Teksti suurus:

Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektidele toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.11.2022, 1

Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektidele toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.11.2022 nr 92

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Toetuse andmise eesmärk ja oodatavad tulemused

  (1) Toetuse andmise eesmärk on toetada ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilaste inseneriteaduste alaste teadmiste arendamist ja nende praktikasse rakendamist.

  (2) Toetuse andmise tulemusena:
  1) paranevad ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilaste tehnilised oskused, mis on tarvilikud inseneri kvalifikatsiooni saamiseks (edaspidi insenertehnilised oskused);
  2) tõuseb noorte seas insenerierialade populaarsus;
  3) soodustatakse insenertehniliste oskustega tööjõu järelkasvu.

§ 2.  Riigiabi

  (1) Kui määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8, edaspidi VTA määrus), tähenduses, kohaldatakse sellele VTA määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (2) Määrust ei kohaldata vähese tähtsusega abi saajale VTA määruse artikli 1 lõikes 1 kehtestatud juhtudel.

§ 3.  Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) arendustegevus – uuringute ja kogemuste kaudu saadud teadmiste rakendamine uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks;
  2) koostööpartner – projekti kaasatud projekti valdkonnas tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, kes panustab projekti eesmärkide täitmisesse;
  3) partner – projekti kaasatud asutus või isik, kes ei ole koostööpartner, kuid panustab projekti eesmärkide täitmisesse;
  4) üliõpilane – üliõpilane kõrgharidusseaduse tähenduses.

§ 4.  Toetuse rakendamine ja vaidemenetlus

  (1) Toetuse taotlusi menetleb, taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise ja toetuse tagasinõudmise otsuseid ning väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toimingu või otsuse peale võib esitada vaide Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele.

  (3) Vaie esitatakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

2. peatükk Toetuse andmise tingimused 

§ 5.  Toetatavad projektid

  (1) Toetust antakse projektile, mille põhiliseks eesmärgiks on arendustegevus ning mis toetab ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilaste inseneriteaduste alaste teadmiste arendamist ja nende praktikasse rakendamist koostöös ettevõtetega läbi toote või tehnoloogia arendamise.

  (2) Toetatav projekt peab panustama § 1 lõikes 2 sätestatud tulemuste saavutamisse.

§ 6.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik on kulu, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) kulu aluseks olev töö tehakse, kaup saadakse kätte või teenus osutatakse abikõlblikkuse perioodil ning on kooskõlas määruse nõuetega;
  2) kulu on projektiga otseselt seotud, läbipaistev, põhjendatud, proportsionaalne ja üksikasjalikult kirjeldatud;
  3) kulu on tõendatud kuludokumendiga ja selle on tasunud toetuse saaja;
  4) kulu kajastub toetuse saaja raamatupidamisdokumentides, on muudest kuludest eristatav ja kontrollitav ning kulude kajastamine finantsarvestuses vastab raamatupidamise seadusele.

  (2) Abikõlblikud on järgmised §-s 5 sätestatud projektide elluviimiseks vajalikud kulud vastavalt §-s 7 sätestatud piirmääradele ja taotluse rahuldamise otsusele:
  1) projektijuhi ja raamatupidaja töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed kuni kümne protsendi ulatuses abikõlblikest kuludest;
  2) projekti meeskonnas töötavate töötajate (edaspidi töötaja) töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
  3) lähetuskulud ja päevaraha tulumaksuseadusega kehtestatud maksustamisele mittekuuluva piirmäära ulatuses, transpordi- ja majutuskulud ning reisikindlustuskulu;
  4) projektiga otseselt seotud asjade, teenuste ja tööde kulud;
  5) projektiga seotud ürituste, seminaride ja koolituste korraldamise ja osalemise kulud;
  6) projektiga seotud teavitus- ja kommunikatsioonitegevuste kulud;
  7) riiklikud maksud ja lõivud, mida Eesti riik või välisriik ei tagasta.

  (3) Käibemaks on abikõlblik kulu, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel käibemaksu reguleerivate õigusaktide kohaselt ei ole projekti käigus tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning kellele käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

  (4) Töötaja töötasu on abikõlblik kui tööleping või ametijuhend sisaldab töötaja projektiga seotud tööülesannete loetelu, oodatavaid tulemusi, töömahtu, makstava töötasu suurust.

