Teksti suurus:

Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2019, 1

Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” muutmine

Vastu võetud 12.11.2019 nr 37

Määrus kehtestatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel.

§ 1. Siseministri 15. veebruari 2011. aasta määruses nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 71 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Demineerimiskeskusesse teenistusse asuval päästeametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja ta peab omandama demineerija EOD1 kutsestandardile vastava kvalifikatsiooni ühe aasta jooksul alates teenistusse võtmise päevast.

(2) Demineerimiskeskuse pommigrupi päästepeaspetsialistil ja päästepealikul peab olema kõrgharidus ja demineerija EOD3 kutsestandardile vastav kvalifikatsioon.

(3) Demineerimiskeskuse pommigrupi päästejuhtivpeaspetsialistil peab olema kõrgharidus ja demineerimisinstruktori kutsestandardile vastav kvalifikatsioon.

(4) Demineerimiskeskuse päästepealikul ja päästepeaspetsialistil peab olema kõrgharidus ja päästevanemspetsialistil peab olema keskharidus.“;

2) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Meespäästeteenistuja, kelle ametikohustuste hulka kuulub päästetöö tegemine, peab sooritama füüsilised katsed vähemalt järgmiste tulemustega:

Katse liik

 

18–29-aastased

30–39-aastased

40–49-aastased

Üle 50-aastased

2700 meetri jooks

aeg minutites

14.00

14.30

15.00

15.30

3000 meetri sõudmine ergomeetril

13.00

13.30

14.00

14.30

Istesse tõus

kordade arv kahe minuti jooksul

40

34

28

22

45 kg kangiga kükkimine

31

27

23

19

45 kg kangiga rinnalt surumine

26

23

20

17

(2) Meespäästeteenistuja, kelle ametikohustuste hulka kuulub demineerimistöö tegemine, peab sooritama füüsilised katsed vähemalt järgmiste tulemustega:

Katse liik

 

18–29-aastased

30–39-aastased

40–49-aastased

Üle 50-aastased

2700 meetri jooks

aeg minutites

14.30

15.00

15.30

16.00

3000 meetri sõudmine ergomeetril

13.30

14.00

14.30

15.00

Istesse tõus

kordade arv kahe minuti jooksul

40

34

28

22

45 kg kangiga kükkimine

27

23

19

15

Toenglamangus kätekõverdused

25

20

15

10

(3) Naispäästeteenistuja, kelle ametikohustuste hulka kuulub päästetöö tegemine, peab sooritama füüsilised katsed vähemalt järgmiste tulemustega:

Katse liik

2700 meetri jooks

3000 meetri sõudmine ergomeetril

Istesse tõus

Kangiga kükkimine

Toenglamangus kätekõverdused

aeg minutites

kordade arv kahe minuti jooksul

Kõik vanused

15.30

14.30

22

19

17

(4) Naispäästeteenistuja, kelle ametikohustuste hulka kuulub demineerimistöö tegemine, peab sooritama füüsilised katsed vähemalt järgmiste tulemustega:

Katse liik

2700 meetri jooks

3000 meetri sõudmine ergomeetril

Istesse tõus

Kangiga kükkimine

Toenglamangus kätekõverdused

 

aeg minutites

kordade arv kahe minuti jooksul

Kõik vanused

16.00

15.00

22

15

10

(5) Naispäästeteenistuja kasutab kükkimisel kangi, mille raskus on vähemalt pool tema keharaskusest, kuid mitte raskem kui 45 kg.

(6) Enne teenistusse asumist sooritab päästeteenistuja, kelle ametikohustuste hulka kuulub pääste- või demineerimistöö tegemine, füüsilised katsed käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud tulemuste järgi, mis on ette nähtud 50-aastastele ja vanematele meestele.

(7) Enne teenistusse asumist peab päästeteenistuja, kelle ametikohustuste hulka kuulub päästetöö tegemine, peale lõikes 1 või 3 sätestatud füüsiliste katsete sooritamise ujuma järjest 200 meetrit.“;

3) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kehalise ettevalmistuse nõuete täitmist kontrollitakse vähemalt üks kord kalendriaastas päästeasutuse juhi käskkirjaga kehtestatud korras. 

