kui toetatav tegevus on seotud taastuva energiaallika kasutuselevõtuga, tuleb projektitoetuse taotlejal esitada PRIA-le energiaaudit, välja arvatud järgmistel juhtudel:
  1) kui taotlejal on olemas § 28 lõike 2 punktis 2 nimetatud andmed;
  2) kui taotlejal on olemas ehitusprojekt, milles on märgitud rajatava ehitise energia tarbimise andmed, või
  3) kui toetuse abil soetatava, ehitatava või renoveeritava objekti energiatarbimine on eristatav sellise muu objekti energiatarbimisest, mis saab energiat sama liitumispunkti kaudu.

§ 29.  Projektitoetuse mitteabikõlblikud kulud

  Paragrahvi 26 lõigetes 2–7 nimetatud tegevuste elluviimise korral on mitteabikõlblikud järgmised kulud:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 64 lõikes 1 nimetatud kulud;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139 artiklis 13 nimetatud kulud samas artiklis sätestatud tingimusel;
  3) kulu, mis on tehtud enne kohalikule tegevusrühmale taotluse esitamise päeva, välja arvatud ettevalmistava töö kulu;
  4) ettevalmistava töö kulu, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2021 või millega ei kaasne investeeringut sama tegevuse raames;
  5) projekteerimisega seotud kulu ilma investeeringuta sama tegevuse raames;
  6) telekommunikatsioonivõrgu, ühisveevärgi, kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- ja soojusvõrguga liitumise tasu, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud tegevuse elluviimisega;
  7) amortisatsioonikulud ja mitterahalised sissemaksed;
  8) kulud elukohale, välja arvatud majandustegevuse osakaalule vastavas osas, kui elukohta kasutatakse majandustegevuse kohana;
  9) projektitoetuse taotleja ja toetuse saaja tööjõukulu, välja arvatud looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna tegevuste elluviimisel;
  10) projektitoetuse taotleja ja toetuse saaja tavapärane tegevuskulu;
  11) kasutatud asja soetamise kulu ja muuseumieksponaatide ostmise või rentimise kulu;
  12) kalapüügiseaduse tähenduses kalalaeva soetamise või ehitamise kulu ja kalalaeva seadme, sealhulgas mootori soetamise või paigaldamise kulu;
  13) püügivahendi ja hülgepeleti soetamine;
  14) mootorratta, M- või N- kategooria sõiduki soetamise kulu, välja arvatud sellise komplektse N-kategooria sõiduki soetamise kulu, millel on kuni kolm istmekohta ja mille kaubaruum on istmekohtadest eraldatud püsiva vaheseinaga;
  15) sularahamakse, lepingu sõlmimise või kindlustamisega seotud kulu, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  16) juriidilise konsultatsiooni kulu;
  17) raamatupidamisteenuse kulu;
  18) riigilõiv, trahv ja finantskaristus ning vaide ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  19) tollimaks ja erisoodustusmaks;
  20) vesiviljelusega seotud investeeringu kulu;
  21) see osa sellise taastuvast energiaallikast tootmisseadme projekteerimise, soetamise ja paigaldamise kulust, mille puhul tootmisseadme tootmisvõimsus ületab projektitoetuse taotleja tarbimiskoha omatarbimise;
  22) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  23) energiaauditi kulu ilma investeeringuta sama tegevuse raames;
  24) kulu, mis tehakse kalaliigi asustamiseks, sealhulgas eksperimentaalseks asustamiseks;
  25) lautrikoha renoveerimine või parendamine, välja arvatud kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuuna tegevuse puhul, kui projektitoetuse taotlejaks on kohalik omavalitsus või kohaliku omavalitsuse üksus;
  26) toetatava tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatu kulu.