  (5) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) laenuintress;
  2) panga teenustasu;
  3) mitterahaline kulu;
  4) ülikooli või rakenduskõrgkooli üldkulu;
  5) sularahas tasutud kulu;
  6) kulu, mis on hüvitatud kohaliku omavalitsuse üksuse, riigi, muu avaliku sektori või Euroopa Liidu või teistest välisvahenditest;
  7) kulu, mis on tekkinud tehingust, mille toetuse saaja on teinud isikuga, kes on tulumaksuseaduse § 8 tähenduses toetuse saajaga seotud isik;
  8) tulumaksuseadusega kehtestatud maksuvaba piirmäära ületav lähetuse päevaraha ja isikliku sõiduvahendi kasutamise kulu;
  9) lõike 2 punktis 1 või 2 sätestatud töötajale lisaks tema töötasule makstav tasu;
  10) koostööpartneri või partneri tehtav kulu;
  11) õigusabikulu, trahv, viivis, kahjuhüvitis ja rahaline karistus ning kohtukulu.

§ 7.  Toetuse piirsummad ja määr

  (1) Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on 100 000 eurot ja minimaalne suurus on 20 000 eurot.

  (2) Toetuse määr on 100 protsenti abikõlblikest kuludest.

§ 8.  Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele, kui taotluses ei ole märgitud hilisemat kuupäeva. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 24 kuud.

  (3) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt toetuse andmise eesmärkidega. Abikõlblikkuse perioodi pikendamisel võib tegevused ellu viia lõikes 2 sätestatust pikema perioodi jooksul.

  (4) Projekt lõppeb, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on lõpparuande heaks kiitnud ja teinud toetuse saajale viimase väljamakse.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning taotluse menetlemine 

§ 9.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) tema maksuvõlg riigile koos intressiga ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud;
  2) taotleja on taotluse esitamise hetkeks täitnud nõuetekohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide ning majandusaasta aruande esitamise kohustuse;
  3) kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, nõutud summas tasutud;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

  (3) Kui toetust antakse VTA määruse alusel, kehtivad järgmised nõuded:
  1) taotlejale jooksva ja kahe eelmise majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ei tohi ületada 200 000 eurot;
  2) kui abi saaja on maanteetranspordi valdkonnas rendi või tasu eest kaupu vedav ettevõtja, ei tohi talle jooksva ja kahe eelmise majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos taotletava toetusega ületada 100 000 eurot;
  3) kui taotleja on saanud vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8‒13) mõistes, ei tohi talle jooksva ja kahe eelneva majandusaasta jooksul komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 ja VTA määruse alusel antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava vähese tähtsusega abiga ületada 500 000 eurot.

  (4) Üheks ettevõtjaks loetakse VTA määruse artikli 2 lõikes 2 nimetatud ettevõtjaid.

  (5) Vähese tähtsusega abi andmisel lähtutakse VTA määruse artikli 5 lõikes 1 sätestatud kumuleerimisreeglitest.

§ 10.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud ettenähtud korras ja vormis;
  2) taotlus vastab määruse nõuetele;
  3) projekti on kaasatud koostööpartner;
  4) projekti juhib projektijuht, kes on üliõpilane;
  5) projekti meeskond koosneb vähemalt 70 protsendi ulatuses üliõpilastest;
  6) projekti keskne tegevus on arendustegevus ja projektis sisaldub toote või tehnoloogia arendamine.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmist teavet, andmeid ja dokumente:
  1) taotleja nimi, registrikood ja projekti meeskonna liikmete arv;
  2) projekti nimi, eesmärgid, oodatavad tulemused ja väljundid;
  3) projekti meeskonna liikmete ja vajadusel kaasatavate ekspertide nimekiri, nende tööülesanded ja kompetentsid;
  4) partneri kaasamise kirjeldus, sealhulgas koostööpartneri andmed ning roll projektis;
  5) koostööpartneri esindusõigusliku isiku allkirjastatud kinnitus projektis osalemise kohta;
  6) projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  7) projekti eelarve ja taotletava toetuse suurus;
  8) projekti sisukirjeldus ja tegevuskava;
  9) dokument, milles kirjeldatakse projekti kommunikatsiooni eesmärgid, kommunikatsiooni tegevused koos kirjeldustega ning sihtrühmadega;
  10) projekti riskianalüüs koos riskide maandamistegevustega;
  11) kuni kolme minuti pikkune videotutvustus projekti ideest ja meeskonnast;
  12) kinnitus taotleja vastavuse kohta § 9 nõuetele;
  13) kas taotleja on projektile või projekti üksikule tegevusele saanud toetust kohaliku omavalitsuse üksuse, riigi, muu avaliku sektori või Euroopa Liidu või teistest välisvahenditest;
  14) kui taotleja on varem saanud määruse alusel toetust, toetatud projekti lõpparuanne või kokkuvõte, millest selgub projekti eesmärkide täitmise edukus.

