Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 2008. aasta 9. mai määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Eesti Panga president
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2010, 2

Eesti Panga presidendi 2008. aasta 9. mai määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 15.11.2010 nr 18

Määrus kehtestatakse „Eesti Panga seaduse” § 2 lõike 1 ja § 14 punkti 3 ning „Krediidiasutuste seaduse” § 87 lõike 2 alusel.

§ 1. Eesti Panga presidendi 2008. aasta 9. mai määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” (RTL 2008, 38, 548; 2009, 86, 1253) lisa „TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused” (edaspidi ka lisa) artiklis 1 – Mõisted tehakse järgmised muudatused:

1) mõiste „adresseeritav panga tunnuskoodi omanik või adresseeritav BICi omanik (addressable BIC holder)” asendatakse järgmisega:

adresseeritav ettevõtte tunnuskoodi omanik või adresseeritav BICi omanik (addressable BIC holder) – üksus: a) kellel on ettevõtte tunnuskood (BIC); b) keda ei tunnustata kaudse osalejana; ja c) kes on otseosaleja korrespondent või klient, või otseosaleja või kaudse osaleja filiaal, ja kes võib esitada maksejuhiseid ja saada makseid TARGET2 osasüsteemist otseosaleja kaudu;”;

2) mõiste „avaliku sektori asutus (public sector body)” asendatakse järgmisega:

avaliku sektori asutus (public sector body) – nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 3603/93 asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 osutatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta artiklis 3 määratletud avalikku sektorisse kuuluv üksus;”;

3) mõiste „krediidiasutus – (credit institution)” asendatakse järgmisega:

krediidiasutus (credit institution) – kas: a) krediidiasutus krediidiasutuste seaduse § 3 lõike 1 tähenduses, kelle üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus; või b) muu krediidiasutus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 123 lõike 2 tähenduses, mille järelevalve toimub pädeva ametiasutuse poolt teostatava järelevalvega võrreldava standardi alusel;”;

4) mõiste „panga tunnuskood või BIC (Bank Identifier Code, BIC)” asendatakse järgmisega:

ettevõtte tunnuskood või BIC (Business Identifier Code, BIC) – ISO standardiga nr 9362 määratletud kood;”;

5) pärast mõistet „investeerimisühing (investment firm)” lisatakse mõiste:

kasutaja üksikasjalik funktsionaalne kirjeldus (User detailed functional specifications, UDFS) – UDFSi uusim versioon ehk tehniline dokumentatsioon, mis üksikasjalikult määratleb osaleja ja TARGET2 vahelise suhtlemise”.

§ 2. Lisa artiklit 4 – Juurdepääsutingimused muudetakse järgmiselt:

1) lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järgmistel üksustel on otseosaluse õigus TARGET2-Eestis:
a) EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul, kui nad tegutsevad EMPs asutatud filiaali kaudu;
b) krediidiasutused, mis ei ole asutatud EMPs, kui nad tegutsevad EMPs asutatud filiaali kaudu; ja
c) ELi liikmesriikide keskpangad ja EKP,
eeldusel, et Euroopa Liidu Nõukogu või liikmesriigid ei kohalda punktides a ja b viidatud üksuste suhtes vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 65 lõike 1 punktile b, artiklile 75 või artiklile 215 kehtestatud piiranguid, mille rakendamine ei ole Eesti Panga poolt pärast EKP informeerimist antud hinnangul kooskõlas TARGET2 sujuva toimimisega.”;

2) lõike 2 punktis e asendatakse sõnad „Euroopa Ühendus”, „Euroopa Ühenduse” ja „ühendus” sõnaga „liit” vastavas käändes.

§ 3. Lisa artikli 32 – Tõendid lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Eesti Pank peab täielikku arvestust osalejate esitatud maksejuhiste ja laekunud maksete kohta vähemalt kümme aastat alates selliste maksejuhiste esitamise või maksete laekumise hetkest; igal juhul peetakse asjaomast täielikku arvestust minimaalselt viis aastat iga TARGET2 osaleja kohta, kes on Euroopa Liidu Nõukogu ja liikmesriikide kehtestatud piirangute kohaselt pideva jälgimise all, erinõuete puhul veelgi kauem.”

§ 4. Lisa artikli 38 – Konfidentsiaalsus lõikes 2 asendatakse sõna „ühenduse” sõnaga „liidu”.

§ 5. Lisa artikli 39 – Andmekaitse, rahapesu tõkestamine ja seonduvad küsimused lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eeldatakse, et osalejad teavad ja järgivad kõiki oma kohustusi, mis tulenevad andmekaitset, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tuumaenergiaalast tegevust või tuumarelva kandevahendite väljatöötamist reguleerivatest õigusaktidest, eelkõige rakendades asjakohaseid meetmeid seoses nende maksemooduli kontodel debiteeritavate ja krediteeritavate summadega. Osalejad peavad tutvuma võrguteenuse osutaja andmekogumispõhimõtetega enne võrguteenuse osutajaga lepingulise suhte sõlmimist.”

§ 6. Lisa artikli 40 – Teated lõikes 1 asendatakse mõiste „SWIFT” mõistega „BIC”.

§ 7. Lisa artikli 44 – Kohaldatav õigus, kohtualluvus ja täitmise koht lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ilma et see piiraks Euroopa Liidu Kohtu pädevust, kuulub kõigi lõikes 1 nimetatud suhtest tulenevate vaidluste lahendamine Eesti kohtute ainupädevusse.”

§ 8. Lisa I liite „Maksejuhiste töötlemise tehniline kirjeldus” punkti 2 „Maksesõnumite liigid” alapunkti 1 tabeli kolm viimast rida sõnastatakse järgmiselt:

MT 900

Valikuline

Debiteerimise kinnitus / krediidiliini muutus

MT 910

Valikuline

Krediteerimise kinnitus / krediidiliini muutus

MT 940/950

Valikuline

Kontoväljavõte

§ 9. Lisa V liite „Töökorralduse ajakava” punkti 3 tabeli viimane rida sõnastatakse järgmiselt:

1.00–7.00

Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult juhul, kui kasutatakse kõrvalsüsteemi arvelduskorda nr 6)

§ 10. Eesti Panga presidendi 2008. aasta 9. mai määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” lisa „TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused” nimetatakse määruse lisaks 1 ning määrust täiendatakse lisaga 2 „Internetipõhiseks juurdepääsuks vajalikud täiendused ja muudatused TARGET2-Eestis osalemise ühtsetes tingimustes” (lisatud).

§ 11. Määrus jõustub 22. novembril 2010. a.

Andres Lipstok
President

Lisa Internetipõhiseks juurdepääsuks vajalikud täiendused ja muudatused TARGET2-Eestis osalemise ühtsetes tingimustes

/otsingu_soovitused.json