Teksti suurus:

Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2019, 4

Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.06.2017 nr 21
RT I, 28.06.2017, 29
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.11.2019RT I, 19.11.2019, 322.11.2019

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 153 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust (edaspidi toetus) saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise täpsemad tingimused ja kord.

§ 2.   Toetust saavad huviala valdkonnad

  Toetust antakse järgmistes huviala valdkondades:
  1) loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia;
  2) muusika;
  3) kunst;
  4) sport;
  5) tants;
  6) üldkultuur.

§ 21.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetuse saajate määramiseks kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium välja konkursi arvestusega, et taotluste esitamine oleks võimalik hiljemalt 15. novembriks.

  (2) Konkurssi ei kuulutata välja, kui huvialavaldkonnas on käesolevas määruses sätestatud korras ja käesoleva määruse § 4 lõike 6 punktis 1 nimetatud tähtajaks määratud toetuse saaja olemas.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda juriidiline isik või mitu juriidilist isikut ühiselt, kes esindavad huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid katuseorganisatsioonina.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (2) Katuseorganisatsioon käesoleva määruse tähenduses on huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid esindav juriidiline isik, kelle põhikirjas on tegevusvaldkondadena määratletud huviharidus või huvitegevus ning kelle liikmeteks on huvihariduse või huvitegevuse läbiviijaid esindavad juriidilised isikud. Lisaks juriidilistele isikutele võib katuseorganisatsiooni kuuluda ka füüsilisi isikuid.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (3) Katuseorganisatsioon saab esitada taotluse käesoleva määruse §-s 2 nimetatud huviala valdkondades.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (4) Taotlus peab olema koostatud vastava huviala valdkonna ühingute koostöös, mida tõendab nende vahel sõlmitud huviala valdkonna kvaliteedi arendamise koostöölepe.

  (5) Ühise taotluse esitamisel peavad kõik taotlejad vastama käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 kehtestatud tingimustele.

  (6) Toetuse saamiseks esitab taotleja 15. novembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile elektroonilise taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel avalikustatud vormil.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (7) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) ülevaade huvialadest huviala valdkonnas;
  2) ülevaade huvihariduse ja huvitegevuse pakkujate, juhendajate ja osalejate arvust huviala valdkonnas;
  3) huviala valdkonna kvaliteediga seotud kitsaskohad ja võimalikud lahendused;
  4) taotleja senine tegevus huviala valdkonnas, sh ulatus, sisu, esindatavate hulk ja senine rahastus;
  5) kavandatavad tegevused huviala valdkonna kvaliteedi arendamiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 8.

  (8) Toetust saab taotleda järgmiste tegevuste rahastamiseks:
  1) metoodikate arendamine;
  2) koolituste pakkumine ja vahendamine;
  3) huviala valdkonna näitajate ja vajaduste kogumine ning analüüsimine;
  4) huviala valdkonna seisukohtade esindamine;
  5) võrgustikutöö arendamine Eestis ja rahvusvaheliselt;
  6) infovahetuse tagamine huviala valdkonna osapoolte vahel;
  7) huviala valdkonna eetika, põhimõtete ja väärtuste tutvustamine.

  (9) Taotlus peab sisaldama vähemalt kolme käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud tegevust.

  (10) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotlejal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui võlg on ajatatud;
  2) taotleja suhtes ei ole alustatud likvideerimis- või pankrotimenetlust;
  3) taotleja on nõuetekohaselt täitnud varasemad riigieelarvelise toetuse saamisel kokku lepitud kohustused;
  4) taotleja tegevus on avalik ning tema majandusaasta aruanded on tähtaegselt esitatud.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

§ 4.   Taotluse hindamine, toetuse eraldamine ja eraldamisest keeldumine

  (1) Taotluste hindamise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (11) Hindamisel lähtutakse taotluse ja taotleja vastavusest:
  1) noorsootöö seaduse §-le 4 ja § 153 lõigetele 1 ja 2;
  2) noortevaldkonna strateegilistele eesmärkidele;
  3) käesoleva määruse § 3 nõuetele.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (2) Iga käesoleva määruse § 2 punktides 1–5 nimetatud huviala valdkonna kohta toetatakse ühte taotlust. Käesoleva määruse § 2 punktis 6 nimetatud huviala valdkonnas toetatakse kuni kahte taotlust.

  (3) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus taotlejatelt vajadusel küsida lisateavet taotleja ja taotluse vastavuse kohta noorsootöö seaduses ja käesolevas määruses kehtestatud nõuetele.

  (4) Taotluste hindamiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister taotluste hindamise põhimõtted.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (6) Valdkonna eest vastutav minister otsustab:
  1) eraldada toetust kuni kolmeks aastaks ja leppida kokku toetuse saamisega kaasnevad kohustused;
  2) mitte eraldada toetust.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (7) [Kehtetu - RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

  (8) [Kehtetu - RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

§ 5.   Lepingu sõlmimine, aruandlus ja kontroll
[Kehtetu - RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json