§ 30.  Projektitoetuse maksimaalne suurus ja määr ning toetuse vorm

  (1) Projektitoetuse saaja, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksus ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, võib programmiperioodi jooksul saada projektitoetust kokku kuni 400 000 eurot. Konkurentsiseaduse § 2 tähenduses üksteisega valitseva mõju kaudu seotud isikud, kes tegutsevad samas kalanduspiirkonnas ja samas valdkonnas, ning äriseadustiku § 6 tähenduses kontserni moodustavad isikud loetakse üheks projektitoetuse saajaks.

  (2) Kui määruse alusel antav projektitoetus kvalifitseerub vähese tähtsusega abiks, kohaldatakse komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), komisjoni määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), või komisjoni määrust (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13).

  (3) Kui määruse alusel antav projektitoetus kvalifitseerub komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), alusel antavaks grupierandiga hõlmatud riigiabiks, kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

  (4) Kui määruse alusel antav projektitoetus kvalifitseerub komisjoni määruse (EL) 2022/2472, millega tunnistatakse teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks (ELT L 327, 21.12.2022, lk 1–81), alusel antavaks grupierandiga hõlmatud riigiabiks, kohaldatakse nimetatud määruses ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 10 sätestatut.

  (5) Vee-elusressursside väärindamise ja otseturustamise tegevussuuna tegevuse elluviimisel on projektitoetuse maksimaalne määr:
  1) 80 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis mikroettevõtjat, kes tegelevad väikesemahulise rannapüügiga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139 artikli 2 lõike 2 punkti 14 alapunkti a tähenduses ning kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba;
  2) 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on mikroettevõtja, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139 artikli 2 lõike 2 punkti 14 alapunkti a tähenduses ning kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;
  3) 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on mikroettevõtja, kes tegeleb kutselise kalapüügiga ja kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba, millele on kantud veetavad püügivahendid.

  (6) Sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuuna tegevuse elluviimisel on projektitoetuse maksimaalne määr:
  1) 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud sihtasutus või mittetulundusühing, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi kohaliku omavalitsuse üksusele;
  2) 80 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on mittetulundusühing või sihtasutus, kes vastab § 27 lõike 2 punktis 2 või 3 sätestatud tingimustele;
  3) 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest punktides 1 ja 2 sätestamata juhtudel.

  (7) Majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna tegevuse elluviimisel on projektitoetuse maksimaalne määr 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

  (8) Looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna tegevuse elluviimisel on projektitoetuse maksimaalne määr 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

  (9) Kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuuna tegevuse elluviimisel on projektitoetuse maksimaalne määr 90 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

  (10) Kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuuna tegevuse elluviimisel on projektitoetuse maksimaalne määr:
  1) 90 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on mittetulundusühing või sihtasutus;
  2) 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest punktis 1 sätestamata juhtudel.

  (11) Paragrahvi 28 lõike 4 punktis 1 nimetatud päikeseenergia kasutuselevõtmisega seotud tegevuse elluviimisel on projektitoetuse maksimaalne määr 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, mis on arvestatud lõikes 14 sätestatud ühikuhindade hulka.

  (12) Paragrahvi 26 lõigetes 2–7 nimetatud tegevusi toetatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 1 punktis a sätestatud vormis, välja arvatud selle määruse § 28 lõike 4 punktis 1 ning § 28 lõike 5 punktis 1 sätestatud kulu, mida hüvitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 1 punktis b sätestatud ühikuhinna alusel. Paragrahvi 28 lõike 5 punktis 1 nimetatud kulu hüvitatakse ühikuhinna alusel summas 256 eurot ühe projektitoetuse taotluse kohta.

  (13) Paragrahvi 28 lõike 4 punktis 1 ja § 28 lõike 5 punktis 1 nimetatud kulu ühikuhind on määratud kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 53 lõike 3 punkti a alapunktis ii sätestatud viisil.