(2) Füüsilised katsed korraldatakse meespäästeteenistujatele neljas vanuserühmas ja naispäästeteenistujatele ühes vanuserühmas järgmiselt:

1) 18–29-aastased mehed;
2) 30–39-aastased mehed;
3) 40–49-aastased mehed;
4) 50-aastased ja vanemad mehed;
5) kõik naised.

(3) Füüsilised katsed sooritatakse vähemalt kahe hindaja juuresolekul ja arvestatakse iga spordialaga seotud ohutusnõudeid.

(4) Füüsiliste katsete toimumisajast informeeritakse päästeteenistujat ette vähemalt neli päeva.

(5) Päästeteenistuja peab saama §-s 9 sätestatud tulemused kõigilt neljalt alalt, seejuures võib 2700 meetri jooksu asendada 3000 meetri sõudmisega ergomeetril.“;

4) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Füüsilisi katseid võib sooritada tervisekontrolli läbinud päästeteenistuja, kellel on kehtivad füüsiliste katsete tulemused, välja arvatud teenistusse asujad ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud teenistujad.

(2) Kui füüsiliste katsete sooritamine ebaõnnestus, sooritab päästeteenistuja korduskatse hiljemalt 120 päeva jooksul alates katse ebaõnnestunud sooritamise päevast, kuid mitte hiljem päästeasutuse juhi käskkirjaga määratud ajast.

(3) Teenistuja, kes ei saanud füüsiliste katsete sooritamise perioodil haiguse või teenistuskohustuste tõttu neil osaleda, sooritab füüsilised katsed 120 päeva jooksul tervenemisest või teenistusest tuleneva põhjuse möödumisest arvates.“;

5) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 13 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõna „, demineerimistöid“;

7) paragrahvi 13 lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõna „tuukritöid“ sõnadega „või teevad demineerimistöid“;

8) paragrahvi 131 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse number „II“ numbriga „IV“;

9) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nõuded I grupi päästeteenistuja nägemisele:
1) lubatud ei ole horisontaalse nägemisvälja ahenemine alla 120 kraadi või horisontaalse nägemisvälja ahenemine alla 140 kraadi, kui esinevad kaasuvalt ka teised vaatevälja häired;
2) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis ei ole lubatud monokulaarne- ehk ühesilmanägemine;
3) eelnevas tervisekontrollis ei ole lubatud punase ja rohelise värvuse häire;
4) perioodilises tervisekontrollis on värvusnägemise häire suhteline vastunäidustus ja teenistuja sobivust hinnatakse individuaalselt;
5) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis ei ole lubatud diploopia ehk kahelinägemine;
6) eelnevas tervisekontrollis ei ole lubatud glaukoom, katarakt, retinopaatiad, kanapimedus;
7) perioodilises tervisekontrollis on glaukoom, katarakt, diabeetiline retinopaatia suhtelised vastunäidustused;
8) refraktiivsest silmakirurgiast peab olema möödas vähemalt 6 kuud;
9) lubatud on kanda kontaktläätsesid ja prille;
10) lubatud on lähinägemise nägemisteravus eelnevas tervisekontrollis lugemisel binokulaarselt 30 cm kauguselt korrigeeritult vähemalt 0,8 ja korrigeerimata vähemalt 0,2, ning perioodilises tervisekontrollis lugemisel binokulaarselt 30 cm kauguselt korrigeeritult vähemalt 0,8;
11) kaugnägemise nägemisteravus peab olema eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis korrigeeritult binokulaarselt vähemalt 0,7 ning korrigeeritult halvemini nägev silm vähemalt 0,5.“;

10) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Nõuded kuulmisele:
1) enne teenistusse asumist tehtavas tervisekontrollis peab kuulmine ilma kuulmise abivahendita olema halvemini kuulvas kõrvas vähemalt 25 dB (0–25dB) sagedustel 500, 1000, 2000 ja 3000 Hz;
2) perioodilises tervisekontrollis on nõutav kuulmine ilma kuulmise abivahendita paremini kuulvas kõrvas vähemalt 40dB (0–40 dB) sagedustel 500, 1000, 2000 ja 3000 Hz ning halvemini kuulvas vähemalt 60 dB (0–60 dB) sagedustel 500, 1000, 2000 ja 3000 Hz;

11) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kuulmisnõuetele mittevastavuse korral on kaalutlusotsuse tegemisel vaja arvestada teenistuja ülesandeid, vahetu juhi antud hinnangut tööülesannete täitmise kohta ning kuulmiskahjustuse iseloomu ja võimalikku progresseerumist.“;

12) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) II grupi päästeteenistujate terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:
1) vahetustega töö ning öötöö, mis häirib organismi tavapärast ööpäevast füsioloogilist rütmi;
2) võimalik kokkupuude põlemisgaaside ja suitsuga ning õnnetustes, sealhulgas tulekahjus, vabanevate keemiliste ainetega;
3) müra;
4) võimalik kokkupuude bioloogiliste ohuteguritega;
5) kõrgenenud vaimse pinge ja ohu olukord;
6) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine;
7) sundasendid ja koormus luu-lihaskonnale; 
8) nägemiselundkonna pinge.

(2) Nõuded nägemisele:
1) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis peab lubatud nägemisteravus lugemisel ehk lähinägevus binokulaarselt 30 cm kauguselt olema korrigeeritult vähemalt 0,8;
2) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis peab korrigeeritud nägemisteravus binokulaarselt olema vähemalt 0,7. Korrigeeritult peab halvemini nägeva silma nägemisteravus olema vähemalt 0,5;
3) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis ei ole lubatud monokulaarne nägemine;
4) eelnevas tervisekontrollis ei ole lubatud punase ja rohelise värvuse häire;
5) perioodilises tervisekontrollis on värvusnägemise häire suhteline vastunäidustus ning teenistuja sobivust hinnatakse individuaalselt;
6) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis ei ole lubatud diploopia ehk kahelinägemine;
7) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis ei ole lubatud defekt tsentraalses vaateväljas 30 kraadi ulatuses ega horisontaalse nägemisvälja ahenemine alla 120 kraadi või horisontaalse nägemisvälja ahenemine alla 140 kraadi, kui esinevad kaasuvalt ka teised vaatevälja häired. 

(3) Nõuded kuulmisele:
1) eelnevas tervisekontrollis peab kuulmine ilma kuulmise abivahendita mõlemas kõrvas  olema vähemalt 40dB (0–40 dB) sagedustel 500, 1000, 2000 ja 3000 Hz;
2) perioodilises tervisekontrollis on nõutav kuulmine vajadusel kuulmise abivahendiga mõlemas kõrvas mitte halvem kui 40dB (0–40 dB) sagedustel 500, 1000, 2000 ja 3000 Hz.

(4) Nõuded kõnele:
1) eelnevas tervisekontrollis ei ole lubatud sidevahendite kasutamist takistav kõnehäire;
2) perioodilises tervisekontrollis hinnatakse sidevahendite kasutamist takistavat kõnehäiret lähtudes tööülesannetest individuaalselt.

(5) Nõuded hingamisfunktsioonile:
1) eelnevas tervisekontrollis ei ole lubatud obstruktiivsed kopsuhaigused, mille korral on spiromeetrilisel uuringul FEV1/FVC suhe alla 70 protsendi eeldatavast normist (alla 0,7). Kui perioodilises tervisekontrollis on spiromeetrilisel uuringul FEV1/FVC suhe alla 70 protsenti või alla selle, on lähtudes tööülesannetest vaja hinnata tööle sobivust individuaalselt; 
2) eelnevas tervisekontrollis ei ole lubatud restriktiivsed kopsuhaigused, mille korral on spiromeetrilisel uuringul VC ehk vitallkapatsiteet alla 70 protsendi eeldatavast normist. Kui perioodilises tervisekontrollis on spiromeetrilisel uuringul VC ehk vitallkapatsiteet 70 protsenti või alla selle, on lähtudes tööülesannetest vaja hinnata tööle sobivust individuaalselt.

(6) Nõuded vaimsele tervisele:
1) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis ei ole lubatud psüühilised seisundid, millega kaasnevad väljendunud kognitiivsed või füsioloogiliste funktsioonide häired;
2) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis ei ole lubatud sõltuvus narkootilistest, psühhotroopsetest ja psühhoaktiivsetest ainetest, välja arvatud nikotiin, või nende ainete kuritarvitamine.“;

13) paragrahvi 17 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–12 järgmises sõnastuses:

„(1) Päästeteenistuja, kes teeb või õpib tuukritöid, terviseseisund peab vastama Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2003. aasta määrusega nr 290 „Tuukrite tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli terviseuuringute loetelu, maht ja sagedus ning tervisetõendi väljastamise kord” kehtestatud nõuetele.

