Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri noortevaldkonna määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2019, 3

Haridus- ja teadusministri noortevaldkonna määruste muutmine

Vastu võetud 14.11.2019 nr 50

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 15 lõike 4 ja § 153 lõike 3 alusel.

§ 1. Haridus- ja teadusministri 21. juuni 2017. a määruses nr 21 „Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „esindusühing“ sõnaga „katuseorganisatsioon“ vastavas käändes;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Konkursi väljakuulutamine

(1) Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetuse saajate määramiseks kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium välja konkursi arvestusega, et taotluste esitamine oleks võimalik hiljemalt 15. novembriks.

(2) Konkurssi ei kuulutata välja, kui huvialavaldkonnas on käesolevas määruses sätestatud korras ja käesoleva määruse § 4 lõike 6 punktis 1 nimetatud tähtajaks määratud toetuse saaja olemas.“;

3) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Toetuse saamiseks esitab taotleja 15. novembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile elektroonilise taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel avalikustatud vormil.“;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:
„(10) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) taotlejal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui võlg on ajatatud;
2) taotleja suhtes ei ole alustatud likvideerimis- või pankrotimenetlust;
3) taotleja on nõuetekohaselt täitnud varasemad riigieelarvelise toetuse saamisel kokku lepitud kohustused;
4) taotleja tegevus on avalik ning tema majandusaasta aruanded on tähtaegselt esitatud.“;

5) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotluste hindamise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.“;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Hindamisel lähtutakse taotluse ja taotleja vastavusest:
1) noorsootöö seaduse §-le 4 ja § 153 lõigetele 1 ja 2;
2) noortevaldkonna strateegilistele eesmärkidele;
3) käesoleva määruse § 3 nõuetele.“;

7) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Taotluste hindamiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister taotluste hindamise põhimõtted.“;

8) paragrahvi 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Valdkonna eest vastutav minister otsustab:
1) eraldada toetust kuni kolmeks aastaks ja leppida kokku toetuse saamisega kaasnevad kohustused;
2) mitte eraldada toetust.“;

10) paragrahvi 4 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Haridus- ja teadusministri 29. juuli 2016. a määruses nr 52 „Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aastatoetust võib taotleda noorsootöö seaduse § 15 lõikes 2 nimetatud nõuetele vastav noorteühing.

(2) Aastatoetuse saamiseks esitab taotleja 15. novembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile elektroonilise taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel avalikustatud vormil.

(3) Aastatoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele:
1) noorteühingu tegevuskava toetuse taotlemise aastateks;
2) toetuse kasutamise eelarve aastate lõikes;
3) noorteühingu arengukava, mis kehtib vähemalt toetuse taotlemise aastate kohta;
4) 7–26-aastaste noorte liikmelisus noorteühingus kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes.

(4) Aastatoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) taotlejal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui võlg on ajatatud;
2) taotleja suhtes ei ole alustatud likvideerimis- või pankrotimenetlust;
3) taotleja on nõuetekohaselt täitnud varasemad riigieelarvelise toetuse saamisel kokku lepitud kohustused;
4) taotleja tegevus on avalik ning tema majandusaasta aruanded on tähtaegselt esitatud.

(5) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus aastatoetuse taotlejatelt vajadusel küsida lisateavet taotleja ja taotluse vastavuse kohta noorsootöö seaduses ja käesolevas paragrahvis kehtestatud nõuetele.“;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluste hindamise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.“;

(2) Taotluse ja taotleja hindamisel lähtutakse:
1) noorsootöö ja noortepoliitika riiklikest eesmärkidest, mis on kehtestatud noortevaldkonda puudutava arengukavaga;
2) noorteühingu taotletavateks aastateks kehtivast arengukavast;
3) noorteühingu tegevuse ulatusest, selle kvaliteedist ja sisust;
4) noorteühingu sihtgrupist ja liikmeskonnast, sealhulgas liikmete arvust;
5) noorteühingu suutlikkusest, sealhulgas noorteühingu varasemate kohustuste täitmisest ja eelmisel aastal eraldatud aastatoetuse kasutamise sihipärasusest;
6) aastatoetuse taotleja ja taotluse vastavusest kehtestatud nõuetele.“;

(3) Taotluste hindamiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister taotluste hindamise põhimõtted.

(4) Valdkonna eest vastutav minister otsustab:
1) eraldada toetust kuni kolmeks aastaks ja leppida kokku toetuse saamisega kaasnevad kohustused;
2) mitte eraldada toetust.“;

3) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) 2020. aastal aastatoetuse saamiseks esitavad noorteühingud taotlused 2019. aasta 1. detsembriks.“.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json