  (14) Paragrahvi 28 lõike 4 punktis 1 nimetatud päikeseenergia allikast elektrienergia tootmiseks kasutatava tootmisseadme rajamise kulu ühikuhinnad ühe kilovati kohta on järgmised:
  1) tootmisseade, mille tootmisvõimsus on alla 16 kilovati – 560 eurot;
  2) tootmisseade, mille tootmisvõimsus on vähemalt 16 kilovatti, kuid alla 50 kilovati – 516 eurot;
  3) tootmisseade, mille tootmisvõimsus on vähemalt 50 kilovatti, kuid alla 200 kilovati – 497 eurot;
  4) tootmisseade, mille tootmisvõimsus on vähemalt 200 kilovatti – 475 eurot.

  (15) Toetuse maksimaalse suuruse tegevuste kaupa võib kohalik tegevusrühm ette näha oma EMKVF-i kohaliku arengu strateegias.

§ 31.  Ostumenetlus

  (1) Projektitoetuse taotleja peab toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara mõistliku maksumuse väljaselgitamiseks korraldama ostumenetluse.

  (2) Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsitakse üksteisest sõltumatute pakkujate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust.

  (3) Projektitoetuse taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (4) Hinnapakkumus peab sisaldama projektitoetuse taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (5) Ehitustööde puhul sisaldab hinnapakkumus lisaks lõikes 4 nimetatud andmetele ehitise kohta järgmiseid andmeid:
  1) ehitise nimetus;
  2) ehitise ehitisregistri kood;
  3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
  4) ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise või välisrajatise kulu, aluse- ja vundamendikulu, kandetarindite kulu, fassaadielementide kulu, katusekulu, ruumitarindite kulu, pinnakatte kulu, tehnosüsteemi kulu, ehitusplatsi korralduskulu ja ehitusplatsi üldkulu;
  5) hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.

  (6) PRIA koostab ehitustegevuse maksumuse prognoosi vormi ja ehitustööde kohta hinnapakkumuse vormi ning avaldab need oma veebilehel.

  (7) Projektitoetuse taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga ega omavahel seotud isikutelt tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (8) Ostumenetluse alustamisel enne taotluse esitamist peab arvestama § 26 lõikes 12 sätestatut.

  (9) Projektitoetuse taotleja ei või lõikes 2 sätestatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames tellitavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks. Taotleja võib jaotada toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud.

§ 32.  Ostumenetlus riigihangete registris

  (1) Kui toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurot või sellest suurem, peab projektitoetuse taotleja korraldama ostumenetluse riigihangete registris.

  (2) Kui projektitoetuse taotleja korraldab ostumenetluse pärast taotluse esitamist, koostab ta toetatava tegevuse maksumuse väljaselgitamiseks prognoosi. Prognoosis esitatakse andmed toetatava tegevuse kogumaksumuse ja abikõlblike kulude kohta, mis peavad olema põhjendatud ja üksikasjalikult kirjeldatud, tuginema tegelikele asjaoludele ning olema vajaduse korral tõendatavad.

  (3) Ehitustööde maksumuse prognoos peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) üldandmed ehitise kohta;
  2) andmed ehitise põhikonstruktsiooni materjalide kohta;
  3) ehitise maksumus, milles sisalduvad ehitise või välisrajatise kulu, aluse- ja vundamendikulu, kandetarindite kulu, fassaadielementide kulu, katusekulu, ruumitarindite kulud, pinnakatte kulu, tehnosüsteemi kulu, ehitusplatsi korralduskulu ja ehitusplatsi üldkulu.

