Teksti suurus:

Võrtsjärve hoiuala kaitse alla võtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ning Tamme paljandi ja Trepimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2019, 7

Võrtsjärve hoiuala kaitse alla võtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ning Tamme paljandi ja Trepimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 14.11.2019 nr 88

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 ja § 11 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruste muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a määruses nr 129 „Hoiualade kaitse alla võtmine Tartu maakonnas” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punkti 13 täiendatakse pärast sõnu „siirdesoo- ja rabametsade (91D0*)” sõnadega „ning liivakivipaljandite (8220)”;

2) kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
3 Hoiualade välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”;

3) määruse lisas esitatud kaardid „Võrtsjärve I” ja „Võrtsjärve II” asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga („Võrtsjärve hoiuala_Tartu_1” ja „Võrtsjärve hoiuala_Tartu_2”) (lisatud)1.

(2) Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruses nr 125 „Hoiualade kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas” tehakse järgmised muudatused:

1) kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:
3 Hoiualade välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”;

2) määruse lisas esitatud kaart „Võrtsjärve hoiuala” asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga („Võrtsjärve hoiuala_Viljandi_1”, „Võrtsjärve hoiuala_Viljandi_2” ja „Võrtsjärve hoiuala_Viljandi_3”) (lisatud)1.

§ 2. Kehtetuks tunnistamine

Kaitstavate loodusobjektide Tamme paljand (KLO1000031) ja Trepimägi (KLO1000019) osalise arvamise tõttu Võrtsjärve hoiuala koosseisu tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
1) Elva Rajooni TSN Täitevkomitee 10. juuli 1957. a otsuse nr 198 „Looduskaitse korraldamisest Elva rajoonis” lisa nr 1 „Looduskaitse alla võetud objektid Elva rajoonis” alaosas „Looduslikud kaunid kohad” punkt 4, millega võeti kaitse alla Trepimägi, ja lisa nr 3 „Geoloogilised ja geograafilised objektid” punkt 2, millega võeti kaitse alla Tammemõisa paljand;
2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. märtsi 1959. a korralduse nr 331-k „Maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride ning viljapuude ja viljapuuaedade riikliku kaitse alla võtmisest” lisa 1 „Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide nimestik” punkt 2, millega võeti kaitse alla Tamme paljand;
3) Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee 9. septembri 1964. a otsuse nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis” lisa 1 „Riikliku kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega loodusobjektide loetelu” punkt 17, millega võeti kaitse alla Trepimägi.

§ 3. Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse-eesmärkide muutmise kohta;
2) hoiuala välispiiri muutmise kohta;
3) loodusobjektide kaitse alt väljaarvamise kohta.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5. Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 8. juuni 2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/468 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6. Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

Võrtsjärve hoiuala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaartidele, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1 : 10 000) ja maakatastri andmeid. Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) jamaainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

 

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Võrtsjärve hoiuala Tartu 1

Lisa Võrtsjärve hoiuala Tartu 2

Lisa Võrtsjärve hoiuala Viljandi 1

Lisa Võrtsjärve hoiuala Viljandi 2

Lisa Võrtsjärve hoiuala Viljandi 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json