(2) Päästeteenistuja, kes teeb või õpib tuukritöid ja kelle terviseseisund vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud määrusele, ei pea eraldi läbima IV grupi demineerimistöid tegeva päästeteenistuja tervisekontrolli, kui on täidetud järgmised kriteeriumid:
1) koormustestil on koormustaluvus vähemalt 10 METi;
2) silmakontrollis on nägemisteravus lähedale ehk lugemisel binokulaarselt 30 cm kauguselt korrigeeritult vähemalt 0,8 ja korrigeerimata vähemalt 0,2;
3) anamneesis ei ole rasket või raviga korrigeerimata uneapnoed. Raviga korrigeeritud uneapnoe korral peab olema konsulteeritud spetsialistiga ja tervisekontrolli tuleb teha igal aastal;
4) kui anamneesis on epilepsia, peab viimasest epileptilisest hoost olema möödas vähemalt kümme aastat ilma antiepileptilise ravita.

(3) IV grupi demineerimistööd tegeva päästeteenistuja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:
1) vahetustega töö ning öötöö, mis häirib organismi tavapärast ööpäevast füsioloogilist rütmi;
2) võimalik kokkupuude keemiliste ainetega;
3) müra;
4) kõrgenenud vaimse pinge ja ohu olukord;
5) bioloogiliste ohuteguritega kokkupuuteoht;
6) sundasendid ja koormus luu-lihaskonnale.

(4) Nõuded nägemisele:
1) eelnevas tervisekontrollis peab nägemisteravus lugemisel binokulaarselt 30 cm kauguselt korrigeeritult olema vähemalt 0,8 ja korrigeerimata vähemalt 0,2;
2) perioodilises tervisekontrollis peab nägemisteravus lugemisel binokulaarselt 30 cm kauguselt korrigeeritult olema vähemalt 0,8;
3) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis peab nägemisteravus olema korrigeerimata või korrigeeritult vähemalt 0,8 paremini nägeva silmaga ja vähemalt 0,6 halvemini nägeva silmaga, hinnatuna standardtestiga (näiteks Snelleni tabel) 6 meetri kauguselt. Korrigeerivate nägemisvahendite optiline tugevus ei tohi ületada pluss või miinus kaheksat dioptrit. Isik peab nägemisteravuse korrigeerimist hästi taluma. Refraktiivsest silmakirurgiast peab olema möödas vähemalt 6 kuud;
4) lubatud ei ole värvitaju häired, kui teenistuja teeb lõhketöid;
5) lubatud ei ole oluline defekt tsentraalses vaateväljas 30 kraadi ulatuses ega horisontaalse nägemisvälja ahenemine alla 120 kraadi või horisontaalse nägemisvälja ahenemine alla 140 kraadi, kui kaasub ka teisi vaatevälja häired;
6) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis ei ole lubatud diploopia ehk kahelinägemine;
7) hämaras nägemise häired, hämaras nägemine ja adaptatsioon pimestamise suhtes peavad olema normaalsed, kui teenistuja teeb lõhketöid ja peab vastama alarmsõidukijuhi tervisenõuetele.

(5) Nõuded kuulmisele:
1) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis peab kuulmine halvemini kuulvas kõrvas olema vähemalt 30 dB sagedustel 500–3000 Hz ja vähemalt 60 dB sagedustel 4000–8000 Hz;
2) kuulmise abivahendiga peab kuulmine mõlemas kõrvas sagedustel 500–6000 Hz olema vähemalt 30dB;
3) lubatud ei ole Meniere`i tõbi ja pearinglusega kulgevad seisundid.

(6) Nõuded südamefunktsioonile:
1) lubatud ei ole sünkoobiga tüsistunud bradükardia või muud seisundid, mis põhjustavad korduvaid sünkoope;
2) lubatud ei ole arütmiad, mida ei saa ravimitega kontrollida või põhjustavad hemodünaamika häireid;
3) lubatud ei ole III astme südamepuudulikkus.