§ 11.  Taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Toetust taotletakse voorupõhiselt.

  (2) Toetuse taotlemise ja selle kasutamisega seotud teabe ja dokumentide edastamine taotleja või toetuse saaja ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse vahel toimub perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 21 lõikes 3 nimetatud e-toetuse keskkonna kaudu.

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kehtestab enne taotlusvooru avamist taotluste rahastamise eelarve ja vooru kestuse, kooskõlastades need eelnevalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (4) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, taotlusvooru kestvusest ning taotluste rahastamise eelarvest annab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teada oma veebilehel.

  (5) Taotluse menetlemise tähtaeg on 35 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtpäevast. Taotlusvooru tähtpäevaks taotluse esitamata jätmisel tähtaega ei ennistata ja taotlus jäetakse menetlusse võtmata.

  (6) Taotluse läbivaatamise käigus kontrollib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotleja ja taotluse vastavust §-des 9 ja 10 sätestatud nõuetele.

  (7) Kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus avastab taotluse läbivaatamisel puudusi, teavitab ta sellest viivitamata taotlejat ja annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme kalendripäeva. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

  (8) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisateavet taotluses esitatud andmete kohta ning taotluse täiendamist või muutmist. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb selgituste ja lisateabe esitamiseks antud aja võrra, kuid mitte rohkem kui kümne tööpäeva võrra.

  (9) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotluse sisu § 12 kohaselt hindamata, kui taotleja ei ole lõikes 7 nimetatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud või lõikes 8 nimetatud tähtaja jooksul küsitud selgitusi ja lisateavet andnud.

§ 12.  Taotluse hindamine ja kriteeriumid

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse moodustatud hindamiskomisjon (edaspidi komisjon), mille koosseis kooskõlastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja avalikustatakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse veebilehel. Komisjon teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (2) Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud koondhindest on järgmised:
  1) projekti mõju toetuse eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamisele, mille raames hinnatakse projekti mõju insenertehniliste oskuste kasvule – 30 protsenti koondhindest;
  2) projekti tehnoloogiline põhjendatus, uuenduslikkus ja teostatavus, mille raames hinnatakse projektis loodava tehnoloogia tehnoloogilist taset ja uuenduslikkust – 25 protsenti koondhindest;
  3) projekti meeskond, mille raames hinnatakse meeskonna tehnoloogilisi teadmisi, oskusi ja pädevust seoses projektiga – 20 protsenti koondhindest;
  4) projekti elluviimine, mille raames hinnatakse projekti tegevuskava, riske ja eelarvet – 15 protsenti koondhindest;
  5) projekti nähtavus, mille raames hinnatakse projekti kommunikatsiooniplaani, võimaliku sihtrühma suurust ja võimalikku teadlikkuse tõusu – 10 protsenti koondhindest.

  (3) Taotlusi hinnatakse lõikes 2 nimetatud hindamiskriteeriumite alusel skaalal null kuni neli punkti, millest null on mitterahuldav ja neli suurepärane.

  (4) Taotluste hindamise juhise koostab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kooskõlastatult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja see avalikustatakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse veebilehel hiljemalt taotlusvooru avamise ajaks.

  (5) Taotluse koondhinne kujuneb antud hinnete kaalutud keskmisest, arvestades lõikes 2 loetletud hindamiskriteeriumite alusel antud hindeid. Koondhinnete alusel moodustatakse pingerida, kus kõrgema hindepunktiga taotlus asetseb eespool.

  (6) Kui vähemalt ühe lõikes 2 nimetatud hindamiskriteeriumi hinne on null punkti või taotluse koondhinne on alla 2,0 punkti, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse mitterahuldamise otsuse.

  (7) Taotlused rahuldatakse lõike 5 alusel moodustatud projektide pingerea alusel alates suurima koondhinde saanud taotlusest kuni vooru taotluste eelarve ammendumiseni.

  (8) Võrdse koondhinde korral eelistatakse lõikes 2 toodud loetelus väiksema järjekorranumbriga hindamiskriteeriumi eest kõrgemad punktid saanud taotlust. Kui mitmel taotlejal on lõikes 5 nimetatud pingereas võrdne järjekorrakoht ja hindamiskriteeriumite punktid ei erine, heidetakse valiku tegemiseks liisku.

