Teksti suurus:

Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2019, 5

Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.07.2016 nr 52
RT I, 05.08.2016, 2
jõustumine 08.08.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.11.2019RT I, 19.11.2019, 322.11.2019

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja toetuse eraldamisest keeldumise täpsemad tingimused ja kord.

§ 2.   Aastatoetuse taotlemine

  (1) Aastatoetust võib taotleda noorsootöö seaduse § 15 lõikes 2 nimetatud nõuetele vastav noorteühing.

  (2) Aastatoetuse saamiseks esitab taotleja 15. novembriks Haridus- ja Teadusministeeriumile elektroonilise taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel avalikustatud vormil.

  (3) Aastatoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele:
  1) noorteühingu tegevuskava toetuse taotlemise aastateks;
  2) toetuse kasutamise eelarve aastate lõikes;
  3) noorteühingu arengukava, mis kehtib vähemalt toetuse taotlemise aastate kohta;
  4) 7–26-aastaste noorte liikmelisus noorteühingus kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes.

  (4) Aastatoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotlejal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui võlg on ajatatud;
  2) taotleja suhtes ei ole alustatud likvideerimis- või pankrotimenetlust;
  3) taotleja on nõuetekohaselt täitnud varasemad riigieelarvelise toetuse saamisel kokku lepitud kohustused;
  4) taotleja tegevus on avalik ning tema majandusaasta aruanded on tähtaegselt esitatud.

  (5) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus aastatoetuse taotlejatelt vajadusel küsida lisateavet taotleja ja taotluse vastavuse kohta noorsootöö seaduses ja käesolevas paragrahvis kehtestatud nõuetele.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

§ 3.   Aastatoetuse eraldamine ja selle eraldamisest keeldumine

  (1) Taotluste hindamise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Taotluse ja taotleja hindamisel lähtutakse:
  1) noorsootöö ja noortepoliitika riiklikest eesmärkidest, mis on kehtestatud noortevaldkonda puudutava arengukavaga;
  2) noorteühingu taotletavateks aastateks kehtivast arengukavast;
  3) noorteühingu tegevuse ulatusest, selle kvaliteedist ja sisust;
  4) noorteühingu sihtgrupist ja liikmeskonnast, sealhulgas liikmete arvust;
  5) noorteühingu suutlikkusest, sealhulgas noorteühingu varasemate kohustuste täitmisest ja eelmisel aastal eraldatud aastatoetuse kasutamise sihipärasusest;
  6) aastatoetuse taotleja ja taotluse vastavusest kehtestatud nõuetele.

  (3) Taotluste hindamiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister taotluste hindamise põhimõtted.

  (4) Valdkonna eest vastutav minister otsustab:
  1) eraldada toetust kuni kolmeks aastaks ja leppida kokku toetuse saamisega kaasnevad kohustused;
  2) mitte eraldada toetust.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

§ 4.   Lepingu sõlmimine, aruandlus ja kontroll
[Kehtetu - RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Aastatoetuse saamiseks 2017. aastal esitab taotleja käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud taotluse koos lisadega Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 1. detsembriks 2016. a.

  (2) Hindajate kogu hindab 2017. aastaks esitatud aastatoetuse taotlusi ning teeb Haridus- ja Teadusministeeriumile toetuse eraldamise ning toetuse eraldamisest keeldumise ettepanekud koos põhjendustega hiljemalt 15. jaanuariks 2017. a.

  (3) Kuni uue riikliku valdkondliku arengukava kehtestamiseni lähtutakse noortevaldkonna arengukava alaeesmärkidest noorteühingu aastatoetuse taotlemisel ja hindamisel ka peale 31. detsembrit 2020. a.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (5) 2020. aastal aastatoetuse saamiseks esitavad noorteühingud taotlused 2019. aasta 1. detsembriks.
[RT I, 19.11.2019, 3 - jõust. 22.11.2019]

Lisa 1 Noorteühingu toetuse taotlusvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json