  (4) Ostumenetluse korraldamine riigihangete registris peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) ostumenetluse väljakuulutamisel avaldatakse riigihangete registris ostuteade, millest nähtub tellitava töö või teenuse või soetatava vara kirjeldus, tehnilised andmed, majanduslikult soodsaima hinnapakkumuse väljaselgitamiseks hinnapakkumuste hindamise kriteeriumid ja hinnapakkumuste esitamise tähtpäev;
  2) hinnapakkumuste esitamise tähtaeg on vähemalt 15 kalendripäeva;
  3) teade ostumenetluse kohta on avalik;
  4) ostumenetlusega seotud teabevahetus ostumenetluse korraldaja ja pakkuja vahel, sealhulgas ostuteatele ja sellega seotud dokumentidele juurdepääsu võimaldamine ning hinnapakkumuste ja selgituste esitamine, toimub riigihangete registris;
  5) hinnapakkumused võetakse vastu ja avatakse riigihangete registris;
  6) punktis 1 nimetatud tingimusi ei tohi muuta pärast hinnapakkumuste esitamise tähtaega ning parima hinnapakkumuse valimisel ei tohi neist kõrvale kalduda;
  7) PRIA esindajale lisatakse Vabariigi Valitsuse 31. augusti 2017. a määruse nr 137 „Riigihangete registri põhimäärus” § 21 lõike 1 punkti 19 kohane vaatleja roll.

  (5) Hinnapakkumus peab sisaldama projektitoetuse taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning töö, teenuse või vara üksikasjalikku kirjeldust ning käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (6) Ehitustööde puhul sisaldab hinnapakkumus lisaks lõikes 5 nimetatud andmetele ehitise kohta järgmiseid andmeid:
  1) ehitise nimetus;
  2) ehitise ehitisregistri kood;
  3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
  4) ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise või välisrajatise kulu, aluse- ja vundamendikulu, kandetarindi kulu, fassaadielementide kulu, katusekulu, ruumitarindi kulu, pinnakatte kulu, tehnosüsteemi kulu, ehitusplatsi korralduskulu ja ehitusplatsi üldkulu;
  5) hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.

  (7) Projektitoetuse taotleja ei või lõikes 1 sätestatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames tellitavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks. Taotleja võib jaotada toetatava tegevuse raames tellitava töö või teenuse või soetatava vara osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud.

  (8) Ostumenetluse alustamisel enne taotluse esitamist peab arvestama § 26 lõikes 12 sätestatut.

  (9) Lõigetes 1–8 sätestatut ei kohaldata, kui projektitoetuse taotleja on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses, kes peab hanke korraldamisel järgima riigihangete seadust. Kui taotleja korraldab riigihanke pärast taotluse esitamist, teeb ta enne taotluse esitamist turu-uuringu riigihangete seaduse kohaselt.

§ 33.  Projektitoetuse taotluse esitamine

  (1) Paragrahvi 26 lõigetes 2–7 nimetatud tegevuste elluviimiseks esitab projektitoetuse taotleja kohalikule tegevusrühmale PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed ja dokumendid:
  1) taotlus, milles sisalduvad lisas 7 „Projektitoetuse taotluse sisunõuded” sätestatud asjakohased andmed, arvestades tegevussuunda, mille alla taotluses märgitud tegevus kuulub;
  2) toetatava tegevuse eelarve;
  3) pakkumiskutsed koos tehnilise kirjeldusega ja saadud hinnapakkumused ning asjakohased selgitused, kui esitatakse alla kolme hinnapakkumuse;
  4) riigihanke viitenumber, kui riigihange on juba ellu viidud;
  5) ostumenetluse viitenumber, kui projektitoetuse taotleja on ostumenetluse riigihangete registris juba ellu viinud;
  6) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et sellise seadme soetamisel, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, on see ehitis projektitoetuse taotleja valduses asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
  7) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et sellise seadme või vahendi soetamisel, mis paigaldatakse mootorsõidukisse või mida kasutatakse mootorsõidukis, on mootorsõiduk taotleja valduses asjaõiguslikul või võlaõiguslikul alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest;
  8) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa number, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine;
  9) toetatava tegevuse algus- ja lõppkuupäev;
  10) teave selle kohta, et taotleja ei ole saanud ega taotle taotluses sisalduva sama kulu kohta toetust riigieelarvelisest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  11) ehitusprojekti ärakiri, kui toetatavaks tegevuseks on ehitamine ehitusseadustiku tähenduses ja nimetatud ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel nõutud.