§ 13.  Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus arvestades § 12 lõike 1 kohast komisjoni ettepanekut.

  (2) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud taotleja nõusolekul ning tingimusel, et projekti eesmärki on võimalik saavutada ka taotluse osalise rahuldamise korral, järgmistel juhtudel:
  1) taotluse rahaline maht ületab vooru taotluste rahastamise eelarve vaba jäägi või
  2) kõik projekti tegevused ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetussummat, projekti tegevusi ja nendega saavutatavaid tulemusi.

  (3) Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul vähendada toetussummat, muuta projekti eelarvet, kestust ja toetatavaid tegevusi. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluste hindamise käigus taotlejale ettepaneku muudatusteks ja taotleja peab esitama uue, korrigeeritud taotluse. Kui taotleja ei ole nimetatud muudatustega nõus, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (4) Taotluse rahuldamise ja osalise rahuldamise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) toetuse saaja nimi ja projekti nimi;
  2) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  3) projekti eesmärk või tulemus;
  4) toetuse summa;
  5) toetuse kasutamise reeglid;
  6) ettemakse saamise ja kasutamise tingimused;
  7) toetuse maksmise tingimused ja kord;
  8) projekti abikõlblikkuse periood;
  9) toetuse saaja aruandluskohustus;
  10) toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise tingimused ja kord;
  11) otsuse muutmise tingimused, mis on vajalikud projekti edukaks elluviimiseks ja järelevalve tegemiseks;
  12) vajadusel asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi § 2 lõike 1 tähenduses.

  (5) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotleja või taotlus ei vasta määruse nõuetele.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) taotleja andmed;
  4) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
  5) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamise kord.

4. peatükk Aruannete esitamine, toetuse väljamaksmise ja tagastamise tingimused, toetuse saaja ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused 

§ 14.  Aruannete esitamine

  (1) Kui projekti kestab 12 kuud või vähem, esitab toetuse saaja lõpparuande kahe kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

  (2) Kui projekti kestab rohkem kui 12 kuud, esitab toetuse saaja vahearuande esimese 12 kuu kohta kahe kuu jooksul nimetatud perioodi lõppemisest arvates ning lõpparuande kahe kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

  (3) Aruandeperioodi kestus ning aruannete esitamise tähtpäevad sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses.

  (4) Aruanded sisaldavad projekti tegevuste kirjeldust, teavet projekti tulemuste saavutamise või mittesaavutamise kohta, ülevaadet toetuse kasutamise kohta kululiigi kaupa, projekti koostööpartneri tagasisidet projektile ja toetuse saaja hinnangut projekti edenemisele ning olulisematele tulemustele.

  (5) Vahe- ja lõpparuande vormid teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kättesaadavaks § 11 lõikes 2 nimetatud keskkonna ja enda veebilehe kaudu.

§ 15.  Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse toetuse saajale maksetaotluse ja kuludokumentide alusel vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele tekkinud ja tasutud kulude alusel.

  (2) Toetuse maksmise eeldused on järgmised:
  1) abikõlblike kulude tekkimine ja tasumine;
  2) abikõlblike kulude tekkimist ja tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele;
  3) kõigi projekti raames tehtud kulude tasumine toetuse saajale kuuluvalt pangakontolt;
  4) kuludokumendi abikõlblike kulude summa peab olema käibemaksuta vähemalt 35 eurot.

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus menetleb maksetaotlust kuni 30 tööpäeva. Kui maksetaotluse menetlemisel avastatakse ebatäpsusi, teatab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus sellest viivitamatult toetuse saajale ning määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Maksetaotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

  (4) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul taotleda ettemakseid. Ettemakse saamiseks esitab toetuse saaja ettemakse summa, mis põhineb tegevuste elluviimise ajakaval ja kulude tekkimise prognoosil. Ettemaksete tegemisel ei kohaldata lõikeid 1–3.

  (5) Ettemakse kasutamise kohta on toetuse saaja kohustatud esitama ettemakse kasutamise aruande koos nõutud abikõlblike kulude tekkimist ja nende maksmist tõendavate dokumentidega ettemaksega kaetud kulude perioodile järgneva 30 kalendripäeva jooksul. Kui toetuse saaja ei tõenda ettemakse kasutamist tähtaegselt, on ta kohustatud ettemakse tagastama. Tagastamata jätmisel nõuab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus makstud ettemakse tagasi § 19 alusel.