(7) Nõuded veresoonkonnale:
1) lubatud ei ole ravile allumatu või ravimata vererõhuhaigus;
2) lubatud ei ole aordi või aju aneurüsm;
3) lubatud ei ole karotiidarterite stenoos rohkem kui 50 protsendi ulatuses verevoolu takistusega;
4) lubatud ei ole perifeersed veresoonkonna haigused, mis põhjustavad funktsioonihäireid või raskeid tundlikkuse häireid.

(8) Nõuded hingamisfunktsioonile:
1) lubatud ei ole hingamiselundite seisundid, mille puhul on spirograafial FVC või FEV1 alla 70 protsendi eeldatavast normist;
2) lubatud ei ole raske uneapnoe, mida ei ole raviga korrigeeritud, kui teenistuja peab vastama alarmsõidukijuhi tervisenõuetele. Raviga korrigeeritud uneapnoe korral peab olema konsulteeritud spetsialistiga ja tervisekontrolli tuleb teha igal aastal.

(9) Nõuded luu ja lihaskonnale:
1) lubatud ei ole pöidla keskmise või proksimaalse lüli, käe, küünarvarre, õlavarre kaasasündinud puudumine või amputatsioon ega käe haardefunktsiooni puudulikkus;
2) lubatud ei ole rasked liigeste jäikusega kulgevad seisundid;
3) lubatud ei ole jalalaba ega jala kaasasündinud puudumine või amputatsioon;
4) lubatud ei ole korduvad õlaliigese luksatsioonid;
5) lubatud ei ole õlaliigese endoprotees.

(10) Nõuded närvisüsteemile:
1) lubatud ei ole epilepsia, kui hooge on olnud viimase kümne aasta jooksul. Kui anamneesis esineb epilepsia, peab olema  viimasest epileptilisest hoost  möödas vähemalt kümme aastat ilma antiepileptilise ravita;
2) lubatud ei ole neuroloogilised progresseeruva kuluga haigused, millele kaasuvad kognitiivne, tasakaalu või neuromuskulaarne kahjustus, kaasa arvatud jäsemete rahu- või tegevustreemor, koordinatsioonihäired;
3) lubatud ei ole ajukahjustus, millele kaasuvad kognitiivne, tasakaalu või neuromuskulaarne kahjustus;
4) lubatud ei ole äkki tekkida võiva  teadvusehäirega  või motoorse häirega kulgevad haigused.

(11) Nõuded vaimsele tervisele:
1) lubatud ei ole sõltuvus narkootilistest, psühhotroopsetest ja psühhoaktiivsetest ainetest;
2) lubatud ei ole väljendunud kognitiivse häirega psüühika-, isiksuse- või käitumishäire või vaimne alaareng;
3) lubatud ei ole aju orgaaniline kahjustus, millega kaasnevad sümptomaatilised psüühikahäired.

(12) Nõuded teiste seisundite ja haiguste korral:
1) lubatud ei ole kõnehäire, mis takistab vahetada infot raadio- ja sidevahendite kasutamisel;
2) lubatud ei ole insuliinsõltuv suhkurtõbi, millega kaasnevad hüpoglükeemia juhud, vähene teadlikkus hüpoglükeemia vältimiseks või organkahjustus. Ühe aasta jooksul ei tohi olla esinenud rasket hüpoglükeemiaga kulgenud haigusjuhtumit;
3) lubatud ei ole raske neerupuudulikkus;
4) lubatud ei ole verega levivad haigused;
5) lubatud ei ole aktiivne tuberkuloos;
6) lubatud ei ole pahaloomulised kasvajad, millega kaasnevad organsüsteemi funktsioonihäired, kui teenistuja teeb lõhketöid;
7) lubatud ei ole raskekujuline aneemia kliiniliste sümptomitega.“.

14) paragrahvi 18 lõike 81 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) koormuskardiogramm I ja II grupi päästeteenistujaks õppima asujal ning täiendavalt üle 40 aasta vanusel I ja IV grupi päästeteenistujal;“;

15) paragrahvi 18 lõiget 81 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) nägemise kontroll;
8) IV grupi päästeteenistuja psühhiaatriline hindamine eelnevas tervisekontrollis relvaloa andmist välistavatele tervisehäirete tuvastamiseks. Perioodilises tervisekontrollis vastavalt relvaloa kehtivusele.“;  

16) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) pikaajalise töövõimetuse tõttu.“;

17) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Päästeteenistujale pandud kohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json