  (2) Kui projektitoetust taotletakse sadamate taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuuna tegevuse elluviimiseks, esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 56b lõike 4 või artikli 56c lõike 4 kohane prognoos, kui antav toetus liigitub horisontaalse grupierandina antavaks abiks.

  (3) Kui projektitoetust taotletakse looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna tegevuse elluviimiseks, millel on mõju keskkonnale, sealhulgas kudealade taastamine, esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele järgmiste dokumentide ärakirjad:
  1) avalik-õigusliku ülikooli kalabioloogia või kalanduse teadusalal töötava teaduskraadiga teadustöötaja arvamus;
  2) Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju algatamise vajalikkuse kohta;
  3) Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus, kui tegevus kavandatakse ellu viia maaparandussüsteemi eesvoolu loetelusse kantud jõel või ojal;
  4) maaomaniku luba.

§ 34.  Projektitoetuse taotluse menetlemine kohalikus tegevusrühmas

  (1) Kohalik tegevusrühm kontrollib projektitoetuse taotluse ja toetatava tegevuse vastavust EMKVF-i kohaliku arengu strateegiale.

  (2) Kohalik tegevusrühm võtab vastu talle esitatud projektitoetuse taotluse olenemata selle puudustest. Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki andmeid ja dokumente, mis on vajalikud kalandusturu korraldamise seaduse § 48 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmiseks, nõuab kohalik tegevusrühm vajalike andmete ja dokumentide esitamist.

  (3) Projektitoetuse taotlust, millega on esitatud kõik kalandusturu korraldamise seaduse § 48 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks vajalikud andmed ja dokumendid, hindab hindamiskomisjon asjakohaste hindamiskriteeriumite alusel ning lähtudes projektitoetuse taotluse menetlemise ja hindamise korrast.

  (4) Kohaliku tegevusrühma juhatus kontrollib, kas projektitoetuse taotlused on hinnatud ettenähtud nõuete kohaselt, ning esitab taotluste paremusjärjestusse seadmise ettepaneku üldkoosolekule kinnitamiseks.

  (5) Kohalik tegevusrühm esitab ühingu liikmetele kümme tööpäeva enne selle üldkoosoleku toimumist, kus toimub projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse kinnitamine, hindamistulemuste kokkuvõtte projektide kaupa.

  (6) Kohalik tegevusrühm esitab PRIA-le PRIA e-teenuse keskkonna kaudu kõik temale esitatud projektitoetuse taotlused koos nendele lisatud dokumentidega, sealhulgas kalandusturu korraldamise seaduse § 48 lõike 5 alusel hindamata jäetud taotlused.

  (7) Koos projektitoetuse taotlustega esitab kohalik tegevusrühm PRIA-le PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised dokumendid:
  1) ärakiri üldkoosoleku otsusest, millega võeti vastu ettepanek projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta ning taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluste rahastamise suuruse kohta;
  2) ärakiri üldkoosolekul osalenud liikmete nimekirjast koos osalejate allkirjadega või kui üldkoosolek korraldatakse elektrooniliste vahendite abil, siis üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri, mille digitaalallkirjastavad üldkoosoleku juhataja ja üldkoosoleku protokollija;
  3) paragrahvi 10 lõike 4 punktides 2 ja 6 nimetatud teate ärakiri, millelt on näha selle kohaliku või üleriigilise levikuga ajalehe nimi, milles teade on avaldatud, ning teate ilmumise kuupäev.

  (8) 2027. aastal projektitoetuse taotlemise tähtajal esitatud projektitoetuse taotlused edastab kohalik tegevusrühm PRIA-le 30. juuniks 2027 ja 2029. aastal projektitoetuse taotlemise tähtajal esitatud projektitoetuse taotlused edastab kohalik tegevusrühm PRIA-le 30. märtsiks 2029.

§ 35.  Projektitoetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA kontrollib projektitoetuse taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust projektitoetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 43 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139 artikli 11 lõikest 6.

  (2) Nõuetekohase projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõike 2 punkti 2 alusel.