  (6) Juhul kui on tehtud eelnevaid ettemakseid, on võimalik järgnevat ettemakset teha vaid juhul, kui varasema ettemakse kasutamine on vähemalt 80 protsendi ulatuses abikõlblike kulude kuludokumentidega tõendatud.

  (7) Maksetaotlusi ja taotlusi ettemakseteks esitatakse mitte tihedamini kui kord kvartalis.

§ 16.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse algatusel või toetuse saaja esitatud taotluse alusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise toetuse saaja taotluse alusel otsustab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 20 tööpäeva jooksul vastavasisulise taotluse saamisest arvates.

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus keeldub toetuse saaja taotluse alusel taotluse rahuldamise otsuse muutmisest, kui:
  1) soovitava muudatuse tõttu ei ole projekti oodatavaid tulemusi tõenäoliselt võimalik saavutada või tulemused ei vasta toetuse andmise eesmärgile;
  2) kui antud toetus on vähese tähtsusega abi, ning muudatus on VTA määrusega vastuolus;
  3) soovitava muudatuse tõttu ületatakse taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud eelarvet;
  4) soovitava muudatuse tõttu ületatakse taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud personalikulude osakaalu eelarvest;
  5) soovitav muudatus ei ole kooskõlas määruses sätestatud toetuse saamise või kasutamise tingimustega.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistab taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks, kui esinevad toetuse tagasinõudmise alused.

§ 17.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt teavet ja nõuandeid, mis on seotud toetuse taotlemise ja kasutamisega.

  (2) Toetuse saaja kohustub:
  1) kasutama toetust määruse ja taotluse rahuldamise otsusega vastavuses;
  2) esitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse nõudmisel informatsiooni ja aruanded;
  3) lähtuma riigihangete seaduse §-s 3 nimetatud põhimõtetest ning kui tehingu summa käibemaksuta on 30 000 eurot või enam, esitama koos maksetaotlusega vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjelduse või kui nimetatud hinnapakkumisi ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valitud, lisama maksetaotlusele sellekohase põhjenduse;
  4) võimaldama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetuse kasutamise üle ning osutama järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  5) säilitama vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 12 taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat projekti lõppemisest arvates;
  6) teavitama viivitamatult kirjalikult Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  7) teavitama toetuse kasutamisest avalikkust Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse etteantud viisil;
  8) osalema Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse korraldataval kuni kuue tunnisel intellektuaalomandi teabepäeval;
  9) toetuse rahuldamise otsuse kättesaamisest 40 kalendripäeva jooksul sõlmima koostööpartneriga koostöökokkuleppe, milles sätestatakse projekti käigus tekkiva intellektuaalomandi varalised õigused jäävad toetuse saajale ja edastama koostöökokkuleppe Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele.

§ 18.  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus:
  1) nõuda taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  2) teostada toetuse saaja kuludokumentide ja projekti tegevuste elluviimise kontrolli, viibida toetuse saaja, koostööpartneri ja partneri ruumides ning territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on kohustus:
  1) tegema taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid taotlejale ja toetuse saajale oma veebilehel kättesaadavaks;
  2) nõustada taotlejaid toetusega seotud küsimustes;
  3) mitte avaldada taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud teavet ega dokumente, välja arvatud punktis 3 nimetatud teave;
  4) pärast taotluse rahuldamise otsust teha oma veebilehel kättesaadavaks toetuse saaja nimi, projekti nimi, projekti eesmärk ja kestus ning toetuse ja projekti summa;
  5) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat alates viimasest taotluse rahuldamise otsusest;
  6) teavitada toetuse saajat viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides tehtud muudatustest;
  7) kontrollida projekti elluviimist;
  8) kanda vähese tähtsusega abi riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse.

§ 19.  Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
  1) toetust on kasutatud mitteabikõlbliku kulu katteks;
  2) toetuse saaja pole tõendanud ettemakse täies mahus abikõlblikeks kuludeks kasutamist hiljemalt § 15 lõikes 5 nõutud aruande esitamise tähtajaks;
  3) toetuse saaja on taotlemisel või projekti elluviimisel esitanud ebaõiget teavet või jätnud teabe esitamata;
  4) toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  5) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt.

  (2) Toetuse tagasinõudmise otsuse võib teha ühe aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.

Kristjan Järvan
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json