  (3) Projektitoetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 45 lõigetes 4–6 sätestatud alustel.

  (4) Projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates § 34 lõigetes 6–7 nimetatud dokumentide esitamisest kohaliku tegevusrühma poolt.

§ 36.  Projektitoetuse saaja kohustused ja toetatava tegevuse elluviimise tingimused

  (1) Projektitoetuse saaja on kohustatud:
  1) viima ellu toetatava tegevuse, sealhulgas esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid toetuse määramise otsuses nimetatud tähtpäevaks, ent hiljemalt kahe aasta pärast arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) täitma § 27 lõikes 8 sätestatud nõudeid;
  3) kasutama toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara ettenähtud tingimustel, sealhulgas tagama toetatava tegevuse elluviimise tulemusena soetatud, ehitatud või renoveeritud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 65 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul;
  4) määruses sätestatud juhul esitama teabe toetuse saamise ja kasutamise kohta ning aruanded ettenähtud tähtaja jooksul;
  5) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  6) võimaldama teha auditit, teostada järelevalvet või teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
  7) esitama auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  8) näitama, et tegemist on EMKVF-i toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks regionaalministri 24. juuli 2023. a määruses nr 45 „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi;
  9) teavitama taotluse rahuldamise otsuse teinud asutust taotluses esitatud või tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule;
  10) tagama PRIA-le riigihangete registris juurdepääsu hankele või ostumenetlusele.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatud kohustustele peavad projektitoetuse saajal olema täidetud järgmised toetuse abil ehitatud, renoveeritud või soetatud vara sihipäraseks kasutamiseks vajalikud eeldused:
  1) hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajaks on ehitusluba või ehitusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt;
  2) hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks on ehitise kasutusluba või kasutusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt;
  3) hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks on antud tegevusluba või esitatud majandustegevusteade.

  (3) Kui projektitoetust antakse sadama taristu parendamise ja pakutavate teenuste mitmekesistamise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest, avalikustab projektitoetuse saaja hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks kalasadama kasutamise tingimused, sealhulgas sadama kasutamise hinnakirja ning sadamapidaja kontaktandmed sadama territooriumile sisenemisel maismaalt ja sadama veebilehel. Sadamapidaja kehtestab isikutele sadama kasutamise tingimused võrdsetel alustel.

  (4) Projektitoetuse saaja ei tohi projektitoetuse abil soetatud või ehitatud laeva, sealhulgas väikelaeva ja laeva seadmeid, kasutada kutseliseks kalapüügiks.

  (5) Toetatav tegevus viiakse ellu selles kalanduspiirkonnas, mille kohalikule tegevusrühmale projektitoetuse taotlus esitati, või väljaspool seda kalanduspiirkonda, kui toetatav tegevus panustab selle kalanduspiirkonna EMKVF-i kohaliku arengu strateegiasse.

  (6) Kui projektitoetust antakse kalandus- ja merendustraditsioonide edendamise tegevussuuna tegevuse elluviimise eest, peab toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara olema avalikkusele tasuta kasutamiseks kättesaadav vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest, välja arvatud tasulise meelelahutusürituse puhul.

  (7) Kalurite teadmiste ja oskuste edendamise tegevussuuna tegevuse elluviimise korral toetatakse koolitust, mille on läbi viinud täienduskoolitusasutuse pidaja täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.

  (8) Looduskeskkonna tingimuste parendamise tegevussuuna raames ei toetata kudealade parendamist riikliku tähtsusega kudealal.

  (9) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi või PRIA nõudmisel esitab projektitoetuse saaja toetuse saamise ja kasutamise kohta lisateabe, mis on vajalik Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud kohustuse täitmiseks.

8. peatükk Toetatava tegevuse rahastamine enne kulude tegemist 

§ 37.  Projektitoetuse saaja toetatava tegevuse rahastamine enne kulude tegemist

  (1) Paragrahvi 26 lõigetes 2–7 nimetatud tegevuse elluviimist võib kalandusturu korraldamise seaduse § 54 kohaselt rahastada riigieelarvelistest vahenditest enne töö või teenuse tellimise või vara soetamise eest tasumist, kui projektitoetuse saaja on piisavalt usaldusväärne, töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning projektitoetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa.

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamiseks esitab projektitoetuse saaja PRIA-le PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab andmeid kavandatavate kulude kohta.

  (3) PRIA teeb projektitoetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

  (4) Projektitoetuse saaja peab tasuma kulude eest, mida rahastati enne kulude tegemist, ning esitama seda tõendavad dokumendid koos maksetaotlusega PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha laekumisest.

§ 38.  Kohaliku tegevusrühma toetuse saaja toetatava tegevuse rahastamine enne kulude tegemist

  (1) Paragrahvi 19 lõikes 2 nimetatud tegevuse elluviimist võib kalandusturu korraldamise seaduse § 54 lõike 1 kohaselt rahastada riigieelarvelistest vahenditest enne töö või teenuse tellimise või vara soetamise eest tasumist aastatel 2023–2027 kokku kuni 40 000 euro ulatuses.

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamiseks esitab kohalik tegevusrühm PRIA-le PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab andmeid kavandatavate kulude kohta.

  (3) Kohaliku tegevusrühma toetus makstakse välja enne kulude tegemist, kui Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on kinnitanud §-s 5 nimetatud EMKVF-i kohaliku arengu strateegia ning PRIA on määranud kohalikule tegevusrühmale kohaliku tegevusrühma toetuse.

  (4) PRIA teeb otsuse rahastada kohaliku tegevusrühma toetatava tegevuse elluviimist enne kulude tegemist 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

  (5) Kalandusturu korraldamise seaduse § 54 lõike 6 alusel tasaarveldatakse kohalikule tegevusrühmale enne kulude tegemist makstav toetuse summa 40 protsendi ulatuses § 22 lõike 4 või 5 alusel kohalikule tegevusrühmale makstavast summast.

9. peatükk Toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 39.  Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse maksetaotlus esitatakse elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu koos § 6 lõikes 1 nimetatud taotlusega, märkides summa, mille maksmist taotletakse. EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetus makstakse välja, kui kohalik tegevusrühm vastab kalandusturu korraldamise seaduse § 47 lõikes 2 sätestatud tingimustele ja täidab selle määruse §-des 3 ja 4 sätestatud nõudeid ning on esitanud PRIA-le §-s 5 sätestatud nõuetele vastava EMKVF-i kohaliku arengu strateegia. Toetus makstakse välja § 14 lõikes 1 sätestatud ühikuhinna alusel.

  (2) Kohaliku tegevusrühma toetus makstakse välja, kui kohalik tegevusrühm esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse, kus märgib ära summa, mille maksmist ta taotleb. Kahe maksetaotluse vahele peab jääma vähemalt üks kuu.

  (3) PRIA peab kogukonna juhitud kohaliku arengu toetamiseks ettenähtud vahendite kohta arvestust kohaliku tegevusrühma ja tegevussuundade kaupa.

  (4) Projektitoetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ning tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (5) Projektitoetuse saaja peab olema tehtud töö ja osutatud teenuse ning soetatud vara, mille kulude hüvitamiseks ta taotleb toetuse maksmist, vastu võtnud ja selle eest tasunud. Juhul kui toetuse saaja on taotlenud tegevuse rahastamist § 37 alusel enne kulude tegemist, peab olema tasutud vähemalt omafinantseeringuga võrdne osa.

  (6) Projektitoetuse kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (7) Paragrahvi 28 lõike 4 punktides 1 ja 2 nimetatud kulu hüvitamise taotlemisel esitatakse koos maksetaotlusega elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus.

  (8) Paragrahvi 28 lõikes 5 nimetatud ettevalmistavad tööd peavad olema lõpetatud enne projektitoetuse taotluse esitamist.

  (9) Projektitoetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu lisas 8 „Projektitoetuse saaja maksetaotluse sisunõuded” nimetatud andmeid sisaldava maksetaotluse ning kui see on asjakohane, siis järgmiste dokumentide ärakirjad:
  1) asjakohane tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, müügileping, rendi- või üürileping, kapitalirendileping;
  2) kulu tegemist tõendav dokument, sealhulgas maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  3) tehtud töö, osutatud teenuse või soetatud vara vastuvõtmist tõendav dokument;
  4) hanke korraldamist tõendavad dokumendid või riigihanke number, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse tähenduses;
  5) ostumenetluse korraldamist tõendavad dokumendid või ostumenetluse viitenumber, kui toetuse saaja pidi § 32 lõike 1 kohaselt ostumenetluse korraldama;
  6) palgaleht, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvestatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstav netotöötasu;
  7) lähetuskorraldus ja lähetuskulude aruanne koos kulu tõendavate dokumentidega ja päevaraha arvestusega ning lähetuskulude väljamaksmist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  8) koolitusel, seminaril, konverentsil või muul üritusel osalemist tõendav dokument, näiteks diplom, tunnistus, osalejate nimekiri ja ürituse päevakava;
  9) seminari, koolituse, õppereisi ja teabepäeva korraldamise korral teabepäeva päevakava ja osalejate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ja nende allkirjad;
  10) sõiduki kasutamise õigust tõendav registreerimistunnistus või volikiri;
  11) sõidupäevik, mis sisaldab sõidukit kasutava isiku ees- ja perekonnanime, sõiduauto riikliku registreerimisnumbri andmeid, sõiduauto odomeetri alg- ja lõppnäitu ning tehtud sõidu kuupäeva ja sõidu eesmärki;
  12) sõidukulu tõendav pardakaart või sõidupilet;
  13) foto, video või muu tõend messil või näitusel eksponendina osalemise kohta;
  14) foto, video või muu tõend avaldatud teabe või reklaammaterjali kohta;
  15) mereprügi, sealhulgas hüljatud püügivahendite kogumisega seotud tegevuste korral kogutud prügi üleandmist tõendav dokument.

  (10) Kui tegevuse elluviimist on § 37 või 38 alusel rahastatud enne töö või teenuse tellimise või vara soetamise eest tasumist, esitab toetuse saaja maksetaotluses sellekohase teabe.

  (11) PRIA teeb EMKVF-i kohaliku arengu strateegia koostamise toetuse ja projektitoetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates vastavalt kas lõikes 1 või 9 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest. Kohaliku tegevusrühma toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse teeb PRIA viie tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamisest.

§ 40.  Rakendussäte

  Kui EMKVF-i kohaliku arengu strateegia kinnitatakse 2023. aastal ja kohalik tegevusrühm soovib välja kuulutada taotlusvooru samal aastal või 2024. aastal või kui EMKVF-i kohaliku arengu strateegia kinnitatakse 2024. aastal ja kohalik tegevusrühm soovib välja kuulutada taotlusvooru samal aastal, esitatakse § 9 lõikes 6 nimetatud andmed ja lõikes 7 nõutud dokumendid kümme tööpäeva enne taotlusvooru algust.

Madis Kallas
Minister

Marko Gorban
Kantsler

Lisa 1 Meetme rakendamise piirkonnad

Lisa 2 Kalanduspiirkonna eelarvevahendite piirmäärad 2023–2027

Lisa 3 Nõuded EMKVF-i kohaliku arengu strateegiale

Lisa 4 Projektitoetuse taotluse menetlemise ja hindamise korra nõuded

Lisa 5 EMKVF-i kohaliku arengu strateegia hindamise kriteeriumid

Lisa 6 PRIA kogutavad meetme tulemuslikkuse näitajad

Lisa 7 Projektitoetuse taotluse sisunõuded

Lisa 8 Projektitoetuse saaja maksetaotluse sisunõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json